Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 maart 2013
gepubliceerd op 12 juni 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het « Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf » - fbz-fse Constructiv

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012039
pub.
12/06/2013
prom.
01/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het « Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf » - fbz-fse Constructiv (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het « Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf » - fbz-fse Constructiv.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor het bouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2012 Vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het « Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf » - fbz-fse Constructiv (Overeenkomst geregistreerd op 20 maart 2012 onder het nummer 108938/CO/124)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren en op de arbeiders die zij tewerkstellen.

Onder « arbeiders » wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters.

Art. 2.§ 1. In uitvoering van artikel 14, § 1 van de statuten van het « Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf » - fbz-fse Constructiv (hierna genoemd : fbz-fse Constructiv) worden de werkgevers, die overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 maart 1975 onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, met het oog op de vaststelling van het bedrag der algemene bijdrage, verschuldigd aan het voornoemde fonds, in vier categorieën gerangschikt, naargelang de aard van hun activiteit. § 2. In uitvoering van artikel 14, § 2 van de statuten van fbz-fse Constructiv en overeenkomstig de bepaling van artikel 12 van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, wordt de bijdrage door de uitzendkantoren verschuldigd aan fbz-fse Constructiv bepaald door de categorie die vastgelegd is voor de gebruiker van de uitzendkrachten.

Art. 3.De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid die, overeenkomstig artikel 17 van de statuten van fbz-fse Constructiv, belast is met de inning en de invordering van de in artikel 1 bedoelde bijdrage, kent daartoe een kencijfer-bouwbedrijf toe, dat overeenstemt met de categorie, waarin de onderneming gerangschikt wordt, krachtens artikel 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

De activiteit, die in aanmerking genomen wordt, is deze beschreven overeenkomstig de wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen en vermeld in de aanvraag tot inschrijving of tot wederinschrijving bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, of vastgesteld door de sociaal inspecteurs bedoeld in artikel 16 van het Sociaal Strafwetboek.

Art. 4.Op grond van het principe dat de bijkomstige activiteit, de hoofdactiviteit volgt, wordt slechts één kencijfer aan een onderneming toegekend.

Twee of meer kencijfers kunnen nochtans toegekend worden, in geval een onderneming verschillende activiteiten uitoefent, die onder verschillende categorieën ressorteren met werklieden die uitsluitend aan ieder ervan toegewezen zijn.

Art. 5.Wanneer de overeenkomstig artikel 3 beschreven of vastgestelde activiteit, niet kan gerangschikt worden onder de opsomming van artikel 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zal de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid het dossier voor administratieve beslissing overmaken aan het Paritair Comité voor het bouwbedrijf. In afwachting kent de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voorlopig het meest geschikte kencijfer toe.

Art. 6.De ondernemingen worden in categorieën gerangschikt, overeenkomstig de hiernavolgende lijsten, die werden opgemaakt op grond van de in het koninklijk besluit van 4 maart 1975 opgesomde activiteiten, vergeleken, in zoverre als nodig met de overeenkomstige lijst der activiteiten die in de Kruispuntbank van Ondernemingen moeten opgegeven worden op basis van de Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statische classificatie van economische activiteiten NACE Rév.2. 1° Worden onder meer gerangschikt in categorie A, kencijfer-bouwbedrijf 24, de ondernemingen met de volgende normale activiteit :

Arrêté royal du 4 mars 1975 : compétence de la Commission paritaire de la construction

Règlement (CE) n° 1893/2006 Verordening (EG) nr.1893/2006

Koninklijk besluit van 4 maart 1975 : bevoegdheid Paritair Comité voor het bouwbedrijf

- construction de bâtiments de façon répétée par des entreprises et particuliers pour leur propre compte ou en vue de la vente de ces bâtiments

41101; 41102; 41201; 41202; 41203

- geregeld optrekken van gebouwen door ondernemingen en particulieren voor eigen rekening of voor de verkoop van deze gebouwen

- location de matériel à des entreprises de construction de bâtiments

43999; 49410; 77110; 77120; 77320

- verhuren van materieel aan bouwondernemingen

- travaux maritimes et fluviaux, y compris le renflouage de bateaux et navires ainsi que l'enlèvement d'épaves

42919

- zee- en rivierwerken, met inbegrip van het vlot trekken van boten en schepen, alsmede het opruimen van wrakken

- travaux de dragage

42911

- baggerwerken

- travaux de terrassements et/ou de déblai, y compris les travaux de forage, de sondage, de fonçage de puits, de drainage et de rabattement de la nappe aquifère et d'épuration des eaux souterraines résultant des travaux de terrassement et/ou de fouille

42919; 43120

- grondwerk en/of graafwerk met inbegrip van boren, diepboren, uitgraven van putten, draineren en verlagen van de grondwaterstand, reinigen van het grondwater dat ontstaat naar aanleiding van grond- en/of graafwerken

- travaux de fondation, y compris pieux, palplanches et travaux de consolidation du sol par tous systèmes

43999

- funderingswerken, met inbegrip van heipalen, paalplanken en grondverbeteringswerken door welk systeem ook

- travaux de route, de postes d'aviation, de postes cyclables, de jointoyage, de pavage et d'installation de signalisation routière

42110

- werken aan wegen, vliegveldbannen, fietspaden, voegwerk, straatwerk en wegbebakening

- travaux de maçonnerie et de béton et la construction d'égouts et de cheminées d'usines

42212; 43994; 43999

- metsel- en betonwerk, leggen van riolen en het bouwen van fabrieksschoorstenen

- la fabrication ainsi que le placement d'éléments préfabriqués lorsque ces activités sont exercées en ordre principal par l'entreprise

23610; 25110, 41201; 41202; 41203

- de fabricage en tevens het plaatsen van prefabelementen, zo deze activiteiten hoofdzakelijk door de onderneming worden uitgevoerd

- le placement d'éléments préfabriqués

41202; 41202; 41203

- het plaatsen van prefabelementen

- travaux de restauration, de nettoyage et de lavage des façades et monuments

43390; 43992; 43995

- het restaureren, reinigen en wassen van gevels en monumenten

- travaux de démolition et d'arasement, y compris la démolition et/ou le retrait d'asbeste ou de matériaux contentant de l'asbeste

39000; 43110; 43120

- slopings- en slechtingswerken, met inbegrip van de afbraak en/of verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen

- travaux d'asphaltage et de bitumage

23990; 42110

- asfalteren en bitumeren

- travaux d'installation et d'entretien de voies ferrées

42120

- aanleg en onderhoud van spoorwegen

- travaux d'installation d'échafaudages

43999

- oprichting van steigers

- travaux d'appropriation en vue de la création de plaines de jeux, de sports, de parcs et de jardins, sauf lorsque ces travaux constituent l'activité accessoire d'une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles

42990; 81300

- werken tot geschikt maken voor de aanleg van speelpleinen, spoortterreinen, parken en tuinen, tenzij zulks de bijkomstige activiteit is van een onderneming, die onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf ressorteert

- travaux de pose de canalisations souterraines diverses, telles que distribution d'eau, câbles électriques

43130; 42220

- aanleggen van allerlei ondergrondse leidingen zoals watervoorziening, elektrische kabels

- pose de clôtures

43999

- plaatsen van afsluitingen

- le transport par eau, éventuellement effectué par une des entreprises visées ci-dessus pour la réalisation de l'objet normal de cette entreprise

50200; 50400

- het vervoer te water eventueel door één der hiervoren genoemde ondernemingen ter uitvoering van de gewone activiteit van deze onderneming

- la préparation d'asphalte exclusivement pour la construction de routes dans des centrales spécialement équipées à cette fin

23990

- aanmaak van asfalt uitsluitend voor wegenbouw in daartoe speciaal uitgeruste centrales

- les travaux de coffrage et/ou de décoffrage

43999

- bekistings- en/of ontkistingswerkzaamheden

- les travaux d'installation de piscines

42110; 43999

- aanleggen van zwembaden

- la mise en oeuvre de produits chimiques dans le procédé de construction et/ou dans l'entretien ou la restauration de bâtiments, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques

22230; 23650

- verwerking van scheikundige producten in het bouwproces en/of in het onderhoud of restauratie van gebouwen, met uitzondering van de aanmaak van de scheikundige producten hiervoor nodig en de aanvullende toepassing ervan voor zover de toepassing van deze producten een bijzondere kennis vereist van scheikundige processen of technieken

- les travaux d'assainissement du sol, pour lesquels ne sont pas utilisés des procédés chimiques spécifiques, y compris le nettoyage ex situ et in situ, le stockage et/ou le traitement de terre enlevée et transportée

38213; 3900

- bodemsaneringswerken, waarvoor geen specifieke chemische procédés worden gebruikt, met inbegrip van ex situ en in situ reiniging, opslaan en/of behandelen van uitgegraven en gentransporteerde grond

- le traitement, le stockage, le triage et la transformation de déchets, d'autres résidus et de terre qui en résultent pendant ces travaux, quels que soient les techniques et produits appliqués, à l'exception de la récupération et/ou de la transformation de déchets de produits synthétiques ou autres produits chimiques, ainsi que l'exploitation, le traitement et la récupération industriels de déchets, sous-produits et résidus par des procédés physico-chimiques et/ou chimiques

38120

- het behandelen, opslaan, sorteren en verwerken van afvalstoffen, andere reststoffen en grond die bij deze bouwwerken vrijkomen; en dit ongeacht de gebruikte technieken en ongeacht de gebruikte producten, met uitzondering van de terugwinning en/of de verwerking van afval van kunststoffen of andere scheikundige producten alsook de exploitatie, de industriële behandeling en terugwinning van afvalstoffen, nevenproducten en bezinksels door fysicochemische en/of chemische procédés

- le traitement de déchets inertes et non-dangereux dans des installations servant particulièrement aux déchets provenant de travaux de construction

38323

- de verwerking van inerte en niet-gevaarlijkse afvalstoffen in installaties die overwegend dienen voor afvalstoffen afkomstig van bouwwerken


2° Worden onder meer gerangschikt in categorie B, kencijfer-bouwbedrijf 54, de ondernemingen met de volgende normale activiteit :

Arrêté royal du 4 mars 1975 : compétence de la Commission paritaire de la construction

Règlement (CE) n° 1893/2006 Verordening (EG) nr.1893/2006

Koninklijk besluit van 4 maart 1975 : bevoegdheid Paritair Comité voor het bouwbedrijf

- travaux de rejointoyage

43994

- voegwerken

- travaux de couverture de constructions

43910

- dakbedekkingen

- le transport par eau éventuellement effectué par une des entreprises visées ci-dessus pour la réalisation de l'objet normal de cette entreprise

50200; 50400

- het vervoer te water eventueel door één der hierboven genoemde ondernemingen ter uitvoering van de gewone activiteit van deze onderneming

- l'injection de façades et/ou de parois, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques

- injecteren van gevels en/of wanden, met uitzondering van de aanmaak van de scheikundige producten hiervoor nodig en de aanvullende toepassing ervan voor zover de toepassing van deze producten een bijzondere kennis vereist van scheikundige processen of technieken

- la confection de joints à des ponts et/ou des routes, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques

42110; 42130

- aanbrengen van voegen aan bruggen en/of wegen, met uitzondering van de aanmaak van de scheikundige producten hiervoor nodig en de aanvullende toepassing ervan voor zover de toepassing van deze producten een bijzondere kennis vereist van scheikundige processen of technieken

- la réparation du béton et/ou de résine de béton, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques

- betonherstelling en/of betonhars, met uitzondering van de aanmaak van de scheikundige producten hiervoor nodig en de aanvullende toepassing ervan voor zover de toepassing van deze producten een bijzondere kennis vereist van schikundige processen of technieken

- la couverture et/ou l'étanchéité à l'eau de constructions et d'ouvrages d'art, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques

43991

- bedekken en/of waterdichtmaken van bouwwerken en kunstwerken, met uitzondering van de aanmaak van de scheikundige producten hiervoor nodig en de aanvullende toepassing ervan voor zover de toepassing van deze producten een bijzondere kennis vereist van scheikundige processen of technieken


3° Worden onder meer gerangschikt in categorie C, kencijfer-bouwbedrijf 44, de ondernemingen met de volgende normale activiteit :

Arrêté royal du 4 mars 1975 : compétence de la Commission paritaire de la construction

Règlement (CE) n° 1893/2006 Verordening (EG) nr.1893/2006

Koninklijk besluit van 4 maart 1975 : bevoegdheid Paritair Comité voor het bouwbedrijf

- travaux de carrelage et de mosaïque et tous autres travaux de revêtements des murs et du sol, le bois excepté

43331; 43333

- tegel- en mozaïekwerk en elke andere muur- en grondbekleding, met uitzondering van hout

- travaux de plafonnage et d'enduits - travaux de stuc et de staff

43310

- stukadoors- en pleisterwerk - stuc- en stafwerk

- le transport par eau éventuellement effectué par une des entreprises visées ci-dessus pour la réalisation de l'objet normal de cette entreprise

50200; 50400

- het vervoer te water eventueel door één der hiervoren vernoemde ondernemingen ter uitvoering an de gewone activiteit van deze onderneming


4° Worden onder meer gerangschikt in categorie D, kencijfer-bouwbedrijf 26, de ondernemingen met de volgende normale activiteit :

Arrêté royal du 4 mars 1975 : compétence de la Commission paritaire de la construction

Règlement (CE) n° 1893/2006 Verordening (EG) nr.1893/2006

Koninklijk besluit van 4 maart 1975 : bevoegdheid Paritair Comité voor het bouwbedrijf

- les travaux d'isolation thermique et acoustique, à l'exception de la préparation des produits chimiques y nécessaires et leur application subséquente pour autant que l'application de ces produits nécessite une connaissance particulière de procédés ou de techniques chimiques

43291

- thermische en/of akoestische isoleringen, met uitzondering van de aanmaak van de scheikundige producten hiervoor nodig en de aanvullende toepassing ervan voor zoer de toepassing van deze producten een bijzondere kennis vereist van scheikundige processen of technieken

- travaux de charpenterie, à l'exception du montage de charpentes métalliques

43320

- timmerwerk, met uitzondering van het monteren van metalen gebinten

- travaux de vitrerie, de miroiterie, de vitraux et la mise en oeuvre de tous les matériaux translucides ou transparents (comprennent outre les travaux de pose de vitrerie, de glace, de miroiterie, de vitraux, de toutes autres matières translucides ou transparentes et la construction de parois et couvertures en béton transparent, les travaux préparatoires et accessoires à leur exécution)

43343

- glas-, spiegel-, glas-in-loodwerk en het verwerken van alle doorschijnende of doorzichtige materialen (benevens het inzetten van vensterglas, veiligheidsglas, spiegels, glas in lood en alle andere doorschijnende of doorzichtige materialen, het bouwen van wanden en daken van glasbeton, het voorbereidend en bijkomend werk dat voor de uitvoering ervan nodig is)

- travaux de peinture, décors et tapissage

43341; 43342

- schilderen, stofferen en behangen

- travaux de marbrerie

23700; 43331

- marmerwerk

- travaux d'installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air

43222

- aanleggen van installaties voor verwarming, luchtverversing en klimaatregeling

- travaux d'installations sanitaires y compris les installations d'épuration des eaux

43221

- aanleggen van sanitaire installaties, met inbegrip van waterzuiveringsinstallaties

- le commerce de gros de matériaux de construction neufs ou de récupération, à l'exception des entreprises dont les ouvriers qui, de par la nature spécifique des matériaux vendus, ressortissent à une autre commission paritaire

46130; 46732; 47521

- de groothandel in nieuwe en/of gerecupereerde bouwmaterialen, met uitzondering van die ondernemingen waarvan de aldaar tewerkgestelde arbeiders omwille van de specifieke aard van de verhandelde bouwmaterialen onder een ander paritair comité ressorteren

- confection de béton dans des centrales spécialement équipées à cette fin et/ou la livraison de ce produit aux utilisateurs

23630; 49410

- betonbereiding in daartoe speciaal uitgeruste centrales en/of de levering van beton aan de verbruikers

- maçonneries de chaudières, fours industriels et autres ouvrages analogues

43994

- metselen van ketels, nijverheidsovens en ander dergelijk werk

- fabrication et/ou placement de cheminées ornementales

43993

- het maken en/of plaatsen van sierschoorstenen

- travaux de taille de pierre, à l'exclusion de ceux relevant de la Commission paritaire de l'industrie de carrières

23700

- steenhouwersarbeid met uitzondering van die arbeid welke onder het Paritair Comité voor het groefbedrijf ressorteert

- entreprises dont l'activité est la fabrication ainsi que le placement ou uniquement le placement de tous objets et produits en bois destinés à devenir immeubles par destination

43320

- ondernemingen die zich bezighouden met de fabricage en tevens het plaatsen van alle houten voorwerpen en producten, die door bestemming onroerend worden, of enkel en alleen met het plaatsen ervan

- fabrication ainsi que placement d'éléments préfabriqués lorsque ces activités sont exercées en ordre principal par l'entreprise - placement d'éléments préfabriqués

23610; 25110; 41201; 41202; 41203

- de fabricage en tevens het plaatsen van prefabelementen zo deze activiteiten hoofdzakelijk door de onderneming worden uitgevoerd - het plaatsen van prefabelementen

- le transport par eau éventuellement effectué par une des entreprises visées ci-dessus pour la réalisation de l'objet normal de cette entreprise

50200; 50400

- het vervoer te water eventueel door één der hiervoren genoemde ondernemingen ter uitvoering van de gewone activiteit van deze onderneming

- les bureaux d'étude pour l'analyse du sol et les études de stabilité

71121

- de studiebureaux voor grondonderzoek en stabiliteitsstudies


Art. 7.De bijdragen die door de in artikel 2 bedoelde werkgevers verschuldigd zijn aan fbz-fse Constructiv worden berekend op basis van het loon der werklieden, dat in aanmerking genomen wordt voord de berekening van de bijdrage ter financiering van het vakantiegeld van de werklieden overeenkomstig de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971.

Art. 8.Het bedrag van de bijdrage wordt vastgesteld op 10,27 pct. van het bedrag van het loon, vastgesteld zoals in artikel 7.

Art. 9.De in artikel 8 vastgestelde bedragen worden met 1,5 pct. vermeerderd voor de werkgevers die minder dan twintig werknemers tewerkstellen.

De bijkomende bijdrage van 1,5 pct. is eveneens verschuldigd door de erkende uitzendkantoren voor de arbeiders die zij ter beschikking stellen van bouwbedrijven die minder dan twintig werknemers tewerkstellen.

Het aantal tewerkgestelde werknemers wordt bepaald op dezelfde wijze als voorzien in artikel 38, § 3, 9° van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van sociale zekerheid voor werknemers.

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het « Fonds voor bestaanszekerheid voor de arbeiders van de bouwnijverheid ».

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012.

Ze wordt gesloten voor een onbepaalde tijd, met dien verstande dat ze ten allen tijde in overeenstemming mag worden gebracht met de bepalingen van andere door het Partair Comité voor het bouwbedrijf gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten.

Mits éénparig akkoord van de partijen mag ze worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van zes maanden, bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^