Etaamb.openjustice.be
Decreet van 26 april 2021
gepubliceerd op 27 mei 2021

Crisisdecreet 2021

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2021202303
pub.
27/05/2021
prom.
26/04/2021
ELI
eli/decreet/2021/04/26/2021202303/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 APRIL 2021. - Crisisdecreet 2021


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - Uitbreiding van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020

Artikel 1.Het opschrift van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020 wordt vervangen als volgt: "Crisisdecreet 2020-2021"

Art. 2.In artikel 5.7 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "en de psychiatrische verzorgingstehuizen", de woorden ", respectievelijk in afwijking van de overeenkomst vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 december 1990 houdende vaststelling van de regels voor het bepalen van de opnemingsprijs voor personen die worden opgenomen in psychiatrische verzorgingstehuizen," en de woorden ", respectievelijk het psychiatrisch verzorgingstehuis" opgeheven; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "De Regering kent de woonzorgcentra voor ouderen een subsidie toe voor het ter beschikking stellen van de bewonerskamers die als isolatie-afdeling dienen."

Art. 3.In artikel 5.8 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "die zijn ontstaan" vervangen door de woorden "die in het kalenderjaar 2020 zijn ontstaan"; 2° tussen het eerste lid en het tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt een lid ingevoegd, luidende: "De Regering wordt ertoe gemachtigd aan de diensten en organisaties vermeld in het eerste lid, 4° en 5°, dezelfde subsidie uit te betalen voor de extra kosten en inkomstenverliezen die in het kalenderjaar 2021 zijn ontstaan." 3° in het derde lid worden de woorden "bepaalt de Regering" vervangen door de woorden "bepaalt de Regering daartoe".

Art. 4.In artikel 5.9 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten2, wordt het woord "eenmalige" opgeheven en worden de woorden "die ze hebben gehad" vervangen door de woorden "die ze in de kalenderjaren 2020 en 2021 hebben gehad".

Art. 5.In hoofdstuk 3.5 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten2, wordt een artikel 5.10.1 ingevoegd, luidende: "Art. 5.10.1 - Onverminderd artikel 5.3 kan de Regering subsidie toekennen aan woonzorgcentra voor ouderen die door de uitwerkingen van de epidemie of pandemie van het coronavirus (COVID-19) niet kunnen voldoen aan de in de jaarovereenkomst 2021 vastgelegde aanwezigheidsdagen per ondersteuningscategorie en kortverblijven.

De subsidiëring bepaald in het eerste lid stemt hoogstens overeen met de subsidiëring die in die jaarovereenkomst 2021 was afgesproken.

Hierbij gelden de volgende nadere regels: 1° Overschrijdt een dienstverrichter alle in de jaarovereenkomst vastgelegde aanwezigheidsdagen per categorie en voor kortverblijven, dan worden alle categorieën hoogstens gesubsidieerd op basis van de in de overeenkomst vastgelegde subsidie per categorie;2° Als een dienstverrichter de in de jaarovereenkomst vastgestelde aanwezigheidsdagen voor de categorie 'geringe ondersteuning' en voor kortverblijven overschrijdt en de aanwezigheidsdagen voor de categorie 'extra ondersteuning' onderschrijdt, dan worden de voor de categorie 'extra ondersteuning' bereikte aanwezigheidsdagen gesubsidieerd met het overeenkomstige in de overeenkomst vastgestelde dagforfait voor de categorie 'extra ondersteuning' en wordt het totale aantal aanwezigheidsdagen voor de andere twee categorieën vermenigvuldigd met het dagforfait dat voor die categorieën in de jaarovereenkomst is vastgelegd;3° Als een dienstverrichter de in de jaarovereenkomst vastgelegde aanwezigheidsdagen voor de categorie 'extra ondersteuning' overschrijdt en de aanwezigheidsdagen voor de categorie 'geringe ondersteuning' en voor de kortverblijven onderschrijdt, worden de aanwezigheidsdagen van de categorie 'extra ondersteuning' hoogstens gesubsidieerd op basis van de in de overeenkomst vastgelegde maximale subsidie voor de categorie 'extra ondersteuning' en worden de in de categorie 'geringe ondersteuning' en kortverblijven bereikte aanwezigheidsdagen vermenigvuldigd met de dagforfaits die in de overeenkomst voor die categorieën zijn vastgelegd.De resterende aanwezigheidsdagen in de categorie 'extra ondersteuning' worden gesubsidieerd tegen de dagforfaits voor de categorie 'geringe ondersteuning' en voor de kortverblijven, totdat de maximale subsidie is bereikt die per categorie in de jaarovereenkomst 2021 is afgesproken".

Art. 6.In hoofdstuk 3.6 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten2 en gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten3, wordt een artikel 5.13 ingevoegd, luidende: "Art. 5.13 - Om de negatieve gevolgen te beperken van de gezondheidscrisis die door het coronavirus (COVID-19) is ontstaan, kent de Regering de volgende eenmalige forfaitaire subsidie toe aan de in artikel 52, tweede lid, 1° tot 3°, van het decreet van 1 maart 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten3 betreffende de mediadiensten en de filmvoorstellingen vermelde exploitanten van auditieve lineaire mediadiensten die minstens tijdens de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 maart 2021 werden aangeboden: 1° voor zendernetten: 15.000 euro; 2° voor regionale radio's: 10.000 euro; 3° voor lokale radio's: 7.500 euro.

Om die subsidie te ontvangen, richten de exploitanten van de auditieve lineaire mediadiensten uiterlijk op 31 mei 2021 een aanvraag aan de Regering via het daarvoor door de Regering ter beschikking gestelde formulier.

In afwijking van het eerste lid komt het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap niet in aanmerking voor subsidie.

Met uitzondering van de coronasteunmaatregelen die op grond van dit decreet worden toegekend, kan de subsidie worden gecumuleerd met andere subsidies of tegemoetkomingen van de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest of de federale overheid."

Art. 7.In artikel 8.3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten1 en vervangen bij het decreet van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het enige lid wordt vervangen door het volgende eerste lid, luidende: "Ongeacht de bepalingen van het decreet van 15 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2008 pub. 27/01/2009 numac 2009033000 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de financiering van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn door de Duitstalige Gemeenschap sluiten betreffende de financiering van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn door de Duitstalige Gemeenschap ontvangen de gemeenten, voor het begrotingsjaar 2020, een aanvullende dotatie ten belope van 4.053.500 euro om, voor de toeristische sector op het niveau van de gemeenten, de negatieve gevolgen te beperken van de gezondheidscrisis die door het coronavirus (COVID-19) is ontstaan. Dat bedrag wordt als volgt onder de gemeenten verdeeld: Amel 268.000 euro Büllingen 466.000 euro Burg-Reuland 351.000 euro Bütgenbach 542.000 euro Eupen 961.500 euro Kelmis 229.500 euro Lontzen 155.500 euro Raeren 353.500 euro Sankt Vith 726.500 euro" 2° er wordt een tweede lid ingevoegd, luidende: "Voor het begrotingsjaar 2021 ontvangen de gemeenten een aanvullende dotatie van 2.426.000 euro om, voor de toeristische sector op het niveau van de gemeenten, de negatieve gevolgen te beperken van de gezondheidscrisis die door het coronavirus (COVID-19) is ontstaan. Dat bedrag wordt als volgt onder de gemeenten verdeeld: Amel 181.000 euro Büllingen 287.000 euro Burg-Reuland 211.000 euro Bütgenbach 344.000 euro Eupen 523.000 euro Kelmis 135.000 euro Lontzen 86.000 euro Raeren 235.000 euro Sankt Vith 424.000 euro"

Art. 8.In hetzelfde decreet wordt een artikel 8.6 ingevoegd, luidende: "Art. 8.6 - In afwijking van artikel 11, § 1, derde lid, en § 2.1, van het decreet van 15 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2008 pub. 27/01/2009 numac 2009033000 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de financiering van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn door de Duitstalige Gemeenschap sluiten betreffende de financiering van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn door de Duitstalige Gemeenschap worden de dotatiebedragen voor de basisondersteuning van cultuur-, folklore-, sport- en vrijetijdsverenigingen en verenigingen voor vreemdelingenverkeer voor het begrotingsjaar 2021 aangevuld met een bedrag van 1.553.500 euro.

Dat aanvullende bedrag wordt als volgt onder de gemeenten verdeeld: Amel 135.500 euro Büllingen 151.000 euro Burg-Reuland 55.000 euro Bütgenbach 204.000 euro Eupen 369.000 euro Kelmis 195.000 euro Lontzen 86.000 euro Raeren 131.000 euro Sankt Vith 227.000 euro In het begrotingsjaar 2022 wordt het bedrag uitbetaald dat voor het begrotingsjaar 2020 werd benut, nadat dit bedrag overeenkomstig artikel 11, § 3, van hetzelfde decreet voor de jaren 2021 en 2022 werd aangepast aan het ontwikkelingspercentage."

Art. 9.In hetzelfde decreet wordt een artikel 8.7 ingevoegd, luidende: "Art. 8.7 - Ongeacht de bepalingen van het decreet van 15 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2008 pub. 27/01/2009 numac 2009033000 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de financiering van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn door de Duitstalige Gemeenschap sluiten betreffende de financiering van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn door de Duitstalige Gemeenschap en onverminderd de artikelen 8.3 en 8.4 ontvangen de gemeenten voor het begrotingsjaar 2021 een aanvullende dotatie van 714.800 euro om, voor de gemeentefinanciën, de negatieve gevolgen te beperken van de gezondheidscrisis die door het coronavirus (COVID-19) is ontstaan. Dat bedrag wordt als volgt onder de gemeenten verdeeld: Amel 14.000 euro Büllingen 29.000 euro Burg-Reuland 18.000 euro Bütgenbach 47.000 euro Eupen 101.812,50 euro Kelmis 50.000 euro Lontzen 31.000 euro Raeren 5.750 euro Sankt Vith 418.237,50 euro" HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet sluiten

Art. 10.In het sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet sluiten wordt een hoofdstuk VI.1 ingevoegd, dat artikel 50.1 omvat, luidende: "Hoofdstuk VI.1 - Tijdelijke maatregelen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken"

Art. 11.In hoofdstuk VI.1 van hetzelfde decreet wordt een artikel 50.1 ingevoegd, luidende: "Art. 50.1 - Subsidie voor sportkampen In afwijking van artikel 27 wordt het subsidiebedrag voor goedgekeurde sportkampen dat overeenkomstig dat artikel wordt berekend, in het kalenderjaar 2021 verhoogd met 30 % ." HOOFDSTUK 3. - WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 1 JUNI 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten BETREFFENDE DE GEZONDHEIDSPROMOTIE EN INZAKE MEDISCHE PREVENTIE

Art. 12.In hoofdstuk IIbis van het decreet van 1 juni 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie, ingevoegd bij het decreet van 27 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2009 pub. 05/02/2010 numac 2009033039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van het decreet van 4 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 27/04/2009 pub. 05/02/2010 numac 2009033040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van het decreet van 4 december 2008 houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 27/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202404 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter wijziging van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van het Waalse Gewest in het domein van de ondergeschikte besturen door de Duitstalige Gemeenschap sluiten, wordt een afdeling 1 ingevoegd, die artikel 10.1 omvat, luidende: "Afdeling 1 - Erkenning en ondersteuning van gespecialiseerde inrichtingen"

Art. 13.Artikel 10.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 27 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2009 pub. 05/02/2010 numac 2009033039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van het decreet van 4 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 27/04/2009 pub. 05/02/2010 numac 2009033040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van het decreet van 4 december 2008 houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 27/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202404 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter wijziging van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van het Waalse Gewest in het domein van de ondergeschikte besturen door de Duitstalige Gemeenschap sluiten, krijgt het volgende opschrift: "Art. 10.1 - Erkenning en ondersteuning van gespecialiseerde inrichtingen"

Art. 14.In hoofdstuk IIbis van hetzelfde decreet wordt een afdeling 2 ingevoegd, dat de artikelen 10.1.1 tot 10.1.10 omvat, luidende: "Afdeling 2 - Vaccinatiestrategie"

Art. 15.In afdeling 2 van hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 10.1.1 ingevoegd, luidende: "Art. 10.1.1 - Definities Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder: 1° dienstverrichters: ondernemingen, organisaties, diensten en instellingen die volgens hun statuten, volgens een wet of volgens een decreet tot taak hebben vaccinaties door te voeren en die overeenkomstig artikel 10.1.2, § 3, 4°, door de Regering belast zijn met de uitvoering van vaccinaties die op basis van het vaccinatieschema worden aanbevolen, die gratis worden uitgevoerd of bij de aankoop worden gesubsidieerd; 2° vaccinator: een arts of een onder toezicht van een arts handelende verpleegkundige die vaccins toedient die op basis van het vaccinatieschema worden aanbevolen en die gratis worden toegediend of, naargelang van het geval, waarvan de aankoop gesubsidieerd wordt; 3° residentiële voorziening: een voorziening waar ouderen en personen met ondersteuningsbehoefte langere tijd kunnen blijven."

Art. 16.In dezelfde afdeling wordt een artikel 10.1.2 ingevoegd, luidende: "Art. 10.1.2 - Algemene vaccinatiestrategie § 1 - De vaccinatiestrategie bestaat uit het in § 2 vermelde vaccinatieschema en de in § 3 vermelde initiatieven. Hij dient om het optreden en de verspreiding van besmettingen te voorkomen. § 2 - De Regering keurt het vaccinatieschema van de Duitstalige Gemeenschap goed op basis van een advies van de Adviesraad voor Gezondheidsbevordering.

Het bevat de aanbevolen vaccinaties, de betrokken doelgroepen, de noodzakelijke dosissen en de aanbevolen vaccinatiedata. § 3 - Met het oog op de uitvoering van het vaccinatieschema kan de Regering initiatieven nemen om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij de bevolking te bereiken. Ze kan in het bijzonder: 1° voorlichtings- en vaccinatiecampagnes voeren;2° de aankoopkosten van de vaccins geheel of gedeeltelijk voor haar rekening nemen en die vaccins eventueel gratis ter beschikking stellen of gratis toedienen;3° rechtstreeks contact opnemen met doelgroepen om: a) de betrokken persoon te informeren over de vaccinatie;b) de vaccinatie voor de betrokken persoon te organiseren;4° dienstverrichters opdracht geven om vaccins te laten toedienen; 5° de in de doelgroepen bereikte vaccinatiegraad evalueren."

Art. 17.In dezelfde afdeling wordt een artikel 10.1.3 ingevoegd, luidende: "Art. 10.1.3 - Bestel- en registratiesysteem Voor de uitvoering van de vaccinatiestrategie kan de Regering de vaccinatoren ertoe verplichten om een door haar bepaald bestel- en registratiesysteem te gebruiken."

Art. 18.In dezelfde afdeling wordt een artikel 10.1.4 ingevoegd, luidende: "Art. 10.1.4 - Vertrouwelijkheid Onverminderd andersluidende wettelijke of decretale bepalingen moeten de Regering en alle andere personen die bij de uitvoering van dit hoofdstuk en de uitvoeringsbepalingen ervan betrokken zijn, de gegevens die hun in de uitoefening van hun opdracht toevertrouwd worden, vertrouwelijk behandelen. De vaccinatoren worden alleen voor de registratie van de vaccinatie van hun beroepsgeheim ontheven."

Art. 19.In dezelfde afdeling wordt een artikel 10.1.5 ingevoegd, luidende: "Art. 10.1.5 - Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking Onverminderd artikel 10.1.6 is de Regering verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens vermeld in artikel 10.1.7 in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ze geldt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, punt 7, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verwerking van die gegevens. De dienstverrichters en vaccinatoren gelden als verwerker in de zin van artikel 4, punt 8, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De dienstverrichters, de vaccinatoren en de Regering verwerken persoonsgegevens om de taken vervat in de artikelen 10.1.2, 10.1.3 en 10.1.7, § 1, tweede en derde lid, en § 2, tweede lid, uit te voeren.

Ze mogen de verzamelde gegevens niet voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van die opdrachten gebruiken. Voor zover het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren belast werd met de uitvoering van vaccinaties overeenkomstig artikel 10.1.2, § 3, 4°, mogen die gegevens worden verwerkt voor de doeleinden bepaald in artikel 3.15, § 1, tweede lid, artikel 3.17 en artikel 3.20 van het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014203218 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren sluiten betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren."

Art. 20.In dezelfde afdeling wordt een artikel 10.1.6 ingevoegd, luidende: "Art. 10.1.6 - Verwerking van gezondheidsgegevens In het kader van deze afdeling worden gezondheidsgegevens van de betrokken personen verwerkt onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar uit de gezondheidszorg."

Art. 21.In dezelfde afdeling wordt een artikel 10.1.7 ingevoegd, luidende: "Art. 10.1.7 - Gegevenscategorieën en verwerkingsdoeleinde § 1 - Voor het gebruik van het bestel- en registratiesysteem bepaald in artikel 10.1.3 kunnen persoonsgegevens uit de volgende gegevenscategorieën verwerkt worden: 1° volgende gegevens over de identiteit van de gevaccineerde of te vaccineren persoon: a) de naam en voornaam;b) de leeftijd;c) het adres;d) het geslacht;e) het identificatienummer vermeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid met het oog op een unieke identificatie van de betrokkene;2° volgende gegevens over de identiteit van de persoon die het vaccin toedient: a) de naam en voornaam;b) het identificatienummer vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid of het RIZIV-nummer;3° volgende gegevens over het vaccin: a) aard van het vaccin;b) merk;c) lotnummer/batchnummer van het vaccin;4° datum en plaats waar de vaccindosis werd toegediend;5° gegevens over het vaccinatieschema voor de te vaccineren persoon, telkens per ziekte waartegen hij gevaccineerd wordt. De gegevenscategorieën vermeld in het eerste lid kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 1° het bestellen van de vaccins die ter beschikking worden gesteld in het kader van de uitvoering van het vaccinatieschema;2° logistieke organisatie van de vaccinatie tegen de ziekte in kwestie, na anonimisering van de gegevens of, indien de logistieke organisatie door een anonimisering onmogelijk zou worden, minstens na pseudonimisering van de gegevens;3° registratie van de toegediende vaccins met het oog op: a) beheer van het vaccinatieschema voor elke gevaccineerde of te vaccineren persoon;b) ondersteuning, voorlichting en bewustmaking rond vaccinatie;c) vermijden van niet-compatibele vaccinaties;d) traceerbaarheid van de vaccinatie;e) berekening van de vaccinatiegraad van de bevolking tegen de ziekte in kwestie, na anonimisering van de gegevens of, indien de berekening door een anonimisering onmogelijk zou worden, minstens na pseudonimisering van de gegevens. De vaccinatoren en dienstverrichters kunnen de gegevens vermeld in het eerste lid verwerken voor de doeleinden vermeld in het tweede lid. § 2 - Voor de uitvoering van de vaccinatie-initiatieven kunnen persoonsgegevens uit de volgende gegevenscategorieën worden verwerkt: 1° identiteitsgegevens en contactgegevens van de te vaccineren persoon;a) de naam en voornaam;b) de leeftijd;c) het adres;d) het identificatienummer vermeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;e) het telefoonnummer en het e-mailadres;2° vaccinatiegegevens. De verwerking van de gegevens vermeld in het eerste lid dient om rechtstreeks contact op te nemen met de doelgroepen. § 3 - De Regering preciseert de gegevenscategorieën vermeld in de § § 1 tot 2 na een voorafgaand advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit."

Art. 22.In dezelfde afdeling wordt een artikel 10.1.8 ingevoegd, luidende: "Art. 10.1.8 - Gebruik van gegevens voor analysen en statistieken De Regering gebruikt geanonimiseerde gegevens over het aantal toegediende vaccins om analyses en statistieken op te stellen. Deze zijn opgesplitst naar: 1° ziekte waartegen gevaccineerd werd;2° aantal gebruikte vaccins, indien van toepassing zelfs opgesplitst naar toegediende componenten;3° gemeente en residentiële voorzieningen;4° leeftijd van de gevaccineerde personen. De Regering stelt analysen en statistieken op om de vaccinatiegraad van de bevolking van het Duitse taalgebied tegen verschillende ziekten vast te stellen en de verdere vaccinatiestrategie te plannen."

Art. 23.In dezelfde afdeling wordt een artikel 10.1.9 ingevoegd, luidende: "Art. 10.1.9 - Duur van de gegevensverwerking De overeenkomstig artikel 10.1.7, § 1, verwerkte gegevens mogen hoogstens tot de datum van overlijden van de gevaccineerde persoon en minstens tot dertig jaar na de vaccinatie bewaard worden in een vorm die het mogelijk maakt betrokkene te identificeren.

De overeenkomstig artikel 10.1.7, § 2, verwerkte gegevens mogen hoogstens tot het tijdstip van de volledige vaccinatie van betrokkene resp. tot het tijdstip van de weigering om zich te laten inenten, bewaard worden in een vorm die het mogelijk maakt betrokkene te identificeren.

Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen worden de gegevens uiterlijk na afloop van die termijn vernietigd.

Met inachtneming van het eerste tot het derde lid kan de Regering in een kortere bewaringstermijn voorzien."

Art. 24.In dezelfde afdeling wordt een artikel 10.1.10 ingevoegd, luidende: "Art. 10.1.10 - Vaccinatiestrategie tegen het coronavirus (COVID-19) " § 1 - Dit artikel is van toepassing op vaccinaties tegen het coronavirus (COVID-19). Het geldt onverminderd de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19.

Voor de toepassing van artikel 2, § 1, eerste lid, van dat samenwerkingsakkoord bepaalt de Regering het vaccinatieschema tegen het coronavirus (COVID-19). § 2 - Om de vaccinaties tegen het coronavirus (COVID-19) te organiseren en een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken, kan de Regering: 1° algemene informatiecampagnes voeren;2° de vaccins tegen het coronavirus (COVID-19) gratis ter beschikking stellen of gratis laten toedienen;3° voor elke te vaccineren persoon bepalen waar hij wordt gevaccineerd;4° bepalen hoe de te vaccineren personen uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren;5° bepalen hoe de te vaccineren personen een vaccinatie-afspraak kunnen maken en hoe ze daarbij kunnen worden ondersteund. In het kader van en met het oog op de ondersteuning bepaald in het eerste lid, 5°, kan de Regering de volgende gegevens van de te vaccineren persoon verwerken; 1° de naam en voornaam;2° het identificatienummer vermeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;3° de vaccinatiecode;4° in voorkomend geval, of reeds een eerste component van het vaccin werd toegediend. Voor de toepassing van het eerste lid, 3°, kan de Regering bepalen onder welke voorwaarden personen kunnen worden gevaccineerd op de plaats waar ze wonen. Voor het vaccineren op de plaats waar betrokkene woont, kan de Regering de volgende gegevens over de te vaccineren persoon verwerken en doorgeven aan de vaccinatoren: 1° de elementen vermeld in het tweede lid;2° het adres. § 3 - Voor de persoonsgegevens vermeld in § 2, tweede lid en derde lid, is de Regering verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ze geldt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, punt 7, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verwerking van die gegevens. De vaccinatoren gelden als verwerker in de zin van artikel 4, punt 8, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Regering en de vaccinatoren verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van de taken vermeld in § 2. Ze mogen de verzamelde gegevens niet voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van die opdrachten gebruiken.

Artikel 10.1.4 is dienovereenkomstig van toepassing. § 4 - De in § 2 vermelde gegevens van de gevaccineerde of te vaccineren persoon worden door de Regering bewaard tot hoogstens één maand na datum van de vaccinatie-afspraak."

Art. 25.In hoofdstuk IIter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201247 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië, gedaan te Tunis op 28 maart 2013 type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201249 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, gedaan te Brussel op 18 februari 2014 type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201248 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije, gedaan te Ankara op 11 april 2014 type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201250 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst van Parijs, gedaan te Parijs op 12 december 2015 type decreet prom. 20/02/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201786 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter bescherming van roerende cultuurgoederen van uitzonderlijk belang sluiten, wort een afdeling 1 ingevoegd, die de artikelen 10.2 tot 10.6 omvat, luidende: "Afdeling 1 - Algemene maatregelen om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan"

Art. 26.Artikel 10.3, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten1, wordt opgeheven.

Art. 27.In artikel 10.6, 2°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201247 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië, gedaan te Tunis op 28 maart 2013 type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201249 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, gedaan te Brussel op 18 februari 2014 type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201248 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije, gedaan te Ankara op 11 april 2014 type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201250 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst van Parijs, gedaan te Parijs op 12 december 2015 type decreet prom. 20/02/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201786 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter bescherming van roerende cultuurgoederen van uitzonderlijk belang sluiten en gewijzigd bij de decreten van 20 juli 2020 en 10 december 2020, worden de woorden "artikel 10.3" vervangen door de woorden "de artikelen 10.3 en 10.6.1".

Art. 28.In hoofdstuk IIter van hetzelfde decreet wordt een afdeling 2 ingevoegd, die de artikelen 10.6.1 en 10.6.2 omvat, luidende: "Afdeling 2 - Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan"

Art. 29.In hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten2, wordt een artikel 10.6.1 ingevoegd, luidende: "Art. 10.6.1 § 1 - Onverminderd artikel 10.3, § 1, 1°, moet iedere persoon die met het coronavirus (COVID-19) besmet blijkt te zijn of bij wie een arts een ernstig vermoeden heeft dat hij met het coronavirus (COVID-19) besmet is, onmiddellijk op zijn hoofdverblijfplaats of op een andere geschikte plaats in tijdelijke afzondering gaan gedurende een door de Regering vastgestelde periode. § 2 - Onverminderd artikel 10.3, § 1, 1°, moet elke persoon die in een risicogebied in het buitenland heeft verbleven: 1° zich direct na aankomst in het Duitse taalgebied onmiddellijk bij zijn behandelend arts melden en hem meedelen dat hij uit een risicogebied is teruggekeerd, om een of meer tests op het coronavirus (COVID-19) te ondergaan;2° onmiddellijk op zijn hoofdverblijfplaats of op een andere geschikte plaats in tijdelijke afzondering of quarantaine gaan gedurende een door de Regering vastgestelde periode. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder "risicogebied in het buitenland" verstaan: de gebieden die de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken bij de gebieden met een zeer hoog besmettingsrisico indeelt.

In afwijking van het eerste lid kunnen volgende personen geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van de tijdelijke afzondering en de testing: 1° personen die maar voor een beperkte duur in een risicogebied in het buitenland zijn geweest;2° personen bij wie de kans op besmetting met het coronavirus (COVID-19) door hun gedrag in een risicogebied in het buitenland als laag wordt ingeschat;Het besmettingsrisico wordt ingeschat op basis van een zelfinschatting in het Passagier Lokalisatie Formulier dat door de federale overheid ter beschikking wordt gesteld; 3° personen die om essentiële redenen in een risicogebied in het buitenland zijn geweest. De Regering bepaalt: 1° de nadere regels voor de uitzonderingsregelingen bepaald in het derde lid;2° wat onder 'beperkte duur' moet worden verstaan;3° in voorkomend geval, een inschatting van het besmettingsrisico die afwijkt van de inschatting in het Passagier Lokalisatie Formulier;4° de lijst van de essentiële redenen;5° hoe vaak personen op het coronavirus (COVID-19) getest worden. § 3 - Onverminderd artikel 10.3, § 1, 1° en 2°, moet elke persoon die niet behoort tot de personen vermeld in de § § 1 en 2 en bij wie een verhoogd risico bestaat dat hij met het coronavirus (COVID-19) besmet is, onmiddellijk: 1° op zijn hoofdverblijfplaats of op een andere geschikte plaats in tijdelijke afzondering gaan gedurende een door de Regering vastgestelde periode en dit zodra hij ervan op de hoogte is gebracht dat hij een verhoogd risico op besmetting met het coronavirus (COVID-19) loopt;2° nadat het verhoogde risico op besmetting met het coronavirus (COVID-19) bekend is, zich bij zijn behandelend arts melden om een of meer tests op coronavirus (COVID-19) te ondergaan. De persoon vermeld in het eerste lid wordt via een arts of via het overeenkomstig artikel 10.9 opgerichte contactcentrum ervan op de hoogte gebracht dat hij een verhoogd risico op besmetting met het coronavirus (COVID-19) loopt.

De Regering bepaalt hoe vaak personen op het coronavirus (COVID-19) getest worden. § 4 - In afwijking van de § § 1 tot 3: 1° kan de afzondering of quarantaine voortijdig worden beëindigd indien uit een test van de betrokkene blijkt dat hij niet langer een bedreiging vormt voor de volksgezondheid;2° kunnen personen om essentiële redenen geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van de tijdelijke afzondering of quarantaine en van de testing. De Regering bepaalt de voorwaarden en de nadere regels voor de uitzonderingsregelingen bepaald in het eerste lid. § 5 - De arts-gezondheidsinspecteur en de bevoegde burgemeester worden belast met de controle van de naleving van de maatregelen bepaald in dit artikel en beschikken daartoe over de bevoegdheden vermeld in artikel 10.4, § 1."

Art. 30.In hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten2, wordt een artikel 10.6.2 ingevoegd, luidende: "Art. 10.6.2 In het kader van de bestrijding van de gezondheidscrisis die door het coronavirus (COVID-19) is ontstaan, kan de arts-gezondheidsinspecteur de volgende persoonsgegevens van de personen bedoeld in artikel 10.6.1, § 1, § 2, eerste lid, en § 3, eerste lid, meedelen aan de burgemeester en de politiediensten van de gemeente van de plaats waar de betrokkene in tijdelijke afzondering moet gaan, bij vermoeden van niet-naleving en met het oog op de controle op de naleving van de tijdelijke afzondering of quarantaine vermeld in hetzelfde artikel: 1° de voor- en achternaam;2° het adres van de plaats waar de persoon in tijdelijke afzondering of quarantaine gaat;3° de duur van de tijdelijke afzondering of quarantaine. De Regering is verantwoordelijk voor de doorgifte van de persoonsgegevens vermeld in het eerste lid. De gemeente vermeld in het eerste lid is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die overeenkomstig het eerste lid aan haar worden doorgegeven.

De gemeente bewaart de in het eerste lid vermelde persoonsgegevens als volgt: 1° wat de personen vermeld in artikel 10.6.1, § § 1 en 3, betreft: uiterlijk tot beëindiging van de maatregel vermeld in artikel 10.6.1; 2° wat de personen vermeld in 10.6.1, § 2, betreft: uiterlijk tot beëindiging van de maatregel vermeld in artikel 10.6.1 en uiterlijk tot 14 kalenderdagen na aankomst van de reiziger in België." HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het decreet van 6 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011206334 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter ondersteuning van het jeugdwerk sluiten ter ondersteuning van het jeugdwerk

Art. 31.In hetzelfde decreet van 6 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011206334 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter ondersteuning van het jeugdwerk sluiten wordt een hoofdstuk 7.1 ingevoegd, dat de artikelen 73.1 tot 73.3 omvat, luidende: "Hoofdstuk 7.1 - Tijdelijke maatregelen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken"

Art. 32.In hoofdstuk 7.1 van hetzelfde decreet wordt een artikel 73.1 ingevoegd, luidende: "Art. 73.1 - Vrijwillige jeugdleiders bij jeugdkampen In afwijking van artikel 14, eerste lid, 3°, tweede en derde zin, zijn de vrijwillige jeugdleiders voor het kalenderjaar 2021 vrijgesteld van de verplichting om de daarin vermelde opleidingstitels te hebben."

Art. 33.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 73.2 ingevoegd, luidende: Art. 73.2 - Subsidie voor jeugdkampen In afwijking van artikel 14, derde lid, kunnen ondersteunde jeugdorganisaties in het kalenderjaar 2021 een forfaitair bedrag van twee euro per dag en per deelnemende jonge mens krijgen om vakantiekampen voor jongeren te organiseren."

Art. 34.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 73.3 ingevoegd, luidende: "Art. 73.3 - IT-uitrusting voor jeugdorganisaties In afwijking van artikel 55.2, § 2, kunnen de jeugdorganisaties voor het kalenderjaar 2021 hun aanvragen voor de subsidiëring van IT-uitrustingsvoorwerpen uiterlijk tot 15 juni indienen bij de Regering.

In afwijking van artikel 55.3 bedraagt de subsidie voor de uitrustingsvoorwerpen vermeld in het eerste lid 100 % van de uitgaven die voor subsidiëring in aanmerking komen." HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het decreet van 18 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/11/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013206806 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap sluiten betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap

Art. 35.In artikel 93.1 van het decreet van 18 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/11/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013206806 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap sluiten betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap, ingevoegd bij het decreet van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste tot het derde lid worden vernummerd tot § 1, eerste tot derde lid;2° in § 1, eerste lid, worden de woorden "met één derde verlaagd" vervangen door het woord "opgeschort"; 3° § 1, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "Voor cultuurcentra die voor het eerst ondersteuning krijgen, worden de kalenderjaren 2020 en 2021 buiten beschouwing gelaten, voor zover dit gunstig is voor de aanvraag." 4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2 - In afwijking van artikel 14, eerste lid, 6°, wordt het daarin vermelde criterium inzake het zelf genereren van inkomsten voor het kalenderjaar 2021 opgeschort."

Art. 36.In artikel 93.2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste tot het derde lid worden vernummerd tot § 1, eerste tot derde lid;2° in § 1, eerste lid, worden de woorden "met één derde verlaagd" vervangen door het woord "opgeschort"; 3° § 1, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "Voor cultuurorganisatoren die voor het eerst ondersteuning krijgen, worden de kalenderjaren 2020 en 2021 buiten beschouwing gelaten, voor zover dit gunstig is voor de aanvraag." 4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2 - In afwijking van artikel 16, § 1, eerste lid, 9°, wordt het daarin vermelde criterium inzake het zelf genereren van inkomsten voor het kalenderjaar 2021 opgeschort."

Art. 37.In artikel 93.3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste tot het derde lid worden vernummerd tot § 1, eerste tot derde lid;2° in § 1, eerste lid, worden de woorden "met één derde verlaagd" vervangen door het woord "opgeschort"; 3° § 1, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "Voor cultuurproducenten die voor het eerst ondersteuning krijgen, worden de kalenderjaren 2020 en 2021 buiten beschouwing gelaten, voor zover dit gunstig is voor de aanvraag." 4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2 - In afwijking van artikel 18, § 1, eerste lid, 8°, wordt het daarin vermelde criterium inzake het zelf genereren van inkomsten voor het kalenderjaar 2021 opgeschort."

Art. 38.In hoofdstuk 7.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten2, wordt een artikel 93.5 ingevoegd, luidende: "Art. 93.5 - Classificatie van de amateurkunstverenigingen in de kunstdiscipline dans In afwijking van artikel 54 publiceert de Regering de eerstvolgende oproep voor kandidaten die geclassificeerd willen worden als amateurkunstvereniging in de kunstdiscipline dans in het kalenderjaar 2022.

Onverminderd artikel 53 wordt de classificatie van de amateurkunstverenigingen in de kunstdiscipline dans die op 1 januari 2021 al ondersteund werden, met één jaar verlengd."

Art. 39.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 93.6 ingevoegd, luidende: "Art. 93.6 - Ondersteuning van bijzondere cultuurprojecten In afwijking van artikel 23, § 2, tweede en derde lid, worden de daarin vermelde termijnen om de ondersteuning van bijzondere cultuurprojecten aan te vragen, voor het kalenderjaar 2021 opgeschort.

In afwijking van artikel 24, tweede lid, wordt het daarin vermelde subsidieerbare maximumbedrag voor het kalenderjaar 2021 opgeschort."

Art. 40.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 93.7 ingevoegd, luidende: "Afdeling 93.7 - Ondersteuning van literatuurpublicaties In afwijking van artikel 43.2, § 2, tweede lid, worden de daarin vermelde termijnen om de ondersteuning van literatuurpublicaties aan te vragen, voor het kalenderjaar 2021 opgeschort."

Art. 41.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 93.8 ingevoegd, luidende: "Art. 93.8 - IT-uitrusting voor amateurkunstverenigingen In afwijking van artikel 80, § 2, kunnen de amateurkunstverenigingen voor het kalenderjaar 2021 hun aanvragen voor de subsidiëring van IT-uitrustingsvoorwerpen uiterlijk tot 15 juni indienen bij de Regering.

In afwijking van artikel 81, § 1, bedraagt de subsidie voor de uitrustingsvoorwerpen vermeld in het eerste lid 100 % van de uitgaven die voor subsidiëring in aanmerking komen." HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het decreet van 28 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/05/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018203147 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid

Art. 42.In het decreet van 28 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/05/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018203147 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten2, wordt een artikel 13.1 ingevoegd, luidende: "Art. 13.1 - De Regering kan bijzondere gevallen bepalen waarin kan worden afgeweken van de termijn van dertig dagen, vermeld in de artikelen 12 en 13."

Art. 43.In artikel 43.2, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 27 april 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten0, worden de woorden "één keer" vervangen door de woorden "drie keer".

Art. 44.Artikel 43.5, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 27 april 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten0, wordt vervangen als volgt: "De Regering kan de periode waarin de opleidingsmaatregel eindigt, drie keer met hoogstens acht maanden verlengen." HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling

Art. 45.In boek VIII, titel I, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, wordt een hoofdstuk VI ingevoegd, dat de artikelen D.VIII.27.1 tot D.VIII.27.6 omvat, luidende: "Hoofdstuk VI - Tijdelijke maatregelen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken"

Art. 46.In hoofdstuk VI van hetzelfde Wetboek wordt een artikel D.VIII.27.1 ingevoegd, luidende: "Art. D.VIII.27.1 - De bepalingen van dit hoofdstuk gelden voor de duur van de federale dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in te dijken. De Regering bepaalt de einddatum van de vermelde bepalingen."

Art. 47.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel D.VIII.27.2 ingevoegd, luidende: "Art. D.VIII.27.2 - De in artikel D.VIII.5 vermelde 'voorafgaandelijke informatievergadering' voor de gewestplannen waarvan de herziening met toepassing van de artikelen D.II.47, D.II.48 en D.II.52 op initiatief van de gemeente of van een private of publieke natuurlijke of rechtspersoon wordt bepaald, kan, naar keuze van die persoon of overheid, ofwel overeenkomstig artikel D.VIII.5 als fysieke vergadering worden georganiseerd of overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk worden georganiseerd.

Als een voorafgaande informatievergadering in de vorm van een fysieke vergadering wordt gehouden, dan worden de federale maatregelen inzake hygiëne en social distancing in acht genomen."

Art. 48.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel D.VIII.27.3 ingevoegd, luidende: "Art. D.VIII.27.3 - De persoon of overheid die het initiatief tot wijziging van het gewestplan heeft genomen, kan nog andere deelnemingsregels toepassen."

Art. 49.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel D.VIII.27.4 ingevoegd, luidende: "Art. D.VIII.27.4 - § 1 - Voor de gewestplannen waarvan de herziening met toepassing van de artikelen D.II.47, D.II.48 en D.II.52 op initiatief van de gemeente of van een private of publieke natuurlijke of rechtspersoon wordt bepaald, wordt een videopresentatie van het ontwerp van herziening van het gewestplan gemaakt voordat de aanvraag aan de Regering wordt verzonden.

De videopresentatie heeft als doel: 1° de aanvrager in staat te stellen het basisdossier bedoeld in artikel D.II.44 voor te stellen; 2° het publiek in staat te stellen zich te informeren en zijn opmerkingen te uiten over het ontwerp van herziening van het gewestplan;3° in voorkomend geval de bijzondere punten die zouden kunnen worden besproken in het verslag over de milieueffecten te onderstrepen;4° alternatieven voor te stellen - en het publiek in staat te stellen alternatieven voor te stellen - die redelijkerwijs voor de aanvrager overwogen kunnen worden opdat ermee rekening zou worden gehouden in het verslag over de milieueffecten. § 2 - De persoon of overheid die het initiatief van de herziening heeft genomen, bepaalt: 1° de datums waarop de videopresentatie op het internet wordt bekendgemaakt;2° de link naar de website waar de videopresentatie wordt bekendgemaakt;3° de personen bij wie inlichtingen kunnen worden ingewonnen en hun telefoonnummer;4° de termijn van vijftien dagen waarin de opmerkingen en suggesties als bedoeld in § 6 kunnen worden meegedeeld. De videopresentatie moet gedurende twee opeenvolgende werkdagen op het internet beschikbaar zijn. Tijdens die twee dagen kunnen telefonisch, tussen 8 uur en 17 uur, nadere inlichtingen worden ingewonnen.

De persoon of de overheid die het initiatief van de herziening heeft genomen, maakt de in het eerste lid bedoelde inlichtingen ter informatie over aan het gemeentecollege van elke gemeente op het grondgebied waarvan de herziening van het gewestplan wordt gepland, en aan de Regering. Deze persoon of overheid bezorgt hun ook een begrijpelijke schriftelijke versie van de uiteenzettingen en een afschrift van de in de videopresentatie voorgestelde documenten. § 3 - Elk gemeentecollege plakt aan de gewoonlijke aanplakkingplaatsen een bericht van bekendmaking aan en dit minstens vijftien dagen voordat de presentatievideo op het internet wordt bekendgemaakt en tot de dag na die bekendmaking op het internet. Het plakt het bericht van bekendmaking op vier plaatsen aan naast de betrokken omtrek langs een berijdbare weg of een weg die als doorgang dient.

In het bericht van bekendmaking wordt minstens het volgende vermeld: 1° de persoon of overheid die het initiatief van de herziening heeft genomen, met vermelding van zijn of haar adres;2° de aard van het project en de plaats ervan;3° het doel van de videopresentatie;4° de datums waarop de videopresentatie op het internet beschikbaar is;5° de link naar de website waar de videopresentatie wordt bekendgemaakt;6° de personen bij wie inlichtingen kunnen worden ingewonnen, met vermelding van hun telefoonnummer, en de datums en tijdstippen waarop ze bereikbaar zijn;7° de termijn van vijftien dagen waarin de opmerkingen en suggesties als bedoeld in § 6 kunnen worden meegedeeld, met vermelding van het adres en het e-mailadres waarop die opmerkingen en suggesties toekomen. In het bericht van bekendmaking worden de bewoordingen van § 4 weergegeven en wordt uitdrukkelijk naar dit hoofdstuk verwezen.

De persoon of overheid die het initiatief van de herziening heeft genomen, verspreidt het bericht van bekendmaking: 1° in minstens één in het Duitse taalgebied verspreid Duitstalig dagblad en Duitstalig huis-aan-huisblad in de gemeente op het grondgebied waarvan de herziening van het gewestplan wordt gepland;2° op de website van elke gemeente op het grondgebied waarvan de herziening van het gewestplan wordt gepland;3° op de eigen website. De persoon of overheid die het initiatief van de herziening heeft genomen, bezorgt de link naar de website waar de videopresentatie wordt bekendgemaakt en de datums waarop die videopresentatie beschikbaar is, aan: 1° de Regering of haar vertegenwoordiger;2° een vertegenwoordiger van de Waalse Regering;3° de Beleidsgroep Leefmilieu;4° de gemeentelijke commissie van de gemeente op het grondgebied waarvan de herziening van het gewestplan wordt gepland;5° de adviescommissie;6° de vertegenwoordigers van de gemeenten op het grondgebied waarvan de herziening van het gewestplan wordt gepland. § 4 - Elke persoon kan de persoon of overheid die het initiatief tot herziening van het gewestplan heeft genomen, aangetekend vragen om hem een afschrift van de schriftelijke versie van de uiteenzettingen en van de in de videopresentatie voorgestelde documenten te bezorgen. De aanvraag moet uiterlijk drie dagen vóór de bekendmaking op het internet in ontvangst worden genomen. Twee dagen vóór de bekendmaking op het internet bezorgt de persoon of overheid die het initiatief tot herziening van het gewestplan heeft genomen, aan de aanvrager aangetekend een exemplaar van de documenten.

Elke persoon kan het afschrift van de schriftelijke versie van de uiteenzettingen en van de in de videopresentatie voorgestelde documenten op afspraak inkijken bij de gemeente tijdens de twee dagen dat de presentatievideo op het internet wordt bekendgemaakt. § 5 - De videopresentatie die is gemaakt door de persoon of overheid die het initiatief tot herziening van het gewestplan heeft genomen, begint met een uitleg van het doel ervan overeenkomstig § 1, tweede lid, en stelt daarna het ontwerp van herziening van het gewestplan voor. § 6 - Elke persoon kan het gemeentecollege van elke gemeente op het grondgebied waarvan de herziening van het gewestplan wordt gepland, binnen vijftien dagen na de laatste dag dat de presentatievideo op het internet wordt bekendgemaakt, zijn opmerkingen en suggesties over het ontwerp van herziening van het gewestplan schriftelijk meedelen. Hij kan ook bijzondere punten onderstrepen en alternatieven voorstellen die redelijkerwijs overwogen kunnen worden door de persoon of de overheid die het initiatief van de herziening heeft genomen opdat ermee rekening zou worden gehouden in het verslag over de milieueffecten.

Elk gemeentecollege richt het afschrift van de eventuele opmerkingen, suggesties en voorstellen binnen dertig dagen na de laatste dag dat de presentatievideo op het internet wordt bekendgemaakt, aan de persoon of de overheid die het initiatief van de herziening heeft genomen."

Art. 50.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel D.VIII.27.5 ingevoegd, luidende: "Art. D.VIII.27.5 - De overeenkomstig artikel D.VIII.27.4 gevolgde inspraakprocedure geldt als voorafgaande informatievergadering voor de toepassing van artikel D.II.47, § 1, tweede lid, artikel D.II.48, § 2, en artikel D.II.54, § 2, zesde lid, 5°, alsook voor de toepassing van artikel D.VIII.2, § 2."

Art. 51.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel D.VIII.27.6 ingevoegd, luidende: "Art. D.VIII.27.6 - Als de inspraak van het publiek heeft plaatsgevonden overeenkomstig de procedure vermeld in artikel D.VIII.27.4, dan bevat het dossier vermeld in artikel D.VIII.15, § 1, een afschrift van de opmerkingen en suggesties die in het kader van die procedure werden afgegeven." HOOFDSTUK 8. - Slotbepalingen

Art. 52.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het wordt bekendgemaakt, met uitzondering van: 1° artikel 2, 2°, en de artikelen 3, 5, 7, 8, 9, 11 en 35 tot 40, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2021;2° artikel 2, 1°, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2021;3° artikel 44, dat uitwerking heeft met ingang van 19 april 2021. Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 26 april 2021.

O. PAASCH De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën, A. ANTONIADIS De Viceminister-President, Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, I. WEYKMANS De Minister van Cultuur en Sport, Werkgelegenheid en Media, L. KLINKENBERG De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, _______ Nota Zitting 2020-2021 Parlementaire stukken: 139 (2020-2021) Nr. 1 Voorstel van decreet 139 (2020-2021) Nr. 2 tot +3 Voorstellen tot wijziging 139 (2020- 2021) Nr. 4 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Integraal verslag: 26 april 2021 - Nr. 24 Bespreking en aanneming

^