Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 mei 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/05/2019 pub. 27/05/2021 numac 2021031411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van de Richtlijn 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie. - Duitse vertaling type wet prom. 02/05/2019 pub. 27/05/2021 numac 2021041360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I type wet prom. 02/05/2019 pub. 27/05/2021 numac 2021041364 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 02/05/2019 pub. 27/05/2021 numac 2021041363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van de belastingvermindering voor giften. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/03/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021041508 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van het Consulair Wetboek voor wat betreft de consulaire bijstand aan personen met een door België toegekend statuut van vluchteling of staatloze en aan personen met meerdere nationaliteiten type wet prom. 18/05/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021041570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021020966 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de erkenning geschorst, gegeven aan de certificeringsinstel G-044 "Generieke autocontrolegids voor de B2C-sectoren, praktijkhandboek incl.: - Module AT(...) type koninklijk besluit prom. 11/05/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021031236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft type koninklijk besluit prom. 25/04/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021031359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van een project of activiteit type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021041539 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021041560 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling SGS Belgium N.V., Noorderlaan 8 G-001 "Autocontrolegids dierenvoeders" G-002 "Gids autocontrolesysteem zuivelindu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021041574 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 25 april 2021 wordt de heer Axel HERMANS, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A1, met d Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 22/11/2020 pub. 27/05/2021 numac 2021041606 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 581.962,91 EUR aan de vzw Paleis van Keizer Karel in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 18/05/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021041686 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 131 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021201166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de berekening van de eindejaarspremie voor de werknemers tewerkgesteld in een gesubsidieerde inrichting van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021201225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van de coronacrisis type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021201374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de syndicale premie 2020 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021201382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de syndicale premie 2020 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021201385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden tewerkgesteld in een inrichting van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021201456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de aanvullende pensioenen in het kapitaalstelsel "vaste prestaties" voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2016 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021201455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de aanvullende pensioenen "vaste bijdragen" ten gunste van de werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonsvoorwaarden van toepassing is en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2016

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021041385 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatie- en selectiecommissies van mandaathouders van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 12/04/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021041598 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlening aan Consortium Baggerwerken Decloedt en Zoon - DC lndustrial van een machtiging en een Natura 2000-toelating voor de afvoer en berging van materiaal gebaggerd en vrijgekomen bij de aanleg van het dok voor de nieuwe jachthaven Nieuwpoort op het Belgisch deel van de Noordzee type ministerieel besluit prom. 19/05/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021041652 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de begrotings- en financieel adviseur bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

arrest

type arrest prom. 17/06/2020 pub. 27/05/2021 numac 2021041599 bron brussels hoofdstedelijk gewest Arrest van de Raad van State Gedeeltelijke nietigverklaring van de BBP Biestebroeck

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021202430 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 20 april 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 april 2021, heeft het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen, de volgende p « 1. Schendt artikel 13 van het programmadecreet van 12 december 2014 houdende verschillende maatre(...)

decreet

type decreet prom. 26/04/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021202303 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Crisisdecreet 2021 type decreet prom. 14/05/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021202513 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bekrachtiging van de besluiten van de Waalse Regering van bijzondere machten genomen in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis tijdens de tweede golf COVID-19 voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 14/05/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021202512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bekrachtiging van de besluiten van de Waalse Regering van bijzondere machten genomen in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis tijdens de tweede golf COVID-19

beschikking

type beschikking prom. 20/05/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021041637 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds, gedaan te Brussel op 19 oktober 2018 type beschikking prom. 20/05/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021041638 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimteagentschap bij het Verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap, gedaan te Parijs op 30 mei 1975, over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België, gedaan te Brussel op 24 mei 2017 type beschikking prom. 20/05/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021041636 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende een evenredigheids-beoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021041587 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van diverse procedures met betrekking tot de ondersteuning van werkprojecten inzake creatie op radio en de werking van de Adviescommissie voor creatie op radio

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021041661 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de elektronische aanbieding van bepaalde fiscale documenten en de aangifte voor fiscale rangschikking van automatische ontspanningstoestellen en tot aanwijzing van de dienst, vermeld in artikel 29bis, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021041674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie bevoegd voor het betaald educatief verlof bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021020953 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Financieel Deskundigen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG21110 Solliciteren kan tot 10/06/2021 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021041683 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel Deskundigen (niveau B) voor FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21149 Solliciteren kan tot 10/06/2021 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Een lijst van maximaal 25 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. N(...) type lijst prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021202569 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Onderwijsassistenten - repetitors (niveau A2) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG21112 Solliciteren kan tot 10/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021041462 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 18/03/2021 van de leidende ambtenaren van LB werd de onderneming FACILITEAM BVBA gelegen, Avenue de l'Artisanat 10 te 1420 BRAINE-L'ALLEUD geregistreerd als koeltechnisch bedrijf. De re Bij beslissing van 23/03/2021 van de leidende ambtenaren van LB werd de onderneming AIRCJO BV g(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021041723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Erratum Op bladzijde 53096 van het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2021 , dient men in de mededeling van het koninklijk besluit van 19 mei 2021 waarbij de heer Jannie Haek wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de naamlo(...) - "gedelegeerd bestuurder" in plaats van "gelegeerd bestuurder".

document

type document prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021202572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021020962 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2021, wordt mevrouw Marielle ADAM, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse taa Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021041443 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2021, wordt mevrouw Sandrine M.A.C. LEJEUNE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021041442 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2021, wordt de heer Bernard D.J.J.G. DE GOTTAL, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing v Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2021, wordt(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021041444 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2021, wordt de heer Georges KANEZA MUNYANTORE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021041556 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021, wordt de heer Arno VERHASSELT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrek Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021041559 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt de heer Nils VANSTAPPEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021202532 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 17 mei 2021, wordt Mevrouw HAJLAOUI Nada, met ingang v Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021202533 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 17 mei 2021, wordt Mevrouw RABARISON Giulia, met ingan Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021041764 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van griffier wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef: Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij d Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021202511 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 mei 2021 dat in werking treedt op 1 juni 2021 : - wordt aan mevrouw Patricia VERMOOTE eervol ontslag verleend uit haar m - wordt mevrouw Selena CARBONERO FERNANDEZ benoemd tot lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst(...)

document

type document prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021041766 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Administratief assistent (m/v/x). - Selectienummer: BNG21226 De medewer(...) Solliciteren kan tot 10 juni 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich (...) type document prom. -- pub. 27/05/2021 numac 2021041765 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Administratief deskundige (m/v/x). - Selectienummer: BNG21231 De medewe(...) Solliciteren kan tot 10 juni 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich (...)
^