Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 26 januari 2018
gepubliceerd op 30 maart 2018

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het voorkomen, detecteren, vaststellen en bestraffen van energiefraude

bron
vlaamse overheid
numac
2018030679
pub.
30/03/2018
prom.
26/01/2018
ELI
eli/besluit/2018/01/26/2018030679/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 JANUARI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het voorkomen, detecteren, vaststellen en bestraffen van energiefraude


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten, artikel 4.1.18/2 en 5.1.2 tot en met 5.1.4, ingevoegd bij het decreet van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011135 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten sluiten, artikel 6.1.2, § 1, eerste lid, 3°, gewijzigd bij het decreet van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011135 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten sluiten, artikel 7.1.1, het laatst gewijzigd bij het decreet van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/11/2015 pub. 10/12/2015 numac 2015036535 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten, artikel 7.1.3, gewijzigd bij het decreet van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014035373 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 1, 2, 4, 5, 12 en 16 van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen sluiten, artikel 7.1.5, § 4, het laatst gewijzigd bij het decreet van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/03/2017 pub. 11/04/2017 numac 2017020311 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 92, 93, 95, 98 en 102bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode sluiten, artikel 7.1/1.1, § 2, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012204441 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector en tot opheffing van regelgeving houdende de uitvoering van artikel 14 en 27, § 4, van dezelfde wet sluiten, artikel 8.3.1, artikel 8.4.1, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014035242 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014200213 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 sluiten, artikel 13.1.7, ingevoegd bij het decreet van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011135 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten sluiten en artikel 15.3.5/8, ingevoegd bij het decreet van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/11/2015 pub. 10/12/2015 numac 2015036535 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten;

Gelet op het decreet van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/11/2015 pub. 10/12/2015 numac 2015036535 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten houdende diverse bepalingen inzake energie, artikel 23;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 11 juli 2017;

Gelet op de adviesvraag die op 20 juli 2017 bij de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen is ingediend, met toepassing van artikel 11.2.1, § 2, 3°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen van het milieubeleid;

Overwegende dat geen advies is verstrekt binnen de gestelde termijn;

Gelet op het advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, gegeven op 18 augustus 2017;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 11 september 2017;

Gelet op advies nr. 42/2017 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 20 september 2017;

Gelet op advies nr. 62.639/3 van de Raad van State, gegeven op 9 januari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, wordt titel IV, die bestaat uit artikel 4.1.1 tot en met 4.1.4, vervangen door wat volgt : "Titel IV. Energiefraude Afdeling I. Procedure voor het afsluiten van de toevoer van

elektriciteit of aardgas voor regularisatie Artikel 4.1.1. § 1. Als, nadat technieken als datamining of profilering toegepast zijn, blijkt dat er een reeks van aanwijzingen bestaan die doen vermoeden dat er sprake is van energiefraude door een netgebruiker, gaat de netbeheerder ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De netbeheerder geeft aan de netgebruiker toelichting over de reden van het bezoek en vermeldt dat er is gebruikgemaakt van technieken als datamining of profilering.

Als de netgebruiker niet aanwezig is of zich verzet tegen de poging van de netbeheerder om de nodige vaststellingen ter plaatse te doen nadat technieken als datamining of profilering zijn toegepast, laat de netbeheerder een document achter, waarin gevraagd wordt om binnen zeven kalenderdagen een afspraak te maken voor een nieuw bezoek om de objectieve vaststellingen te kunnen doen.

Als de netgebruiker niet ingaat op het verzoek, vermeld in het tweede lid, stuurt de netbeheerder een herinneringsbrief, acht kalenderdagen na het eerste bezoek. De herinneringsbrief vermeldt het verdere verloop van de procedure.

Als de netgebruiker zeven kalenderdagen na de verzending van de herinneringsbrief nog niet is ingegaan op het verzoek van de netbeheerder of zich blijft verzetten tegen de poging van de netbeheerder om de nodige vaststellingen te doen, stelt de netbeheerder de netgebruiker met een aangetekende zending in gebreke.

Indien de netgebruiker binnen de 7 kalenderdagen na het versturen van de ingebrekestelling geen nieuwe afspraak maakt voor een nieuw bezoek om de objectieve vaststellingen te kunnen doen, wordt de energiefraude door de netgebruiker als objectief vastgesteld geacht en dit tot tegenbewijs geleverd wordt.

De netbeheerders nemen het resultaat van datamininganalyses of profilering op in een verslag van vaststelling. In het geval de netbeheerder ter plaatse is gegaan om de nodige vaststellingen te doen neemt de netbeheerder bovendien de interpretatie van deze resultaten op in het verslag van vaststelling gecombineerd met de vaststellingen die werden gedaan. Het verslag van vaststelling bevat altijd de volgende informatie over het voorspellende model dat werd gehanteerd : 1° de graad van performantie;2° de foutenmarge. De netbeheerder bezorgt een kopie van dit verslag van vaststelling aan de betrokken netgebruiker. § 2. Als de netbeheerder objectief vaststelt, in een verslag van vaststelling, dat de netgebruiker energiefraude pleegt, neemt hij de nodige maatregelen om een einde te stellen aan die energiefraude, door de installatie te laten aanpassen conform het aansluitingsreglement van de netbeheerder en de gegevensbestanden in overeenstemming te brengen met de wettelijke situatie. § 3. Als de netgebruiker zich verzet tegen de poging van de netbeheerder om een einde te stellen aan de energiefraude, laat de netbeheerder een document achter, waarin gevraagd wordt om binnen veertien kalenderdagen een afspraak te maken voor een nieuw bezoek om de situatie te regulariseren.

Als de netgebruiker niet ingaat op het verzoek, vermeld in het eerste lid, stuurt de netbeheerder een ingebrekestelling met een aangetekende zending, vijftien kalenderdagen na het eerste bezoek. De netgebruiker wordt geacht te reageren binnen de 7 kalenderdagen na het versturen van de ingebrekestelling. § 4. Het model en de inhoud van het document, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, de herinneringsbrief, vermeld in paragraaf 1, derde lid, de ingebrekestelling, vermeld in paragraaf 1, vierde lid, het document, vermeld in paragraaf 3, eerste lid, en de ingebrekestelling, vermeld in paragraaf 3, tweede lid, worden vastgelegd door de minister.

Het document, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, bevat de reden van het bezoek van de netbeheerder en de vermelding dat er is gebruikgemaakt van technieken als datamining of profilering. § 5. Als de netgebruiker binnen de termijn, vermeld in paragraaf 3, tweede lid, niet reageert op de ingebrekestelling, vermeld in paragraaf 3, tweede lid, is de netbeheerder gemachtigd om onmiddellijk over te gaan tot de afsluiting van de elektriciteits- of aardgastoevoer, vermeld in artikel 5.1.2 of 6.1.2, § 1, eerste lid, 3°, van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten.

Als de situatie geregulariseerd is, wordt de toevoer van elektriciteit of aardgas hersteld. De termijnen, vermeld in artikel 5.5.7, § 2, zijn van overeenkomstige toepassing. Afdeling II. Berekening van het onrechtmatig verkregen voordeel

Art. 4.1.2. § 1. Het onrechtmatige voordeel, vermeld in artikel 5.1.2 en 5.1.3 van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten, wordt, naargelang het geval, berekend door het product te nemen van een of meer van de volgende factoren : 1° een vastgelegde prijs;2° een ingeschat afname-, injectie-, of productievolume;3° de duur van de energiefraude. De berekening, vermeld in het eerste lid, wordt altijd geïndexeerd op basis van de consumptieprijsindex. Dat gebeurt door het berekende onrechtmatige voordeel te vermenigvuldigen met de verhouding van de index van de consumptieprijzen op 1 januari van het jaar waarin de energiefraude is vastgesteld en de index van de consumptieprijzen op 1 januari van het jaar waarin de energiefraude heeft plaatsgevonden.

Het onrechtmatig verkregen voordeel kan betrekking hebben op een of meer van de volgende aangelegenheden : 1° de ontdoken kosten bij oneigenlijk gebruik van het distributienet of het plaatselijke vervoernet van elektriciteit;2° de ontdoken kosten voor het gebruik van het distributienet of het plaatselijke vervoernet van elektriciteit;3° de ontdoken kosten voor een aansluiting op het distributienet of een wijziging daarvan;4° de ontdoken kosten voor de geleverde energie;5° de onterecht toegekende groenestroomcertificaten of de geldelijke tegenwaarde van de onterecht toegekende certificaten;6° de onterecht toegekende warmte-krachtcertificaten of de geldelijke tegenwaarde van de onterecht toegekende certificaten;7° de onterecht uitbetaalde energiepremies. § 2. In het geval, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 1°, 2° en 3°, is de berekening gebaseerd op de tarieven voor de aansluiting op of het gebruik van het distributienet of het plaatselijke vervoernet van elektriciteit, zoals vastgesteld volgens de betrokken tariefmethodologie, inclusief belastingen, heffingen en btw.

De berekening, vermeld in het eerste lid, is gebaseerd op de volledige duur van de energiefraude waarbij het moment van aanvang wordt bepaald door objectieve elementen, vastgesteld door de netbeheerder. § 3. In het geval, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 4°, wordt de hoeveelheid geleverde energie geschat volgens de schattingsmethode, zoals vastgesteld in de technische reglementen.

In geval van een hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht wordt het verbruik geschat op basis van de methode, vastgesteld in bijlage I/1, die bij dit besluit is gevoegd.

De prijs die bij de berekening wordt gehanteerd voor onrechtmatig afgenomen elektriciteit of aardgas, is de elektriciteitsprijs of gasprijs van fraude, goedgekeurd door de bevoegde regulator, die wordt vastgesteld conform artikel 20, § 1, van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt of conform artikel 15/10, § 1, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, inclusief belastingen, heffingen en btw.

De berekening van het onrechtmatig verkregen voordeel is voor de gevallen, vermeld in het eerste lid, gebaseerd op de volledige duur van de energiefraude, waarbij het moment van aanvang wordt bepaald door objectieve elementen die de netbeheerder heeft vastgesteld. § 4. In het geval, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 5° en 6°, wordt de omvang van de onterecht uitbetaalde minimumsteun voor groenestroomcertificaten berekend conform artikel 6.1.7 tot en met 6.1.13 of artikel 6.2.7 tot en met 6.2.10 voor warmte-krachtcertificaten en op basis van de individuele verkoopprijs ervan. § 5. In het geval, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 7°, wordt de omvang van onterecht uitbetaalde energiepremies berekend conform artikel 6.4.1/1 tot en met 6.4.1/5. § 6. De netbeheerders nemen de berekening van het onrechtmatig verkregen voordeel en het resultaat van de berekening op in een verslag van vaststelling waarvan ze een kopie bezorgen aan de betrokkene en waarvan ze in de gevallen, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 5° en 6°, een kopie aan de VREG bezorgen. Afdeling III. Verwerking van persoonsgegevens

Art. 4.1.3. Met het oog op de bestrijding van energiefraude vergelijken en kruisen de netbeheerders gegevens uit verschillende bronnen.

Voor de bestrijding van energiefraude verwerken de netbeheerders de gegevens waarover ze voor de uitoefening van hun taken beschikken, alsook de volgende gegevens die voor hen, in het kader van een specifieke vergelijking of kruising, voor zover dat technisch mogelijk is, toegankelijk zijn of worden gemaakt door de volgende personen en diensten : 1° het Vlaams Energieagentschap : de persoonsgegevens van de personen die er ingevolge de geldende energieprestatieregelgeving toe gehouden zijn om bepaalde formaliteiten te respecteren en van de personen die eigenaar zijn van een productie-installatie en ingevolge de geldende groenestroom- en warmte-krachtcertificatenregeling recht hebben op de bijbehorende certificaten;2° de toegangshouders : de gegevens over de identificatie van netgebruikers;3° het Rijksregister van de natuurlijke personen : het rijksregisternummer en, als dat noodzakelijk is, de identificatiegegevens van natuurlijke personen;4° de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid : de identificatiegegevens van natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister;5° de Kruispuntbank van Ondernemingen : de identificatiegegevens van ondernemingen. Elke partij die persoonsgegevens aanlevert, is en blijft verantwoordelijk voor de waarachtigheid en nauwkeurigheid van die gegevens.

De netbeheerders nemen het resultaat van de bestandskruising op in een verslag van vaststelling waarvan ze een kopie aan de betrokkene bezorgen.

De netbeheerders bewaren het resultaat van de bestandkruising totdat het dossier is afgerond. Dat is na verloop van een termijn van tien jaar die volgt op de recuperatie van de onrechtmatig verkregen voordelen.

Art. 4.1.4. De netbeheerders kunnen bij de bestrijding van energiefraude ook gebruikmaken van technieken als datamining en profilering, op voorwaarde dat ze zich daarbij houden aan de eisen, vermeld in het tweede tot en met het vijfde lid.

Als de netbeheerders bij de verwerking van persoonsgegevens om energiefraude te detecteren en vast te stellen, gebruikmaken van voorspellende modellen, werken ze in twee fases, namelijk een voorafgaande fase waarin een model wordt opgesteld en getraind aan de hand van zo anoniem mogelijke gegevens, en een fase van operationele toepassing van het model waarin alleen de gegevens worden verwerkt waarvan in de eerste fase is gebleken dat ze significant bijdragen aan de voorspellingen van het model. Het model en de fases worden ter beschikking gehouden van de toezichthouders, zowel inzake energie als op het vlak van gegevensbescherming.

Om de efficiëntie van fraudeonderzoeken te waarborgen in het algemeen belang, wordt de informatie over de algoritmes die de netbeheerders in voorkomend geval gebruiken met het oog op datamining of profilering, ter beschikking gehouden van de toezichthouders, zowel inzake energie als op het vlak van gegevensbescherming.

Voor de verwerkingen in het kader van de strijd tegen energiefraude zijn de netbeheerders binnen hun eigen werkgebied verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als bij fraudeonderzoeken de analyses op het vlak van datamining of profilering leiden tot resultaten die vals positief blijken te zijn, worden de resultaten van de analyses onmiddellijk verwijderd. De andere resultaten worden bewaard totdat het dossier is afgerond. Dat is na verloop van een termijn van tien jaar die volgt op de recuperatie van de onrechtmatig verkregen voordelen. Daarbij dragen de netbeheerders er zorg voor dat ze de verkregen resultaten zo snel mogelijk bevestigen of verwijderen.".

Art. 2.Artikel 5.5.3 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel 6.1.12/1, § 2, tweede lid, 1°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011202073 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, wat betreft de personen ten laste van grensarbeiders type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011035351 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit wat betreft de invoering van duurzaamheidscriteria voor vloeibare biomassa en de garanties van oorsprong type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011035447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement sluiten, wordt het woord "fraudebestendigheid" vervangen door het woord "energiefraudebestendigheid".

Art. 4.In titel VI van hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk IV/1, dat bestaat uit artikel 6.4/1.1, ingevoegd, dat luidt als volgt : "Hoofdstuk IV/1. Openbaredienstverplichtingen voor de installateurs van hernieuwbare energiesystemen Art. 6.4/1.1. Elke installateur van hernieuwbare energiesystemen bezorgt na de installatie de volgende gegevens aan de netbeheerder, in de vorm die de netbeheerder heeft bepaald : 1° de EAN-code van de elektriciteitsaansluiting;2° de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de installateur;3° de voor- en achternaam en het adres van de klant;4° het type productie;5° dat datum waarop het hernieuwbare-energiesysteem is geplaatst;6° het maximale AC-vermogen van de omvormers bij plaatsing in geval van een PV-installatie;7° het installatieadres;8° de vermelding of het gaat om een nieuwe installatie of een uitbreiding van een bestaande installatie. De melding door de installateur van de gegevens, vermeld in het eerste lid, ontslaat de netgebruiker niet van andere meldingsplichten.".

Art. 5.In artikel 7.4.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 en 15 juli 2016, wordt het woord "fraude" telkens vervangen door het woord "energiefraude".

Art. 6.In artikel 7.5.4, § 3, 4°, en § 4, tweede lid, en artikel 7.6.4, § 4, 4°, en § 5, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, wordt het woord "fraude" vervangen door het woord "energiefraude".

Art. 7.In 7.7.4, § 3, 4° en § 4, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, wordt het woord "fraude" vervangen door het woord "energiefraude".

Art. 8.In titel XI van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt een hoofdstuk I/3, dat bestaat uit artikel 11.1/3.1 tot en met 11.1/3.3, ingevoegd, dat luidt als volgt : "Hoofdstuk I/3. Toezicht door de netbeheerders Art. 11.1/3.1. De personeelsleden van de netbeheerder of de werkmaatschappij die het hoofd van de netbeheerder of de werkmaatschappij daarvoor heeft aangewezen, zijn bevoegd voor het detecteren en vaststellen van energiefraude als vermeld in titel V van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten.

De netbeheerder of de werkmaatschappij bezorgen jaarlijks, uiterlijk op 31 januari, aan het Vlaams Energieagentschap een limitatieve lijst van personeelsleden die energiefraude zullen detecteren en vaststellen.

Art. 11.1/3.2. De personeelsleden van de netbeheerders of de werkmaatschappij, vermeld in artikel 11.1/3.1, ontvangen een legitimatiekaart van de netbeheerder of de werkmaatschappij en tonen die desgevraagd onmiddellijk. De minister kan minimale vormvereisten vastleggen voor deze legitimatiekaart.

Als aan hun aanwijzing een einde komt, bezorgen de personeelsleden van de netbeheerder of de werkmaatschappij, vermeld in artikel 11.1/3.1, hun legitimatiekaart onmiddellijk terug aan het hoofd van de netbeheerder of de werkmaatschappij.

Art. 11.1/3.3, § 1. Het voorblad van het verslag van vaststelling dat de personeelsleden van de netbeheerder of de werkmaatschappijen, vermeld in artikel 11.1/3.1, opstellen als ze energiefraude vaststellen, bevat de volgende vermeldingen : 1° het logo van de netbeheerder of de werkmaatschappij waartoe de opsteller van het verslag van vaststelling behoort;2° de naam en het adres van de netbeheerder of werkmaatschappij waartoe de opsteller van het verslag van vaststelling behoort, eventueel aangevuld met het telefoonnummer, het faxnummer en het e-mailadres;3° de vermelding « Verslag van vaststelling »;4° de voor- en achternaam en contactgegevens van de opsteller van het verslag van vaststelling en de identificatiegegevens van het verslag van vaststelling binnen de netbeheerder of werkmaatschappij waartoe de opsteller van het verslag van vaststelling behoort;5° de datum van het verslag van vaststelling;6° de namen en adressen van de betrokkenen;7° de vermelding van de bestemmeling van het originele verslag van vaststelling en, in voorkomend geval, van de personen die een kopie van het verslag van vaststelling krijgen, en de datum van de verzending;8° eventuele bijkomende relevante informatie, bijvoorbeeld de plaats en het tijdstip van de feiten en foto's;9° eventueel de handtekening « voor gezien » van een hiërarchisch meerdere of zijn plaatsvervanger of van een andere toezichthouder van dezelfde organisatie als de opsteller van het verslag van vaststelling.Er kunnen ook verschillende personen « voor gezien » tekenen; 10° een beknopte omschrijving van de energiefraude waarop het verslag van vaststelling betrekking heeft. De tekst van het verslag van vaststelling bevat een bevestigde identificatie van de opsteller van het verslag van vaststelling, een beschrijving van de vaststellingen en de toewijzing van de energiefraude aan de geschonden wettelijke bepalingen.

Als het verslag van vaststelling ook gegevens bevat die het resultaat zijn van datamininganalyses of profilering, wordt dat uitdrukkelijk vermeld in het verslag van vaststelling. Die gegevens kunnen alleen als bijkomend element gebruikt worden om uit te maken of er sprake is van energiefraude.

Het verslag van vaststelling wordt afgesloten met de naam en handtekening van de opsteller van het verslag van vaststelling. § 2. Een kopie van het verslag van vaststelling dat de personeelsleden van de netbeheerder of de werkmaatschappijen, vermeld in artikel 11.1/3.1, opstellen als ze energiefraude vaststellen, bezorgen ze aan de betrokkene binnen vijftien kalenderdagen nadat het verslag is opgesteld. § 3. Na de ontvangst van het verslag van vaststelling wordt de betrokkene uitgenodigd om binnen een termijn van veertien kalenderdagen, die volgt op de kennisgeving van dat bericht, schriftelijk zijn verweer mee te delen aan de netbeheerder. Indien de betrokkene dit verzoekt, moet hij ook gehoord worden door de netbeheerder. Als de netbeheerder oordeelt dat het bezwaar ongegrond is, bezorgt hij het dossier aan de bevoegde instantie.".

Art. 9.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, wordt een bijlage I/1 ingevoegd, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 10.Artikel 12.3.6 en 12.3.7 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden opgeheven.

Art. 11.Titel IV van het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op de dossiers waarbij voor afnemers waaraan de gratis hoeveelheid elektriciteit niet correct is toegekend op hun afrekeningsfactuur, dat conform artikel 15.3.5/8 van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten wordt rechtgezet.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen, die ingaat op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 13.De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 januari 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^