Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 januari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de postdiensten type wet prom. 26/01/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018010874 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat de bestuurlijke transparantie bij de dochterondernemingen van NMBS en Infrabel betreft type wet prom. 26/01/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018011158 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg betreffende de wederzijdse bijstand inzake civiele veiligheid, gedaan te Brussel op 5 februari 2015 (2) type wet prom. 26/01/2018 pub. 04/03/2021 numac 2021020437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat de bestuurlijke transparantie bij de dochterondernemingen van NMBS en Infrabel betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 26/01/2018 pub. 26/08/2022 numac 2019013108 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, gedaan te Brussel op 30 oktober 2016 (2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017031569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het Nederlands taalgebied type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017031948 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit waarbij een goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, bestemd wordt voor de vzw "Joods Museum van België", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Miniemenstraat 21, te 1000 Brussel type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de flexibele uren type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de anciënniteitsopbouw type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de sociale voordelen voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst aangaande de risicogroepen van 7 december 2016, tot uitkering van een tussenkomst in de kosten van kinderopvang type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2017207060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018010484 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018010483 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot oprichting van de adviesraad gender en ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018010487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de procedure voor geschillenbeslechting vermeld in artikel 4 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2018010591 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2014 betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categorie B en C in overeenstemming met de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de overgang van het operationeel personeel van de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel en vice versa type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2018010773 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de kenmerken van de interventiekledij gebruikt door de hulpverleners actief binnen de dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018011057 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018030048 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de opdrachten, de samenstelling, de werkwijze en de vergoeding van de Commissie van advies voor plantenbereidingen type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2018030224 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018030508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018031646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018031749 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018031750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018031751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de overgang van het operationeel personeel van de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel en vice versa. Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2018040008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende geïnterneerden type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018200022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018200290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 142 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 22/05/2019 numac 2019012454 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 03/01/2022 numac 2021043393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de kenmerken van de interventiekledij gebruikt door de hulpverleners actief binnen de dringende geneeskundige hulpverlening. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018200657 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de examencommissie voor het theoretische gedeelte van het jachtexamen georganiseerd in het Waals Gewest

arrest

type arrest prom. 26/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018010465 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2018 van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

decreet

type decreet prom. 26/01/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018010909 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen tot invoering of verbetering van sommige verplichtingen tot rapportering aan het Vlaams Parlement over de toepassing en interpretatie van decreten door rechterlijke instanties, en over het gevoerde opsporings- en vervolgingsbeleid type decreet prom. 26/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018030509 bron vlaamse overheid Decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk type decreet prom. 26/01/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018030576 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat de onderwijsdoelen betreft (1)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018010585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 houdende vaststelling van de kiesprocedure voor de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, wat betreft de termijnen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018010838 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 1993 houdende oprichting van een cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap in Bilzen, genaamd "Landcommanderij Alden Biesen", wat betreft de samenstelling en de opdrachten van de bestuurscommissie type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018010879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018010884 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 van bijlage XIII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie stylist type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012080 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie visual merchandiser type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie logopedist type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012084 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie diëtist type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018030358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, aangebracht door de Algemene Vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening op 8 december 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018030513 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer het cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap "Landcommanderij Alden Biesen" te Bilzen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018030679 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het voorkomen, detecteren, vaststellen en bestraffen van energiefraude type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030989 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie archiefmedewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030991 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie archivaris/informatiebeheerder type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030990 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie archiefdeskundige type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030997 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hr assistent type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030996 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hoefsmid type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030995 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bekapper type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030999 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus hernieuwbare energietechnieken type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030998 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie specialist hernieuwbare energietechnieken type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie regeltechnicus klimatisatie type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie coördinator installatietechnieken type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koeltechnicus type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031045 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie programmeur software-, web-, en mobiletoepassingen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031044 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus iot type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031046 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie regelaar van textielproductiemachines type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031047 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie proces- en productontwikkelaar type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kinesitherapeut type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031049 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie syndicaal deskundige type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031051 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bouwkundig tekenaar type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werfleider - woningbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031058 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werfleider - wegenbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031059 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie coördinator - adviseur decoratieve schilderwerken type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031063 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker natuurbeheer type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie natuurbeheerder type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031066 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grootkeukenhulpkok type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031067 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grootkeukenkok type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031065 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker fastfood type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031068 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie installateur gebouwenautomatisering

bericht

type bericht prom. 26/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018030313 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen

erratum

type erratum prom. 26/01/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018011093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen. - Erratum type erratum prom. 26/01/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018011999 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. - Erratum

document

type document prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2018010616 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2018 van de Haven van Brussel
^