Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 april 2011
gepubliceerd op 06 mei 2011

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, wat betreft de personen ten laste van grensarbeiders

bron
vlaamse overheid
numac
2011202073
pub.
06/05/2011
prom.
08/04/2011
ELI
eli/besluit/2011/04/08/2011202073/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 APRIL 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010035246 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999035594 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de organisatie van de zorgverzekering, wat betreft de personen ten laste van grensarbeiders


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999035594 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de organisatie van de zorgverzekering, artikel 4, § 5, derde lid, toegevoegd bij het decreet van 25 maart 2011 en artikel 10, § 4, vervangen bij de decreten van 18 mei 2001, 20 december 2002 en 19 december 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010035246 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999035594 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de organisatie van de zorgverzekering;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 22 juli 2010;

Gelet op advies 49.311/3 van de Raad van State, gegeven op 15 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010035246 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999035594 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de organisatie van de zorgverzekering, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt : " § 2. Een gebrek aan gegevens over de vervulling van de aansluitingsvoorwaarden, vermeld in artikel 4, § 5, derde lid, van het decreet van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999035594 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten, waardoor het opvragen van de ledenbijdragen beperkt is tot vijf jaar, komt voor als een persoon laattijdig wordt meegedeeld door het Rijksregister of de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid."

Art. 2.Tussen de artikelen 89 en 90 van hetzelfde besluit wordt een artikel 89/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 89/1.De personen die zich vanaf 1 januari 2011 overeenkomstig artikel 4, § 1, niet kunnen aansluiten, en die tenlastenemingen genoten op 31 december 2010, zullen de lopende tenlastenemingen verder toegekend krijgen, als ze : 1° de ledenbijdrage blijven betalen voor 31 december van elk jaar waarin tenlastenemingen worden toegekend; 2° getroffen blijven door een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen."

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 april 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^