Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 mei 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011009343 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 28 april 2011 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, **** **** koninklijk besluit van 28 april 2011 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type wet prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011003191 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 420, § 3, b), van de programmawet van 27 december 2004. Op 6 mei 2011 verlaagt de maximumpri Overeenkomstig artikel 420, § 3, b), van genoemde programmawet worden de nieuwe tarieven van (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011000247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de vertaling van de arresten van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2010 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 juli 2010 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Henegouwen, Luik, Namen en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2010 waarbij de hevige winden die op 14 juli 2010 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011000268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie-korpschef Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 13 maart 2011, wordt de heer Jacques Renneson op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie-korpschef Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 13 maart 2011, wordt Mevr. Francine Biot op pensioen gesteld uit haar ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit haar mandaat van korpschef van type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit, d.d. 28 april 2011, wordt de heer Meerts, Alain, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone K-L-M voor een termijn(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011000272 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Ambtshalve oppensioenstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 28 april 2011, wordt de heer Verkoyen, Yvon, ambtshalve op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de zon Hij wordt gemachtigd de graad van hoofdcommissaris van politie te dragen, gevolgd door de woorden &(...) type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011009337 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011009346 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 februari 2011 is de heer Salden, M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen op datum van 28 mei Bij koninklijke besluiten van 28 april 2011 : - is aan de heer Smets, B., op zijn verzoek, e(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011009342 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 november 2010, in werking tredend op 31 mei 2011 's avonds, is Mevr. Pattyn, L., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, op haar verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aan Bij koninklijk besluit van 8 december 2010, in werking tredend op 31 mei 2011 's avonds, is de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011018171 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling PROCERVIQ SA, rue de l'Economie G-025 « Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsinstellingen ». type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011022148 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011022162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 5, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011202125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Verandering van functie Bij koninklijk besluit van 12 april 2011, dat in werking treedt de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, oe Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011011156 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het bestek betreffende de prijsobservatie en -analyse van het Instituut voor de Nationale Rekeningen type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011011159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 22/03/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011024096 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de urologie type ministerieel besluit prom. 03/05/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011024099 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de maatregelen van het ministerieel besluit van 23 november 2010 houdende het verbod tot het op de markt brengen en het gebruiken van het product POR CÖZ type ministerieel besluit prom. 01/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011035336 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van het sjabloon voor het CO2-emissiejaarrapport en het sjabloon voor het rapport tonkilometergegevens in het kader van het Europese CO2-emissiehandelsysteem voor vliegtuigexploitanten

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011201365 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 37/2011 van 15 maart 2011 Rolnummers 4859 en 4905 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen to Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, de rechters E(...) type arrest prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011201826 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 29/2011 van 24 februari 2011 Rolnummer 4903 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 1 en 3 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, gesteld do Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, de rechters E(...) type arrest prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011201825 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 28/2011 van 24 februari 2011 Rolnummer 4503 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 8 van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, gesteld door de raadkamer van de Rechtbank van e Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, de rechters E(...) type arrest prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011202002 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 Rolnummer 4880 In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen, vóór de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011202004 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 36/2011 van 10 maart 2011 Rolnummer 4896 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. He samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Snappe(...) type arrest prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011202003 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 35/2011 van 10 maart 2011 Rolnummer 4895 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 9, tweede lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 3, van het Burgerlijk Wetboek Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 07/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011202084 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten voor de maatregelen geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 31/03/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011202086 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de Waalse verdienste voor de aangelegenheden die krachtens artikel 138 van de Grondwet geregeld worden

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011009347 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 7 maart 2011 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, is de heer Van Damme, Ch., raadsheer in het hof van beroep te Gent, voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011009349 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Leuven Bij beschikking van 5 april 2011 werd de heer Van den Berckt, W., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Leuven aangewezen om, vanaf 1 juni 2011, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelsz Bij beschikking van 12 april 2011 werd de heer Vloeberghs, F., door de voorzitter van de rechtb(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011009348 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen Bij beschikking van 26 januari 2011 van de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Antwerpen, is Mevr. Velleman, H., rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen, voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtb

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011031241 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als archeologische vorser Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 25 februari 2010, word het bedrijf « Adede BVBA » erkend als archeologische vorser voor een termijn van vijf jaar aanvangend op de dag van deze beken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201995 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2011 voor de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van de gezinnen behartigt, die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011202075 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N32 Geldmuntstraat, Noordzandstraat tussen kmp. 0,000 en kmp. 0,496 op het grondgebied van de stad Brugge type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011202073 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, wat betreft de personen ten laste van grensarbeiders

document

type document prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011003175 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de FISCALITEIT. - Centrale diensten. - Directie VIII/4 Prijslijst van de publicaties van de btw en de directe belastingen. - Jaar 2011 Kantoor voor verkoop van publicaties van de btw en de directe belastingen Nor Koning Albert II-laan 33, bus 25 1030 Brussel Tel. : 0257 638 16 Fax. : 0257 952 58 E-(...) type document prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011008002 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige E-GOV projectarchitect (A3) voor FEDICT (AFG10056) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst opgeste(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's en vereiste ervaring op de uiterste inschrijvings(...) type document prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011011158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-11/0009 : Willemen Groep NV/Aswebo NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 29 april 2 Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de bouwsector. Overeenkomstig artikel (...) type document prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011202070 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige antropoloog De vergelijkende selectie van Franstalige antropoloog (niveau A) voor de Ministerie van Defensie (AFG10053) werd afgesloten op 21 maart 2011. Er zijn 7 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011202069 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** vertalers-revisoren ****-**** De vergelijkende selectie van **** vertalers-revisoren ****-**** (niveau ****) voor de **** **** en **** (****10047) werd afgesloten op 22 maart 201(...) Er zijn 2 geslaagden. type document prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011202153 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ergotherapeuten De vergelijkende selectie van Franstalige ergotherapeuten (niveau B) voor de psychiatrische annexen binnen de penitentiaire inrichtingen en de afdelingen sociaal verweer voor de FOD J(...) Er zijn 9 geslaagden. type document prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011202184 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische specialisten offsetprocedé (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG11003) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt oo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Op de uiterste inschrijvingsdatum moet u : - Ofwel in het bezit(...) type document prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011202185 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen adviseur kwaliteit voor de dienst acute, chronische en ouderenzorg voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG11022) Na de selectie wordt een lijst met (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011202200 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten medische gegevens voor de dienst Datamanagement voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG10839) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaag(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011202203 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige artsen adviseur kwaliteit voor de dienst acute, chronische en ouderenzorg voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG11003) Na de selectie wordt een lijst met maxim(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011202208 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG11013) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's en/of ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum(...) type document prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011202212 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen juridische ondersteuning De vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen juridische ondersteuning (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG10085) werd afgeslote(...) Er is 1 geslaagde. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.(...) type document prom. -- pub. 06/05/2011 numac 2011202213 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur van de stafdienst Budget en Beheerscontrole voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG11710) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde vo(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : ? houder te zijn van een basisdiploma (...)
^