Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 15 juli 2022
gepubliceerd op 19 augustus 2022

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling

bron
vlaamse overheid
numac
2022033079
pub.
19/08/2022
prom.
15/07/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JULI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3 over maatwerk bij individuele inschakeling


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; - het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, artikel 22, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3; - het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3 over maatwerk bij individuele inschakeling, artikel 6, artikel 10, artikel 11, eerste en derde lid, artikel 12, § 1, tweede lid, § 3, artikel 15, tweede en derde lid, artikel 16, tweede en derde lid, artikel 17, derde en vierde lid, artikel 18, tweede en derde lid, artikel 19, tweede en derde lid, artikel 21,eerste lid en derde lid, artikel 25, tweede lid, artikel 26, eerste, derde en vierde lid, artikel 27, eerste lid, vierde lid, artikel 28, tweede lid, artikel 29, eerste en tweede lid, artikel 30, § 1, tweede lid, § 2, artikel 31, § 1, tweede lid, artikel 32, tweede lid, artikel 33, vierde en zevende lid, artikel 34, tweede lid, artikel 83, artikel 85, § 3, § 4, eerste en tweede lid, artikel 86, § 1, § 2, § 3, eerste en tweede lid, artikel 87, § 3, artikel 88, § 1, tweede lid, § 2, en artikel 89.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord verleend op 28 maart 2022. - VTC heeft op 19 april 2022 advies nr. 2022/039 gegeven. - De SERV heeft zijn advies gegeven op 9 mei 2022. - NOOZO heeft zijn advies gegeven op 9 mei 2022. - De Raad van State heeft advies 71.579/1 gegeven op 22 juni 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers; - het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling; - het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type decreet prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036140 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de pool sportwetenschappen sluiten betreffende de lokale diensteneconomie; - het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap; - het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten8 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type decreet prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036140 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de pool sportwetenschappen sluiten betreffende de lokale diensteneconomie; - het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten9 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In hoofdstuk 2 tot en met 6 en hoofdstuk 8 wordt verstaan onder: 1° Adviescommissie Sociale Economie: de Adviescommissie Sociale Economie, vermeld in artikel 35 van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten;2° advies collectief maatwerk: het advies collectief maatwerk, vermeld in artikel 12 van het besluit van 17 februari 2017; 3° authentieke gegevensbron: een authentieke gegevensbron als vermeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten6 houdende de uitvoering van artikel III.66, III.67 en III.68 van het bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten1; 4° besluit van 18 juli 2008: het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap;5° besluit van 17 februari 2017: het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten9 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling;decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten: het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling;decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type decreet prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036140 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de pool sportwetenschappen sluiten: het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type decreet prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036140 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de pool sportwetenschappen sluiten betreffende de lokale diensteneconomie;decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3: het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3 over maatwerk bij individuele inschakeling;9° departement: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie, vermeld in artikel 25, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten4 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;10° externe dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig artikel 26 van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3 is erkend;11° gebruiker: de gebruiker, vermeld in de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten;12° International Classification of Functioning, Disability and Health, afgekort ICF: een referentieclassificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie, die het menselijk functioneren omschrijft;13° SINE-bepalingen: de bepalingen, vermeld in artikel 84 van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3;14° werkzoekende: de werkzoekende, vermeld in artikel 1, eerste lid, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten7 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;15° wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten: de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers;16° zelfstandige: de persoon die onderworpen is aan het koninklijk besluit nr.38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen; 17° zelfstandige in bijberoep: de zelfstandige die bijdragen verschuldigd is overeenkomstig artikel 11, § 2 van hetzelfde koninklijk besluit nr.38 omdat hij bovenop de activiteit die aanleiding geeft tot onderwerping aan het koninklijk besluit nr. 38 gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere beroepsbezigheid uitoefent; 18° zelfstandige in hoofdberoep: de zelfstandige die bijdragen verschuldigd is overeenkomstig artikel 11, § 1, of 1bis, van hetzelfde koninklijk besluit nr.38. HOOFDSTUK 2. - Indicering en evaluatie van personen met een arbeidsbeperking

Art. 2.In dit artikel wordt verstaan onder ICF-instrument: het indiceringsinstrument van de VDAB dat het menselijk functioneren in kaart brengt op het vlak van tewerkstelling en de behoefte aan ondersteuning.

In het kader van de indicering, vermeld in artikel 32 van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3, kan de VDAB een arbeidsbeperking vaststellen bij personen die behoren tot een van de volgende categorieën: 1° de personen, vermeld in artikel 3 van het besluit van 18 juli 2008;2° de personen bij wie een indicatie van multipele problematieken is vastgesteld op grond van een indicerend arbeidsonderzoek via het ICF-instrument.Dat onderzoek wordt uitgevoerd door de VDAB of een dienst die door de VDAB is gecertificeerd.

De VDAB stelt bij de personen met een arbeidsbeperking, vermeld in het tweede lid, 1° en 2°, een behoefte aan werkondersteunende maatregelen vast als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: 1° de persoon heeft op grond van een attest een aandoening of voorgeschiedenis die voorkomt op de lijst die de Vlaamse minister, bevoegd voor werk, vaststelt na advies van de raad van bestuur van de VDAB;2° de persoon voldoet op grond van een indicerend arbeidsonderzoek via het ICF-instrument aan de voorwaarden die voorkomen op de lijst die de Vlaamse minister, bevoegd voor werk, vaststelt na advies van de raad van bestuur van de VDAB.Het voormelde arbeidsonderzoek wordt uitgevoerd door de VDAB of door een dienst die door de VDAB is gecertificeerd.

Art. 3.De VDAB stelt de behoefte aan werkondersteunende maatregelen vast voor een duurtijd van maximaal twee jaar of voor een duurtijd van vijf jaar die begint vanaf de datum van de vaststelling van de behoefte op basis van het attest of het indicerende arbeidsonderzoek, vermeld in artikel 2, derde lid, 1° en 2°.

De vaststelling, vermeld in het eerste lid, is definitief zodra het departement conform artikel 8, 16, 54 of 59 over de toekenning van werkondersteunende maatregelen heeft beslist, als de aanvraag, vermeld in artikel 5 en 51, de duurtijd van die vaststelling omsluit.

Art. 4.Bij een gemotiveerde aanvraag tot wijziging van de hoogte of de duurtijd van de werkondersteunende maatregelen als vermeld in artikel 15 van dit besluit, evalueert de VDAB conform artikel 33 van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3 de behoefte aan werkondersteunende maatregelen en de duurtijd ervan.

De evaluatie, vermeld in het eerste lid, omvat al de volgende gegevens: 1° de hoogte en de duurtijd van de loonpremie of de ondersteuningspremie;2° de intensiteit en de duurtijd van de begeleiding op de werkvloer. De evaluatie, vermeld in het eerste lid, vindt plaats aan de hand van de volgende gegevens: 1° de bespreking van de gemotiveerde aanvraag van de werkgever of de zelfstandige, vermeld in het eerste lid;2° het gesprek met de persoon met een arbeidsbeperking;3° in voorkomend geval, het ondersteuningsplan, vermeld in artikel 2, 8°, van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3;4° in voorkomend geval, een gesprek met de gekwalificeerde begeleider en de collega-coach, vermeld in artikel 2, 4° en 6°, van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3. De vastgestelde behoefte aan werkondersteunende maatregelen blijft gelden zolang de VDAB conform de aanvraag, vermeld in artikel 15, geen evaluatie heeft doorgevoerd om redenen buiten de wil van de werkgever, de persoon met een arbeidsbeperking of de zelfstandige.

De evaluatie die op initiatief van de VDAB is geïnitieerd, verloopt conform de procedure, vermeld in artikel 15 en 16. HOOFDSTUK 3. - Werkondersteunende maatregelen voor werkgevers Afdeling 1. - Aanvraagprocedure tot toekenning van werkondersteunende

maatregelen voor werkgevers

Art. 5.Nadat de VDAB de behoefte aan werkondersteunende maatregelen bij de persoon met een arbeidsbeperking heeft vastgesteld, dient de werkgever een aanvraag van werkondersteunende maatregelen in bij het departement met een elektronisch formulier dat het departement ter beschikking stelt.

Art. 6.Het departement beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag, vermeld in artikel 5. De aanvraag is ontvankelijk als ze de volgende gegevens vermeldt: 1° de identiteitsgegevens van de werkgever;2° de identiteitsgegevens van de werknemer;3° de datum van de indiensttreding of van de eerdere indiensttredingen van de werknemer bij de werkgever;4° de vaststelling van de VDAB van de behoefte aan werkondersteunende maatregelen bij de werknemer, waarvan de duurtijd de datum van aanvraag door de werkgever, vermeld in artikel 5, omsluit;5° in voorkomend geval, de naam en de kwalificatie, vermeld in artikel 26, § 2, van de gekwalificeerde begeleider of externe dienstverlener en de collega-coach.

Art. 7.Het departement brengt de werkgever op de hoogte over de ontvankelijkheid van de aanvraag binnen zeven dagen na de dag waarop het departement de aanvraag, vermeld in artikel 5, heeft ontvangen. De kennisgeving van de onontvankelijke aanvraag vermeldt de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.

De termijn van zeven dagen, vermeld in het eerste lid, wordt geschorst als het departement de werkgever om aanvullende informatie heeft verzocht en die informatie niet heeft ontvangen. Het departement verklaart de aanvraag onontvankelijk als de werkgever de aanvullende informatie niet schriftelijk bezorgt binnen dertig dagen na de dag waarop de werkgever het verzoek om aanvullende informatie heeft ontvangen.

Art. 8.Het departement onderzoekt de aanvraag en beslist over de toekenning van werkondersteunende maatregelen binnen dertig dagen na de dag waarop het departement de kennisgeving van de ontvankelijkheid van de aanvraag naar de werkgever heeft gestuurd conform artikel 7.

Het departement bezorgt de beslissing aan de werkgever, aan de persoon met een arbeidsbeperking, en op aanvraag aan de VDAB. De termijn van dertig dagen, vermeld in het eerste lid, wordt geschorst als het departement de werkgever om aanvullende informatie heeft verzocht en die niet heeft ontvangen.

Het departement verklaart de aanvraag ongegrond als de werkgever de aanvullende informatie niet schriftelijk heeft bezorgd binnen dertig dagen vanaf de dag waarop de werkgever het verzoek om aanvullende informatie heeft ontvangen.

De beslissing tot toekenning van werkondersteunende maatregelen, vermeld in het eerste lid, ressorteert gevolgen op de eerste dag van het kwartaal waarin die beslissing is genomen.

De beslissing tot toekenning van werkondersteunende maatregelen, vermeld in het eerste lid, bevat al de volgende elementen: 1° de identiteitsgegevens van de werknemer bij wie de VDAB een behoefte aan werkondersteunende maatregelen heeft vastgesteld;2° de aanvangsdatum en de duurtijd van de toekenning van werkondersteunende maatregelen;3° de toekenning van de vastgestelde werkondersteunende maatregelen van de werknemer.

Art. 9.Het departement stopt de betaling van de werkondersteunende maatregelen als de tewerkstelling van de werknemer met een arbeidsbeperking niet langer voldoet aan de wettelijke subsidievoorwaarden. De betaling wordt stopgezet in het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het departement de wijziging van de voormelde subsidievoorwaarden vaststelt.

Art. 10.De werkgever brengt het departement onmiddellijk op de hoogte van: 1° elke wijziging die ertoe kan leiden dat niet langer voldaan wordt aan de wettelijke subsidievoorwaarden;2° elke wijziging die een invloed kan hebben op het bedrag en de aard van de toe te kennen subsidie. Een wijziging in de aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft een automatische herberekening van werkondersteunende maatregelen tot gevolg.

Art. 11.De werkgever heeft geen recht op werkondersteunende maatregelen als hij een persoon met een arbeidsbeperking tewerkstelt met een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd die de looptijd van 24 uur niet overschrijdt.

Art. 12.De werkgever communiceert transparant over het gebruik van de werkondersteunende maatregelen met de werknemer met een arbeidsbeperking.

Uitzendkantoren en werkgevers die werknemers met een arbeidsbeperking ter beschikking stellen conform de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten, hanteren transparantie over het gebruik van de werkondersteunende maatregelen ten aanzien van de gebruiker.

Art. 13.Ter uitvoering van artikel 15, derde lid, van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3 kunnen werkondersteunende maatregelen worden toegekend aan al de volgende werkgevers: 1° een maatwerkbedrijf als vermeld in artikel 3, 5°, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten, voor werknemers die aan een van de volgende voorwaarden voldoen: a) de werknemer is een persoon met een arbeidsbeperking die vanaf 1 januari 2015 door het maatwerkbedrijf is aangeworven;b) de werknemer van het maatwerkbedrijf heeft na 1 januari 2015 een arbeidsbeperking verworven;c) de werknemer is een persoon met een arbeidsbeperking die als doelgroepwerknemer als vermeld in artikel 3, 2°, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten, na een evaluatie door de VDAB als vermeld in artikel 8 van het voormelde decreet, is doorgestroomd naar een aansluitende tewerkstelling in het maatwerkbedrijf, en die een functie gaat opnemen die verschilt van de functie die hij als doelgroepwerknemer had opgenomen;2° een provincie, een gemeente, een OCMW, of een door een provincie, gemeente of OCMW opgericht verzelfstandigd agentschap of intergemeentelijk samenwerkingsverband als vermeld in deel 3, titel 3, van het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten0 over het lokaal bestuur, of de verenigingen waarin ze deelnemen met toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor werknemers die aan een van de volgende voorwaarden voldoen: a) de werknemer is een persoon met een arbeidsbeperking die vanaf 1 juli 2008 is aangeworven;b) de werknemer heeft vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit een arbeidsbeperking verworven.

Art. 14.De werkgever kan de werkondersteunende maatregelen voor dezelfde werknemer met een arbeidsbeperking als vermeld in dit besluit, niet combineren met: 1° de Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een arbeidshandicap, vermeld in hoofdstuk VI van het besluit van 18 juli 2008;2° de werkondersteunende maatregelen, vermeld in hoofdstuk 6 van het besluit van 17 februari 2017;3° de tegemoetkoming in het loon die wordt uitbetaald aan de personen die zijn tewerkgesteld met toepassing van artikel 60, § 7, en artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;4° de aanwervingsincentive, vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten9 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden;5° de tegemoetkoming, vermeld in hoofdstuk III van het koninklijk besluit nr.25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector; 6° de premie, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen;7° de tegemoetkomingen in de loonkosten in het kader van de sociale inschakelingseconomie, vermeld in artikel 84 van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3. De werkgever kan voor de tewerkstelling van dezelfde werknemer met een arbeidsbeperking de loonpremie die conform dit besluit wordt toegekend, niet combineren met de vergoeding voor prestaties van buurtwerken of -diensten via dienstencheques, vermeld in de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen. Afdeling 2. - Aanvraagprocedure voor de wijziging van de hoogte en de

duurtijd van de werkondersteunende maatregelen voor werkgevers

Art. 15.De werkgever kan bij het departement een gemotiveerde aanvraag indienen voor een wijziging van de werkondersteunende maatregelen die zijn toegekend voor een duurtijd van vijf jaar als de volgende voorwaarden zijn vervuld: 1° als de aanvraag een wijziging van de hoogte van de werkondersteunende maatregelen betreft, dient de werkgever de aanvraag in vanaf het vijfde kwartaal waarin de werkgever de werkondersteunende maatregelen krijgt toegekend of dient de werkgever de aanvraag in nadat het tweede jaar dat volgt op een eerdere evaluatie door de VDAB als vermeld in artikel 4, is verstreken;2° als de aanvraag een wijziging van de duurtijd van de werkondersteunende maatregelen betreft, dient de werkgever zijn aanvraag op zijn vroegst twaalf maanden voor de einddatum van de duurtijd in. Het departement brengt de werkgever uiterlijk zes maanden voor de einddatum van de toekenning van de werkondersteunende maatregelen op de hoogte van de mogelijkheid om een aanvraag tot wijziging van de duurtijd in te dienen.

Als de werkgever een aanvraag tot wijziging van de hoogte van de werkondersteunende maatregelen indient tijdens de laatste twaalf maanden van de toekenning van de werkondersteunende maatregelen, evalueert de VDAB ook de behoefte aan werkondersteunende maatregelen.

Met behoud van de toepassing van het derde lid evalueert de VDAB bij een aanvraag tot wijziging van de hoogte van de werkondersteunende maatregelen de duurtijd van de gewijzigde behoefte aan werkondersteunende maatregelen. Die duurtijd mag de duurtijd, vermeld in artikel 3, eerste lid, niet overschrijden.

Art. 16.De aanvraag wordt ingediend conform de procedure, vermeld in artikel 5 tot en met 7.

Met behoud van de toepassing van artikel 6 bevat de ontvankelijke aanvraag de motivatie van de werkgever over de wijziging van de werkondersteunende maatregelen en het ondersteuningsplan, vermeld in artikel 23.

Het departement brengt de VDAB op de hoogte van de ontvankelijke aanvraag binnen zeven dagen na de dag waarop het departement de aanvraag heeft ontvangen.

De VDAB brengt het departement, de werkgever en de persoon met een arbeidsbeperking op de hoogte van de evaluatie, vermeld in artikel 4, binnen 120 dagen vanaf de dag waarop de VDAB de ontvankelijk verklaarde aanvraag heeft ontvangen.

Art. 17.§ 1. Het departement beslist over de wijziging van de hoogte en de duurtijd van de werkondersteunende maatregelen binnen 21 dagen vanaf de dag na de dag waarop het departement de evaluatie, vermeld in artikel 4, heeft ontvangen.

Op basis van de evaluatie, vermeld in artikel 4, beslist het departement over de duurtijd en de hoogte van de werkondersteunende maatregelen voor een periode van maximaal twintig kwartalen.

De beslissing over de hoogte van de werkondersteunende maatregelen ressorteert gevolgen vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de beslissing is genomen.

De beslissing over de duurtijd van de werkondersteunende maatregelen ressorteert gevolgen vanaf de eerste dag van het kwartaal die volgt op het verstrijken van de eerder toegekende duurtijd. § 2. De toegekende werkondersteunende maatregelen blijven gelden, ook nadat de duurtijd is verstreken, zolang het departement geen beslissing heeft genomen, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 1° het departement heeft buiten de wil van de werkgever om voor het einde van de duurtijd geen beslissing genomen;2° de werkgever heeft uiterlijk vijf maanden voor de duurtijd is verstreken, een ontvankelijke aanvraag ingediend als vermeld in artikel 15 en 16. Als het departement een beslissing over de werkondersteunende maatregelen uitvaardigt nadat de duurtijd is verstreken als vermeld in het eerste lid, ressorteert die gevolgen vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de beslissing is genomen.

Art. 18.Als de werkgever een aanvraag indient na minimaal vier kwartalen na het einde van het verstrijken van de toekenning van de werkondersteunende maatregelen voor dezelfde tewerkstelling, wordt de aanvraag behandeld als een aanvraag tot toekenning van werkondersteunende maatregelen als vermeld in artikel 5.

Als de werkgever een aanvraag indient binnen vier kwartalen na het einde van het verstrijken van de toekenning van de werkondersteunende maatregelen voor dezelfde tewerkstelling, wordt de aanvraag behandeld als een aanvraag tot wijziging van werkondersteunende maatregelen als vermeld in artikel 15. Afdeling 3. - Loonpremie

Art. 19.De hoogte van de loonpremie bedraagt een veelvoud van 5% tussen 20% tot en met 75% van het geplafonneerde referteloon.

Art. 20.§ 1. Het departement stelt de hoogte van de loonpremie vast op basis van de behoefte aan werkondersteunende maatregelen die door de VDAB is vastgesteld. § 2. Als de VDAB de behoefte aan werkondersteunende maatregelen voor een periode van vijf jaar vaststelt conform artikel 3, eerste lid, op basis van de lijsten, vermeld in artikel 2, derde lid, 1° en 2°, bedraagt de loonpremie tijdens de tewerkstelling bij dezelfde werkgever: 1° 40% van het geplafonneerde referteloon tijdens de eerste periode, die gelijk is aan de periode van het kwartaal van de beslissing tot en met het vierde kwartaal na het kwartaal van de beslissing;2° 30% van het geplafonneerde referteloon tijdens de tweede periode, die gelijk is aan de periode van het vijfde tot en met het achtste kwartaal na het kwartaal van de beslissing;3° 20% van het geplafonneerde referteloon tijdens de derde periode, die gelijk is aan de periode van het negende kwartaal tot en met het negentiende kwartaal na het kwartaal van de beslissing. Als de VDAB de behoefte aan werkondersteunende maatregelen voor een periode van vijf jaar vaststelt conform artikel 3, en de behoefte aan een verhoogde loonpremie vaststelt op basis van de lijsten, vermeld in artikel 2, derde lid, 1° en 2°, of het advies collectief maatwerk, bedraagt die loonpremie: 1° 55% van het geplafonneerde referteloon tijdens de eerste periode, die gelijk is aan de periode van het kwartaal van de beslissing tot en met het vierde kwartaal na het kwartaal van de beslissing;2° 50% van het geplafonneerde referteloon tijdens de tweede periode, die gelijk is aan de periode van het vijfde tot en met het achtste kwartaal na het kwartaal van de beslissing;3° 40% van het geplafonneerde referteloon tijdens de derde periode, die gelijk is aan de periode van het negende kwartaal tot en met het negentiende kwartaal na het kwartaal van de beslissing. In afwijking van het tweede lid is de loonpremie voor de aanwerving of de tewerkstelling door een maatwerkbedrijf van een persoon met het advies collectief maatwerk niet hoger dan de loonpremie die is vastgesteld conform het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten op het moment van de aanvraag, vermeld in artikel 5 van dit besluit. De loonpremie bedraagt in voorkomend geval: 1° 45% van het geplafonneerde referteloon tijdens de eerste periode, die gelijk is aan de periode van het kwartaal van de beslissing tot en met het vierde kwartaal na het kwartaal van de beslissing;2° 45% van het geplafonneerde referteloon tijdens de tweede periode, die gelijk is aan de periode van het vijfde tot en met het achtste kwartaal na het kwartaal van de beslissing;3° 40% van het geplafonneerde referteloon tijdens de derde periode, die gelijk is aan de periode van het negende kwartaal tot en met het negentiende kwartaal na het kwartaal van de beslissing. Voor de vaststelling van de periodes, vermeld in het eerste, tweede en het derde lid, wordt de periode tussen twee arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever, als die korter is dan vier kwartalen, gelijkgesteld met dezelfde tewerkstelling om het bedrag van de loonpremie te berekenen.

Als de behoefte aan werkondersteunende maatregelen voor een periode van maximaal twee jaar is vastgesteld conform artikel 3, eerste lid, bedraagt de loonpremie 20% van het geplafonneerde referteloon gedurende het kwartaal van de beslissing en de daaropvolgende zeven kwartalen.

Art. 21.§ 1. Het referteloon, vermeld in artikel 17 van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3, wordt op basis van de gegevens, vermeld in de aangifte bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid, samengesteld uit de volgende bestanddelen die daadwerkelijk door de werkgever worden uitbetaald voor de bezoldiging van de werknemer voor geleverde arbeidsprestaties: 1° het loon, vermeld in artikel 14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, of het flexiloon, vermeld in artikel 3, 2°, van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken en het flexivakantiegeld, vermeld in artikel 3, 6°, van de voormelde wet van 16 november 2015;2° alle verplichte werkgeversbijdragen die verschuldigd zijn conform artikel 38, § 3, § 3bis en § 3undecies, van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en conform artikel 116, 1°, van de programmawet (I) van 27 december 2006;3° in voorkomend geval, de solidariteitsbijdrage, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 december 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/12/1996 pub. 04/02/2014 numac 2014000075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 23/12/1996 pub. 17/11/2015 numac 2015000648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van sociale zekerheid van de werknemers, met toepassing van artikel 3, § 1, 4° van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie;4° de verminderingen van socialezekerheidsbijdragen ten voordele van de werkgever, en ook de verminderingen, vermeld in titel IV, hoofdstuk 7, van de Programmawet (I) van 24 december 2002. De minister bepaalt de methodiek die het departement hanteert om het referteloon te berekenen en de gegevens van authentieke gegevensbronnen te bepalen die in rekening worden gebracht. § 2. De werkgever, vermeld in artikel 15, vierde lid, 2°, van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3, bezorgt de loonfiches van de werknemer met een arbeidsbeperking van het afgelopen kwartaal uiterlijk een maand nadat het kwartaal is verlopen aan het departement. Het departement berekent de loonpremie aan de hand van het geplafonneerde brutoloon van de werknemer met een arbeidsbeperking. Afdeling 4. - Begeleiding op de werkvloer

Onderafdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 22.De begeleidingspremie, vermeld in artikel 49 van dit besluit, is uitgedrukt tegen 100% van de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2023 en wordt geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.

De indexatie, vermeld in het eerste lid, wordt berekend en toegepast conform artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen.

Het bedrag dat wordt verkregen conform het eerste en het tweede lid, kan worden uitbetaald na verloop van een wachtmaand.

Onderafdeling 2. - Ondersteuningsplan

Art. 23.§ 1. Ter uitvoering van artikel 21, derde lid, van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3 omvat het ondersteuningsplan, vermeld in artikel 21, eerste lid, 1°, van het voormelde decreet, een plan op maat van de werknemer en de werkgever met al de volgende gegevens: 1° de identiteitsgegevens van de werknemer met een arbeidsbeperking, de gekwalificeerde begeleider, de collega-coach en de werkgever;2° de identiteitsgegevens van de gebruiker en van de collega-coach bij de gebruiker als het een tewerkstelling betreft conform de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten;3° de inschatting van de sterktes en belemmeringen van de werknemer met een arbeidsbeperking op basis van het takenpakket;4° de omschrijving van de aanwezige hulpmiddelen op de werkvloer en de eventuele uitdagingen;5° de actiepunten voor de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen en relaties op maat van de begeleidingsbehoefte van de werknemer met een arbeidsbeperking;6° de ontwikkelpunten voor het professioneel functioneren van de werknemer met een arbeidsbeperking;7° het afsprakenkader voor de begeleiding op de werkvloer tussen de gekwalificeerde begeleider en de collega-coach. In het eerste lid, 5°, wordt verstaan onder: 1° arbeidsinhoud: de aard van de taken, de complexiteit en de variatie van de taken, de emotionele, mentale en fysieke belasting en de duidelijkheid van de taken;2° arbeidsvoorwaarden: de arbeidstijdregeling, de opleidingsmogelijkheden, het loopbaanbeheer en de evaluatieprocedures;3° arbeidsomstandigheden: de arbeidsomgeving waarin het werk wordt uitgevoerd, meer bepaald de inrichting van de werkplaatsen, de arbeidsuitrustingen, lawaai, verlichting, de werkposities;4° arbeidsverhoudingen: de intermenselijke relaties op het werk, waaronder de interne relaties, de relaties met derden, de contactmogelijkheden, de communicatie en de kwaliteit van de relaties. Het departement stelt een sjabloon van het ondersteuningsplan, vermeld in het eerste lid, ter beschikking. § 2. Als het een tewerkstelling betreft conform de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten worden de gegevens, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 4°, 5° en 7°, vermeld in functie van de werkvloer van de gebruiker. § 3. De werknemer, de werkgever, de gekwalificeerde begeleider en de gebruiker, als het een tewerkstelling betreft conform de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten, ondertekenen het ondersteuningsplan, vermeld in paragraaf 1, voor akkoord en houden het ondersteuningsplan ter beschikking voor evaluatie en toezicht.

Art. 24.Bij een aanpassing van de begeleidingspremie stuurt de gekwalificeerde begeleider het ondersteuningsplan, vermeld in artikel 23, bij na overleg met de werkgever en de werknemer met een arbeidsbeperking.

Art. 25.De werkgever verbindt zich ertoe om zijn arbeidsorganisatie en de arbeidsomstandigheden maximaal aan te passen aan de geformuleerde aanbevelingen in het ondersteuningsplan, vermeld in artikel 23.

Voor personen met een arbeidsbeperking die zijn tewerkgesteld conform de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten ziet de werkgever toe op de naleving van de aanbevelingen van het ondersteuningsplan, vermeld in artikel 23 van dit besluit, door de gebruiker.

Onderafdeling 3. - Begeleidingsvoorwaarden

Art. 26.§ 1. De gekwalificeerde begeleider beschikt over de volgende kerncompetenties: 1° samenwerken;2° communiceren;3° persoonsgericht werken;4° advisering op maat van de werknemer met een arbeidsbeperking, de collega's en de werkgever. § 2. De gekwalificeerde begeleider voldoet aan een van de volgende voorwaarden: 1° de gekwalificeerde begeleider beschikt over een getuigschrift of een attest van een opleiding die door de minister is goedgekeurd;2° de gekwalificeerde begeleider beschikt over minimaal twee jaar aantoonbare relevante beroepservaring in het uitvoeren en organiseren van begeleiding op de werkvloer op maat van de werknemer met een arbeidsbeperking, de collega's en de werkgever;3° de gekwalificeerde begeleider beschikt over een relevante titel van beroepsbekwaamheid als vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 26/11/2004 numac 2004036712 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid sluiten betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid;4° de gekwalificeerde begeleider beschikt over een relevant bewijs van beroepskwalificatie als vermeld in artikel 8 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten betreffende de kwalificatiestructuur. § 3. De minister stelt de ervaringsbewijzen die in aanmerking komen, vermeld in paragraaf 2, 3°, vast na het advies van het departement.

De minister stelt de bewijzen van beroepskwalificatie die in aanmerking komen, vermeld in paragraaf 2, 4°, vast na het advies van het departement. § 4. Met het oog op de erkenning van de opleidingen, vermeld in paragraaf 2, 1°, kunnen opleidingsverstrekkers een voorstel van opleiding voordragen aan het departement dat daarover aan de minister een advies formuleert binnen negentig dagen na de dag waarop het departement het voorstel heeft ontvangen.

Art. 27.De aangeboden begeleiding voldoet aan al de volgende voorwaarden: 1° de gekwalificeerde begeleider is dagelijks bereikbaar voor de werknemer met een arbeidsbeperking, zijn werkgever en de collega-coach;2° de gekwalificeerde begeleider is uiterlijk binnen vijf werkdagen beschikbaar op de werkvloer voor de uitvoering van de taken, vermeld in artikel 23 van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3;3° de gekwalificeerde begeleider volgt minimaal tweewekelijks de tewerkstelling van de werknemer met een arbeidsbeperking op. De collega-coach staat minimaal in voor de dagelijkse opvolging van de werknemer met een arbeidsbeperking.

Onderafdeling 4. - Bijzondere registratievoorwaarden

Art. 28.Uitzendkantoren en werkgevers die werknemers met een arbeidsbeperking ter beschikking stellen conform de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten en die een beroep willen doen op de begeleidingspremie, registreren zich bij het departement conform de procedure, vermeld in artikel 29 tot en met 34 van dit besluit.

De ondernemingen tonen bij de aanvraag tot registratie aan dat ze voldoen aan al de volgende voorwaarden: 1° ze hebben expertise in de matching van de competenties en de verwachtingen van de persoon met een arbeidsbeperking en de opdracht bij de gebruiker;2° ze verbinden zich ertoe om een passende job aan te bieden op maat van de begeleidingsbehoefte van de werknemer met een arbeidsbeperking, en om de overeenkomstige inhoudelijke begeleidingsvoorwaarden aan te bieden;3° ze verbinden zich ertoe om transparant te communiceren over het gebruik van de werkondersteunende maatregelen ten aanzien van de gebruiker, vermeld in de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten;4° ze voorzien een concrete organisatorische invulling van de begeleiding op de werkvloer conform het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3;5° ze voorzien ondersteuning van de gebruiker in functie van het tewerkstellen en het begeleiden van de werknemer met een arbeidsbeperking tijdens en na de uitzendopdracht of de terbeschikkingstelling.

Art. 29.Het uitzendkantoor of de werkgever die een werknemer met een arbeidsbeperking ter beschikking stelt, dient een aanvraag in bij het departement met een elektronisch formulier dat het departement ter beschikking stelt.

Art. 30.Het departement beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag, vermeld in artikel 29. De aanvraag is ontvankelijk als ze aan al de volgende voorwaarden voldoet: 1° de aanvraag is ingediend via het elektronisch formulier, vermeld in artikel 29;2° de aanvraag is volledig en correct ingevuld en bevat alle noodzakelijke gegevens om de naleving van de voorwaarden, vermeld in artikel 28, tweede lid, te beoordelen. Het departement beoordeelt de ontvankelijkheid binnen een termijn van zeven dagen die begint te lopen na de dag van de ontvangst van de aanvraag en brengt de aanvrager daarvan schriftelijk op de hoogte. Als het departement de aanvraag onontvankelijk verklaart, kan de aanvrager een nieuwe aanvraag indienen.

Art. 31.Het departement onderzoekt de aanvraag binnen vijfenveertig dagen na de dag waarop het departement de kennisgeving van de ontvankelijkheid van de aanvraag naar het uitzendkantoor of de werkgever heeft gestuurd conform artikel 30, tweede lid, op basis van de aanmeldingsgegevens, vermeld in artikel 28, tweede lid.

De termijn, vermeld in het eerste lid, wordt geschorst zolang het departement de aanvullende informatie niet heeft ontvangen waarom het de aanvrager heeft verzocht.

De minister kan de beoordelingscriteria voor het onderzoek, vermeld in het eerste lid, nader bepalen.

Art. 32.Het departement legt zijn advies over de aanvraag voor aan de Adviescommissie Sociale Economie, die daarover op de eerstvolgende zitting beraadslaagt, waarbij de leden, vermeld in artikel 82, eerste lid, 2°, 3°, 7° en 8°, van het besluit van 17 februari 2017, stemgerechtigd zijn.

Het uitzendkantoor of de werkgever die een persoon met een arbeidsbeperking ter beschikking stelt, kan zijn aanvraag toelichten voor de Adviescommissie Sociale Economie. Het departement bezorgt een uitnodiging uiterlijk veertien dagen voor de datum van de zitting.

Art. 33.De Adviescommissie Sociale Economie adviseert de minister op niet-bindende wijze over de aanvraag uiterlijk tien dagen na afloop van de zitting, vermeld in artikel 32.

Art. 34.De minister beslist over de goedkeuring van de aanvraag en brengt het uitzendkantoor of de werkgever die een werknemer met een arbeidsbeperking ter beschikking stelt, daarvan op de hoogte.

Art. 35.Als het uitzendkantoor dat of de werkgever die een persoon met een arbeidsbeperking ter beschikking stelt, niet akkoord gaat met de beslissing van de minister, vermeld in artikel 34, dient het uitzendkantoor of de werkgever een gemotiveerd verzoek tot heroverweging in bij de minister binnen dertig dagen vanaf de dag waarop het uitzendkantoor of de werkgever de voormelde beslissing heeft ontvangen.

De minister legt het verzoek, vermeld in het eerste lid, voor aan de heroverwegingscommissie die zitting heeft bij het departement en die is samengesteld uit drie personeelsleden van het departement. De heroverwegingscommissie formuleert haar advies aan de minister binnen vijfenveertig dagen nadat ze het uitzendkantoor of de werkgever heeft gehoord.

De minister beslist over de goedkeuring van de aanvraag en deelt de beslissing mee aan het uitzendkantoor dat of de werkgever die een persoon met een arbeidsbeperking ter beschikking stelt.

Art. 36.De beslissing van de minister heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en begint te lopen vanaf de datum die is vermeld in de beslissing van de minister, vermeld in artikel 35, derde lid.

De geldigheidsduur van de beslissing, vermeld in het eerste lid, vervalt vroegtijdig als het uitzendkantoor dat of de werkgever die een werknemer met een arbeidsbeperking ter beschikking stelt, gedurende twee opeenvolgende jaren geen aanvraag voor een begeleidingspremie heeft ingediend.

Art. 37.De minister kan na het advies van het departement de goedkeuring van de aanvraag intrekken of schorsen in een van de volgende gevallen: 1° het uitzendkantoor dat of de werkgever die een persoon met een arbeidsbeperking ter beschikking stelt, voldoet niet langer aan de registratievoorwaarden, vermeld in artikel 28;2° het uitzendkantoor dat of de werkgever die een persoon met een arbeidsbeperking ter beschikking stelt, leeft de voorwaarden, vermeld in dit besluit, niet na;3° het uitzendkantoor dat of de werkgever die een persoon met een arbeidsbeperking ter beschikking stelt, heeft zijn aanvraag ingediend op basis van valse, onvolledige of onjuiste verklaringen;4° het uitzendkantoor dat of de werkgever die een persoon met een arbeidsbeperking ter beschikking stelt, heeft een onherroepelijke gerechtelijke veroordeling opgelopen;5° het uitzendkantoor dat of de werkgever die een persoon met een arbeidsbeperking ter beschikking stelt, handelt in strijd met de sociale of fiscale wetgeving. Onderafdeling 5. - Externe dienstverlener

Art. 38.Met het oog op zijn erkenning dient de externe dienstverlener, vermeld in artikel 26 van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3, een aanvraag in bij het departement volgens de procedure, vermeld in artikel 39 tot en met 43 van dit besluit.

De externe dienstverlener toont aan dat hij aan al de volgende voorwaarden voldoet: 1° hij beschikt over de kwaliteitsregistratie, vermeld in artikel 26, tweede lid, 3°, van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3;2° hij beschikt over aantoonbare ervaring op het vlak van de begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking;3° hij beschikt over gekwalificeerde begeleiders die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 23 van dit besluit;4° hij geeft een gemotiveerde inschatting van het territoriale werkingsgebied en de aanwezige begeleidingscapaciteit;5° hij engageert zich om actief deel te nemen aan intervisiemomenten in het kader van ervarings- en kennisuitwisseling op het vlak van begeleiding op de werkvloer die de Vlaamse overheid organiseert.

Art. 39.De externe dienstverlener dient een aanvraag in bij het departement met een elektronisch formulier dat het departement ter beschikking stelt.

Art. 40.Het departement beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag. De aanvraag is ontvankelijk als ze aan al de volgende voorwaarden voldoet: 1° de aanvraag is ingediend via het elektronisch formulier, vermeld in artikel 39;2° de aanvraag is volledig en correct ingevuld en bevat alle noodzakelijke gegevens om de naleving van de voorwaarden, vermeld in artikel 38, tweede lid, te beoordelen. Het departement beoordeelt de ontvankelijkheid binnen zeven dagen en brengt de aanvrager daarvan schriftelijk op de hoogte. Bij een onontvankelijkheidsverklaring kan de aanvrager een nieuwe aanvraag indienen.

Art. 41.Het departement onderzoekt de naleving van de voorwaarden, vermeld in artikel 38, tweede lid, binnen vijfenveertig dagen na de dag waarop het departement de kennisgeving van de ontvankelijkheid van de aanvraag naar de externe dienstverlener heeft gestuurd conform artikel 40, tweede lid.

De termijn, vermeld in het eerste lid, wordt geschorst zolang het departement de externe dienstverlener om aanvullende informatie heeft verzocht en die informatie niet heeft ontvangen.

De minister kan de beoordelingscriteria voor het onderzoek, vermeld in het eerste lid, nader bepalen.

Art. 42.Het departement adviseert de minister over de aanvraag.

De minister beslist over de erkenning van de externe dienstverlener.

Art. 43.Als de externe dienstverlener niet akkoord gaat met de beslissing van de minister, vermeld in artikel 42, dient hij een gemotiveerd verzoek tot heroverweging in bij de minister binnen dertig dagen vanaf de dag waarop de externe dienstverlener de voormelde beslissing heeft ontvangen.

De minister legt het verzoek, vermeld in het eerste lid, voor aan de heroverwegingscommissie, vermeld in artikel 35, tweede lid. De heroverwegingscommissie formuleert haar advies aan de minister binnen vijfenveertig dagen nadat de externe dienstverlener is gehoord.

De minister beslist over de toekenning van de erkenning.

Art. 44.De geldigheidsduur van de erkenning als dienstverlener bedraagt vijf jaar en begint te lopen vanaf de datum die is vermeld in de beslissing van de minister, vermeld in 43, derde lid.

De geldigheidsduur van de beslissing, vermeld in het eerste lid, vervalt vroegtijdig als de externe dienstverlener gedurende twee opeenvolgende jaren geen werknemer met een arbeidsbeperking heeft begeleid.

Art. 45.De externe dienstverlener kan een beroep doen op onderaannemers die conform de procedure, vermeld in artikel 39 tot en met 43, als externe dienstverlener zijn erkend.

Art. 46.De externe dienstverlener brengt het departement op de hoogte van elke wijziging die een invloed heeft of kan hebben op de naleving van de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 38.

Art. 47.De minister kan externe dienstverleners die beschikken over een wettelijke erkenningsregeling of een wettelijk mandaat op het vlak van begeleiding van personen met een arbeidshandicap die vreemd is aan dit besluit, vrijstellen van de voorwaarden voor de erkenningsaanvraag, vermeld in artikel 38, tweede lid, 1°, 2° en 3°, en artikel 39 tot en met 42, als de wettelijke erkenningsregeling of het wettelijke mandaat door de minister als gelijkwaardig wordt erkend.

De externe dienstverleners die conform het eerste lid zijn vrijgesteld van de aanvraag tot erkenning, melden zich bij het departement om hun dienstverlening aan te bieden.

Art. 48.In de volgende gevallen kan de minister na het advies van het departement beslissen om de erkenning van de externe dienstverlener in te trekken als de externe dienstverlener: 1° de voorwaarden van dit besluit niet naleeft;2° zijn erkenning verkregen op basis van valse, onvolledige of onjuiste verklaringen;3° een onherroepelijke gerechtelijke veroordeling heeft opgelopen;4° handelt in strijd met de sociale of fiscale wetgeving. Onderafdeling 6. - Begeleidingspremie

Art. 49.§ 1. De premie voor de begeleiding is samengesteld uit de volgende elementen: 1° een forfaitair aandeel om de activiteiten te compenseren die gericht zijn op de totstandkoming van een duurzame omkadering op de werkvloer.Daarbij wordt rekening gehouden met bijkomende opstartkosten voor de totstandkoming van die duurzame omkadering gedurende de eerste periode van de toekenning van de werkondersteunende maatregelen; 2° een variabel aandeel dat varieert naargelang de vastgestelde begeleidingsbehoefte. § 2. Het forfaitaire aandeel, vermeld in paragraaf 1, 1°, bedraagt: 1° tijdens de eerste periode, die gelijk is aan de periode van het kwartaal van de beslissing tot toekenning van de begeleidingspremie aan de werkgever tot en met het vierde kwartaal na het kwartaal van de beslissing tot toekenning aan dezelfde werkgever: 1200 euro per kwartaal;2° tijdens de tweede periode, die begint vanaf het vijfde kwartaal na het kwartaal van de beslissing tot toekenning van de begeleidingspremie aan de werkgever tot en met de einddatum van de beslissing tot toekenning aan dezelfde werkgever: 600 euro per kwartaal. Het forfaitaire aandeel, vermeld in paragraaf 1, 1°, wordt uitbetaald per tewerkgestelde werknemer met arbeidsprestaties in het kwartaal in kwestie, ongeacht zijn contractuele prestatiebreuk.

Bij een wijziging van de duurtijd van de begeleidingspremie, vermeld in afdeling 2, bedraagt het forfaitaire aandeel, vermeld in paragraaf 1, 1°, 600 euro per kwartaal.

Het variabele aandeel van de begeleidingspremie, vermeld in paragraaf 1, 2°, bedraagt: 1° 430 euro per kwartaal bij een lage begeleidingsnood;2° 730 euro per kwartaal bij een gemiddelde begeleidingsnood;3° 1280 euro per kwartaal bij een hoge begeleidingsnood. Het variabele aandeel, vermeld in paragraaf 1, 2°, wordt uitbetaald per tewerkgestelde werknemer met arbeidsprestaties in het kwartaal in kwestie.

De minister bepaalt de methodiek die het departement hanteert om de begeleidingspremie te bepalen. Die methodiek houdt rekening met de determinanten van de authentieke gegevensbronnen.

Een wijziging van de hoogte van de werkondersteunende maatregelen, vermeld in artikel 15, heeft alleen betrekking op het variabele aandeel van de begeleidingspremie, vermeld in paragraaf 1, 2°.

Art. 50.§ 1. Het departement stelt de hoogte van de begeleidingspremie vast op basis van de behoefte aan werkondersteunende maatregelen die de VDAB heeft vastgesteld. § 2. Als de VDAB de behoefte aan werkondersteunende maatregelen conform artikel 3 voor een periode van vijf jaar vaststelt en daarbij een begeleidingsbehoefte vaststelt in combinatie met de behoefte aan een loonpremie op basis van de lijsten, vermeld in artikel 2, derde lid, 1° en 2°, bedraagt de begeleidingspremie bij een tewerkstelling bij dezelfde werkgever: 1° 1930 euro per kwartaal tijdens de eerste periode, die gelijk is aan de periode van het kwartaal van de beslissing tot en met het vierde kwartaal na het kwartaal van de beslissing;2° 1330 euro per kwartaal tijdens de tweede periode, die gelijk is aan het vijfde kwartaal tot en met het achtste kwartaal na het kwartaal van de beslissing;3° 1030 euro per kwartaal tijdens de derde periode, die gelijk is aan het negende kwartaal tot en met het negentiende kwartaal na het kwartaal van de beslissing. Als de VDAB de behoefte aan werkondersteunende maatregelen conform artikel 3 voor een periode van vijf jaar vaststelt en daarbij een begeleidingsbehoefte vaststelt in combinatie met een verhoogde loonpremie op basis van de lijsten, vermeld in artikel 2, derde lid, 1° en 2°, of het advies collectief maatwerk, bedraagt de begeleidingspremie bij een tewerkstelling bij dezelfde werkgever: 1° 2480 euro per kwartaal tijdens de eerste periode, die gelijk is aan de periode van het kwartaal van de beslissing tot en met het vierde kwartaal na het kwartaal van de beslissing;2° 1880 euro per kwartaal tijdens de tweede periode, die gelijk is aan het vijfde kwartaal tot en met het achtste kwartaal na het kwartaal van de beslissing;3° 1330 euro per kwartaal tijdens de derde periode, die gelijk is aan het negende kwartaal tot en met het negentiende kwartaal na het kwartaal van de beslissing. In afwijking van het tweede lid is de begeleidingspremie voor de aanwerving of de tewerkstelling door een maatwerkbedrijf van een persoon met het advies collectief maatwerk niet hoger dan de begeleidingspremie die is vastgesteld conform de bepalingen van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten op het moment van de aanvraag, vermeld in artikel 5 van dit besluit. De begeleidingspremie bedraagt: 1° 1930 euro per kwartaal tijdens de eerste periode, die gelijk is aan de periode van het kwartaal van de beslissing tot en met het vierde kwartaal na het kwartaal van de beslissing;2° 1330 euro per kwartaal tijdens de tweede periode, die gelijk is aan het vijfde kwartaal tot en met het achtste kwartaal na het kwartaal van de beslissing;3° 1030 euro per kwartaal tijdens de derde periode, die gelijk is aan het negende kwartaal tot en met het negentiende kwartaal na het kwartaal van de beslissing. § 3. Als de VDAB de behoefte aan werkondersteunende maatregelen conform artikel 3 voor een periode van maximaal twee jaar vaststelt, bedraagt de begeleidingspremie bij een tewerkstelling bij dezelfde werkgever: 1° 1930 euro per kwartaal tijdens de eerste periode, die gelijk is aan de periode van het kwartaal van de beslissing tot en met het vierde kwartaal na het kwartaal van de beslissing;2° 1030 euro per kwartaal tijdens de tweede periode, die begint vanaf het vijfde kwartaal na het kwartaal van de beslissing tot en met het zevende kwartaal na het kwartaal van de beslissing. Voor de vaststelling van de periodes, vermeld in paragraaf 2 en 3, wordt de periode tussen twee arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever, als die korter is dan vier kwartalen, gelijkgesteld met dezelfde tewerkstelling om het bedrag van de begeleidingspremie te berekenen. HOOFDSTUK 4. - Werkondersteunende maatregelen voor zelfstandigen Afdeling 1. - Aanvraagprocedure tot toekenning van de

werkondersteunende maatregelen voor zelfstandigen

Art. 51.De zelfstandige bij wie de VDAB de behoefte aan werkondersteunende maatregelen heeft vastgesteld, dient een aanvraag voor de ondersteuningspremie in bij het departement met een elektronisch formulier dat het departement ter beschikking stelt.

Art. 52.Het departement beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag, vermeld in artikel 51. De aanvraag is ontvankelijk als ze al de volgende gegevens vermeldt: 1° de identiteitsgegevens van de zelfstandige;2° de datum van de start van de zelfstandige activiteiten;3° de bewijsstukken op het vlak van de voorwaarden van voldoende bedrijfsactiviteiten, vermeld in artikel 62.

Art. 53.Het departement brengt de zelfstandige op de hoogte van de ontvankelijk verklaarde aanvraag binnen zeven dagen vanaf de dag na de dag waarop het departement de aanvraag, vermeld in artikel 51, heeft ontvangen. De kennisgeving van een onontvankelijke aanvraag vermeldt de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.

De termijn van zeven dagen, vermeld in het eerste lid, wordt geschorst als het departement de zelfstandige om aanvullende informatie heeft verzocht en die informatie niet heeft ontvangen. Het departement verklaart de aanvraag onontvankelijk als de zelfstandige de aanvullende informatie niet schriftelijk bezorgt binnen dertig dagen na de dag waarop het departement het verzoek om aanvullende informatie heeft verzonden.

Art. 54.Het departement onderzoekt de aanvraag en beslist over de toekenning van de ondersteuningspremie binnen dertig dagen na de dag waarop het departement de kennisgeving van de ontvankelijkheid van de aanvraag naar de zelfstandige heeft gestuurd conform artikel 53. Het departement bezorgt de beslissing aan de zelfstandige en aan de VDAB. De termijn van dertig dagen, vermeld in het eerste lid, wordt geschorst als het departement de aanvullende informatie die het aan de zelfstandige heeft gevraagd, niet heeft ontvangen.

Het departement verklaart de aanvraag ongegrond als de zelfstandige de aanvullende informatie niet schriftelijk heeft bezorgd binnen dertig dagen vanaf de dag waarop de zelfstandige het verzoek tot aanvullende informatie heeft ontvangen.

De beslissing tot toekenning van de ondersteuningspremie, vermeld in het eerste lid, ressorteert gevolgen vanaf de eerste dag van het kwartaal van de beslissing.

De beslissing tot toekenning van de ondersteuningspremie, vermeld in het eerste lid, bevat al de volgende elementen: 1° de identiteitsgegevens van de zelfstandige bij wie de VDAB een behoefte aan een ondersteuningspremie heeft vastgesteld;2° de aanvangsdatum en de duurtijd van de toekenning van de ondersteuningspremie;3° de vastgestelde en toegekende behoefte aan de ondersteuningspremie van de zelfstandige.

Art. 55.Het departement stopt de betaling van de ondersteuningspremie vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het departement heeft vastgesteld dat de zelfstandige niet langer voldoet aan de wettelijke subsidievoorwaarden.

Art. 56.De zelfstandige brengt het departement onmiddellijk op de hoogte van: 1° elke wijziging die ertoe kan leiden dat niet langer voldaan wordt aan de subsidievoorwaarden, vermeld in dit besluit;2° elke wijziging die een invloed kan hebben op het bedrag en de duurtijd van de ondersteuningspremie. Afdeling 2. Aanvraagprocedure voor de wijziging van de hoogte en

duurtijd van de ondersteuningspremie

Art. 57.De zelfstandige die gedurende minimaal twee jaar zelfstandige activiteiten uitvoert, kan bij het departement een gemotiveerde aanvraag indienen tot wijziging van de ondersteuningspremie die is toegekend voor een duurtijd van vijf jaar, als hij voldoet aan de volgende voorwaarden: 1° als de aanvraag een wijziging van de hoogte van de ondersteuningspremie betreft: de zelfstandige dient zijn aanvraag in vanaf het vijfde kwartaal waarin de ondersteuningspremie is toegekend, of hij dient zijn aanvraag in vanaf het verstrijken van het tweede jaar dat volgt op een eerdere evaluatie door de VDAB als vermeld in artikel 4;2° als de aanvraag een wijziging van de duurtijd van de ondersteuningspremie betreft: de zelfstandige dient zijn aanvraag in op zijn vroegst twaalf maanden voor de einddatum van de toegekende duurtijd. Het departement brengt de zelfstandige uiterlijk zes maanden voor de einddatum van de toekenning van de ondersteuningspremie op de hoogte van de mogelijkheid om een wijziging van de duurtijd van de ondersteuningspremie aan te vragen.

Als de zelfstandige een aanvraag tot wijziging van de hoogte van de ondersteuningspremie indient tijdens de laatste twaalf maanden van de toekenning van de ondersteuningspremie, evalueert de VDAB ook de behoefte aan de ondersteuningspremie.

Met behoud van de toepassing van het derde lid evalueert de VDAB bij een aanvraag tot wijziging van de hoogte van de ondersteuningspremie de duurtijd van de gewijzigde behoefte aan de ondersteuningspremie.

Die duurtijd mag de duurtijd, vermeld in artikel 3, tweede lid, niet overschrijden.

Art. 58.De aanvraag wordt ingediend conform de procedure, vermeld in artikel 51 tot en met 54.

Met behoud van de toepassing van artikel 52 bevat de ontvankelijke aanvraag de motivatieaanvraag van de zelfstandige.

Het departement brengt de VDAB op de hoogte van de ontvankelijke aanvraag binnen zeven dagen na de dag waarop het departement de aanvraag heeft ontvangen.

De VDAB brengt het departement en de zelfstandige op de hoogte van de evaluatie, vermeld in artikel 4, binnen vier maanden vanaf de dag waarop de VDAB de ontvankelijk verklaarde aanvraag heeft ontvangen.

Art. 59.§ 1. Het departement beslist over de wijziging van de hoogte en de duurtijd van de ondersteuningspremie binnen een termijn van 21 dagen die begint te lopen op de dag na de ontvangst van de evaluatie door de VDAB. Op basis van de evaluatie, vermeld in artikel 4, beslist het departement over de duurtijd en de hoogte van de ondersteuningspremie voor een periode van maximaal twintig kwartalen.

De beslissing over de hoogte van de ondersteuningspremie ressorteert gevolgen de eerste dag van het kwartaal waarin de beslissing is genomen.

De beslissing over de duurtijd van de ondersteuningspremie ressorteert gevolgen de eerste dag van het kwartaal die volgt op het einde van de duurtijd van de ondersteuningspremie. § 2. De toegekende ondersteuningspremie blijft gelden nadat de duurtijd is verstreken, zolang het departement geen beslissing heeft genomen, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1° het departement heeft buiten de wil van de zelfstandige om voor het einde van de meest recente toegekende duurtijd van de ondersteuningspremie geen beslissing genomen;2° de zelfstandige heeft uiterlijk vijf maanden voor de meest recente toegekende duurtijd van de ondersteuningspremie is verstreken een ontvankelijke aanvraag ingediend conform artikel 57 en 58. De beslissing die het departement uitvaardigt nadat de duurtijd is verstreken, ressorteert gevolgen op de eerste dag van het kwartaal waarin de beslissing is genomen.

Art. 60.Als de zelfstandige een aanvraag indient minimaal vier kwartalen na het einde van het verstrijken van de toekenning van de ondersteuningspremie, wordt de aanvraag behandeld als een aanvraag tot toekenning van de ondersteuningspremie als vermeld in artikel 51.

Als de zelfstandige een aanvraag indient binnen vier kwartalen na het einde van het verstrijken van de toekenning van de ondersteuningspremie, wordt de aanvraag behandeld als een aanvraag tot wijziging van de ondersteuningspremie als vermeld in artikel 57. Afdeling 3. - Ondersteuningspremie

Art. 61.Ter uitvoering van artikel 27, vierde lid, van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3 kan de ondersteuningspremie worden toegekend aan: 1° de persoon met een arbeidsbeperking die na 1 oktober 2008 zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep is geworden;2° de zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep die na 1 oktober 2008 een persoon met een arbeidsbeperking is geworden.

Art. 62.Ter uitvoering van artikel 28, tweede lid, 1°, van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3 heeft de zelfstandige voldoende bedrijfsactiviteiten als zijn beroepsinkomsten minimaal het bedrag, vermeld in artikel 12, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, bedragen.

Op basis van de volgende elementen toont de zelfstandige aan dat hij voldoende bedrijfsactiviteiten heeft: 1° het betalen van overeenstemmende voorlopige sociale bijdragen als zelfstandige voor het aanslagjaar dat voorafgaat aan de aanvraag van de ondersteuningspremie, of voor het jaar van de toekenning van de ondersteuningspremie;2° een fiscaal aanslagbiljet voor het aanslagjaar dat voorafgaat aan de aanvraag van de ondersteuningspremie, of voor het jaar van de toekenning van de ondersteuningspremie. Bij afwezigheid van de elementen, vermeld in het tweede lid, 1° en 2°, bezorgt de zelfstandige het attest van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen, dat aantoont dat de zelfstandige voldoende bedrijfsactiviteiten op jaarbasis kan realiseren.

De minister bepaalt de methodiek die het departement hanteert om vast te stellen of de zelfstandige voldoende bedrijfsactiviteiten heeft, en die rekening houdt met de determinanten van de authentieke gegevensbronnen.

De inkomensgrens voor voldoende bedrijfsactiviteiten, vermeld in het eerste lid, wordt in de volgende gevallen pro rata verrekend: 1° bij stopzetting van de zelfstandige activiteiten;2° bij een volledige onderbreking van de zelfstandige activiteiten door ziekte of ongeval;3° bij een gedeeltelijke hervatting van de zelfstandige activiteiten na ziekte op advies van de adviserende arts;4° bij een crisis met een ernstige sociale en economische impact die de minister als dusdanig erkent. De naleving van de voorwaarden voor voldoende bedrijfsactiviteiten wordt bij de aanvraag en vervolgens op jaarbasis bij de uitbetaling van de ondersteuningspremie gecontroleerd.

Als de zelfstandige onvoldoende bedrijfsactiviteiten realiseert, schorst het departement de toekomstige uitbetalingen van de ondersteuningspremie.

Gedurende het eerste jaar vanaf de datum van beslissing van de ondersteuningspremie is de zelfstandige vrijgesteld van het aantonen van voldoende bedrijfsactiviteiten als vermeld in het eerste lid.

Art. 63.De hoogte van de ondersteuningspremie bedraagt een veelvoud van 5% tussen 20% tot en met 75% van het gewaarborgde gemiddelde minimummaandinkomen.

Art. 64.§ 1. Het departement bepaalt de hoogte van de ondersteuningspremie op basis van de behoefte aan werkondersteunende maatregelen die de VDAB heeft vastgesteld. § 2. Als de VDAB de behoefte aan werkondersteunende maatregelen conform artikel 3 voor een periode van vijf jaar vaststelt op basis van de lijsten, vermeld in artikel 2, derde lid, 1° en 2°, bedraagt de ondersteuningspremie: 1° 40% van het gewaarborgde gemiddelde minimummaandinkomen tijdens de eerste periode, die gelijk is aan de periode van het kwartaal van de beslissing tot en met het vierde kwartaal na het kwartaal van de beslissing;2° 30% van het gewaarborgde gemiddelde minimummaandinkomen tijdens de tweede periode, die gelijk is aan de periode van het vijfde tot en met het achtste kwartaal na het kwartaal van de beslissing;3° 20% van het gewaarborgde gemiddelde minimummaandinkomen tijdens de derde periode, die gelijk is aan de periode van het negende kwartaal tot en met het negentiende kwartaal na het kwartaal van de beslissing. Als de VDAB de behoefte aan werkondersteunende maatregelen voor een periode van vijf jaar vaststelt conform artikel 3, en de behoefte aan een verhoogde ondersteuningspremie vaststelt op basis van de lijsten, vermeld in artikel 2, derde lid, 1° en 2°, of het advies collectief maatwerk, bedraagt de ondersteuningspremie: 1° 55% van het gewaarborgd gemiddelde minimummaandinkomen tijdens de eerste periode, die gelijk is aan de periode van het kwartaal van de beslissing tot en met het vierde kwartaal na het kwartaal van de beslissing;2° 50% van het gewaarborgde gemiddelde minimummaandinkomen tijdens de tweede periode, die gelijk is aan de periode van het vijfde tot en met het achtste kwartaal na het kwartaal van de beslissing;3° 40% van het gewaarborgde gemiddelde minimummaandinkomen tijdens de derde periode, die gelijk is aan de periode van het negende kwartaal tot en met het negentiende kwartaal na het kwartaal van de beslissing. § 3. Als de VDAB een behoefte aan werkondersteunende maatregelen van maximaal twee jaar vaststelt, bedraagt de ondersteuningspremie 20% van het gewaarborgde gemiddelde minimummaandinkomen. De ondersteuningspremie start op het ogenblik van het kwartaal van de beslissing en loopt tijdens de zeven daaropvolgende kwartalen.

Art. 65.Voor de zelfstandige met een arbeidsbeperking zijn de kosten die in aanmerking komen, vermeld in artikel 2, 31°, van de algemene groepsvrijstellingsverordening, de kosten voor de uitvoering van de zelfstandige activiteiten, vermeld in artikel 62 van dit besluit, met het oog op het voeren van voldoende bedrijfsactiviteiten.

Art. 66.De ondersteuningspremie voor de zelfstandige met een arbeidsbeperking is cumuleerbaar met andere steunmaatregelen als een dergelijke cumulatie er niet toe leidt dat de steunintensiteit die met toepassing van dit besluit is vastgesteld, wordt overschreden.

Als de hoogste steunintensiteit of het hoogste steunbedrag, vermeld in de algemene groepsvrijstellingsverordening, wordt overschreden, worden de vergoedingen die buiten dit besluit zijn verworven, in mindering gebracht.

De zelfstandige met een arbeidsbeperking kan de ondersteuningspremie niet combineren met de Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een arbeidshandicap, vermeld in hoofdstuk VI van het besluit van 18 juli 2008. HOOFDSTUK 5. - Heroverweging van de vaststelling en evaluatie van de behoefte

Art. 67.De werknemer, de werkzoekende of de zelfstandige met een arbeidsbeperking dient op straffe van verval bij de raad van bestuur van de VDAB een gemotiveerd verzoek tot heroverweging in binnen 45 dagen vanaf de datum van de kennisname van de vaststelling van de behoefte, vermeld in artikel 2 en 3.

De werknemer met een arbeidsbeperking, de zelfstandige met een arbeidsbeperking of de werkgever dient op straffe van verval bij de raad van bestuur van de VDAB een gemotiveerd verzoek in tot heroverweging in binnen 45 dagen vanaf de datum van de kennisname van de evaluatie, vermeld in artikel 16, vierde lid.

De raad van bestuur van de VDAB beslist over een heroverwegingsverzoek als vermeld in het eerste en het tweede lid, op basis van het advies van de heroverwegingscommissie, vermeld in het vierde lid, binnen dertig dagen nadat de raad van bestuur van de VDAB het advies heeft ontvangen.

De multidisciplinair samengestelde heroverwegingscommissie wordt aangesteld door de raad van bestuur van de VDAB en bestaat uit de volgende leden: 1° twee leden, voorgedragen door de VDAB, onder wie de voorzitter;2° twee leden en een externe deskundige, voorgedragen door elk van de gespecialiseerde diensten, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten;3° twee leden, voorgedragen door de gebruikersorganisaties, vermeld in artikel 1, 16°, van het voormelde besluit. De leden die conform het vierde lid worden voorgedragen, zijn deskundig door ervaring of bezitten bewezen deskundigheid op het vlak van arbeidsproblematieken van personen met een arbeidsbeperking.

Op verzoek van de heroverwegingscommissie kunnen externe deskundigen uitgenodigd worden. Die externe deskundigen hebben een raadgevende stem.

De heroverwegingscommissie brengt haar advies uit binnen zestig dagen nadat ze het heroverwegingsdossier heeft ontvangen. De raad van bestuur van de VDAB bepaalt de nadere regels over de werking van de heroverwegingscommissie. HOOFDSTUK 6. - Subsidievoorwaarden voor de werkondersteunende maatregelen

Art. 68.De werkondersteunende maatregelen worden toegekend binnen de perken van de jaarlijks beschikbare begrotingskredieten.

Art. 69.Om te onderzoeken of en in welke mate de betrokkene recht heeft op een subsidie, raadpleegt het departement de noodzakelijke gegevens bij de authentieke gegevensbronnen.

Art. 70.Als de werkgever kiest voor de uitbetaling van de loonpremie via maandelijkse voorschotten die gebaseerd zijn op een refertebedrag, vermeldt hij dat uitdrukkelijk in de aanvraag, vermeld in artikel 5.

Uitzendkantoren en werkgevers die werknemers met een arbeidsbeperking ter beschikking stellen conform de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten, kunnen geen beroep doen op de uitbetaling van voorschotten, vermeld in het eerste lid.

De keuze, vermeld in het eerste lid, is definitief voor de duur van het kalenderjaar in kwestie en wordt automatisch overeenkomstig verlengd, behalve als de werkgever zijn keuze wijzigt uiterlijk twee maanden voor het einde van het kalenderjaar met de elektronische toepassing die het departement ter beschikking stelt.

De minister bepaalt het refertebedrag, vermeld in het eerste lid.

Art. 71.Het teveel aan toegekende voorschotten wordt automatisch, zonder ingebrekestelling, ingehouden op de eerstvolgende uitbetaling aan de betrokken werkgever.

Art. 72.Het departement is de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 37, tweede lid, van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3. HOOFDSTUK 7. - Wijzigingsbepalingen

Art. 73.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 5° wordt de zinsnede ", de ondersteuning door gebarentaal-, schrijf- en oraal tolken, en de VOP" vervangen door de zinsnede "en ondersteuning door gebarentaal-, schrijf- en oraaltolken";2° punt 8° wordt opgeheven.

Art. 74.In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 75.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021, wordt hoofdstuk VI, dat bestaat uit artikel 28 tot en met 36, opgeheven.

Art. 76.In artikel 2, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten9 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling worden de woorden "twee jaar" vervangen door de woorden "vier jaar".

Art. 77.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021, worden een artikel 57/1 tot en met 57/3 ingevoegd, die luiden als volgt: "

Art. 57/1.Voor de wedertewerkstelling, vermeld in artikel 22, tweede lid, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten, gelden al de volgende voorwaarden: 1° de VDAB evalueert de doelgroepwerknemer en beoordeelt zijn kansen op doorstroom naar een reguliere arbeidsomgeving als gunstig;2° de arbeidsovereenkomst van de persoon die is doorgestroomd, wordt beëindigd binnen een termijn van maximaal achttien maanden vanaf de startdatum van zijn reguliere tewerkstelling om een reden die vreemd is aan zijn wil, in een van de volgende gevallen: a) ondanks de redelijke aanpassingen op de werkvloer en de tegemoetkoming van werkondersteunende maatregelen conform het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3 is de tewerkstelling in de reguliere arbeidsomgeving niet langer mogelijk om een van de volgende redenen: 1) een wijziging in de reguliere arbeidsomgeving;2) een wijziging van de functievereisten van de tewerkstelling;3) een gewijzigde gezondheidsreden;4) een wijziging van de sociale situatie van de persoon;b) de arbeidsovereenkomst van de persoon wordt binnen achttien maanden na zijn indiensttreding niet verlengd;c) de werkgever beëindigt de arbeidsovereenkomst van de persoon binnen achttien maanden na de indiensttreding.

Art. 57/2.Het maatwerkbedrijf dient een aanvraag in bij het departement voor de wedertewerkstelling van de persoon, vermeld in artikel 57/1.

Art. 57/3.Met behoud van de toepassing van artikel 57/1 kan de minister voor een periode van twaalf maanden bijkomende werkondersteunende en organisatieondersteunende maatregelen toekennen aan het maatwerkbedrijf dat wedertewerkstellingen realiseert.

Het bijkomende contingent wordt naar rato van de contractuele prestatiebreuk van de wedertewerkgestelde doelgroepwerknemer verrekend en toegekend aan het maatwerkbedrijf, waarbij de invulling van het toegekende contingent in het laatst afgerekende kwartaal meer dan 99% bedraagt.

De minister kan op verzoek van het maatwerkbedrijf de periode van toekenning van een bijkomend contingent eenmalig verlengen voor een nieuwe periode van twaalf maanden als de invulling van het contingent over de periode van de vier laatst afgerekende kwartalen meer dan 99% bedraagt.

De invulling van het toegekende contingent wordt bepaald aan de hand van de contractuele prestatiebreuk van alle doelgroepwerknemers met loonkosten in het kwartaal in kwestie, waarbij doelgroepwerknemers met loonkosten die niet rechtstreeks verband houden met de prestaties die in het kwartaal geleverd zijn, worden uitgesloten.

De minister kan de procedurevoorwaarden voor de toekenning nader bepalen.".

Art. 78.In het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten2 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse regering van 20 november 2020, 26 maart 2021 en 9 juli 2021, wordt een artikel 59/bis ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 59/bis. Met behoud van de toepassing van artikel 7, vijfde lid, lopen de geldigheid van het goedkeuringsbewijs dat is uitgereikt vóór 1 januari 2023 en de toepassingstermijn van artikel 5, tweede lid, 3° van het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten2 af op 30 juni 2023 als maatwerkafdelingen en lokale diensteneconomieondernemingen met ingang van 1 juli 2023 hun dienstverlening heroriënteren overeenkomstig het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3 over maatwerk bij individuele inschakeling.". HOOFDSTUK 8. - Slotbepalingen Afdeling 1. - Beperkende voorwaarden voor werkgevers die de voordelen

genieten die verbonden zijn aan de maatregelen, vermeld in artikel 84 van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3

Art. 79.Voor de werkgevers van de volgende werknemers, die op de dag voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit in dienst zijn met behulp van voordelen die verbonden zijn aan de SINE-bepalingen gelden een van de volgende voorwaarden: 1° de minister kan de ontvangen financiële voordelen die verbonden zijn aan de SINE-bepalingen vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit stopzetten en omzetten in het contingent van werkondersteunende maatregelen, zoals bedoeld in het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten, dat daarmee overeenstemt als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: a) de werknemers genieten de dag voor de omzetting de financiële voordelen die verbonden zijn aan de SINE-bepalingen voor onbepaalde duur;b) de werknemers zijn tewerkgesteld in een maatwerkbedrijf en hun tewerkstelling heeft in de laatste zes afgerekende kwartalen niet geleid tot de toekenning en uitbetaling van werkondersteunende maatregelen, vermeld in hoofdstuk 4, afdeling 1, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten;c) de werkgever verbindt zich ertoe om de tewerkstelling van de werknemers te behouden, behalve als de economische leefbaarheid van het bedrijf een einde van de tewerkstelling noodzakelijk maakt;2° voor werknemers in een maatwerkbedrijf die op de dag voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit beschikken over de werkondersteunende maatregelen, vermeld in hoofdstuk 4, afdeling 1, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten, wordt de herinschakelingsuitkering of de financiële tegemoetkoming in de loonkosten waarin het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voorziet, vermeld in artikel 84 van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3, vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit stopgezet;3° voor werknemers die op de dag voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit werken als doelgroepwerknemer als vermeld in artikel 6 van het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type decreet prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036140 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de pool sportwetenschappen sluiten, worden vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit de voordelen die verbonden zijn aan de SINE-bepalingen stopgezet. Afdeling 2. - Lokale diensteneconomie

Art. 80.De lokale diensteneconomieondernemingen blijven elk hun erkenning behouden zolang de minister dit nodig acht.

Art. 81.In dit artikel wordt verstaan onder besluit van 19 december 2014: het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten8 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type decreet prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036140 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de pool sportwetenschappen sluiten betreffende de lokale diensteneconomie.

De inschakelingstrajecten van doelgroepwerknemers die uiterlijk op de dag voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit zijn toegekend en ingevuld, kunnen worden verlengd in een van de volgende gevallen: 1° voor een maximale duurtijd van vijf jaar als de doelgroepwerknemer de leeftijd, vermeld in artikel 19, eerste lid van het besluit van 19 december 2014, heeft bereikt;2° voor de duurtijd die overeenstemt met de periode van afwezigheid van de doelgroepmedewerker, vermeld in artikel 20 van het besluit van 19 december 2014, als de ontvankelijke aanvraag bij de VDAB uiterlijk op de dag voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit is ingediend;3° voor de duurtijd die overeenstemt met de periode die nodig is om het competentieversterkende traject voor de doelgroepmedewerker af te ronden, vermeld in artikel 17, derde lid, van het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type decreet prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036140 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de pool sportwetenschappen sluiten;4° voor de duurtijd die overeenstemt met de duur van het doorstroomtraject, vermeld in artikel 14 van het besluit van 19 december 2014, als de evaluatie, vermeld in artikel 13 van het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type decreet prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036140 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de pool sportwetenschappen sluiten, die uiterlijk op de dag voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit heeft plaatsgevonden, stelt dat doorstroom van de doelgroepwerknemer mogelijk wordt geacht. In het tweede lid, 3°, wordt verstaan onder competentieversterkend traject: het loopbaantraject dat is gericht op het vinden van tewerkstelling zonder de ondersteuning, vermeld in het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type decreet prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036140 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de pool sportwetenschappen sluiten.

Art. 82.§ 1. De lokale diensteneconomieonderneming die op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit met toepassing van artikel 86 van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3 haar inschakelingstrajecten, die uiterlijk op de dag voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingevuld, wil verderzetten met de werkondersteunende maatregelen, vermeld in voormeld decreet, dient een verzoek in bij het departement dat daarvoor een aanvraagformulier ter beschikking stelt. § 2. De lokale diensteneconomieonderneming, vermeld in paragraaf 1, ontvangt een tijdelijke vergoedingsregeling per tewerkgestelde doelgroepwerknemer, vermeld in artikel 3, 1°, van het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type decreet prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036140 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de pool sportwetenschappen sluiten, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 1° de doelgroepwerknemer is uiterlijk op de dag voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst bij de lokale diensteneconomieonderneming;2° de tijdelijke vergoeding wordt toegekend voor de resterende duurtijd van het inschakelingstraject van de doelgroepmedewerker op voorwaarde dat de doelgroepwerknemer niet werd geëvalueerd overeenkomstig artikel 33 van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3;3° de tijdelijke vergoeding is alleen opeisbaar als de doelgroepmedewerker ononderbroken tewerkgesteld blijft als doelgroepwerknemer als vermeld in artikel 3, 1°, van het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type decreet prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036140 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de pool sportwetenschappen sluiten. De tijdelijke vergoeding wordt jaarlijks toegekend binnen de perken van het beschikbare begrotingskrediet en is afgestemd op de vergoeding van het inschakelingstraject, vermeld in hoofdstuk 7 van het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type decreet prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036140 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de pool sportwetenschappen sluiten.

De minister bepaalt de procedure om de tijdelijke vergoedingsregeling uit te betalen en kan een uiterste indieningstermijn voor het verzoek tot omzetting, vermeld in paragraaf 1, bepalen. § 3. De lokale diensteneconomieonderneming kan de tijdelijke vergoedingsregeling niet cumuleren met de werkondersteunende maatregelen, vermeld in het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3.

Art. 83.§ 1. De lokale diensteneconomieonderneming die haar inschakelingstrajecten, die uiterlijk op de dag voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingevuld, vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit wil omzetten in werkondersteunende maatregelen als vermeld in hoofdstuk 4, afdeling 1, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten, dient een verzoek in bij het departement dat daarvoor een aanvraagformulier ter beschikking stelt.

De minister kan een uiterste indieningstermijn bepalen voor het verzoek tot omzetting, vermeld in het eerste lid. § 2. Als de lokale diensteneconomieonderneming aantoont dat ze voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten, wordt ze vrijgesteld van de aanmeldingsplicht, vermeld in artikel 17 tot en met 23 van het besluit van 17 februari 2017. § 3. Op verzoek van de lokale diensteneconomieonderneming kan de minister binnen de perken van de begrotingskredieten tijdelijk werkondersteunende en organisatieondersteunende maatregelen toekennen als vermeld in hoofdstuk 4, afdeling 1 en 2, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten, per tewerkgestelde doelgroepwerknemer, vermeld in artikel 3, 1°, van het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type decreet prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036140 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de pool sportwetenschappen sluiten, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 1° de doelgroepwerknemer is uiterlijk de dag voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit met een arbeidsovereenkomst bij de lokale diensteneconomieonderneming tewerkgesteld;2° de werkondersteunende en organisatieondersteunende maatregelen worden toegekend voor de resterende duurtijd van het inschakelingstraject van de doelgroepmedewerker 3° de werkondersteunende en organisatieondersteunende maatregelen zijn alleen opeisbaar als de doelgroepmedewerker ononderbroken tewerkgesteld blijft. De tijdelijke werkondersteunende maatregelen, vermeld in het eerste lid, bestaan uit een loonpremie van 40% en een begeleidingsintensiteit laag per tewerkgestelde doelgroepwerknemer. § 4. Na de uitdiensttreding van de doelgroepwerknemer, vermeld in paragraaf 3, eerste lid, of na de afloop van het inschakelingstraject stopt de tijdelijke ondersteuning, vermeld in paragraaf 3, en wordt het inschakelingstraject, vermeld in hoofdstuk 4 van het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type decreet prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036140 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de pool sportwetenschappen sluiten, door de minister op budget neutrale wijze omgezet in een contingent van werkondersteunende en organisatieondersteunende maatregelen als vermeld in hoofdstuk 4, afdeling 1 en 2, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten. Afdeling 3. - Aanvullend lokaal dienstenaanbod

Art. 84.Het lokaal bestuur dat een aanvullend lokaal dienstenaanbod organiseert voor de ontplooiing van lokale diensten van algemeen economisch belang, kan een jaarlijkse werkingssubsidie krijgen conform de voorwaarden, vermeld in dit besluit.

Het aanvullende lokaal dienstenaanbod, vermeld in het eerste lid, heeft tot doel om een antwoord te bieden op maatschappelijke evoluties en lokale behoeften op het vlak van de inschakeling en de begeleiding van personen met een arbeidsbeperking. Het aanvullende lokaal dienstenaanbod voldoet aan al de volgende voorwaarden: 1° het veroorzaakt geen verdringing van de bestaande tewerkstelling;2° het is ingebed in het lokale socio-economische weefsel;3° het is aanvullend ten opzichte van het bestaande lokale en reguliere aanbod;4° het is kwaliteitsvol en toegankelijk;5° het beoogt duurzame tewerkstelling. Het lokaal bestuur kan het aanvullende lokaal dienstenaanbod, vermeld in het eerste lid, inbedden in zijn interne bestuurlijke werking of kan derdenorganisaties of ondernemingen belasten met de ontwikkeling en uitvoering van het aanvullende lokaal dienstenaanbod.

Als het lokaal bestuur het aanvullende lokaal dienstenaanbod, vermeld in het eerste lid, inbedt in zijn interne bestuurlijke werking, richt het een sui-generisafdeling op die het aanvullende lokaal dienstenaanbod uitvoert en waarbij de inhoudelijke en financiële activiteiten afzonderlijk worden geregistreerd.

Art. 85.De minister stelt de jaarlijkse werkingssubsidie voor het lokaal bestuur vast aan de hand van een methodiek waarbij samenwerkingsvormen die voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit zijn gesloten tussen de lokale besturen en de lokale diensteneconomieondernemingen, in rekening worden gebracht.

Art. 86.De jaarlijkse werkingssubsidie neemt uiterlijk een einde op 31 december 2025.

De jaarlijkse werkingssubsidie kan niet gecumuleerd worden met de tegemoetkoming voor dezelfde subsidiabele kosten die zijn vastgesteld binnen het kader van een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 87.De jaarlijkse werkingssubsidie is voor het lokaal bestuur een algemene werkingssubsidie. Het lokaal bestuur rapporteert over de uitgaven die gedaan zijn voor de aanvullende dienstverlening door ze in de jaarrekening te koppelen aan de externe rapporteringscode WSE-ALD. Afdeling 4. - Vlaamse ondersteuningspremie

Art. 88.In deze afdeling wordt verstaan onder Vlaamse ondersteuningspremie: de Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een arbeidshandicap, vermeld in hoofdstuk VI van het besluit van 18 juli 2008.

Art. 89.Het departement kent werkondersteunende maatregelen toe conform de voorwaarden, vermeld in dit besluit, aan werkgevers en zelfstandigen die een aanvraag tot verlenging van de Vlaamse ondersteuningspremie hebben ingediend in het kwartaal voor het kwartaal waarin dit besluit in werking treedt. De toekenning van de werkondersteunende maatregelen start vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

Met behoud van het eerste lid blijft het departement de betaling van de Vlaamse ondersteuningspremie verzekeren, ook na het verstrijken van de duurtijd ervan, zolang het departement geen beslissing heeft genomen over de ingediende aanvraag tot verlenging, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 1° het departement heeft buiten de wil van de werkgever of de zelfstandige om voor het einde van de toekenning van de Vlaamse ondersteuningspremie geen beslissing genomen;2° de werkgever of de zelfstandige heeft uiterlijk vijf maanden voor de afloop van de toekenning van de Vlaamse ondersteuningspremie een ontvankelijke aanvraag ingediend. De beslissing over de hoogte en de duurtijd van de werkondersteunende maatregelen die door het departement wordt genomen na het verstrijken van de toekenning van de Vlaamse ondersteuningspremie, ressorteert gevolgen vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de beslissing is genomen.

Art. 90.Het departement kent werkondersteunende maatregelen toe conform de voorwaarden, vermeld in dit besluit, aan werkgevers en zelfstandigen die een aanvraag tot verhoging van de Vlaamse ondersteuningspremie hebben ingediend in het kwartaal voor het kwartaal waarin dit besluit in werking treedt. De toekenning van de werkondersteunende maatregelen start vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit en kan de duurtijd van de initieel toegekende Vlaamse ondersteuningspremie overschrijden tot een periode van maximum van 20 kwartalen.

Als werkgevers of zelfstandigen een aanvraag van werkondersteunende maatregelen in het kader van dit besluit indienen binnen vier kwartalen na datum van de stopzetting van de uitbetaling van de Vlaamse ondersteuningspremie, behandelt het departement die aanvraag als een wijziging van de werkondersteunende maatregelen, vermeld in artikel 15 en 57.

Art. 91.De beslissing van het departement tot toekenning van de Vlaamse ondersteuningspremie heeft uitwerking vanaf het kwartaal waarin de aanvraag is ingediend, als de aanvraag door werkgevers en zelfstandigen is ingediend in het kwartaal voor het kwartaal waarin dit besluit in werking treedt. Afdeling 5. - Maatwerkafdelingen

Art. 92.De maatwerkafdelingen, vermeld in artikel 3, 4°, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten, blijven hun erkenning behouden tot zolang de minister dit nodig acht.

Art. 93.§ 1. Maatwerkafdelingen die met toepassing van artikel 88 van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3 de werkondersteunende maatregelen, vermeld in artikel 9 van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten, die uiterlijk op de dag voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingevuld willen verderzetten in werkondersteunende maatregelen als vermeld in het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3, dienen een verzoek in bij het departement, dat daarvoor een aanvraagformulier ter beschikking stelt. § 2. De maatwerkafdeling, vermeld in § 1, ontvangt binnen de perken van de begrotingskredieten een tijdelijke vergoeding per tewerkgestelde doelgroepmedewerker als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 1° de doelgroepwerknemer, vermeld in artikel 3, 2°, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten, is uiterlijk op de dag voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit met een arbeidsovereenkomst bij de maatwerkafdeling tewerkgesteld;2° de vergoeding wordt toegekend voor de resterende duurtijd van de vastgestelde behoefte, vermeld in artikel 14 van het besluit van 17 februari 2017, en is begrensd voor een periode van maximaal vijf jaar op voorwaarde dat de doelgroepwerknemer niet geëvalueerd werd overeenkomstig artikel 33 van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3;3° de vergoeding is alleen opeisbaar als de doelgroepmedewerker ononderbroken tewerkgesteld blijft. De tijdelijke vergoeding wordt jaarlijks toegekend binnen de perken van het beschikbare begrotingskrediet en is afgestemd op de vergoeding voor de werkondersteunende maatregel, vermeld in artikel 9 van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten.

De minister bepaalt de procedure voor uitbetaling van de tijdelijke vergoeding.

De minister kan een uiterste indieningstermijn bepalen voor het verzoek tot omzetting, vermeld in paragraaf 1. § 3. De maatwerkafdeling kan de tijdelijke vergoedingsregeling niet cumuleren met de werkondersteunende maatregen, vermeld in het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3.

Art. 94.§ 1. Maatwerkafdelingen die vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit omgezet willen worden in een maatwerkbedrijf als vermeld in het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten, dienen een verzoek in bij het departement, dat daarvoor een aanvraagformulier ter beschikking stelt.

De minister kan een uiterste indieningstermijn bepalen voor het verzoek tot omzetting, vermeld in het eerste lid. § 2. Als de maatwerkafdeling aantoont dat ze voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening sluiten, wordt ze vrijgesteld van de aanmeldingsplicht, vermeld in artikel 17 tot en met 23 van het besluit van 17 februari 2017. Afdeling 6. - Inwerkingtredingsbepaling

Art. 95.Het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten3 over maatwerk bij individuele inschakeling treedt in werking op 1 juli 2023, met uitzondering van artikel 23, artikel 25 en artikel 26, die in werking treden op 1 september 2022.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2023, met uitzondering van artikel 26 en artikel 28 tot en met artikel 48 die in werking treden op 1 september 2022. Afdeling 7. - Uitvoeringsbepaling

Art. 96.De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 juli 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, J. BROUNS

^