Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 augustus 2018
gepubliceerd op 18 september 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot experimentele organisatie, in het kwalificatiestelsel uitgedrukt in eenheden van leerresultaten , van gegroepeerde basisopties in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het kwalificerend secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018013743
pub.
18/09/2018
prom.
29/08/2018
ELI
eli/besluit/2018/08/29/2018013743/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot experimentele organisatie, in het kwalificatiestelsel uitgedrukt in eenheden van leerresultaten (CPU), van gegroepeerde basisopties in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het kwalificerend secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, artikel 20;

Gelet op het decreet van 3 juli 1991 houdende organisatie van het alternerend secundair onderwijs, artikel 14, § 2/1;

Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, artikel 15/1;

Gelet op het decreet van 14 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018031499 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instelling van een experimenteel onderwijs op de tweede en derde graden van het kwalificerend secundair onderwijs wat betreft de bekrachtiging per eenheden van leerresultaten , en op de tweede en derde graden van het doorstromingsonderwijs wat betreft het overschrijden van het maximumaantal wekelijkse lestijden, en houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs, organisatie van de examencommissie voor de uitreiking van het getuigschrift van pedagogische bevoegdheid en overleg met de inrichtende machten en de vakverenigingen sluiten houdende instelling van een experimenteel onderwijs op de tweede en derde graden van het kwalificerend secundair onderwijs wat betreft de bekrachtiging per eenheden van leerresultaten (CPU), en op de tweede en derde graden van het doorstromingsonderwijs wat betreft het overschrijden van het maximumaantal wekelijkse lestijden, en houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs, organisatie van de examencommissie voor de uitreiking van het getuigschrift van pedagogische bevoegdheid en overleg met de inrichtende machten en de vakverenigingen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 15/1 van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan sluiten tot bepaling van de berekeningswijze van de aanvullende lestijden-leraar toegekend aan de derde graad van de kwalificatieafdeling van het gewoon secundair onderwijs, in de gegroepeerde basisopties georganiseerd in het KEL-stelsel;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 februari 2018 en 1 juni 2018;

Gelet op de akkoordbevindingen van de Minister van Begroting van 21 februari 2018 en 13 juni 2018;

Gelet op de "gendertest" van 5 januari 2018 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het overlegprotocol van 13 maart 2018 van het overlegcomité tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 13 maart 2018 binnen het Comité van sector IX, van het Comité van de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten, afdeling II, en van het Onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs volgens de procedure van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

Gelet op het raadplegingsprotocol van 15 maart 2018 van de verenigingen die de ouders van leerlingen op gemeenschapsvlak vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 7, § 2, van het decreet van 30 april 2009 betreffende de Verenigingen van ouders van leerlingen en de Representatieve organisaties van verenigingen van ouders van leerlingen in de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies nr. 63.797/2/V van de Raad van State, gegeven op 23 juli 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en organisatie van het secundair onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 49 van 2 juli 1982 betreffende de oprichtings-, behouds- en splitsingsnormen en de berekening van het urenkrediet van het secundair onderwijs van het type I en betreffende de fusie van instellingen en bepaalde personeelsbetrekkingen van de instellingen voor secundair onderwijs met volledig leerplan van type I en type II;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs;

Gelet op het decreet van 3 juli 1991 tot organisatie van het alternerend secundair onderwijs;

Gelet op het decreet van 29 juli 1992 tot organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 1992 tot uitvoering van het decreet van 29 juli 1992 tot organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan;

Gelet op het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 24/07/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren;

Gelet op het decreet van 11 juli 1992 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs sluiten houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs;

Gelet op het decreet van 12 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten in het secundair kwalificatieonderwijs en tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het secundair onderwijs (1) type decreet prom. 12/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen inzake leerplichtonderwijs sluiten tot regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten (KEL) in het secundair kwalificatieonderwijs en tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het secundair onderwijs;

Gelet op de noodzakelijkheid om een stelsel in te stellen waarbij de organisatie van de gegroepeerde basisopties in het KEL-kwalificatiestelsel over drie jaar vanaf het vierde leerjaar mogelijk wordt gemaakt;

Overwegende dat de verdeling van het KEL-stelsel over drie jaar in plaats van twee noodzakelijk is geworden rekening houdend met de vereisten verbonden met de opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications", het aantal en de kwaliteit van de leerresultaten die bereikt moeten worden binnen een langere opleidingsperiode;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Dit besluit betreft de inrichtingen die één of meerdere van de volgende gegroepeerde basisopties organiseren binnen het KEL-stelsel in het vierde, vijfde en zesde leerjaar vanaf het vierde leerjaar op 1 september 2018: 1° in het technisch kwalificatieonderwijs: - Technicus bewerkingssystemen; - Polyvalente automecanicien; - Estheticus; 2° in het beroepsonderwijs: - Polyvalent landbouwagent; - Elektricien-installateur; - Onderhoudsmecanicien automobielsector; - Metselaar; - Binnen- en buitenschrijnwerker; - Monteur centrale verwarming en sanitaire uitrusting; - Tegelzetter Chapelegger; - Huisschilder; - Plafonneerder-Cementwerker; - Dekker-Afdichter; - Restaurateur; - Kapper. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° "Plan voor het implementeren van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten (KEL) (CPU - Certification par Unités d'acquis d'apprentissage)" (hierna het "toepassingsplan"): betreft, overeenkomstig artikel 1 van het voormelde decreet van 12 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten in het secundair kwalificatieonderwijs en tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het secundair onderwijs (1) type decreet prom. 12/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen inzake leerplichtonderwijs sluiten, het document opgesteld binnen elke inrichting, volgens het model bepaald door de Regering in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 oktober 2013 tot bepaling van het model van plan voor het implementeren van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten (CPU - Certification par Unités d'acquis d'apprentissage). Het toepassingsplan van het KEL-stelsel beschrijft: a) de pedagogische organisatie: deze bevat de jaarlijkse kalender van de eenheden van leerresultaten en de evaluatieproeven, de organisatie van de teams en hun werk, het beheer van de lessen van de gegroepeerde optie of van de gemeenschappelijke opleiding, het stagebeleid met inachtneming van het kwalificatieprofiel, de nadere regels voor de articulatie van de lessen van de gegroepeerde opties met de gemeenschappelijke opleiding en, desgevallend, de aanwending van de mogelijkheden geboden door artikel 54 van het voornoemde decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 24/07/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten, de organisatie van de kwalificatie-examencommissies;b) de remediëringsprocedures: deze bepalen de procedures die tijdens of na de eenheden van leerresultaten ingesteld worden en de stelsels die, desnoods, op het einde van de graad, ingesteld kunnen worden, en dit zowel voor de gemeenschappelijke opleiding als voor de lessen van de gegroepeerde optie; c) de educatieve, pedagogische en materiële hulpbronnen die aangewend kunnen worden voor de uitvoering van het KEL-stelsel binnen de inrichting: deze kunnen de overleg- en mede-opbouwstelsels, de externe steun (opleidingen, pedagogische adviseurs, competentiecentra, referentiecentra, centra voor spitstechnologie, beroepssectoren,...), het gebruik van de lokalen, de vergelijking tussen de uitrusting die in de inrichting beschikbaar is en de uitrusting die bepaald wordt door het uitrustingsprofiel; d) de nadere regels voor de communicatie bestemd voor de leerlingen en de ouders. Dat toepassingsplan wordt vastgesteld samen met het leerteam van de inrichting; 2° "Eenheden van leerresultaten": betreft, overeenkomstig artikel 1 van het voormelde decreet van 12 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten in het secundair kwalificatieonderwijs en tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het secundair onderwijs (1) type decreet prom. 12/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen inzake leerplichtonderwijs sluiten, een samenhangend geheel van leerresultaten dat kan worden geëvalueerd en gevalideerd;3° "Kwalificatieprofiel": betreft, overeenkomstig artikel 1 van het voornoemde decreet van 12 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten in het secundair kwalificatieonderwijs en tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het secundair onderwijs (1) type decreet prom. 12/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen inzake leerplichtonderwijs sluiten, het referentiedocument dat het verband beschrijft tussen een gegroepeerde basisoptie of een opleiding en één of meer opleidingsprofiel(en) vastgesteld door de « Service francophone des métiers et des qualifications (Franstalige Dienst voor Ambachten en Kwalificaties) en door de Regering behoorlijk goedgekeurd, bedoeld in de artikelen 39, 44, 45 of 47 van het voormelde decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 24/07/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten.4° "KEL-leerdossier": betreft, overeenkomstig artikel 1 van het voornoemde decreet van 12 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten in het secundair kwalificatieonderwijs en tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het secundair onderwijs (1) type decreet prom. 12/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen inzake leerplichtonderwijs sluiten, het document meegedeeld aan de leerling op het begin van het vierde, vijfde of zevende jaar. Dat document, dat de leerling begeleidt in zijn leerproces,: a) vermeldt de doelstellingen van de gemeenschappelijke opleiding en van de kwalificatieopleiding;b) vermeldt de eenheden van leerresultaten die te valideren zijn;c) bepaalt de nadere regels en de periodiciteit van de kwalificatie-examens;d) beschrijft de geleidelijke evolutie van de leerresultaten die reeds verworven zijn of nog te verwerven zijn alsook, in voorkomend geval, de voorgestelde remediëring;dat deel van het document wordt regelmatig onder de verantwoordelijkheid van de klassenraad bijgewerkt.

De Regering bepaalt het model van het KEL-leerdossier betreffende de bestanddelen bedoeld in het vorige lid a) en b), in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2012 tot bepaling van sommige elementen van het model van het KEL-leerdossier; 5° "Klassenraad": betreft, overeenkomstig artikel 2 van het voornoemde koninklijk besluit van 29 juni 1984, het geheel van het bestuurs- en onderwijzend personeel dat belast wordt met de opleiding van een bepaalde groep leerlingen.De competenties en de werking van de klassenraad worden in artikel 21 bis van hetzelfde besluit bepaald; 6° « Toelatingsraad": betreft, overeenkomstig artikel 2 van het voornoemde koninklijk besluit van 29 juni 1984, het geheel van het bestuurs- en onderwijzend personeel dat,voor elk van de betrokken leerjaren, door het inrichtingshoofd belast wordt met het beoordelen, overeenkomstig artikel 5, van de toelatingsmogelijkheden van de leerlingen tot een onderwijsvorm, tot een afdeling en tot een studierichting. Deze Raad vergadert onder het voorzitterschap van het inrichtingshoofd of zijn afgevaardigde; 7° « Kwalificatie-examencommissie »: betreft, overeenkomstig artikel 2 van het voornoemde koninklijk besluit van 29 juni 1984, de examencommissie die belast wordt met het uitreiken van het kwalificatiegetuigschrift en, in het KEL-stelsel, met het valideren van de eenheden van leerresultaten, waarvan de competenties en de werking in artikel 21ter van hetzelfde besluit bepaald worden;8° "KTO": betreft het technisch kwalificatieonderwijs;9° "B" betreft het beroepsonderwijs.

Art. 3.§ 1. Met toepassing van artikel 39bis van het voornoemde decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 24/07/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten, bevatten de kwalificatieprofielen eenheden van leerresultaten aangevuld met een duur in weken.

De eenheden van leerresultaten worden in een logische leerorde voorgesteld. Deze orde is aanbevolen maar niet verplichtend, behouden uitdrukkelijke vermelding in het kwalificatieprofiel voor het onderwijs met volledig leerplan. Indien de inrichting de aanbevolen orde niet volgt, stelt ze een nieuwe orde voor in haar toepassingsplan en kleedt haar beslissing met redenen om.

De eenheden van leerresultaten worden per schooljaar voorgesteld.

Niettemin, kan uitzonderlijk een eenheid van leerresultaten twee jaar overlappen als het onmogelijk is de eenheden van leerresultaten in overeenstemming te brengen met de schooljaren.

De duren van de eenheden van leerresultaten worden gekalibreerd zodat hun optelling per schooljaar tussen 25 en 27 weken bestrijkt, waarbij de mogelijkheid wordt vrijgelaten om daarbij tot 5 weken te organiseren voor de weken-projecten van de inrichtingen, met toepassing van artikel 54 van het voormelde decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 24/07/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten. § 2. De weken-projecten bedoeld bij paragraaf 1, vierde lid, kunnen door de inrichtingen gebruikt worden om, namelijk: 1° evaluatie- en/of remediëringsactiviteiten te organiseren;2° een eenheid van leerresultaten te verlengen in geval van moeilijkheden ervaren door de leerlingen; 3° specifieke activiteiten te organiseren: een défilé, een tentoonstelling, de deelneming aan een wedstrijd...; 4° ontdekkings- en praktijkstages te organiseren;5° aan sectorproeven deel te nemen;6° oriëntatieactiviteiten of activiteiten voor een hernieuwde oriëntatie te organiseren;7° in het buitenland, Erasmus+ uitwisselingen te organiseren;8° leerprocessen te organiseren waarbij een bijzonder belang wordt gehecht aan het behouden van de vorige leerresultaten en/of het voorbereiden van de volgende eenheid van leerresultaten. De vrijheid van iedere inrichting is volledig wat betreft de organisatie van de activiteiten, voor zover deze in verband staan met de opleiding of het inrichtingsproject en deze toegankelijk blijven voor alle betrokken leerlingen. De programmatie en de inhoud van deze weken moeten in het toepassingsplan opgenomen zijn en dat toepassingsplan kan tijdens het schooljaar aangepast worden.

Art. 4.§ 1. De oriëntatieattesten op het einde van het vierde leerjaar in de gegroepeerde basisopties georganiseerd in het KEL-stelsel zijn de volgende: 1° het oriëntatieattest A, waarin vermeldt wordt dat de leerling het jaar met vrucht heeft voleindigd;2° het oriëntatieattest B, waarin vermeldt wordt dat de leerling het jaar met vrucht heeft voleindigd, maar enkel met beperking betreffende een of meerdere onderwijsvorm(en), afdeling(en) en/of studieoriëntatie(s) tot het hogere jaar toegelaten kan worden;indien de leerling zich wenst opnieuw te inschrijven voor het vierde jaar van dezelfde studierichting, wordt hij gelijkgesteld met een leerling van het aanvullend deel van de tweede graad; het bijzondere leersteunprogramma moet, in dat geval, vóór 15 oktober door het opvoedend team opgesteld worden; 3° het attest van nieuwe oriëntatie, waarin vermeld wordt dat de leerling het jaar niet met vrucht heeft beëindigd en dat hij niet ertoe gelaten wordt zich opnieuw voor dezelfde studierichting in te schrijven;het oriëntatieattest bevat een advies inzake de voorgestelde nieuwe oriëntatie; het attest van nieuwe oriëntatie kan slechts uitgereikt worden indien de inrichting een specifieke begeleiding voor de leerling heeft georganiseerd om hem te helpen een nieuwe richting te kiezen minstens gedurende de laatste vier maanden van het lopend schooljaar; het leerdossier van de referentieleerling moet vermelding maken van deze begeleiding; 4° het oriëntatieattest van het aanvullend deel van de tweede graad, waarin vermeld wordt dat de leerling het jaar niet met vrucht heeft beëindigd, maar dat hij door de klassenraad ertoe gelaten wordt zich opnieuw voor dezelfde gegroepeerde basisoptie in te schrijven;de klassenraad bepaalt voor deze leerling een specifiek leersteunprogramma voor het volgende jaar; de leerling wordt beschouwd als zijnde ingeschreven voor het vierde leerjaar.

Vóór 15 januari: - laat, ofwel, de klassenraad de leerling toe om het aanvullend deel van de tweede graad te volgen; - reikt, ofwel, de klassenraad, rechtstreeks, het attest van nieuwe oriëntatie bedoeld bij het punt 3° uit en begeleidt de leerling bij zijn nieuwe keuze van oriëntatie.

Het document met de uurregeling opgesteld voor het lopend schooljaar wordt niet gewijzigd. De klassenraad kan, echter, de leerling van het aanvullend deel van de tweede graad toelaten aan andere lessen en activiteiten binnen de inrichting deel te nemen. De klassenraad kan tevens de leerling toelaten het maximumaantal weken te verdubbelen voor de stage bedoeld voor het vierde leerjaar door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels voor de organisatie van stages in het gewoon secundair onderwijs en het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 4.

Voor de toepassing van hoofdstuk X van het voormelde decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 24/07/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten, worden de beslissingen van de klassenraad die hierboven beschreven worden bij de punten 3° en 4° gelijkgesteld met beslissingen tot verklaring dat de leerling niet geslaagd is of slaagbeslissingen met beperking die dus via een extern beroep betwist kunnen worden. § 2. Vanaf het tweede jaar van de organisatie van de gegroepeerde KEL-basisoptie in het vierde, vijfde en zesde leerjaar, kan de regelmatige leerling het vijfde jaar niet opnieuw volgen. Artikel 58, § 4, eerste en derde lid, van het voormelde koninklijk besluit van 29 juni 1984 zal dus niet van toepassing zijn. § 3. Op 1 september 2019 worden de leerlingen die het 5de leerjaar mogen herbeginnen van een gegroepeerde basisoptie KEL georganiseerd in het 5de en 6de leerjaar of in het 5de, 6de en 7de leerjaar, met toepassing van artikel 58, § 4, van het bovenvermelde koninklijk besluit van 29 juni 1984, toegelaten tot het 5de leerjaar van de gegroepeerde basisoptie die voortaan georganiseerd wordt in het 4de, 5de en 6de leerjaar; in dit geval, kan de kwalificatie-examencommissie de eenheden van leerresultaten van het 4de en 5de leerjaar bekrachtigen waarvan ze van mening is dat de leerling over de vereiste eenheden van leerresultaten beschikt. § 4. Vanaf het 3de leerjaar van de organisatie van de gegroepeerde basisoptie KEL in het 4de, 5de en 6de leerjaar mag de regelmatige leerling het 6de leerjaar niet herbeginnen. Artikel 58, § 4, tweede en derde lid, van het bovenvermelde koninklijk besluit van 29 juni 1984 zal dus niet van toepassing zijn. § 5. Op het einde van het schooljaar 2019-2020 mogen de leerlingen die het 6de leerjaar van de gegroepeerde basisoptie "Dekker-Afdichter" volgen, dat 6de leerjaar niet herbeginnen. Artikel 58, § 4 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 29 juni 1984 zal dus niet van toepassing zijn. § 6. De kwalificatie-examencommissie bepaalt, in functie van de objectieve elementen die tijdens het leerproces vastgesteld worden, wanneer elke leerling de evaluatieproef van een eenheid van leerresultaten mag voorleggen; ze licht de leerling hierover in en, indien de leerling minderjarig is, zijn wettelijke vertegenwoordigers.

Elke leerling heeft het recht om ten minste één keer de bekrachtigingsproef van elke eenheid van leerresultaten voor te leggen die voorzien wordt in het programma van het jaar en dit zo vroeg mogelijk na het einde van de leerprocessen. Wanneer tijdens hetzelfde schooljaar verschillende eenheden van leerresultaten bekrachtigd moeten worden, is het verboden om het geheel van de bekrachtigingsproeven tot het einde van het jaar uit te stellen.

Art. 5.§ 1. Het 4de leerjaar van een gegroepeerde basisoptie KEL is toegankelijk voor elke leerling met inachtneming van de toelatingsvoorwaarden bepaald in het bovenvermelde koninklijk besluit van 29 juni 1984 en voor elke leerling toegelaten in het aanvullend deel van de tweede graad overeenkomstig artikel 4, § 1, 4°. § 2. Vanaf 1 september volgend op de opening van de gegroepeerde basisoptie KEL in het 4de leerjaar is de optie toegankelijk in het 5de leerjaar enkel voor de leerlingen die geslaagd zijn voor het 4de leerjaar van dezelfde optie, met inbegrip van deze die het aanvullend deel van de tweede graad beëindigd hebben. Ze is ook toegankelijk voor de leerlingen die het 5de leerjaar herbeginnen van de gegroepeerde basisoptie die veranderd werd in de gegroepeerde basisoptie KEL georganiseerd in het 4de, 5de en 6de leerjaar ; in dit geval kan de kwalificatie-examencommissie de eenheden van leerresultaten van het 4de en 5de leerjaar bekrachtigen waarvan ze van mening is dat de leerling over de vereiste eenheden van leerresultaten beschikt.

Nochtans kan de toelatingsraad tot het 5de leerjaar van een gegroepeerde basisoptie KEL een leerling toelaten die met vrucht een 4de, 5de, 6de of 7de leerjaar beëindigd heeft in een andere studierichting overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden in de 3de graad bedoeld in het bovenvermelde besluit van 29 juni 1984 ; in dit geval wordt de leerling verzocht het 4de en het 5de leerjaar in één jaar te volgen wat betreft de optionele opleiding. De toelatingsraad kan de betrokken leerling vrijstellen van het geheel of een gedeelte van de gemeenschappelijke optie indien de leerling afkomstig is uit een 5de, 6de of 7de leerjaar dat met vrucht beëindigd werd.

De toelatingsraad kan ook tot het 5de leerjaar van het beroepsonderwijs in een gegroepeerde basisoptie KEL een leerling toelaten die vooraf een opleiding gevolgd heeft die beantwoordt aan de voorschriften van artikel 2bis, § 1, 2°, van het decreet van 3 juli 1991 tot regeling van het alternerend secundair onderwijs en die het attest van heropneming bedoeld in artikel 10 van hetzelfde decreet en het attest van beroepsbekwaamheden van de tweede graad van het alternerend secundair onderwijs bedoeld in artikel 8, § 2, van hetzelfde decreet behaald heeft.

De toelatingsraad kan ook tot het 5de leerjaar van het beroepsonderwijs in een gegroepeerde basisoptie KEL een leerling toelaten die vooraf een opleiding behorend tot het gespecialiseerd onderwijs van vorm 3 gevolgd heeft en die titularis is van een kwalificatiegetuigschrift, overeenkomstig de tabellen gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/03/2017 pub. 10/04/2017 numac 2017011506 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de voorwaarden voor de toelating van leerlingen uit het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 tot het gewoon secundair onderwijs sluiten betreffende de voorwaarden voor de toelating van leerlingen uit het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 tot het gewoon secundair onderwijs. § 3. De optie is toegankelijk in het 6de leerjaar voor de leerlingen die het 6de leerjaar van de gegroepeerde basisoptie herbeginnen die veranderd werd in de gegroepeerde basisoptie KEL georganiseerd in het 4de, 5de en 6de leerjaar; in dit geval kan de kwalificatie-examencommissie de eenheden van leerresultaten het 4de, 5de en 6de leerjaar bekrachtigen waarvan ze van mening is dat de leerling over de vereiste eenheden van leerresultaten beschikt.

Art. 6.§ 1. Een gegroepeerde basisoptie KEL wordt jaar per jaar vanaf het 4de leerjaar georganiseerd. De gegroepeerde basisoptie die vooraf in het 5de en 6de leerjaar of in het 5de, 6de en 7de leerjaar georganiseerd werd, wordt jaar per jaar omgezet vanaf het schooljaar volgend op de opening in het 4de leerjaar van de gegroepeerde basisoptie georganiseerd in het KEL-stelsel. § 2. Indien de gegroepeerde basisoptie georganiseerd in het KEL-stelsel vanaf het 4de leerjaar een gegroepeerde basisoptie moet vervangen die georganiseerd kan worden in de inrichting in het 5de en 6de leerjaar op 1 september van het jaar van de omzetting, gebeurt deze laatste automatisch.

Wat betreft het 4de leerjaar 1° indien de gegroepeerde basisoptie een basisoptie van dezelfde sector moet vervangen die in de tweede graad in de inrichting bestaat, blijft deze laatste optie in het 3de leerjaar bestaan ;ze kan ook in het 4de leerjaar blijven bestaan ; 2° indien dat niet het geval is, wordt ze zonder verdere procedure ingericht. § 3. Indien de gegroepeerde basisoptie die georganiseerd wordt in het KEL-stelsel vanaf het 4de leerjaar een gegroepeerde basisoptie moet vervangen die georganiseerd wordt in de inrichting in het 5de en 6de leerjaar : 1° kan ze ook opgericht worden met inachtneming van de programmaregels bedoeld in het bovenvermelde decreet van 29 juli 1992 en in het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1993 tot vaststelling van de verplichtingen tot overleg tussen gelijkaardige inrichtingen in het secundair onderwijs met volledig leerplan;2° moet ze op 1 oktober van het jaar van oprichting in het 4de leerjaar ten minste 12 leerlingen tellen ;indien de optie in de inrichting slechts georganiseerd wordt in de vorm van het alternerend secundair onderwijs, moet ze in het 4de leerjaar ten minste 10 leerlingen tellen; 3° indien de optie met volledig leerplan in het 4de leerjaar en alternerend in 5de-6de leerjaar of slechts in het 6de leerjaar georganiseerd wordt, is de oprichtingsnorm die bereikt moet worden 12 leerlingen, op 1 oktober, in het 4de leerjaar van de met volledig leerplan georganiseerde optie. § 4. De schoolinrichting die voor de eerste keer in 2018-2019 een gegroepeerde basisoptie KEL in 4-5-6 organiseert, moet ze in het 4de leerjaar organiseren volgens de voorwaarden bepaald in dit besluit maar kan ook in de 3de graad, indien de Regering haar toestemming geeft, dezelfde optie organiseren zoals ze bestond in het repertorium van de gegroepeerde basisoptie op 31 augustus 2018 voor de leerlingen die, in deze optie, een 5de leerjaar in 2018-2019 en een 6de leerjaar 2019-2020 zouden volgen. De toelating die door de Regering verleend wordt, stelt de inrichtingen niet vrij van de verplichting om op 1 oktober 2018 de oprichtingsnorm betreffende deze optie na te leven en, in voorkomend geval, van de opening van de graad. § 5. Wat betreft de behoudsnormen bedoeld in artikel 12, § 1, van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 1992 ter uitvoering van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan : 1° wordt de toestand van de gegroepeerde basisoptie KEL onderzocht in de voortzetting van de gegroepeerde basisoptie die omgezet moet worden ;2° voor het geheel van de gegroepeerde basisopties van de tweede graad opgesomd in bijlage I, wordt een behoudsnorm (bepaald in het organiek stelsel voor de 2de graad) vastgesteld in de schoolbevolking van het derde leerjaar en met de helft verminderd ;wanneer het resultaat niet een geheel getal is, wordt het naar de hogere eenheid afgerond; 3° worden de behoudsnormen bepaald voor het 5de leerjaar vereist in het 4de leerjaar voor de gegroepeerde basisopties die georganiseerd worden in het KEL-stelsel in het 4de, 5de en 6de leerjaar ;4° indien de optie met volledig leerplan in het 4de leerjaar en in het alternerend onderwijs in het 5de-6de leerjaar of slechts in het 6de leerjaar georganiseerd wordt, wordt de behoudsnorm vastgesteld op basis van de bevolking van de georganiseerde optie in het 4de leerjaar met volledig leerplan. § 6. Wanneer het 3de leerjaar niet meer gevolgd wordt door het 4de leerjaar van dezelfde gegroepeerde basisoptie (omdat ze vervangen wordt door de gegroepeerde basisoptie KEL), hebben de opvoedingsteams de toestemming om het programma van de gegroepeerde basisoptie dat oorspronkelijk bedoeld was voor het 3de en 4de leerjaar, aan slechts het 3de leerjaar aan te passen. De inrichtende machten, langs in voorkomend geval de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen, hebben het recht om programma's en uurregelingen te laten goedkeuren die slechts bestemd zijn voor het 3de leerjaar.

Art. 7.Vanaf 1 december van het schooljaar waar het KEL-systeem in het 4de jaar van toepassing is, houden de inrichtingen hun toepassingsplan ter beschikking van de Diensten van de Regering.

Art. 8.Met toepassing van artikel 8, § 2, van het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs sluiten betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, zoals gewijzigd, worden twee bijkomende halve dagen van verplichte opleiding georganiseerd voor alle betrokken leden van het opvoedingsteam in alle inrichtingen waar een gegroepeerde basisoptie in het KEL-stelsel vanaf het 4de leerjaar zich ontwikkelt, en dit vanaf het schooljaar voorafgaand aan de implementatie van de optie in het 4de, 5de en 6de leerjaar en tijdens de eerste drie schooljaren van deze implementatie. Deze halve dagen kunnen ook open zijn aan de andere leden van dezelfde inrichting.

De cursussen worden geschorst tijdens de halve dagen bedoeld in het vorige lid voor het geheel of een gedeelte van de leerlingen.

De bepalingen bedoeld in de vorige leden zijn ook van toepassing op de leerkrachten en de leerlingen van de opleidingen georganiseerd in het alternerend onderwijs en in het gespecialiseerd onderwijs voor elke gegroepeerde basisoptie en elke opleiding georganiseerd in het KEL-systeem.

Art. 9.Wanneer een leerling die ingeschreven is in een gegroepeerde basisoptie KEL van inrichting verandert, vraagt de inrichting waarin hij een inschrijving in dezelfde gegroepeerde basisoptie aanvraagt, aan de vorige inrichting het opsturen, naast het administratief verslag, van een KEL-bekwaamheidsverslag. Dit document dat opgesteld wordt door de Klassenraad, maakt het balans op van de verworven bekwaamheden en van de bekwaamheden die nog verworven of verbeterd moeten worden en formuleert de nuttige suggesties voor een optimale voortzetting van de schooljaren. Dit verslag moet binnen de 15 werkdagen volgend op de aanvraag verstuurd worden. Bij gebreke daaraan licht de verzoekende inrichting de administratie hierover in, die de in gebreke zijnde inrichting in gebreke stelt.

Art. 10.§ 1. In de gegroepeerde basisopties die in het KEL-stelsel in het 4de, 5de en 6de leerjaar, in het onderwijs met volledig leerplan en in het alternerend onderwijs, georganiseerd worden, worden bijkomende lestijden-leerkrachten toegekend aan de betrokken onderwijsinrichtingen. Deze lestijden mogen slechts gebruikt worden, met inachtneming van de statutaire bepalingen die van toepassing zijn, om de remediëring bedoeld in artikel 3, §§ 3 en 6, van het decreet van 12 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten in het secundair kwalificatieonderwijs en tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het secundair onderwijs (1) type decreet prom. 12/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen inzake leerplichtonderwijs sluiten tot regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten (KEL) in het secundair kwalificatieonderwijs en tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het secundair onderwijs, te organiseren. De bijkomende lestijden-leerkrachten zijn gelijk aan of lager dan het bedrag berekend overeenkomstig paragraaf twee. § 2. Voor de toepassing van § 1 wordt de berekeningswijze betreffende de aanvullende lestijden-leerkracht toegekend aan de onderwijsinrichtingen die in de kwalificatie-afdeling één of meer gegroepeerde basisoptie(s) organiseren met het bekrachtigingsstelsel per vereiste eenheden van leerresultaten (KEL), als volgt bepaald : 1° er wordt ten eerste de kosten, in lestijden-leerkracht, bepaald van het aantal blijvenzitters in het 5de en 6de leerjaar. De berekening baseert zich op de volgende elementen : - de bevolking van het 5de leerjaar van het technisch kwalificatieonderwijs, dat van het 6de leerjaar van het technisch kwalificatieonderwijs, dat van het 5de leerjaar van het beroepsonderwijs en dat van het 6de leerjaar van het beroepsonderwijs van de opties in het KEL-stelsel ; - de bevolking en het percentage van het blijven zitten, berekend gemiddeld over de 5 laatste schooljaren, van het 5de leerjaar van het technisch kwalificatieonderwijs, dat van het 6de leerjaar van het technisch kwalificatieonderwijs, dat van het 5de leerjaar van het beroepsonderwijs en dat van het 6de leerjaar van het beroepsonderwijs van de opties die niet tot het KEL-systeem behoren ; - het gemiddelde aantal lestijden verschuldigd voor een leerling ingeschreven in het 5de of in 6de leerjaar van het technisch kwalificatieonderwijs of in het 5de of 6de leerjaar van het beroepsonderwijs.

Het aantal blijvenzitters wordt gegeven door de toepassing van het percentage van de gemiddelde blijvenzitters op de betrokken totale bevolking.

De kosten van het blijvenzitten worden berekend door de vermenigvuldiging van het aantal blijvenzitters door het gemiddelde aantal lestijden; 2° de globale kosten van het blijvenzitten worden gedeeld door het aantal leerlingen die in het 5de of het 6de jaar gaan, in het technisch kwalificatieonderwijs en in het beroepsonderwijs. Om het aantal leerlingen te bepalen die in het 5de jaar gaan, baseert men zich op de bekrachtigde cijfers op vorige 15 januari. Voor de leerlingen die in het 6de jaar gaan, baseert men zich op het aantal leerlingen die in het 5de jaar op vorige 15 januari gaan, verminderd met een percentage vroegtijdige schoolverlaters (10%). § 3. Vanaf 1 september 2018, wanneer een nieuwe optie in het KEL-systeem in het 4de, 5de en 6de leerjaar gaat, worden de lestijden niet toegekend bij het eerste jaar van implementeren. Bij het tweede en het derde jaar van implementeren wordt 0,25 lestijd toegekend per leerling op basis van de bevolkingen van het 4de en 5de leerjaar van de betrokken opties op vorige 15 januari. Vanaf het vierde jaar van implementeren wordt 0,25 lestijd toegekend per leerling op basis van het aantal leerlingen van het 4de en het 5de leerjaar en 0,45 lestijd per leerling op basis van het aantal leerlingen van het 6de leerjaar van de betrokken opties op vorige 15 januari, met uitzondering van de leerlingen ingeschreven in het aanvullend deel van de derde graad.

Deze bedragen mogen naar boven of naar beneden herzien worden in functie van de jaarlijkse toepassing van de berekeningswijze beschreven in de vorige paragraaf. § 4. Voor de KEL-opties die veranderd moeten worden vanaf 1 september 2018 in KEL-opties in het 4de, 5de en 6de leerjaar blijven de aanvullende lestijden-leerkracht gelijk aan 0,45 lestijd per leerling ingeschreven in het 5de en 6de leerjaar tijdens het schooljaar 2018-2019 en aan 0,45 lestijd per leerling slechts ingeschreven in het 6de leerjaar, met uitzondering van de leerlingen ingeschreven in het aanvullend deel van de derde graad, tijdens het schooljaar 2019-2020. § 5. Een controle op de personeelsuitgaven in het kader van de toepassing van dit besluit zal vanaf het schooljaar 2019-2020 georganiseerd worden. Deze controle zal gezamenlijk door het functioneel kabinet, het kabinet van de Minister van Begroting, de administratie en de Inspectie van Financiën uitgevoerd worden. De controle heeft als doel ofwel het aantal herverdeelde lestijden te bevestigen, ofwel dit aantal aan te passen indien de kosten ervan de besparing overstijgt voortvloeiend uit het niet-blijvenzitten, ofwel de budgettaire middelen ten gunste van het kwalificerend onderwijs een nieuwe bestemming te geven. De controle zal betrekking hebben op de opties die georganiseerd worden in het KEL-stelsel. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 11.Om het experimenteren bedoeld in het decreet van 14 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018031499 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instelling van een experimenteel onderwijs op de tweede en derde graden van het kwalificerend secundair onderwijs wat betreft de bekrachtiging per eenheden van leerresultaten , en op de tweede en derde graden van het doorstromingsonderwijs wat betreft het overschrijden van het maximumaantal wekelijkse lestijden, en houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs, organisatie van de examencommissie voor de uitreiking van het getuigschrift van pedagogische bevoegdheid en overleg met de inrichtende machten en de vakverenigingen sluiten houdende instelling van een experimenteel onderwijs op de tweede en derde graden van het kwalificerend secundair onderwijs wat betreft de bekrachtiging per eenheden van leerresultaten (KEL), en op de tweede en derde graden van het doorstromingsonderwijs wat betreft het overschrijden van het maximumaantal wekelijkse lestijden, en houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs, organisatie van de examencommissie voor de uitreiking van het getuigschrift van pedagogische bevoegdheid en overleg met de inrichtende machten en de vakverenigingen uit te voeren, kent de Regering versterkingen toe van lestijden-leerkracht voor de organisatie van het 4de leerjaar aan sommige inrichtingen die ten minste één gegroepeerde basisoptie bedoeld in de lijst van artikel 1 moeten organiseren.

De versterkingen zullen worden voorbehouden aan de inrichtingen die één van de configuraties bedoeld in bijlage I voorstellen.

De versterkingen voor de organisatie van het 4de leerjaar bedragen 14 lestijden voor het technisch kwalificatieonderwijs en voor het beroepsonderwijs voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020.

De lijst van de begunstigde inrichtingen en het aantal lestijden die hen worden toegekend, worden opgenomen in bijlage II.

Art. 12.De Minister van Leerplichtonderwijs wordt ertoe gemachtigd om, in het kader van het experimenteren, elke administratieve bepaling te nemen die nuttig is voor de goede uitvoering van dit besluit. Hij licht jaarlijks de Regering hierover in.

Art. 13.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 15/1 van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan sluiten tot bepaling van de berekeningswijze van de aanvullende lestijden-leraar toegekend aan de derde graad van de kwalificatieafdeling van het gewoon secundair onderwijs, in de gegroepeerde basisopties georganiseerd in het KEL-stelsel, wordt opgeheven.

Art. 14.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018 behalve artikel 8 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018.

Art. 15.De Minister van Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 augustus 2018.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^