Etaamb.openjustice.be
Decreet van 24 juli 1997
gepubliceerd op 28 januari 1998

Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1997029394
pub.
28/01/1998
prom.
24/07/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

24 JULI 1997. Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 (1)


De Raad van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De kredieten uitgetrokken op de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 worden aangepast en verdeeld als basisallocaties volgens de lijst van de programma's en de begrotingstabel die bij dit decreet gevoegd zijn, ten bedrage van : Samenvattende tabel van de aanpassing Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De bij dit decreet gevoegde begrotingstabel vermeldt de verdeling van de aangepaste programma's alsook de aangepaste kredieten met betrekking tot elke basisallocatie die bij de goedkeuring van de oorspronkelijke begroting 1997 in de administratieve begroting nader bepaald waren. De begrotingstabel is ingedeeld in vier hoofdstukken die overeenstemmen met de vier tabellen van de oorspronkelijke begroting 1997 en georganiseerd zijn volgens dezelfde structuur en dezelfde samenstelling als deze die bij de voorstelling in tabellen geldig was.

Art. 3.Afgezien van de wijzigingen in de structuur of de organisatie van de Diensten van de Regering of van de instellingen van openbaar nut, die aangebracht zijn of aan te brengen zijn, kunnen de uitgaven met betrekking hierop worden uitgevoerd in het administratieve kader en in de bij dit decreet bepaalde begrotingsstructuur.

Art. 4.De door de Franse Gemeenschap gesloten promotieovereenkomst van werken wordt goedgekeurd, tot beloop van 1.872.600.000 frank, voor het bouwen en verwerven van het administratief gebouw, gelegen Leopold II-laan, te Brussel, als uitbreiding van het bestaande gebouw, dat in 1991 werd verworven.

Art. 5.In afwijking van artikel 100, 2°, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, wordt de Regering ertoe gemachtigd ten laste van de basisallocatie 61.34.12 van de organisatie-afdeling 38 een subsidie van 7.464.000 frank toe te kennen ten voordele van de "cliniques universitaires de Mont-Godinne" te Yvoir, met het oog op de vereffening van het saldo van toelagen vastgesteld op grond van de eindrekening van de onderneming fase II van perceel 3 A "Elektriciteit" van de uitbreidings- en verbouwingswerken voor het gebouw.

Art. 6.De P.M.S.C.'s van de Franse Gemeenschap, diensten met afzonderlijk beheer, worden ertoe gemachtigd het overschot van de kapitaalverrichtingen aan te wenden dat naar het dienstjaar 1997 werd overgedragen, om, tot beloop van 5,7 miljoen, werkingskosten te financieren.

Art. 7.De rekenplichtige der rekeningen van het veranderlijk krediet (Impulsfonds migrantenbeleid) wordt ertoe gemachtigd aan de middelenbegroting, door overschrijving van het veranderlijk krediet 01.02.05 van de organisatie-afdeling 40, de uitgaven terug te betalen die sedert 1994 ten onrechte op de begrotingskredieten van de organisatie-afdelingen 51 en 52 werden aangerekend.

Art. 8.De wedden en weddetoelagen van de personeelsleden die werkzaam zijn in het kader van de bemiddeling, bedoeld bij de basisallocatie 01.01.80 van de organisatie-afdeling 52, kunnen worden vereffend volgens de procedure van de vaste uitgaven.

Art. 9.Het veranderlijk krediet dat op de basisallocatie 01.02.52 van de organisatie-afdeling 40 uitgetrokken is, kan zich in een debet-toestand bevinden en aanleiding geven tot thesaurievoorschotten ten belope van de bedragen die door de Federale Regering via het Impulsfonds voor het migrantenbeleid worden toegekend.

Art. 10.De Franse Gemeenschap wordt ertoe gemachtigd een promotieovereenkomst te sluiten voor het bouwen en verwerven van een administratief gebouw dat rue Saint-Charles te Charleroi te vestigen is.

Dat gebouw is bestemd om de gedeconcentreerde diensten van de Bestuursdirectie voor Hulpverlening aan de Jeugd, de Dienst voor Hulpverlening aan de jeugd en de Dienst voor Jeugdbescherming op te nemen.

De overeenkomst is een promotieovereenkomst van werken die valt onder de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 mei 1981 betreffende de algemene voorwaarden van gunning van overheidsopdrachten bij wege van een promotieovereenkomst van werken en leveringen.

De globale kosten van de verrichting worden geraamd op 160 miljoen, met inbegrip van de eventuele onvoorziene gebeurtenissen en inschakeling van kunstwerken.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 24 juli 1997.

De Minister-Voorzitster van de Regering van de Franse Gemeenschap, belast met Onderwijs, de Audiovisuele Sector, Hulpverlening aan de Jeugd, Kinderwelzijn en Gezondheidspromotie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION De Minister van Cultuur en Permanente Opvoeding, Ch. PICQUE De Minister van Begroting, Financiën en Ambtenarenzaken, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE LIJST VAN DE PROGRAMMA'S (In miljoenen frank) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

^