Etaamb.openjustice.be
Decreet van 19 juli 2017
gepubliceerd op 21 augustus 2017

Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2017 tot bepaling van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs voor de opvoeding tot filosofie en burgerzin en houdende bepaling van een procedure tot afwijking van het referentiesysteem

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017031006
pub.
21/08/2017
prom.
19/07/2017
ELI
eli/decreet/2017/07/19/2017031006/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JULI 2017. - Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011561 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs voor de opvoeding tot filosofie en burgerzin sluiten tot bepaling van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs voor de opvoeding tot filosofie en burgerzin en houdende bepaling van een procedure tot afwijking van het referentiesysteem


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen, en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011561 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs voor de opvoeding tot filosofie en burgerzin sluiten tot bepaling van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs voor de opvoeding tot filosofie en burgerzin wordt bekrachtigd, overeenkomstig artikel 60ter, § 1, tweede lid van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 24/07/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 type decreet prom. 24/07/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren.

Art. 2.Elke inrichtende macht die een door de Franse Gemeenschap gesubsidieerd onderwijs organiseert kan een aanvraag om afwijking indienen van de leerwijzen beschreven in de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs bekrachtigd bij artikel 1, op de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in de volgende artikelen.

Art. 3.Geen afwijking kan als gevolg hebben dat de coherentie van het onderwijssysteem in het gedrang zou worden gebracht, zoals het voortkomt uit de toepassing van de grondwettelijke beginselen inzake onderwijs.

Namelijk, kan ze niet tot gevolg hebben dat de kwaliteit van het onderwijs, de basisinhoud of de gelijkwaardigheid van diploma's en getuigschriften in het gedrang zouden worden gebracht of nog verder dat de vrijheid van de ouderen hun kind van school gedurende het volgende schooljaar te laten veranderen beperkt zou worden.

Geen afwijking kan aan een inrichtende macht worden toegekend waarvan het project niet ertoe zou strekken de rechten en vrijheden opgenomen in de Grondwet, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden alsook het Verdrag inzake de rechten van het kind, te waarborgen.

Art. 4.§ 1. In de aanvraag om afwijking, moet de inrichtende macht : 1° de leerwijzen vermelden beschreven in de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs waarvan ze acht dat de definitie te dwingend is om voldoend vrijheid te laten om haar eigen pedagogische project te verwezenlijken, waarbij ze met redenen omkleedt waarom elke leerwijze deze verwezenlijking beperkt;2° de alternatieve leerwijzen die ze wenst te gebruiken, beschrijven;3° de redenen vermelden waarom de verwisseling die ze wenst te maken inzake leerwijzen ertoe bijdraagt om de voorwaarden bepaald bij artikel 3 in acht te nemen. § 2. De aanvraag om afwijking stipuleert de exacte referenties van de afschaffingen en de invoegingen die aangevraagd worden. Bij de aanvraag voegt ze een afschrift van het pedagogische project.

Op straffe van onontvankelijkheid, worden de aanvraag om afwijking en de bijlagen erbij bij ter post aangetekende brief bij de Regering ingediend, ten laatste tien maanden vóór het begin van het schooljaar vanaf hetwelk de wijziging in werking moet treden.

Art. 5.§ 1. De commissie bedoeld bij artikel 12 van het decreet van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2001 pub. 23/08/2001 numac 2001029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen zoals bedoeld in artikel 16 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren en tot organisatie van een procedure voor beperkte afwijking sluiten ter bekrachtiging van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs bedoeld bij artikel 16 van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 24/07/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 type decreet prom. 24/07/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren wordt belast met het uitbrengen van een advies aan de Regering over de aanvragen om afwijking. § 2. Zodra de aanvraag om afwijking ontvangen wordt, zendt de Regering deze, samen met de bijlagen, aan de commissie toe.

Binnen een termijn van twee maanden, die niet tijdens de maanden juli en augustus loopt, stuurt de Commissie een met redenen omkleed advies aan de Regering toe over : 1° het noodzakelijke karakter van de vervanging van leerwijzen rekening houdend met de verwezenlijking van het pedagogische project van de inrichtende macht;2° de inachtneming van artikel 3. De Regering zendt het advies van de commissie aan de betrokken inrichtende macht per ter post aangetekende brief. De inrichtende macht beschikt over een termijn van één maand vanaf de ontvangst van het advies van de commissie om haar op- en aanmerkingen te laten gelden. Wanneer de inrichtende macht binnen de vereiste termijnen haar op- en aanmerkingen niet heeft laten kennen, wordt de procedure voortgezet zonder dat er rekening zou worden gehouden met laattijdige op- en aanmerkingen.

Art. 6.Op het einde van de procedure bedoeld bij artikel 5, treft de Regering een met redenen omklede beslissing omtrent de aanvraag om afwijking. Indien deze, geheel of gedeeltelijk, goedgekeurd wordt, legt de Regering het Parlement de toegekende afwijking ter bekrachtiging voor, overeenkomstig artikel 60ter van het voornoemde decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 24/07/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 type decreet prom. 24/07/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten.

Indien de afwijking bekrachtigd wordt, wordt ze aan de programmacommissie bedoeld bij artikel 17 van het voornoemde decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 24/07/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 type decreet prom. 24/07/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten medegedeeld en zendt de inrichtende macht aan deze commissie het programma dat ze wenst toe te passen in functie van de verkregen afwijkingen.

Art. 7.§ 1. Bij wijze van overgangsmaatregel, voor het schooljaar 2017 - 2018, wordt de aanvraag om afwijking bedoeld bij artikel 4, per aangetekende brief bij de Regering ingediend, tegen 22 september 2017 ten laatste.

De commissie bedoeld bij artikel 5 wordt belast met het uitbrengen aan de Regering, voor 31 oktober 2017 ten laatste, van een met redenen omkleed advies over : 1° het noodzakelijke karakter van de vervanging van leerwijzen rekening houdend met de verwezenlijking van het pedagogische project van de inrichtende macht;2° de inachtneming van artikel 3. De Regering zendt het advies van de commissie aan de betrokken inrichtende macht per ter post aangetekende brief. De inrichtende macht beschikt over een termijn van tien werkdagen vanaf de ontvangst van het advies van de commissie om haar op- en aanmerkingen te laten gelden. Wanneer de inrichtende macht binnen de vereiste termijnen haar op- en aanmerkingen niet heeft laten kennen, wordt de procedure voortgezet zonder dat er rekening zou worden gehouden met laattijdige op- en aanmerkingen. § 2. Op het einde van de procedure bedoeld bij paragraaf 1, treft de Regering een met redenen omklede beslissing omtrent de aanvraag om afwijking. Indien deze, geheel of gedeeltelijk, goedgekeurd wordt, legt de Regering het Parlement de toegekende afwijking ter bekrachtiging voor, overeenkomstig artikel 60ter van het voornoemde decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 24/07/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 type decreet prom. 24/07/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten.

Indien de afwijking bekrachtigd wordt, wordt ze aan de programmacommissie bedoeld bij artikel 17 van het voornoemde decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 24/07/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 type decreet prom. 24/07/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten medegedeeld en zendt de inrichtende macht aan deze commissie het programma dat ze wenst toe te passen in functie van de verkregen afwijkingen. § 3. Zolang de Regering haar met redenen omklede advies over de aanvraag om afwijking niet heeft uitgebracht, wordt de Inrichtende macht ertoe gehouden de leerwijzen beschreven in het referentiesysteem toe te passen.

Art. 8.Dit decreet treedt in werking voor het schooljaar 2017 - 2018 met uitzondering van artikel 1 dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2016.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 19 juli 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Cultuur en Kind, Mme A. GREOLI De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Media en Wetenschappelijk Onderzoek, J.-CL. MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, R. MADRANE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, I. SIMONIS _______ Nota Zitting 2016-2017 Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 492-1. - Commissieamendementen, nr. 492-2. - Verslag, nr. 492-3.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 18 juli 2017.

^