Etaamb.openjustice.be
Decreet van 23 juni 2022
gepubliceerd op 20 oktober 2022

Decreet tot wijziging en bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 september 2021 tot bepaling van het referentiekader voor de Franse en de oude talen, het referentiekader voor de culturele en artistieke opvoeding, het referentiekader voor de moderne talen, het referentiekader voor de wiskunde, het referentiekader voor de wetenschappen, het referentiekader voor de manuele, technische, technologische en numerieke opleiding, het referentiekader voor de opleiding tot filosofie en burgerschap en het referentiekader voor de lichamelijke en gezondheidsopvoeding en tot aanneming het referentiekader voor de opleiding geschiedenis, aardrijkskunde, economie en sociale wetenschappen en tot invoering van een procedure voor afwijking van deze referentiekaders

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022015073
pub.
20/10/2022
prom.
23/06/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUNI 2022. - Decreet tot wijziging en bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 september 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021907 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het referentiekader voor de Franse en de oude talen, het referentiekader voor de culturele en artistieke opvoeding, het referentiekader voor de moderne talen, het referentiekader voor de wiskunde, het referentiekader voor de wetenschappen, het referentiekader voor de manuele, technische, technologische en numerieke opleiding, het referentiekader voor de opleiding tot filosofie en burgerschap en het referentiekader voor de lichamelijke en gezondheidsopvoeding sluiten tot bepaling van het referentiekader voor de Franse en de oude talen, het referentiekader voor de culturele en artistieke opvoeding, het referentiekader voor de moderne talen, het referentiekader voor de wiskunde, het referentiekader voor de wetenschappen, het referentiekader voor de manuele, technische, technologische en numerieke opleiding, het referentiekader voor de opleiding tot filosofie en burgerschap en het referentiekader voor de lichamelijke en gezondheidsopvoeding en tot aanneming het referentiekader voor de opleiding geschiedenis, aardrijkskunde, economie en sociale wetenschappen en tot invoering van een procedure voor afwijking van deze referentiekaders


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 september 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021907 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het referentiekader voor de Franse en de oude talen, het referentiekader voor de culturele en artistieke opvoeding, het referentiekader voor de moderne talen, het referentiekader voor de wiskunde, het referentiekader voor de wetenschappen, het referentiekader voor de manuele, technische, technologische en numerieke opleiding, het referentiekader voor de opleiding tot filosofie en burgerschap en het referentiekader voor de lichamelijke en gezondheidsopvoeding sluiten tot bepaling van het referentiekader voor de Franse en de oude talen, het referentiekader voor de culturele en artistieke opvoeding, het referentiekader voor de moderne talen, het referentiekader voor de wiskunde, het referentiekader voor de wetenschappen, het referentiekader voor de manuele, technische, technologische en numerieke opleiding, het referentiekader voor de opleiding tot filosofie en burgerschap en het referentiekader voor de lichamelijke en gezondheidsopvoeding.

Artikel 1.§ 1. Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 september 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021907 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het referentiekader voor de Franse en de oude talen, het referentiekader voor de culturele en artistieke opvoeding, het referentiekader voor de moderne talen, het referentiekader voor de wiskunde, het referentiekader voor de wetenschappen, het referentiekader voor de manuele, technische, technologische en numerieke opleiding, het referentiekader voor de opleiding tot filosofie en burgerschap en het referentiekader voor de lichamelijke en gezondheidsopvoeding sluiten tot bepaling van het referentiekader voor de Franse en de oude talen, het referentiekader voor de culturele en artistieke opvoeding, het referentiekader voor de moderne talen, het referentiekader voor de wiskunde, het referentiekader voor de wetenschappen, het referentiekader voor de manuele, technische, technologische en numerieke opleiding, het referentiekader voor de opleiding tot filosofie en burgerschap en het referentiekader voor de lichamelijke en gezondheidsopvoeding, wordt bekrachtigd overeenkomstig artikel 1.4.4-1, § 1, tweede lid, van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs en in afwijking van de termijn van zes maanden bedoeld in deze bepaling, onder voorbehoud van de vervanging van de bijlagen vermeld in paragraaf 2. § 2. De bijlagen bij het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 september 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021907 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het referentiekader voor de Franse en de oude talen, het referentiekader voor de culturele en artistieke opvoeding, het referentiekader voor de moderne talen, het referentiekader voor de wiskunde, het referentiekader voor de wetenschappen, het referentiekader voor de manuele, technische, technologische en numerieke opleiding, het referentiekader voor de opleiding tot filosofie en burgerschap en het referentiekader voor de lichamelijke en gezondheidsopvoeding sluiten worden vervangen door de volgende bijlagen gevoegd bij dit decreet : 1° het referentiekader voor de Franse en de oude talen (bijlage I) ;2° het referentiekader voor de culturele en artistieke opvoeding (bijlage II) ;3° het referentiekader voor de moderne talen (bijlage III);4° het referentiekader voor de wiskunde (bijlage IV);5° het referentiekader voor de wetenschappen (bijlage V);6° het referentiekader voor de manuele, technische, technologische en numerieke opleiding (bijlage VI);7° het referentiekader voor de opleiding tot filosofie en burgerschap (bijlage VII);8° het referentiekader voor lichamelijke en gezondheidsopvoeding (bijlage VIII). HOOFDSTUK II. - Aanneming van het referentiekader voor de opleiding geschiedenis, aardrijkskunde, economie en sociale wetenschappen

Art. 2.Het referentiekader voor de opleiding geschiedenis, aardrijkskunde, economie en sociale wetenschappen bepaald in bijlage bij dit decreet (bijlage IX) wordt aangenomen. HOOFDSTUK III. - Wijzigingsbepalingen met het oog op de invoering van een procedure voor afwijking van de referentiekaders in het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs.

Art. 3.In artikel 1.4.4-1, § 1, van het Wetboek voor het basis-en secundair onderwijs wordt het derde lid vervangen als volgt : « Van de referentiekaders kan afgeweken worden overeenkomstig de procedure voor afwijking bedoeld in artikel 1.4.4-6. »

Art. 4.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 1.4.4-6 ingevoegd, luidend als volgt : « Artikel 1.4.4-6 § 1. Elke inrichtende macht en elke federatie van inrichtende machten die door een of meer inrichtende macht(en) belast is met de ontwikkeling van zijn programma, kan een verzoek tot afwijking van de referentiekaders indienen onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in dit artikel.

Het verzoek van de federatie van de inrichtende machten specificeert de inrichtende macht of de inrichtende machten die betrokken is/zijn bij het verzoek tot afwijking.

Deze verzoeken tot afwijking hebben betrekking op alle referentiekaders of delen van referentiekaders. § 2. Geen enkele afwijking mag tot gevolg hebben dat de samenhang van het onderwijssysteem wordt benadeeld, zoals blijkt uit de implementatie van de grondwettelijke beginselen op het gebied van het onderwijs. Ze mag met name niet tot gevolg hebben dat de kwaliteit van het onderwijs, de basisinhoud of de gelijkwaardigheid van diploma's en getuigschriften worden benadeeld, of zelfs dat de vrijheid van de ouders om hun kind in het volgende schooljaar van school te veranderen, wordt beperkt.

Er mag geen afwijking worden toegestaan aan een inrichtende macht of aan een federatie van inrichtende machten wiens project niet tot gevolg zou hebben dat de rechten en vrijheden die vastgelegd zijn in de Grondwet, in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, evenals in de Verdrag inzake de rechten van het kind gewaarborgd worden. § 3. In het verzoek tot afwijking : 1° geeft de inrichtende macht of de federatie van inrichtende machten de inhoud en verwachtingen aan die uiteengezet zijn in het referentiekader of referentiekaders waarvoor hij/zij een afwijking wenst te verkrijgen, waarvan hij/zij de aard ervan te beperkend acht om hem/haar voldoende ruimte te laten om zijn/haar eigen onderwijsproject te implementeren, door de redenen te motiveren waarom deze inhoud en verwachtingen deze uitvoering beperken;2° beschrijft de inrichtende macht of de federatie van inrichtende machten de alternatieve inhoud en verwachtingen die hij/zij wil uitvoeren ;3° rechtvaardigt de inrichtende macht of de federatie van inrichtende machten hoe de vervanging die hij/zij uitvoert aan de voorwaarden bedoeld in paragraaf 2 voldoet. § 4. Het verzoek tot afwijking specificeert de juiste referenties van de gevraagde doorhalingen en toevoegingen. Een afschrift van het onderwijsproject wordt bij de aanvraag gevoegd. Op straffe van onontvankelijkheid wordt het verzoek tot afwijking en de bijlagen daarbij per aangetekende brief ingediend bij de regering, ten laatste zes maanden voor het begin van het schooljaar vanaf wanneer het in werking treedt. § 5. Er wordt een Commissie opgericht om de Regering een advies te geven over de verzoeken tot afwijking.

De Commissie, voorgezeten door de Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van het Onderwijs of zijn afgevaardigde, is samengesteld als volgt : 1° een ambtenaar-generaal van de Algemene Directie voor de sturing van het onderwijssysteem of zijn afgevaardigde aangesteld door de regering ;2° drie leden van de Inspectiedienst van het pedagogisch continuüm, naar rata van twee voor het lager onderwijs en één voor het secundair onderwijs van de lagere graad, aangesteld door de regering, op voorstel van de coördinerend inspecteur-generaal en op advies van de coördinerend inspecteur van het onderwijs voor het pedagogisch continuüm ;3° twee leden van de Algemene Directie voor de sturing van het onderwijssysteem, aangesteld door de regering ;4° de voorzitter en de vicevoorzitter van de Algemene Raad voor het basisonderwijs of hun respectieve afgevaardigde, tenzij één van hen reeds lid is van de Commissie in een andere hoedanigheid, in welk geval de Algemene Raad een ander van zijn leden aanstelt;5° indien het een verzoek tot afwijking betreft met betrekking tot een van de onderdelen van het referentiekader van de gemeenschappelijke kern, de voorzitter en vicevoorzitter van de Algemene Overlegraad voor het secundair onderwijs of hun respectieve afgevaardigde, tenzij één van hen reeds lid is van de commissie in een andere hoedanigheid, in welk geval de Algemene Raad één andere van zijn leden aanstelt;6° drie deskundigen uit een universiteit of een hogeschool inzake pedagogie, aangesteld door de regering op voorstel van ARES ;7° een vertegenwoordiger van de Minister van Onderwijs die met een raadgevende stem zetelt. De regering stelt een plaatsvervangend lid aan voor elk van de leden bedoeld in het eerste lid, 2°, 3°, 6° en 7°.

Het mandaat van de leden van de Commissie duurt vier jaar en is hernieuwbaar.

Het mandaat van de leden van de Commissie is kosteloos. De leden bedoeld in het eerste lid, 6°, krijgen hun reiskosten terugbetaald overeenkomstig de nadere regels die van toepassing zijn op de personeelsleden van de diensten van de regering.

De Commissie wordt bijeengeroepen door de voorzitter. De oproeping bevat de agenda.

De Commissie kan slechts geldig beraadslagen als de helft van haar leden aanwezig is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, kan de Commissie, na een tweede oproeping, geldig beraadslagen over dezelfde agenda, ongeacht het aantal aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Voor wat betreft de andere nadere regels voor de werking stelt de Commissie haar huishoudelijk reglement vast, dat binnen een termijn van twee maanden na de eerste vergadering van betrokken Commissie ter goedkeuring aan de regering wordt voorgelegd. § 6. Bij ontvangst van het verzoek tot afwijking stuurt de regering het met de bijlagen naar de Commissie.

Binnen een termijn van twee maanden vanaf de verzending van het verzoek tot afwijking met de bijlagen door de regering aan de Commissie, zendt deze de regering een met redenen omkleed advies over: 1° de noodzakelijke aard van de vervanging van de inhoud en verwachtingen met betrekking tot de uitvoering van het onderwijsproject van de inrichtende macht of de federatie van inrichtende machten;2° de naleving van paragraaf 2. Deze termijn wordt opgeschort tussen 15 juli en 15 augustus.

De regering bezorgt het advies van de Commissie binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van het advies, per aangetekende brief, aan de inrichtende macht of aan de betrokken federatie van inrichtende machten. De inrichtende macht of de federatie van inrichtende machten beschikt over een termijn van één maand vanaf de datum van ontvangst van het advies van de commissie om haar opmerkingen mee te delen.

Wanneer de inrichtende macht of de federatie van inrichtende machten haar opmerkingen niet binnen de vereiste termijnen heeft meegedeeld, wordt de procedure voortgezet zonder rekening te houden met laattijdige opmerkingen. § 7. Aan het einde van de procedure bedoeld in paragraaf 6 neemt de regering een gemotiveerde beslissing over het verzoek tot afwijking, binnen een termijn van één maand na ontvangst van de opmerkingen van de inrichtende macht of van de federatie van inrichtende machten.

Indien een afwijking geheel of gedeeltelijk wordt verleend, legt de regering deze ter bevestiging voor aan het Parlement. § 8. Als de afwijking door het Parlement wordt bekrachtigd, wordt deze onmiddellijk meegedeeld aan de Commissie voor referentiekaders en programma's van de gemeenschappelijke kern, zoals bedoeld in artikel 1.6.2.2 van het Wetboek. De inrichtende macht of de federatie van inrichtende machten deelt aan de Commissie voor referentiekaders en programma's van de gemeenschappelijke kern het programma mee dat hij wenst toe te passen in functie van de verkregen afwijkingen. »

Art. 5.Het opschrift van het decreet van 9 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020042348 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevestiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2020 tot vaststelling van het referentiesysteem van de initiële competenties en tot voorziening van een afwijkingsprocedure van het referentiesysteem van de initiële competenties overeenkomstig artikel 1.4.4-1, § 1, van het wetboek voor het basis- en secundair onderwijs sluiten tot bevestiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2020 tot vaststelling van het referentiekader van de initiële competenties en tot voorziening van een afwijkingsprocedure van het referentiekader van de initiële competenties overeenkomstig artikel 1.4.4-1, § 1, van het wetboek voor het basis- en secundair onderwijs wordt vervangen als volgt : « Decreet van 9 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020042348 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevestiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2020 tot vaststelling van het referentiesysteem van de initiële competenties en tot voorziening van een afwijkingsprocedure van het referentiesysteem van de initiële competenties overeenkomstig artikel 1.4.4-1, § 1, van het wetboek voor het basis- en secundair onderwijs sluiten tot bevestiging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2020 tot vaststelling van het referentiekader van de initiële competenties ». HOOFDSTUK IV. - Thematische documenten met betrekking tot de referentiekaders van de gemeenschappelijke kern

Art. 6.In het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs wordt een artikel 1.4.4-7 ingevoegd, luidend als volgt : « Artikel 1.4.4-7. De regering bepaalt de thematische documenten die bestemd zijn voor de pedagogische teams die betrekking hebben op het referentiekader bedoeld in de hoofdstukken II en III. Deze documenten worden ter bekrachtiging aan het Parlement voorgelegd binnen zes maanden na goedkeuring ervan.

Deze documenten hebben tot doel een gecoördineerde en transversale lezing van de referentiekaders over een bepaald thema of inzet te bieden zonder een nieuwe verjaring of aanvullende of andere kennis, knowhow en vaardigheden te vormen in vergelijking met de referentiekaders waarnaar wordt verwezen in de hoofdstukken II en III. Het themadocument met betrekking tot de opvoeding tot media wordt beschikbaar gesteld zodra de gemeenschappelijke kern uitgevoerd wordt. ».

Art. 7.Het themadocument met betrekking tot de opvoeding tot media wordt opgenomen in bijlage bij dit decreet (bijlage X). HOOFDSTUK V. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 8.§ 1. In afwijking van artikel 1.4.4-6, § 4, van het Wetboek, voor de referentiekaders of delen van de referentiekaders van de gemeenschappelijke kern die met ingang van het schooljaar 2022-2023 in werking treden, worden de verzoeken tot afwijking per aangetekende brief, uiterlijk op 8 juli 2022, bij de regering ingediend. § 2. In afwijking van artikel 1.4.4.-6, § 6, van bovenvermeld Wetboek, voor de verzoeken tot afwijking die betrekking hebben op de referentiekaders of delen van referentiekaders van de gemeenschappelijke kern die met ingang van het schooljaar 2022-2023 in werking treden, moet de Commissie haar met redenen omkleed advies aan de regering binnen 20 kalenderdagen voorleggen vanaf de verzending van het verzoek tot afwijking en de bijlagen door de regering aan de Commissie.

Tijdens de schoolvakantie wordt deze termijn niet opgeschort.

De regering bezorgt het advies van de Commissie, per aangetekende brief, binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van het advies, aan de inrichtende macht of aan de betrokken federatie van inrichtende machten. De inrichtende macht of de federatie van inrichtende machten beschikt over een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van het advies van de Commissie om haar opmerkingen te laten gelden.

Wanneer de inrichtende macht of de federatie van inrichtende machten haar opmerkingen niet binnen de vereiste termijnen heeft meegedeeld, wordt de procedure voortgezet zonder rekening te houden met laattijdige opmerkingen. § 3. In afwijking van artikel 1.4.4-6, § 7, van bovenvermeld Wetboek, voor het schooljaar 2022-2023, neemt de regering een beslissing ten laatste tegen 26 augustus 2022.

Art. 9.De referentiekaders bedoeld in de artikelen 1 en 2 alsook de afwijkingen verleend aan de referentiekaders van de gemeenschappelijke kern overeenkomstig artikel 1.4.4-6 van het Wetboek zijn van toepassing vanaf de volgende schooljaren : 1° 2022-2023 : in het 1ste en 2e leerjaren van het lager onderwijs ;2° 2023-2024 : in het 3e en 4e leerjaren van het lager onderwijs ;3° 2024-2025 : in het 5e leerjaar van het lager onderwijs ;4° 2025-2026 : in het 6e leerjaar van het lager onderwijs ;5° 2026-2027 : in het 1ste leerjaar van het secundair onderwijs ;6° 2027-2028 : in het 2e leerjaar van het secundair onderwijs ;7° 2028-2029 : in het 3e leerjaar van het secundair onderwijs.

Art. 10.Worden opgeheven naar gelang de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke kern bepaald in artikel 20 van het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 19/09/2019 numac 2019030854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de boeken 1 en 2 van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, en tot instelling van de gemeenschappelijke kern sluiten houdende de boeken 1 en 2 van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, en tot instelling van de gemeenschappelijke kern ; 1° het decreet van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2001 pub. 23/08/2001 numac 2001029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen zoals bedoeld in artikel 16 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren en tot organisatie van een procedure voor beperkte afwijking sluiten tot bekrachtiging van de eindtermen zoals bedoeld in artikel 16 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren en tot organisatie van een procedure voor beperkte afwijking;2° het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 06/09/2002 numac 2002029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van een beperkte afwijking van de leermethoden beschreven in het referentiesysteem voor de basisvaardigheden sluiten houdende bekrachtiging van een beperkte afwijking van de leermethoden beschreven in het referentiekader voor de basisvaardigheden;3° het decreet van 10 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/03/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van een beperkte afwijking van de leermethoden beschreven in de eindtermen voor de eerste acht jaar van het leerplichtonderwijs sluiten houdende bekrachtiging van een beperkte afwijking van de leermethoden beschreven in de eindtermen voor de eerste acht jaar van het leerplichtonderwijs;4° het decreet van 19 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017031006 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2017 tot bepaling van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs voor de opvoeding tot filosofie en burgerzin en houdende bepaling van een procedure tot afwijking van het referentiesysteem type decreet prom. 19/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017031005 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 april 2017 tot bepaling van de eindtermen inzake opvoeding tot filosofie en burgerzin en houdende bepaling van een procedure tot afwijking van het referentiesysteem sluiten houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2017 tot bepaling van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs voor de opvoeding tot filosofie en burgerzin en houdende bepaling van een procedure tot afwijking van het referentiekader;5° het decreet van 18 januari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018030435 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevestiging van een afwijking beperkt tot de leerwijzen omschreven in de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs sluiten tot bevestiging van een afwijking beperkt tot de leerwijzen omschreven in de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs;6° het decreet van 22 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040093 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot bepaling van de eindtermen op het einde van de eerste graad van het secundair onderwijs betreffende de moderne talen, de minimale competenties inzake communicatie in een andere moderne taal dan het Frans op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling alsook op het einde van de doorstromingsafdeling, de minimale competenties inzake communicatie in een andere moderne taal dan het Frans op het einde van de kwalificatieafdeling, wanneer het aanleren van een moderne taal in het studieprogramma opgenomen is, de eindcompetenties en kennis vereist in het Frans op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling alsook op het einde van de doorstromingsafdeling sluiten tot bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot bepaling van de eindtermen op het einde van de eerste graad van het secundair onderwijs betreffende de moderne talen, de minimale competenties inzake communicatie in een andere moderne taal dan het Frans op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling alsook op het einde van de doorstromingsafdeling, de minimale competenties inzake communicatie in een andere moderne taal dan het Frans op het einde van de kwalificatieafdeling, wanneer het aanleren van een moderne taal in het studieprogramma opgenomen is, de eindcompetenties en kennis vereist in het Frans op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling alsook op het einde van de doorstromingsafdeling.

Art. 11.De artikelen 2 tot 6 van het decreet van 9 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020042348 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevestiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2020 tot vaststelling van het referentiesysteem van de initiële competenties en tot voorziening van een afwijkingsprocedure van het referentiesysteem van de initiële competenties overeenkomstig artikel 1.4.4-1, § 1, van het wetboek voor het basis- en secundair onderwijs sluiten tot bevestiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2020 tot vaststelling van het referentiekader van de initiële competenties en tot voorziening van een afwijkingsprocedure van het referentiekader van de initiële competenties overeenkomstig artikel 1.4.4-1, § 1, van het wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, worden opgeheven.

Art. 12.Artikel 1, § 1, heeft uitwerking met ingang van 9 maart 2022.

Art. 13.De artikelen 3, 4, 5, 8 en 11 treden in werking op de dag waarop dit decreet wordt aangenomen.

Art. 14.Met uitzondering van de inwerkingtredingsdatum bepaald in de artikelen 12 en 13 treedt dit decreet in werking op 29 augustus 2022.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 juni 2022.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Vicepresident en Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke kansen en het toezicht op Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN De Vicepresident en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY De Minister van Onderwijs, C. DESIR _______ Nota Zitting 2021-2022 Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 401-1. - Referentiekader voor de Franse en de oude talen, nr. 401-1 (Bijlage 1) - Referentiekader voor de culturele en artistieke opvoeding, nr.401-1 (Bijlage 2) - Referentiekader voor de moderne talen, nr. 401-1 (Bijlage 3) - Referentiekader voor de wiskunde, nr. 401-1 (Bijlage 4) - Referentiekader voor de wetenschappen, nr. 401-1 (Bijlage 5) - Referentiekader voor de manuele, technische, technologische en numerieke opvoeding, nr. 401-1 (Bijlage 6) - Referentiekader voor de opvoeding tot filosofie en burgerzin, nr. 401-1 (Bijlage 7) - Referentiekader voor de lichamelijke en gezondheidsopvoeding, nr. 401-1 (Bijlage 8) - Referentiekader voor de opleiding geschiedenis, aardrijkskunde, economie en sociale wetenschappen, nr. 401-1 (Bijlage 9) - Commissieamendementen, nr.401-2 - Verslag van de commissie, nr. 401-3 - Tekst aangenomen tijdens de plenaire vergadering, nr. 401-4 - Zittingsamendementen, nr. 401-5 - Tekst aangenomen tijdens de plenaire vergadering, nr. 401-6 Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 22 juni 2022.

^