Etaamb.openjustice.be
Decreet van 18 januari 2018
gepubliceerd op 02 mei 2018

Decreet tot bevestiging van een afwijking beperkt tot de leerwijzen omschreven in de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018030435
pub.
02/05/2018
prom.
18/01/2018
ELI
eli/decreet/2018/01/18/2018030435/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 JANUARI 2018. - Decreet tot bevestiging van een afwijking beperkt tot de leerwijzen omschreven in de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Met toepassing van het decreet van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2001 pub. 23/08/2001 numac 2001029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen zoals bedoeld in artikel 16 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren en tot organisatie van een procedure voor beperkte afwijking sluiten tot bekrachtiging van de eindtermen zoals bedoeld in artikel 16 van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren en tot organisatie van een procedure voor beperkte afwijking, worden de beslissingen van de Regering van de Franse Gemeenschap bevestigd om de afwijking beperkt tot de leerwijzen omschreven in de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs toe te kennen: 1° aan de Ecole fondamentale EOS - Niet-confessionele vrije basisschool gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap - met Waldorf Steiner Pedagogie - gelegen L.Schmidtlaan 101, te 1040 Brussel; 2° aan de Ecole fondamentale L'Arc-en-Ciel - Niet-confessionele vrije basisschool gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap - met Waldorf Steiner Pedagogie - gelegen rue de Jassogne 6, te 5532 Crupet.

Art. 2.Overeenkomstig artikel 16 van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, worden de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs voor het Frans, de wiskunde, de artistieke vorming en de eerste kennismaking - vorming geschiedenis en aardrijkskunde, opgenomen in de bijlagen 1 en 2, bevestigd: 1° voor de Ecole fondamentale EOS - Niet-confessionele vrije basisschool gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap - met Waldorf Steiner Pedagogie - gelegen L.Schmidtlaan 101, te 1040 Brussel (Bijlage 1); 2° voor de Ecole fondamentale L'Arc-en-Ciel - Niet-confessionele vrije basisschool gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap - met Waldorf Steiner Pedagogie - gelegen rue de Jassogne 6, te 5532 Crupet (Bijlage 2).

Art. 3.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 18 januari 2018.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Cultuur en Kind, A. GREOLI De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Media en Wetenschappelijk Onderzoek, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, R. MADRANE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale Promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, I. SIMONIS _______ Nota Zitting 2017-2018 Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 572-1. - Commissieverslag, nr. 572-2. - In voltallige vergadering aangenomen tekst, nr. 572-3.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 17 januari 2018.

^