Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 januari 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017031628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 24/01/2018 numac 2017041005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 1), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 02/02/2018 numac 2017206929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 02/02/2018 numac 2018010363 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de logopedisten type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 betreffende de nadere bepalingen voor de samenstelling en de werking van het nationaal raadgevend comité van de zones en van de provinciale raadgevende comités van de zones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Addendum type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018030341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 betreffende de nadere bepalingen voor de samenstelling en de werking van het nationaal raadgevend comité van de zones en van de provinciale raadgevende comités van de zones type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018030462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2018200033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2018200058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit logistiek, onderhoud en verwerking van bijproducten van de staalindustrie, gelegen op het grondgebied van Châtelet en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2018200098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling gelegen in het Antwerps havengebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2018200099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling met mobiele en wisselende werkplaatsen gelegen in het Antwerps havengebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018200289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 51, 52, 52bis, 54 en 153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 21/05/2019 numac 2019011940 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018010248 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de werkend griffier bij de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van beroep van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 18/01/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018010506 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot eervol ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 2015 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 18/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010684 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Algemeen Nood- en Interventieplan van de Gouverneur van de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 18/01/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018010914 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie type ministerieel besluit prom. 18/01/2018 pub. 29/01/2018 numac 2018030203 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 18/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018070001 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanduiding van de focusgebieden voor het jaar 2018 ter uitvoering van artikel 3.1.1 van de VLAREME van 28 oktober 2016

decreet

type decreet prom. 18/01/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018010829 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de jaarlijkse schoolkalender type decreet prom. 18/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018010881 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een database en een verslag betreffende de subsidies in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 18/01/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018010954 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het brevet van ziekenhuisverpleger in het secundair onderwijs voor sociale promotie van de vierde graad type decreet prom. 18/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011568 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type decreet prom. 18/01/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018030435 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevestiging van een afwijking beperkt tot de leerwijzen omschreven in de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2018010253 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site " Charbonnage Sainte-Eugénie » te Sambreville

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/01/2018 pub. 31/01/2018 numac 2018010394 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1992 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 2016/25 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 september 2016 tot regeling van zijn werking en de regeling van de ondertekening van zijn akten type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/01/2018 pub. 31/01/2018 numac 2018010395 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1991 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2016/24 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 september 2016 houdende het delegeren van bevoegdheden en de ondertekening van bepaalde akten voor de Algemeen bestuurder van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en de leden van de raad van bestuur type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018010861 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/8 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van een lid dat de werkgeversorganisaties vertegenwoordigt in het beheerscomite van het franstalig Brussels instituut voor beroepsopleiding

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/01/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018010892 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/01/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011196 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 januari 2018 houdende de overheveling van het personeel naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2018030253 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een nieuwe erkenning van de inrichting "Tom & Co Sint-Jans-Molenbeek " gelegen te Joseph Baecklaan 28, te 1080 Brussel, als handelszaak voor dieren aan Kirman SPRL in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/01/2018 pub. 24/01/2018 numac 2018030269 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 september 2012 houdende het statuut van de reisagentschappen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018030362 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastelling van de taalkaders van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/01/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018032135 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de vervanging van bepaalde plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/01/2018 pub. 29/01/2018 numac 2018200351 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de "Conseil économique et social de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 18/01/2018 pub. 29/01/2018 numac 2018200350 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevende deel van Boek I van het Waalse Milieuwetboek met het oog op de aanwijzing van de Ministers belast met de bepaling van de minimale inhoud van de milieueffectenrapporten in het kader van de opmaak van de gemeentelijke plannen voor handelsontwikkeling type besluit van de waalse regering prom. 18/01/2018 pub. 31/01/2018 numac 2018200440 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van acht centra voor de validering van de vaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 18/01/2018 pub. 31/01/2018 numac 2018200439 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017 tot benoeming van de leden van het Strategisch comité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 18/01/2018 pub. 31/01/2018 numac 2018200451 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een verlenging van twintig erkenningen voor centra voor de validering van de vaardigheden

erratum

type erratum prom. 18/01/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018040218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 betreffende de nadere bepalingen voor de samenstelling en de werking van het nationaal raadgevend comité van de zones en van de provinciale raadgevende comités van de zones - Erratum

document

type document prom. 18/01/2018 pub. 23/02/2018 numac 2018030531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - WAKIX, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden
^