Etaamb.openjustice.be
Decreet van 17 juli 2002
gepubliceerd op 06 september 2002

Decreet houdende bekrachtiging van een beperkte afwijking van de leermethoden beschreven in het referentiesysteem voor de basisvaardigheden

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029436
pub.
06/09/2002
prom.
17/07/2002
ELI
eli/decreet/2002/07/17/2002029436/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JULI 2002. - Decreet houdende bekrachtiging van een beperkte afwijking van de leermethoden beschreven in het referentiesysteem voor de basisvaardigheden (1)


De Raad van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Bij toepassing van het decreet van 19 juli 2001 tot bekrachtiging van het referentiesysteem voor de basisvaardigheden zoals bedoeld in artikel 16 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren en tot organisatie van een procedure voor beperkte afwijking, wordt de beslissing van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beperkte afwijking van de leermethoden beschreven in het referentiesysteem voor de basisvaardigheden aan de « Libre Ecole Rudolf Steiner » te Court-Saint-Etienne, bekrachtigd.

Art. 2.De referentiesystemen voor de basisvaardigheden voor Frans, wiskundige vorming, eerste kennismaking - inleiding wetenschap, vorming door technologie, artistieke vorming en eerste kennismaking - vorming geschiedenis en aardrijkskunde, vermeld in bijlage 1, worden bekrachtigd voor de « Libre Ecole Rudolf Steiner » te Court-Saint-Etienne, overeenkomstig artikel 16 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren.

Art. 3.Dit decreet treedt in werking op 1 september 2002.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 juli 2002.

De Minister-President, belast met de Internationale Betrekkingen, H. HASQUIN De Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de « O.N.E. », J.-M. NOLLET De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, F. DUPUIS De Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector, R. MILLER De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. N. MARECHAL _______ Nota (1) Zitting 2001 - 2002 Stukken van de Raad.- Ontwerp van decreet, nr. 291-1. - Verslag, nr. 291-2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 16 juli 2002.

^