Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 september 2002

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 06/09/2002 numac 2002054032 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** **** ****, ongehuwd, geboren te **** op 3 ma Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 06/09/2002 numac 2002011324 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van het Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/08/2002 pub. 06/09/2002 numac 2002003463 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van het reglement van de beursmarkt in renten type ministerieel besluit prom. 28/08/2002 pub. 06/09/2002 numac 2002036157 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

decreet

type decreet prom. 17/07/2002 pub. 06/09/2002 numac 2002029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van een beperkte afwijking van de leermethoden beschreven in het referentiesysteem voor de basisvaardigheden

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/09/2002 numac 2002009848 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 20 augustus 2002 van de heer procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent is een einde gesteld, op datum van 20 augustus 2002, aan de opdracht van Mevr. Vansteenkiste, H., substituut-procureur des Bij beschikking van 27 augustus 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent i(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/07/2001 pub. 06/09/2002 numac 2002000116 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de terugbetaling van de retributie voor de inschrijving van voertuigen aangewend in de vervoersector. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 30/08/2001 pub. 06/09/2002 numac 2002000125 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het Centraal Strafregister. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/09/2002 numac 2002018064 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 7, 9 en 12 augustus 2002 een vordering tot schorsi Deze zaken zijn ingeschreven onder het rolnummer G/A. 125.209/X-11.071 - B.V.B.A. Itegems Autopark type bericht prom. -- pub. 06/09/2002 numac 2002021294 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 juni 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 juli 2002, heef Die zaak is ingeschreven onder nummer 2480 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

verslag

type verslag prom. -- pub. 06/09/2002 numac 2002011210 bron ministerie van economische zaken Verslag over de werking van de centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2001 De Centrale voor Kredieten aan Particulieren heeft tot doel (...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 22/11/2000 pub. 06/09/2002 numac 2002031128 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Huishoudelijk reglement van de commissie van beroep van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
^