Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 december 2017
gepubliceerd op 19 februari 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het vaststellen van de initiële competenties

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018010429
pub.
19/02/2018
prom.
13/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het vaststellen van de initiële competenties


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type decreet prom. 24/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de "Conseil supérieur de l'audiovisuel" en de private diensten voor klankradio-omroep (1) type decreet prom. 24/07/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 type decreet prom. 24/07/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, zoals gewijzigd bij het decreet van 23 november 2017 betreffende de installatie van organen bevoegd voor het opmaken van het referentiesysteem betreffende de initiële competenties en de herziening van de referentiesystemen betreffende de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs, inzonderheid op de artikelen 60quinquies, 60sexies, 60nonies, § 2;

Gelet op de voorstellen van de Administrateur-generaal, van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten en van de Minister van Onderwijs;

Overwegende dat het handvest van de referentiesystemen op 25 oktober 2017 door de Regering aangenomen werd;

Overwegende dat de voorstellen de aanstellingsvoorwaarden bedoeld in artikel 60sexies naleven;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een werkgroep opgericht die belast is met het vaststellen van het referentiesysteem van de initiële competenties.

Art. 2.Deze werkgroep bedoeld in artikel 60sexies van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type decreet prom. 24/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de "Conseil supérieur de l'audiovisuel" en de private diensten voor klankradio-omroep (1) type decreet prom. 24/07/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 type decreet prom. 24/07/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten, zoals gewijzigd bij het decreet van 22 november 2017, bestaat uit : 1° de Voorzitster, aangesteld op voorstel van de Minister van Leerplichtonderwijs : Mevr.Michèle WILKIN, Inspecteur lager onderwijs; 2° twee werkende leden en twee plaatsvervangende leden van de Algemene Inspectiedienst van het basisonderwijs : Mevr.Micheline HISMANS (werkend lid);

Mevr. Sylvie PIROTTE (plaatsvervangend lid);

De heer Frédéric DEPLASSE (plaatsvervangend lid);

Mevr. Véronique BRISON (werkend lid); 3° een afgevaardigde van het Algemeen Bestuur Onderwijs;4° drie deskundigen, aangesteld op voorstel van de Minister van Leerplichtonderwijs : Mevr.Catherine VAN NIEUWENHOVEN (HE Galilée en ULg);

Mevr. Christelle MAILLARD (ULg);

De heer Joseph STORDEUR; 5° twee werkende leden en twee plaatsvervangende leden van het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs : Mevr.Anne WILMOT (werkend lid);

Mevr. Brigitte GARRE (werkend lid); 6° een werkend lid en een plaatsvervangend lid voor het gesubsidieerd niet-confessioneel vrij onderwijs : Mevr.Marie-Germaine MAPESSA (werkend lid);

De heer Ghislain MARON (plaatsvervangend lid). 7° twee werkende leden en twee plaatsvervangende leden voor het gesubsidieerd officieel onderwijs : De heer Vincent RAMLOT (werkend lid); Mevr. Céline VANDER SANDE (plaatsvervangend lid);

Mevr. Valérie RENDERS (werkend lid);

Mevr. Dominique FRONVILLE (plaatsvervangend lid); 8° een werkend lid en een plaatsvervangend lid voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap : Mevr.Muriel FAUSSONE (werkend lid);

Mevr. Pascale CATINUS (werkend lid).

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt en houdt op in werking te zijn op 31 december 2019.

Art. 4.De Minister van Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 december 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^