Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 06 december 2012
gepubliceerd op 05 februari 2013

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029075
pub.
05/02/2013
prom.
06/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2012. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 171 en 173;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/1998 pub. 08/04/1999 numac 1999029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een centrale paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/1998 pub. 08/04/1999 numac 1999029046 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/1998 pub. 08/04/1999 numac 1999029048 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/1998 pub. 08/04/1999 numac 1999029047 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/1998 pub. 08/04/1999 numac 1999029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de centrale paritaire commissie en de plaatselijke paritaire commissies voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs sluiten tot instelling van een centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2009, 29 april 2009, 18 december 2009, 26 februari 2010 en 17 juni 2010;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009 en 14 oktober 2010, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, hierna « de Paritaire commissie » : - als werkende en plaatsvervangende leden die de inrichtende machten van het confessionele vrije onderwijs vertegenwoordigen :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Mevr. Vinciane DE KEYSER;.

De heer André COUDYZER;

De heer Paul ANCIAUX;

De heer Richard JUSSERET;

De heer Daniel CHAVEE;

De heer Damien HUVELLE;

De heer Alain GILBERT;

De heer Pierre RUMMENS;

De heer Jean-Luc VREUX;

De heer Michel VAN LIESHOUT;

De heer Alexandre LODEZ;

De heer Marcel BETTENS;

Mevr. Renée BROCAL;

De heer Jean-Benoît CUVELIER;

Mevr. Monika VERHELST;

De heer Philippe DECONINK;

De heer Philippe VALENTIN;

De heer Johan CORIJN;

De heer Jean-François RASKIN;

De heer John VAN TIGGELEN;

De heer Stéphane VANOIRBECK

Mevr. Bénédicte BEAUDUIN.


- als werkende en plaatsvervangende leden die de vakverenigingen van de leden van de personeelsleden van het confessionele vrije onderwijs vertegenwoordigen, aangesloten bij een vakvereniging die vertegenwoordigd is op de Nationale arbeidsraad :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Mevr. Anne-Françoise VANGANSBERGT;

De heer SOUTMANS Philippe;

De heer Jean SIMON;

De heer Yvan SCOYS;

De heer Michel DAMAY;

Mevr. Marie-Françoise MONCOUSIN;

De heer Jean-Marc DAMRY;

De heer Etienne MAGAIN;

De heer VAN KERREBROECK;

De heer Pierre VAN RAEMDONCK;

De heer Jacques NEIRYNCK;

Mevr. Sandra DEJARDIN;

Mevr. Marie-Agnès DEFFRENNE;

De heer Bernard DETIMMERMAN;

De heer Pierre BUXANT;

Mevr. Myriam DAMAY;

De heer Joan LISMONT;

De heer Jean-Paul D'HAEYER;

De heer Bernard HENGCHEN;

De heer Roland SPEECKAERT;

De heer Pierre DEHALU. De heer Marc WILLAME.


Art. 2.Artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2009, 29 april 2009, 18 december 2009, 26 februari 2010 en 17 juni 2010, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 6 december 2012.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De directeur-generaal, Mme L. SALOMONOWICZ

^