Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 juli 2016
gepubliceerd op 04 oktober 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij hoger niet-universitair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029456
pub.
04/10/2016
prom.
27/07/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JULI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij hoger niet-universitair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 171 en 173;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/1998 pub. 08/04/1999 numac 1999029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een centrale paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/1998 pub. 08/04/1999 numac 1999029046 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/1998 pub. 08/04/1999 numac 1999029048 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/1998 pub. 08/04/1999 numac 1999029047 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/1998 pub. 08/04/1999 numac 1999029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de centrale paritaire commissie en de plaatselijke paritaire commissies voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs sluiten tot instelling van een centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij hoger niet-universitair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2013, 23 december 2013, 17 februari 2015 en 8 september 2015;

Overwegende dat de ontslagnemende leden vervangen dienen te worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij hoger niet-universitair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013, 17 februari 2015 en 8 september 2015, wordt het tweede streepje vervangen door de volgende bepaling: "- als werkende en plaatsvervangende leden die de vakverenigingen van de personeelsleden van het confessionele vrije onderwijs vertegenwoordigen, aangesloten bij een vakvereniging die vertegenwoordigd is op de Nationale arbeidsraad :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Mevrouw Anne-Françoise VANGANSBERGT;

Mevrouw Sandra DEJARDIN;

De heer André LORGE;

De heer Jean-Marc DAMRY;

De heer André VAN KERREBROECK;

Mevrouw Laurence VINCENT;

De heer Yvan SCOYS;

De heer Michel GOFFIN;

De heer Joan LISMONT;

Mevrouw Sophie GOLDMANN;

De heer Pierre DEHALU. Mevrouw Marie-Françoise MONCOUSIN;

De heer Philippe SOUTMANS;

Mevrouw Anne-Marie VALENDUC;

De heer Bernard DETIMMERMAN;

Mevrouw Valérie DUMONT;

Mevrouw Véronique MOINY;

De heer Benjamin COLINET;

De heer Pierre VAN RAEMDONCK;

De heer Fabrice ALTES;

De heer Roland SPEECKAERT;

De heer Marc MANSIS.


Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 27 juli 2016.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap: De directeur-generaal, Mevr. L SALOMONOWICZ

^