Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 oktober 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/12/2015 pub. 04/10/2016 numac 2016000579 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 04/10/2016 numac 2016009497 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 6 september 2016 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** **** koninklijk besluit van 6 september 2016 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016000564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bewapening van de agenten van politie type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016000567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten wat het statuut van de agenten van politie betreft type koninklijk besluit prom. 26/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016009487 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016012094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016012199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen betreffende de vervanging van feestdagen in 2017, 2018 en 2019 (1) type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016012198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2017 (1) type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016012200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de banken betreffende de vervanging van feestdagen in 2017, 2018 en 2019 (1) type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016203190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de sociale voordelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016000562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de opleiding van de agenten van politie inzake geweldbeheersing type ministerieel besluit prom. 28/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016000563 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de opleiding tot bewapening van de agenten van politie type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2016 numac 2016029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de verdere organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor het Athénée Royal de Tamines type ministerieel besluit prom. 19/07/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016029438 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor chemie - oriëntatie : biotechnologie » , gerangschikt in het gebied van de ingenieurwetenschappen en technologie van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2016 numac 2016029440 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de verdere organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor het "Athénée royal d'Auderghem" type ministerieel besluit prom. 19/07/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Master in de wetenschappen van de industrieel ingenieur - oriëntatie: chemie » gerangschikt in het gebied van de ingenieurwetenschappen en technologie van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het lange type type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2016 numac 2016029448 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor het Athénée Royal Robert Campin type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2016 numac 2016029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de verdere organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor het Athénée Royal de Tamines type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2016 numac 2016029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de verdere organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor de Ecole fondamentale bij het Athénée Royal de Waremme type ministerieel besluit prom. 07/07/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016029455 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele sector

arrest

type arrest prom. 05/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016022379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2016 type arrest prom. -- pub. 04/10/2016 numac 2016204330 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 111/2016 van 14 juli 2016 Rolnummer : 6264 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 2 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 22 december 1994 betreffende de onroerende voorheffing, gestel Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 04/10/2016 numac 2016204329 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 109/2016 van 14 juli 2016 Rolnummer : 6229 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 51 van de wet van 16 september 1807 betreffende het droogleggen van moerassen, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de rechters L. Lavrysen, A. Alen, J(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016027278 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016029454 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1963 tot erkenning van de faculteit voor protestantse godgeleerdheid Brussel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016029451 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Overlegcomité opgericht tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van het onderwijs en van de gesubsidieerde PMS-Centra erkend door de Regering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/07/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016029456 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij hoger niet-universitair onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de kosten verbonden aan de sociale promotie van de agenten van politie naar het basiskader. - Facturatie type omzendbrief prom. 28/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief GPI 48 van 17 maart 2006 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten type omzendbrief prom. 28/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016000566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief GPI 62 van 14 februari 2008 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

document

type document prom. 14/07/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016204580 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van het aanmeldingsformulier voor huisonderwijs type document prom. 14/07/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016204583 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek type document prom. 02/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016204833 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 april 1994 tot bevordering van de tewerkstelling van mindervaliden op de vrije arbeidsmarkt

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/10/2016 numac 2016204642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van Hans SCHIPPERS De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/10/2016 numac 2016204998 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag **** selectie van **** **** controleurs De vergelijkende selectie van **** **** controleurs (niveau ****) voor de **** (****16109) werd afgesloten op 14 september 2016. Er zijn 108 geslaagd(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 1 ****(...)

document

type document prom. -- pub. 04/10/2016 numac 2016204839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Bij be worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen(...)
^