Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 november 1998
gepubliceerd op 08 april 1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een centrale paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029053
pub.
08/04/1999
prom.
23/11/1998
ELI
eli/besluit/1998/11/23/1999029053/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 1998. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een centrale paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 171, lid 1,2°, 171, lid 2, en 173, lid 3;

Gelet op het besluit van 18 februari 1993 van de Executieve van de Franse Gemeenschap betreffende de paritaire commissies in het niet-confessioneel vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve verenigingen van de inrichtende machten en de personeelsgroepen van het gesubsidieerd vrij onderwijs aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 maart 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 1 april 1998;

Gelet op de beraadslaging van 18 mei 1998 van de Regering van de Franse Gemeenschap over de aanvraag om advies door de Raad van State binnen een termijn van ten hoogste een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 14 oktober 1998 in toepassing van artikel 84, lid 1, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met het Onderwijs, de Audiovisuele sector, de Hulpverlening aan de Jeugd, het Kinderwelzijn en de Gezondheidspromotie en van de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen;

Gelet Op de beraadslaging van 23 november 1998 van de Regering van de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een centrale paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs ingesteld hierna « de paritaire commissie » genoemd.

De bevoegdheid van de paritaire commissie is van toepassing op de inrichtende machten en de personeelsleden onderworpen aan het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap.

Art. 2.De paritaire commissie is als volgt samengesteld : 1° zes effectieve leden en zes plaatsvervangende leden die de inrichtende machten in het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs vertegenwoordigen;2° zes effectieve leden en zes plaatsvervangende leden die de representatieve organisaties van de personeelsleden in het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs vertegenwoordigen, aangesloten bij een vakbond vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad;3° een voorzitter en een ondervoorzitter;4° een referendaris;5° een secretaris en een adjunct-secretaris.

Art. 3.De leden worden voor vijf jaar benoemd.

Het mandaat van de leden loopt ten einde : 1° bij ontslagneming;2° wanneer de organisatie die het betrokken lid heeft voorgedragen om zijn vervanging verzoekt;3° in geval van overlijden. Ieder lid waarvan het mandaat ten einde loopt wordt vervangen binnen de drie volgende maanden. De vervanger voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

Art. 4.Er wordt aan de voorzitter van de paritaire commissie een forfaitaire vergoeding van 2 000 frank verleend per vergadering waaraan hij deelneemt alsook de terugbetaling van zijn reiskosten ter waarde van een vervoerbiljet per spoorweg in eerste klasse.

Er wordt aan de leden van de paritaire commissie de terugbetaling van de reiskosten toegekend ter waarde van een vervoerbiljet per spoorweg in eerste klasse.

Art. 5.De personeelsleden die zitting hebben in de paritaire commissie zijn in dienstactiviteit.

Art. 6.Artikel 4 van het besluit van 18 februari 1993 van de Executieve van de Franse Gemeenschap betreffende de paritaire commissies in het niet-confessioneel vrij onderwijs wordt aangevuld met een lid drie, luidend als volgt : « De paritaire commissie voor het hoger onderwijs heeft geen bevoegdheid over de inrichtende machten en de personeelsleden onderworpen aan het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap. »

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8.De Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid het statuut van de personeelsleden van het onderwijs behoort, en de Minister tot wiens bevoegdheid het hoger onderwijs behoort, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 november 1998.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, belast met het Onderwijs, de Audiovisuele Sector, de Hulpverlening aan de Jeugd, het Kinderwelzijn en de Gezondheidspromotie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION

^