Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 04 mei 2007
gepubliceerd op 03 augustus 2007

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029140
pub.
03/08/2007
prom.
04/05/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MEI 2007. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 171 en 173;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 tot instelling van een Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juni 1999 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitaire hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 2000, 8 maart 2001, 29 mei 2001, 9 januari 2002, 13 juni 2003 en 8 januari 2007;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de Paritaire Commissie ten einde lopen en dat blijkt dan ook dat het nodig is haar samenstelling te hernieuwen;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen en van de Minister van Ambtenarenzaken en Sport;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, hierna « de Paritaire Commissie » genoemd : - als werkend en plaatsvervangend lid dat de inrichtende machten van het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - als werkend en plaatsvervangend lid dat de representatieve verenigingen van de personeelsleden van het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De heer Jean-Louis RICHARD, sociaal bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt tot voorzitter van de Paritaire Commissie benoemd.

De heer Jean-Marie FAFCHAMPS, adjunct-sociaal bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt tot ondervoorzitter van de Paritaire Commissie benoemd.

Art. 3.Mevr. Christine RUHL, directrice bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot referendaris bij de Paritaire Commissie benoemd.

Art. 4.De heer Jan MICHIELS, attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot secretaris van de Paritaire Commissie benoemd.

Mevr. Ginette BIZET, eerstaanwezend attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot adjunct-secretaris van de Paritaire Commissie benoemd.

Art. 5.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juni 1999 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitaire hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 2000, 8 maart 2001, 29 mei 2001, 9 januari 2002, 13 juni 2003 en 8 januari 2007, wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 7.De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 mei 2007.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Ambtenarenzaken en Sport, C. EERDEKENS

^