Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 augustus 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007009696 bron federale overheidsdienst justitie Wet ttot wijziging van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van de erfrechtelijke bescherming van buitenhuwelijkse kinderen type wet prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007009694 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 29 juni 2007 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 29 juni 2007 is machtiging verleend aan de heer ****, ****,(...) type wet prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007009703 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 juli 2007 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om,(...) type wet prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007009719 bron rechterlijke macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie De heer Mathieu, Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, werd door de eerste voorzitter van het

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007002150 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juli 2007 wordt de heer Braun, Daniel, op zijn verzoek, met ingang van 1 juli 2007, ontslag verleend uit zijn functie van management N-1 « directeur-generaal e-HR » bij de Federale Overheidsdien I type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007009716 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 16 maart 2007 : - is de heer Koot, J., eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerli - is de heer Coumanne, J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd tot O(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007009714 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2006, in werking tredend op 31 augustus 2007 's avonds, is Mevr. Feret, G., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag ha Bij koninklijk besluit van 10 november 2006, in werking tredend op 1 september 2007 's avonds, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007009720 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 september 2006, dat in werking treedt op 31 augustus 2007, is Mevr. Delnoy, A., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensio Bij koninklijke besluiten van 14 november 2006, die in werking treden op 31 augustus 2007 : - is(...) type koninklijk besluit prom. 12/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007012281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering van de herziene en geactualiseerde functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 12/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007012286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de jaren 2001-2002 voor de arbeiders van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007023114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » en tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007023113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte Creutzfeldt-Jakob type koninklijk besluit prom. 20/06/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007023162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 20/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007023188 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers

arrest

type arrest prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007202408 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 86/2007 van 20 juni 2007 Rolnummer 3946 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 30bis, § 3, derde lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maa Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P(...) type arrest prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007202410 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 96/2007 van 27 juni 2007 Rolnummer 4074 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 5, § 4, van het koninklijk besluit van 23 december 1996 « tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P(...)

decreet

type decreet prom. 25/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 12 mei 2004 ter bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor de organisatie van sportactiviteiten in de wijk type decreet prom. 13/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036254 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 21/12/2006 pub. 03/08/2007 numac 2007009717 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de zonale en interzonale affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007029149 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor gezondheidspromotie op school. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 mei 2007, dat op 1 juli 2007 in werking treedt, worden in artikel 1, 10° van het besluit van de Regering van de Franse Gemee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029146 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 januari 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht door artikel 4quater van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 22 april 1969 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel, van het psychologisch personeel en van het sociaal personeel van de inrichtingen voor voorschools, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunstonderwijs, onderwijs voor sociale promotie en niet-universitair hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap, alsmede van de internaten die van deze inrichtingen afhangen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029150 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de lijst van de gezamenlijke bijkomende masters ingericht bij wijze van proef vanaf het academiejaar 2007-2008 voor een periode van vijf jaar type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029151 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029153 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor hulpverlening en educatief optreden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007029154 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de samenstelling van de raad van beroep voor het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap alsook voor de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007029166 bron ministerie van de franse gemeenschap Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan gedetineerden. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 juni 2007 wordt de heer Robert Meur benoemd tot voorzitter van de adviescommissie voor sociale hulpverlening

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036178 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overheveling van het krediet, ingeschreven onder basisallocatie 00.34 van het programma 24.6 CAO-provisie social profit type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036234 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 11.01 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036256 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036276 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1994 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze waarop de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de investeringsmaatschappijen in dienst worden genomen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036286 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de indienings- en adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036272 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministeriële besluit van 18 juni 1975 tot bepaling van de te volgen regels voor de vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming uit het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten in de kosten voor onderhoud, opvoeding en behandeling van gehandicapten die geplaatst zijn in inrichtingen die onder het stelsel van het semi-internaat werken type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007202462 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 juni 2006 tot vaststelling voor een duur van twaalf maanden van de samenstelling en de werking van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007202463 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 oktober 1990 betreffende de samenstelling en de werking van de Waalse Hoge Raad voor Natuurbescherming "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007202464 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007202465 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Waalse Hoge Jachtraad

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007202396 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 juni 2007, is beroep tot vernieti Die zaak is ingeschreven onder nummer 4250 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007202397 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 juni 2007, is beroep tot vernieti Die zaak is ingeschreven onder nummer 4251 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007002149 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2007 wordt de heer Michaël Stokard, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het F Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007009715 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij het arbeidshof te Luik : 1, vanaf 1 september 2007; - bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen : 1, vanaf 1 september 2007; - secretaris bij het parket van de proc De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007009718 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende br(...) Hij zendt eveneens aangetekend, een afschrift van zijn verzoekschrift samen met zijn dossier, bevat(...)

document

type document prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007023187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2004 werd een lijst gepubliceerd met werkzame stoffen opgenomen in bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG betreffende het op de mark(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007041402 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 28 februari 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007041401 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 januari 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007041404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 april 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007041403 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 maart 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007041405 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 mei 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007041406 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 juni 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007041410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 oktober 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007041409 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 september 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007041408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 augustus 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007041407 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 juli 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007041411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 oktober 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 03/08/2007 numac 2007041412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 december 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^