Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 mei 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 39/20, 39/79 en 39/81 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de **** en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 04/05/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007003232 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 249, § 1, tweede lid, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten wat betreft de rechten verbonden aan een voornaamswijziging type wet prom. 04/05/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007003233 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaars type wet prom. 04/05/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000274 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 oktober 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van de eerste aanstelling in bepaalde betrekkingen van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000389 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000725 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 oktober 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van de eerste aanstelling in bepaalde betrekkingen van de lokale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 10, § 1, laatste lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007000438 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2002 betreffende de terbeschikkingstelling van opleiders van de federale politie in de erkende politiescholen en betreffende de nadere regels voor de toekenning van een financiële tussenkomst voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen door de erkende politiescholen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007000731 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007009485 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007009486 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 10, § 1, laatste lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007015094 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 en bestemd voor het dekken van allerlei uitgaven die voortvloeien uit het Belgische Lidmaatschap in de Veiligheidsraad van de VN in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 23/10/2008 numac 2008000851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C + E, D, D + E en de subcategorieën C1, C1 + E, D1, D1 + E. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 31/10/2011 numac 2011000680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2002 betreffende de terbeschikkingstelling van opleiders van de federale politie in de erkende politiescholen en betreffende de nadere regels voor de toekenning van een financiële tussenkomst voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen door de erkende politiescholen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 14/07/2014 numac 2014000539 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categoriën C, C + E, D, D + E en de subcategoriën C1, C1 + E, D1, D1 + E. - Duitse vertaling van wijzigings-bepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publicatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat, gehouden op 10 juni 2007 type ministerieel besluit prom. 04/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000362 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn aangewezen bij de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers type ministerieel besluit prom. 04/05/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007000397 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de verkiezingen van de Federale Wetgevende Kamers van 10 juni 2007 type ministerieel besluit prom. 04/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007009443 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 04/05/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007009449 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid inzake gerechtskosten aan sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 04/05/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007009450 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten type ministerieel besluit prom. 04/05/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007202048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot bepaling van de erkenningsprocedure van de inschakelingsbedrijven

decreet

type decreet prom. 04/05/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035861 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de uitoefening van bevoegdheden met betrekking tot elektronische communicatienetwerken door de regulerende instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio-omroep en televisie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en in de opvangtehuizen van de Franse Gemeenschap voor het schooljaar 2007-2008 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2007-2008 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007029120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van het Comité voor de begeleiding van mishandelde kinderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007029122 bron ministere de la communaute francaise Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035803 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de eenmalige vrijstelling van de tewerkstellingsvoorwaarde op het bedrijventerrein Noord RO in Tielt type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035837 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het lokaal beleid kinderopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035862 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2007 voor de levensbeschouwelijke en sociaal-economische vereniging die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007035863 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2007 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007035921 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.29 van het programma 24.60 begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007035951 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de zorg en activering van zorgvragers op land- of tuinbouwbedrijven met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 25/07/2008 numac 2007036015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ratificatie van de Internationale Conventie tegen het dopinggebruik in de sport, opgemaakt in Parijs op 19 oktober 2005, en de Bijlagen I en II, en goedgekeurd bij het decreet van 20 april 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007036240 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1994 tot regeling van de procedure voor de projecten van het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007036241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 1996 tot de regeling van de procedure voor de toewijzing van nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007036569 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de subsidie voor 2007 voor een bedrag van 59.300 euro voor de levensbeschouwelijke en sociaal-economische verenigingen die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007036568 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de subsidie voor 2007 voor een bedrag van 1.541.190 euro voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 58 betreffende politionele slachtofferbejegening in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type omzendbrief prom. 04/05/2007 pub. 09/07/2008 numac 2008000542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 58 betreffende politionele slachtofferbejegening in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 04/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de verkiezingen van de Federale Wetgevende Kamers van 10 juni 2007. - Erratum type erratum prom. 04/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009543 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. - Erratum type erratum prom. 04/05/2007 pub. 27/09/2007 numac 2007009831 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat. - Erratum type erratum prom. 04/05/2007 pub. 21/08/2009 numac 2009009589 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. - Erratum type erratum prom. 04/05/2007 pub. 16/02/2010 numac 2010009024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. - Erratum
^