Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 30 juli 2012
gepubliceerd op 26 september 2012

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029391
pub.
26/09/2012
prom.
30/07/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JULI 2012. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op de artikelen 91 en 93;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1993 betreffende de paritaire commissies in het niet-confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009 en 14 oktober 2010;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2009 en 17 juni 2010;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve verenigingen van de inrichtende machten en de personeelsgroepen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de Paritaire Commissie ten einde lopen en dat blijkt dan ook dat het nodig is haar samenstelling te hernieuwen, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, hierna « de Paritaire Commissie » genoemd : - als werkend en plaatsvervangend lid dat de inrichtende machten van het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt :

WERKENDE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Mevr. Cécile BASTAITS; De heer Willy MONS; De heer Stéphan DELIL; De heer Michel BETTENS; Mevr. France MARCOTTE; De heer Jacques DEFER. Mevr. Laurence KASTORY; Mevr. Jeanine VERBIST; De heer Jacques BIERLAIRE; De heer Raymond VANDEUREN; Mevr. Monique REUL;

Mevr. Sandra DELFORGE.


- als werkend en plaatsvervangend lid, dat de representatieve verenigingen van de personeelsleden van het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt :

WERKENDE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Mevr. Anne-Françoise VANGANSBERGT; de De heer Joan LISMONT;

De heer Thierry COMPERE; De heer Francis CLOSON; Mevr. Michèle MOREAU;

De heer Marc WILLAME. De heer Pierre BUXANT; De heer Jean-Paul D'HAYER; Mevr. Christiane CORNET; Mevr. Stéphanie BERTRAND; De heer Pascal CHARDOME; Mevr.

Françoise WIMLOT.


Art. 2.Artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2009, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 30 juli 2012.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap, De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

^