Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 december 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/12/2012 pub. 13/12/2012 numac 2012002072 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende **** en met betrekking tot de stage type koninklijk besluit prom. 06/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 06/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012007321 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 06/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022474 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012207462 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 06/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013024020 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de administratieve boetes bedoeld in artikel 18 van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en in artikel 19 van de wet van 9 juli 1984 betreffende de doorvoer van afvalstoffen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/12/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012009499 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 5 juni 2008 tot vaststelling van de lijst met de punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand type ministerieel besluit prom. 06/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011512 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vastlegging van de datum van definitieve sluiting van de ondergrondse bergruimte in situ voor het opslaan van gas te Anderlues uitgebaat door de NV FLUXYS

arrest

type arrest prom. 06/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2012036307 bron vlaamse overheid Arrest van de Raad van State type arrest prom. 06/12/2012 pub. 17/09/2013 numac 2013204901 bron vlaamse overheid Arrest van de Raad van State

decreet

type decreet prom. 06/12/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012207158 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 17 november 2008 ter ondersteuning van de instellingen voor volwassenenonderwijs

beschikking

type beschikking prom. 06/12/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012031840 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering en de Brusselse Huisvestingscode en betreffende de regelgeving voor de woningen die gebouwd of gerenoveerd worden in het kader van de wijkcontracten type beschikking prom. 06/12/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012031841 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 18 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012027185 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 3, § 4, van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012031832 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitstel voor één jaar van de verhoging, voorzien in artikel 23, § 3, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2012 pub. 27/02/2013 numac 2013027066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013029060 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing, voor het onderwijs ingericht door de Franse Gemeenschap, van artikel 36 van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029059 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2008 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/12/2012 pub. 19/02/2013 numac 2013031062 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 4.260.780,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van een levensduurtepremie van 180,00 EUR voor het jaar 2012 voor het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonende personeel van de plaatselijke besturen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2012 pub. 06/02/2013 numac 2013200601 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de interventieomtrek van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" voor de bouw van de vierde sluis te Lanaye

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/12/2012 pub. 12/03/2013 numac 2013031072 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 1.000.000,00 EUR aan de gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het personeel van de gemeenten, de O.C.M.W.'s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet d.d. 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit O.C.M.W.'s bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid

document

type document prom. 06/12/2012 pub. 24/01/2013 numac 2012207443 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende organisatie van de dienst met afzonderlijk beheer "Service en Logistiek in het Gemeenschapsonderwijs" type document prom. 06/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013200158 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 september 2010 houdende benoeming van de leden van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap
^