Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 februari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/08/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013000075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake energie . - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van directeur-generaal van de gerechtelijke politie van de federale politie Referenties : -Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd(...) - Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1993 tot bepaling van de nadere regels voor de terugbetaling van de kosten van huisvesting, verblijf en **** bedoeld in artikel 74/4, &****;&****; 3 en 4, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 30 september 2012 dat in werking treedt op 1 februari 2013, wordt aan Mevr. Paulette BOURGUIGNON, eervol ontslag verleend uit haar functies in de klasse A3, met de titel van adviseur. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013027032 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens PROVINCIE WAALS-BRABANT. - Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de provincie Waals-Brabant : Voor 35 jaar Het Burgerlijke Kruis 1e klasse aan : Mevr. Myriam Baccus, kantoorbediende; De heer Guy Cumps(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/08/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type ministerieel besluit prom. 14/01/2013 pub. 05/02/2013 numac 2013009057 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013031060 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Rechtzetting type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013200573 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 3 januari 2013 wordt de bij ministerieel besluit van 10 oktober 2008 aan de NV "CSD Ingénieurs Conseils" toegekende erkenning voor de uitwerking of de herziening van gemeentelijke stru Bij ministerieel besluit van 3 januari 2013 wordt de bij ministerieel besluit van 6 juli 2009 a(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013200576 bron waalse overheidsdienst "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" . - Personeel Bij ministerieel besluit van 13 november 2012, dat in werking treedt op 1 maart 2(...)

decreet

type decreet prom. 17/01/2013 pub. 05/02/2013 numac 2013200461 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden voor de ontwikkeling van de administratieve samenwerking en bijstand inzake sociale zekerheid, opgemaakt te Brussel op 6 december 2010 type decreet prom. 17/01/2013 pub. 05/02/2013 numac 2013200462 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek voor de ontwikkeling van de administratieve samenwerking en bijstand inzake sociale zekerheid, opgemaakt te Parijs op 17 november 2008 type decreet prom. 17/01/2013 pub. 05/02/2013 numac 2013200463 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de bevoegdheden waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het IAO-Verdrag nr. 175 betreffende het deeltijds arbeidsregime, aangenomen in Genève op 24 juni 1994 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenentachtigste zitting

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013020005 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergadering Agenda Donderdag 7 februari 2013, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken - Ontwerp van(...) - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking - Stemmingen. - Ontwerp van ordonnantie houdend(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029057 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029023 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010 tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité van de sociale dienst voor de leden van het onderwijspersoneel georganiseerd door de Franse Gemeenschap en de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029058 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029059 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2008 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013031018 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de modaliteiten voor de eindverdeling en de stortingsmodaliteiten van de opbrengsten van het parkeerbeleid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013035077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het model van het formulier houdende het verzoek tot organisatie van een volksraadpleging

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013031028 bron brussels hoofdstedelijk gewest Sint-Lambrechts-Woluwe. - Zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor de Georges Henrilaan. - Aanneming. - Goedkeuring Overeenkomstig artikel 93, 2e lid van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening stelt de Brusselse Hoofdste

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013003027 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt de overdracht bekendgemaakt van de portefeuille van hypothecaire schuldv Deze overdracht is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. (...) type bericht prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013018065 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Joeri DEMONIE, NV PHYTO MAHIEU, Luc DEPUYDT en Joanna PAUWELYN, die allen woonplaats kiezen bij Mr(...) type bericht prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013018066 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De beroepsvereniging UNIE DER BELGISCHE AMBULANCEDIENSTEN, Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2012. Deze zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013200598 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 december 2012 in zake de nv « Nyrstar Belgium » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 januari 20 1. « Schendt een interpretatie van de regeling inzake het forfaitair gedeelte van buitenlandse bela(...) type bericht prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013200597 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 24 december 2012 in zake J.M., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 januari 2013, heeft de Strafuitvoeringsrechtbank te Brus 1. « Schendt artikel 12 van de wet van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de s(...) type bericht prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013200599 bron waalse overheidsdienst Bericht van openbaar onderzoek Waals ontwerp-programma voor de vermindering van pesticiden Overeenkomstig Richtlijn 2009/128/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden Krachtens artikelen D.29-7 en volgende van Boek I van het Leefmilieuwetboek wordt dit Waals ontwerp(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013003028 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Registratie als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 22 januari 2013 wo(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013200733 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2013, blz. 1645, van de vaste aanwijzing van de heer Franck, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rec type erratum prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013200745 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders (niveau C) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG13005). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 1 fe(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013002008 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 januari 2013 wordt Mevr. Sophie MORIS tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in een betrekking van het Fra Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013011028 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 13 december 2012 wordt, met ingang van 1 oktober 2012, de heer Sam Vanwijnsberghe, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013011051 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2012 wordt Mevr. Vandoorne Lydie tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Ar Bij koninklijk besluit van 6 december 2012 wordt Mevr. Vandenbussche Isabelle tot rijksambtenaa(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013022035 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 januari 2013, dat in werking treedt de dag van deze beke Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Panneels, Anne, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013022033 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationaal college van adviserend geneesheren, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 januari 2013, dat u Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Patrakais, Nicole, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervange(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013022034 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 januari 2013, worden benoemd tot leden van het Comité van de Dienst vo Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemd Comité, vanaf de dag van deze bekendm(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013022036 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationaal college van adviserend geneeheren, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit - de Mevrn. Bonnewyn, Carina en Duyck, Martine en de heren Dewulf, Philippe; Peltier, Alex en Van H(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013022039 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raad voor advies inzake revalidatie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 januari 2013 wordt de heer Hamblok, Thé type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2013 numac 2013022040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 januari 2013, dat uitwerking hee Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Patrakais, Nicole, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bi(...)
^