Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 november 2011

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 december 2010 wordt Mevr. CLIQUET, Patricia, geboren op 22 juni 1974, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2009, met als titel assistent in de klasse SW1 op het Nederlands ta Bij koninklijk besluit van 16 december 2010 wordt Mevr. VAN NIEUWENHUYSE, An, geboren op 6 augu(...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024303
pub.
03/11/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 07/01/2011 numac 2010022527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2010205101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2011018013 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren en het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 09/02/2011 numac 2010205253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010003647 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek met betrekking tot de beveiliging van bedrijfsvoertuigen type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 28/12/2010 numac 2010022528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende samenstelling en werking van de kamers van de administratieve afdeling van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010011494 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010011495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 betreffende de gebruiksvergunningen voor niet-geijkte meetsystemen sluiten wordt Mevr. CLIQUET, Patricia, geboren op 22 juni 1974, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2009, met als titel assistent in de klasse SW1 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofbestuur.

Bij koninklijk besluit van 16 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 04/02/2011 numac 2010012330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2010205165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009 betreffende een tijdelijke collectieve regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2010012313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 327.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verlenging van de anticrisismaatregelen voor de sector van de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2010205228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari en 8 november 2007 tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 betreffende de aanvullende pensioenen van de werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing is type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 04/02/2011 numac 2010012316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2010205602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten" en tot vaststelling van zijn statuten sluiten wordt Mevr. VAN NIEUWENHUYSE, An, geboren op 6 augustus 1974, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2009, met als titel assistent in de klasse SW1 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofbestuur.

Bij koninklijk besluit van 14 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 07/01/2011 numac 2010022527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2010205101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2011018013 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren en het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 09/02/2011 numac 2010205253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010003647 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek met betrekking tot de beveiliging van bedrijfsvoertuigen type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 28/12/2010 numac 2010022528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende samenstelling en werking van de kamers van de administratieve afdeling van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010011494 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010011495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 betreffende de gebruiksvergunningen voor niet-geijkte meetsystemen sluiten wordt Mevr. MAES, Alexandrine, geboren op 2 september 1974, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2009, met als titel assistent in de klasse SW1 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofbestuur.

Bij koninklijk besluit van 1 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011003228 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011009443 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011014105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 11/10/2013 numac 2013014556 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten wordt de heer DEMAREST, Stefaan, geboren op 31 maart 1961, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2010, met als titel assistent in de klasse SW1 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofbestuur.

Bij koninklijk besluit van 1 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011003228 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011009443 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011014105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 11/10/2013 numac 2013014556 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten wordt Mevr. ROMANO, Marta, geboren op 14 april 1975, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 augustus 2008, met als titel assistent in de klasse SW1 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofbestuur.

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011000372 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011009453 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel sluiten wordt Mevr. PACKEU, Ann, geboren op 21 december 1982, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 7 april 2011, met als titel eerstaanwezend assistent in de klasse SW2 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofbestuur.

Bij koninklijk besluit van 12 september 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011204125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van het nationaal akkoord 2009-2010 (1) type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011204070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011012064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011204075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, met betrekking tot de toekenning van ecocheques en een éénmalige bruto premie type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011204123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2009 betreffende de toekenning aan sommige bejaarde werklieden van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" (1) type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011204225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de statuten en de benaming van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" sluiten wordt Mevr. MERTENS, Birgit, geboren op 31 januari 1983, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juni 2011, met als titel eerstaanwezend assistent in de klasse SW2 in de klasse SW2 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofbestuur.

Bij koninklijk besluit van 14 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 07/01/2011 numac 2010022527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2010205101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2011018013 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren en het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 09/02/2011 numac 2010205253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010003647 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek met betrekking tot de beveiliging van bedrijfsvoertuigen type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 28/12/2010 numac 2010022528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende samenstelling en werking van de kamers van de administratieve afdeling van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010011494 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010011495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 betreffende de gebruiksvergunningen voor niet-geijkte meetsystemen sluiten wordt Mevr. BOTTELDOORN, Nadine, geboren op 2 november 1969, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 februari 2010, met als titel eerstaanwezend assistent in de klasse SW2 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofbestuur.

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2011 pub. 02/09/2013 numac 2013014484 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. - Duitse vertaling sluitenwordt de heer DE CRAEYE, Stéphane, geboren op 18 juli 1976, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 februari 2011, met als titel assistent in de klasse SW1 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofbestuur.

Bij koninklijk besluit van 16 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 04/02/2011 numac 2010012330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2010205165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009 betreffende een tijdelijke collectieve regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2010012313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 327.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verlenging van de anticrisismaatregelen voor de sector van de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2010205228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari en 8 november 2007 tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 betreffende de aanvullende pensioenen van de werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing is type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 04/02/2011 numac 2010012316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2010205602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten" en tot vaststelling van zijn statuten sluiten wordt de heer VAN GUCHT, Steven, geboren op 21 april 1976, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2009, met als titel eerstaanwezend assistent in de klasse SW2 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofbestuur.

Bij koninklijk besluit van 1 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011003228 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011009443 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011014105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 11/10/2013 numac 2013014556 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten wordt Mevr. HUTSE, Veronik, geboren op 15 oktober 1980, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2010, met als titel assistent in de klasse SW1 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofbestuur.

Bij koninklijk besluit van 19 janvier 2011 wordt Mevr. HOMBROUCK, Anneleen, geboren op 4 december 1980, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juni 2009, met als titel eerstaanwezend assistent in de klasse SW2 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofbestuur.

Bij koninklijk besluit van 16 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 04/02/2011 numac 2010012330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2010205165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009 betreffende een tijdelijke collectieve regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2010012313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 327.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verlenging van de anticrisismaatregelen voor de sector van de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2010205228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari en 8 november 2007 tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 betreffende de aanvullende pensioenen van de werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing is type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 04/02/2011 numac 2010012316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2010205602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten" en tot vaststelling van zijn statuten sluiten wordt Mevr. VANHERLE, Anne-Marie, geboren op 8 augustus 1979, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2009, met als titel assistent in de klasse SW1 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofbestuur.

Bij koninklijk besluit van 14 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 07/01/2011 numac 2010022527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2010205101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2011018013 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren en het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 09/02/2011 numac 2010205253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010003647 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek met betrekking tot de beveiliging van bedrijfsvoertuigen type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 28/12/2010 numac 2010022528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende samenstelling en werking van de kamers van de administratieve afdeling van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010011494 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010011495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 betreffende de gebruiksvergunningen voor niet-geijkte meetsystemen sluiten wordt de heer REYNS, Tim, geboren op 28 oktober 1980, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2009, met als titel eerstaanwezend assistent in de klasse SW2 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofbestuur.

Bij koninklijk besluit van 14 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 07/01/2011 numac 2010022527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2010205101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2011018013 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren en het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 09/02/2011 numac 2010205253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010003647 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek met betrekking tot de beveiliging van bedrijfsvoertuigen type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 28/12/2010 numac 2010022528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende samenstelling en werking van de kamers van de administratieve afdeling van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010011494 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010011495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 betreffende de gebruiksvergunningen voor niet-geijkte meetsystemen sluiten wordt Mevr. VAN HOECK, Els, geboren op 7 maart 1982, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 februari 2010, met als titel eerstaanwezend assistent in de klasse SW2 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofbestuur.

^