Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 november 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/06/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011000683 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming met het oog op het bestrijden van reclameronselaars. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 03/11/2011 numac 2011009742 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2011 is machtiging verleend aan Juf. ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2011 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 03/11/2011 numac 2011011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erkenning I.G.E.A.N. - Dienstverlening. - Schrapping van erkenning BVBA Putzeys Bij beslissing van 26 oktober 2011, genomen in toepassing van de artikelen 3, § 3, 74 en 75 van de wet van 12 217076 Intercommunale Grondbeleid en Expansie type wet prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/03/1999 pub. 03/11/2011 numac 2011000677 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen voor sommige ambtenaren van de operationele diensten van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011003278 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van instellingen die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel heeft, voor de toepassing van artikel 104, 3°, j, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2011 numac 2011205599 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 september 2011, dat in werking treedt op 30 november 2011, is aan de heer Rubens, A., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Brasscha Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2011 numac 2011205666 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2011, in werking tredend op 31 maart 2012 's avonds, is Mevr. Moriau, C., griffier bij het vredegerecht van het kanton Malmedy-Spa-Stavelot, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Hopm(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011011380 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van Philippeville als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/11/2011 numac 2011031526 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest, van 21 oktober 2011, wordt **** ****, **** 11-13, 1150 ****, erkend als privé-**** voor de uitoefen - Werving en selectie; - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten. Deze erkenningen ****(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/11/2011 numac 2011031527 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Hernieuwing erkenningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest, van 21 oktober 2011, verkrijgt **** FERRY INTERNATIONAL **** **** ****, **** 489, 1050 ****, de **** - **** en selectie. **** hernieuwing van de erkenning wordt toegekend voor een duur van vier(...) type ministerieel besluit prom. 21/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011031531 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van de inhoud van de opleidingen die de directeurs van de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten volgen type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/11/2011 numac 2011031530 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Hernieuwing vergunningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest, van 21 oktober 2011, ontvangt **** **** ****, **** 40, 8800 ****, een hernieuwing van de gelijkgestelde - Werving en selectie. Deze hernieuwing van de vergunning wordt toegekend voor een duur van één(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/11/2011 numac 2011031529 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Hernieuwing vergunningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest, van 21 oktober 2011, ontvangt BAKKER & PARTNERS CONSULT ****, **** 7, 2970 Schilde, een hernieuwing van de - Outplacement; - Werving en selectie. Deze hernieuwing van de vergunningen wordt toegekend(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/11/2011 numac 2011205600 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2011 is er een einde gesteld aan de aanstelling van Mevr. d'Hennezel, N., als geassocieerd notaris in de associatie « Michel GERNAIJ, Sophie MAQUET & Nathalie d'HENNEZEL Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

decreet

type decreet prom. 13/10/2010 pub. 03/11/2011 numac 2011029541 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 19/07/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011029542 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011205543 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011205542 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificering van bestaande niet-residentiële gebouwen

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/11/2011 numac 2011018400 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Francis Impatient heeft de nietigverklaring gevor Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 03/11/2011 numac 2011018401 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Entreprises Paquet heeft de nietigverklaring gevord Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 201.999/XV-1705. Voor de Hoofdgriffier : G.(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/11/2011 numac 2011031528 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - **** Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest, van 21 oktober 2011, ontvangt **** **** ****, **** 48, bus ****, 9300 ****, een gelijkgestelde vergunning als privé-**** - **** en selectie. Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van één jaar met ingang va(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 03/11/2011 numac 2011003362 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverriching in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België, van 3 Deze overdracht werd in het Verenigd Koninkrijk door de High Court of Justice goedgekeurd op 22 sep(...)

document

type document prom. 15/09/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011205112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de kalender voor de school- en academiejaren 2012-2013 tot 2019-2020

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/11/2011 numac 2011018399 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2011 wordt Mevr. Verfaillie, Inge, met ingang van 1 september 2011, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondhei

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2011 numac 2011024302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 december 2010 wordt Mevr. QUOILIN, Sophie, geboren op 4 mei 1966, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 mei 2010, met als titel eerstaanwezend assistent in de klasse SW2 op het Fra Bij koninklijk besluit van 19 januari 2011 wordt Mevr. GISLE, Lydia, geboren op 25 november 196(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2011 numac 2011024303 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 december 2010 wordt Mevr. CLIQUET, Patricia, geboren op 22 juni 1974, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2009, met als titel assistent in de klasse SW1 op het Nederlands ta Bij koninklijk besluit van 16 december 2010 wordt Mevr. VAN NIEUWENHUYSE, An, geboren op 6 augu(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/11/2011 numac 2011205607 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** ****/begroting voor de **** ****, Arbeid en Sociaal Overleg De vergelijkende selectie van **** ****/begroting (niveau ****) voor de **** ****(...) Er zijn 5 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 03/11/2011 numac 2011014270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Luchtvaart De Staatssecretaris voor Mobiliteit heeft op voorstel van Belgocontrol het eenheidstarief voor plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten in de heffingszone van de luchthaven van Brussel-Nationaal voor het jaar 2011 goedgekeurd op 27 ok
^