Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 september 2011
gepubliceerd op 13 oktober 2011

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011012075
pub.
13/10/2011
prom.
12/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 september 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota's (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2010 Vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk (Overeenkomst geregistreerd op 10 mei 2011 onder het nummer 104100/CO/329.01)

Artikel 1.Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties die onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap vallen, die decretaal erkend zijn of gesubsidieerd worden door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Cultuur, of door het gemeentebestuur, het provinciebestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en behoren tot de volgende deelsectoren : - het sociaal-cultureel volwassenenwerk : decreet van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003035522 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk sluiten betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk; - het jeugdwerk : decreet van 29 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002035675 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet op het Vlaamse jeugdbeleid sluiten op het Vlaamse jeugdbeleid; decreet van 14 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003035285 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid sluiten op het lokaal en provinciaal jeugd(werk)beleid; decreet van 18 februari 2004 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdkampeer- en jeugdvormingscentra, ondersteuningsstructuren en de VZW "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme"; - de cultuurcentra en "De Rand" : decreet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001036078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid sluiten houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid; decreet van 29 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/04/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004202057 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gesubsidieerde werken type decreet prom. 29/04/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004201676 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid type decreet prom. 29/04/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004201677 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid type decreet prom. 29/04/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004201572 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer type decreet prom. 29/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004201656 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van artikel 1bis van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten houdende omvorming van de VZW "De Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandig agentschap; - de volkscultuur : decreet van 27 oktober 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998036396 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur sluiten houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het "Vlaams Centrum voor Volkscultuur"; - de amateurkunsten : decreet van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2000 pub. 09/03/2001 numac 2001035244 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de amateurkunsten sluiten betreffende de amateurkunsten; - de archief- en documentatiecentra : decreet van 19 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking sluiten houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking; - de federaties en steunpunten van deze deelsectoren.

Een subsidiëring voor een geregulariseerd DAC-project wordt in dit kader niet beschouwd als een erkenning of subsidiëring.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel.

Art. 2.De bijlage van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2008 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in het so-ciaal-cultureel werk wordt inzake de bestanddelen van de eindejaarspremie voor het jaar 2010 als volgt aangepast en vastgelegd : Toepasselijke bedragen van de eindejaarspremie

2006

2007

2008

2009

2010 ss./e.v.

Partie fixe indexée Vast geïndexeerd gedeelte

348,48 EUR

430,61 EUR

530,85 EUR

606,23 EUR

702,75 EUR

Partie fixe non indexée Vast niet-geïndexeerd gedeelte

11,02 EUR

22,03 EUR

33,05 EUR

44,06 EUR

55,08 EUR

Partie proportionnelle Procentueel gedeelte

0,18 pct./p.c.

0,39 pct./p.c.

0,79 pct./p.c.

1,00 pct./p.c.

1,21 pct./p.c.


Art. 3.Deze overeenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 september 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

^