Etaamb.openjustice.be
Decreet van 19 juli 2002
gepubliceerd op 01 oktober 2002

Decreet houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002036231
pub.
01/10/2002
prom.
19/07/2002
ELI
eli/decreet/2002/07/19/2002036231/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JULI 2002. - Decreet houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In dit decreet wordt verstaan onder : 1° cultureel erfgoed : het beleidsveld binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media dat alle materiële en immateriële betekenisdragers uit het verleden omvat, die binnen een cultureel referentiekader gemeenschappelijke betekenissen krijgen;2° archiefwerking : een onderdeel van het beleidsveld cultureel erfgoed waarbij een culturele werking wordt ontplooid op basis van documenten die passen in de traditie van archivistiek, uitgebreid met de werking van de culturele documentatiecentra en van de culturele bewaarbibliotheken;3° archief- en documentatiecentra : de bewaarinstellingen, de samenwerkingsverbanden van bewaarinstellingen, de culturele documentatiecentra en andere onderzoeksplatformen met als hoofdfunctie archiefwerking;4° privaatrechtelijke archiefwerking : de archiefwerking die niet gegrondvest kan worden in decreten houdende de bestuurlijke werking van de diverse overheden;5° project : een activiteit die zowel qua opzet of doelstelling als in de tijd kan worden afgebakend, met als doel de culturele en archivistische ontsluiting van een archief;6° culturele ontsluiting : het voor een breed publiek zichtbaar maken, het toegankelijk maken van de betekenissen van het culturele erfgoed voor de gemeenschap en het voortdurend actualiseren van die betekenissen;7° archivistische ontsluiting : de technische en wetenschappelijke ontsluiting volgens de methodes, vastgelegd in de archivistiek;8° administratie : de administratieve dienst, bevoegd voor het culturele erfgoed;9° Archiefbank Vlaanderen : een geautomatiseerd register van het Vlaams privaat archivalisch erfgoed, teneinde dit te vrijwaren en de publieksgerichte en wetenschappelijke valorisatie ervan te optimaliseren, waarin zowel private archieven bewaard in stads- en gemeentearchieven als bestanden aanwezig in privaatrechtelijke instellingen worden vermeld, evenals de gegevens van archiefcollecties in privé-bezit, voorzover de personen en instanties die er eigenaar van zijn, deze wensen te laten registreren bij de Archiefbank Vlaanderen.De Archiefbank Vlaanderen is eigendom van de Vlaamse gemeenschap. De databanken die in dit kader worden opgemaakt, zijn openbaar.

TITEL II. - Doelstellingen

Art. 3.Dit decreet heeft tot doel de archiefwerking te stimuleren in al haar aspecten, het publieke draagvlak voor het culturele erfgoed te verhogen om de bewaring en de ontsluiting van dit culturele erfgoed te realiseren, en de gemeenschapsvormende mogelijkheden ervan te benutten.

Hiertoe werkt het decreet een subsidiëring uit van de privaatrechtelijke archief- en documentatiecentra, van de projectmatige archiefwerking en van het steunpunt voor de archiefwerking.

TITEL III. - De privaatrechtelijke culturele archiefwerking HOOFDSTUK I. - Archief- en documentatiecentra op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen Afdeling I. - Algemene voorwaarden

Art. 4.Onder archief- en documentatiecentrum op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen wordt in dit decreet verstaan een instelling die tot doel heeft het historische erfgoed van de grote maatschappelijk-filosofische stromingen die Vlaanderen vanaf de tweede helft van de 18e eeuw mee gestalte hebben gegeven, met name de katholieke, de socialistische, de liberale en de Vlaams-nationale, te behouden en te ontsluiten ten behoeve van studie en onderzoek.

Art. 5.De archief- en documentatiecentra op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen die gesubsidieerd worden volgens het decreet van 27 juni 1985 houdende erkenning en subsidiëring van de privaatrechtelijke Nederlandstalige Archief- en Documentatiecentra, behouden hun erkenning.

Per stroming, zoals bedoeld in artikel 4, kan er slechts één archief- en documentatiecentrum worden erkend. Afdeling II. - Subsidiëring

Art. 6.Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet elk erkend archief- en documentatiecentrum, per beleidsperiode van vijf jaar, waarvan de eerste ingaat op 1 januari 2002, voldoen aan de volgende voorwaarden : 1° rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter hebben;2° de maatschappelijke zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;3° zich de bewaring, het beheer en de dynamische ontsluiting tot doel stellen van het historische erfgoed van een van de in artikel 4 genoemde stromingen, het wetenschappelijk onderzoek hierover stimuleren en beoefenen, en fungeren als dienstverlenend centrum ten aanzien van de schenkers, bewaargevers, overheden, onderzoekers, media en het publiek;4° een beleidsplan indienen bij de Vlaamse regering voor de volgende beleidsperiode;5° jaarlijks een werkingsverslag en een financieel verslag indienen bij de Vlaamse regering, evenals een jaarplan en begroting;de rapportering gebeurt per kalenderjaar; 6° in samenwerking met de andere archief- en documentatiecentra op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen zorgen voor de ontwikkeling en het beheer van de 'Archiefbank Vlaanderen';7° in de werking rekening houden met de principes van de integrale kwaliteitszorg;8° akkoord gaan om op verzoek van de administratie alle nuttige en noodzakelijke gegevens met betrekking tot de werking in de gevraagde vorm te verstrekken.

Art. 7.Voor de personeels-, basis- en werkingssubsidie wordt jaarlijks een krediet ingeschreven in de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de privaatrechtelijke archieven van minimum 2.225.000 euro waarvan 60 % gelijk verdeeld wordt onder de vier erkende archief- en documentatiecentra en waarvan 40 % verdeeld wordt volgens de in het tweede lid vermelde verdeelsleutel.

De variabele subsidie wordt toegekend volgens de volgende verdeelsleutel : - KADOC (Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum) : 45 %; - Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis : 30 %; - Liberaal Archief (Archief-, documentatie- en onderzoekscentrum van het Liberalisme) : 12,5 %; - ADVN (Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams nationalisme) : 12,5 %.

Er wordt jaarlijks een supplementair krediet ingeschreven in de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de ontwikkeling en het beheer van de 'Archiefbank Vlaanderen', zoals bedoeld in artikel 6, 6°, van 250.000 euro. Dit krediet wordt onder de vier erkende archief- en documentatiecentra gelijk verdeeld.

Art. 8.§ 1. De in artikel 7, eerste lid, vastgelegde kredieten worden aangevuld met een specifiek krediet voor het uitvoeren van het Vlaamse Intersectorale Akkoord 2000-2005 en voor het opvangen van de gevolgen van dit akkoord op de concrete personeelsformaties van de vier centra.

De verdeelsleutel, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van dit decreet is niet van toepassing op dit specifieke krediet. § 2. Het statuut van alle medewerkers in het Derde Arbeidscircuit, hierna DAC'ers genoemd, die effectief in dienst zijn op 31 december 2001, en van de openstaande betrekkingen, bij de archief- en documentatiecentra, zoals vermeld in artikel 4, worden op 1 januari 2002 geregulariseerd. § 3. Gedurende de eerste zes maanden na de eerste regularisatie van de DAC'ers wordt aan de werkgevers een forfaitair voorschot uitbetaald van 12.400 euro, in afwachting van de bepaling van de loonschaal voor elke betrokken functie. De loonschaal wordt bepaald op basis van het loon dat de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in december 2001 aan de gewezen DAC'er uitbetaalde, tenzij er voor de betreffende werknemers een loonschaal opgenomen is in de Collectieve Arbeidsovereenkomst die van toepassing is. § 4. Nadat de totale jaarlijkse subsidie voor de geregulariseerde DAC'ers van elk archief- en documentatiecentrum is bepaald, wordt die subsidie als een jaarlijkse enveloppensubsidie toegekend aan het archief- en documentatiecentrum. Bij afvloeiing van één of meer geregulariseerde DAC'ers, door ontslag door de werkgever of van de werknemer, pensionering of overlijden, kan het archief- en documentatiecentrum autonoom beslissen over de gewenste vervanging. De organisatie moet jaarlijks aantonen dat de subsidie verder wordt besteed aan tewerkstelling.

Art. 9.De Vlaamse regering bepaalt de regels voor het opstellen van het beleidsplan en de procedure voor het indienen van het werkingsverslag, het financiële verslag, het jaarplan en de begroting.

De Vlaamse regering neemt de gepaste maatregelen om uitvoering te geven aan artikel 8, paragraaf 1, zodat de gevolgen van het akkoord op de concrete personeelsformaties van de vier centra opgevangen kunnen worden. HOOFDSTUK II. - Archief- en documentatiecentra op basis van culturele thema's

Art. 10.§ 1. De Vlaamse regering bepaalt per beleidsperiode de lijst van culturele thema's waarvoor de archief- en documentatiecentra van landelijk belang een aanvraag voor subsidiëring kunnen indienen.

De subsidies worden verleend binnen de financiële mogelijkheden van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. § 2. Om in aanmerking te komen voor deze subsidies worden de aanvragen van de archief- en documentatiecentra getoetst aan de volgende criteria : 1° het maatschappelijk draagvlak, namelijk de doelstellingen, de doelgroepen, de netwerking en het partnerschap van het thematische archief- en documentatiecentrum;2° de mate waarin de archiefwerking het thema dekt;3° het belang van het patrimonium in kwantitatieve en kwalitatieve termen;4° de plaats die het archief- en documentatiecentrum inneemt in het archiefveld;5° de visie van het archief- en documentatiecentrum zelf over zijn eigen rol in het archiefveld;6° het professionele karakter van het archief- en documentatiecentrum : het organogram, de infrastructuur, het personeel en de financiële middelen : 7° het vijfjarige beleidsplan. § 3. Per thema kan de Vlaamse regering slechts aan één archief- en documentatiecentrum voor de beleidsperiode een subsidie toekennen. § 4. De eerste beleidsperiode loopt van 1 januari 2003 tot 31 december 2007. § 5. De inhoudelijke beoordeling en kwaliteitsbeoordeling van de aanvraag gebeurt door een adviescommissie. Zij stelt een gemotiveerde rangorde op, nadat de administratie de helderheid, transparantie en realiteitswaarde van de financiële ramingen in de aanvraag heeft onderzocht. § 6. De vaststelling van de subsidie gebeurt door de Vlaamse regering, op voorstel van de administratie en rekening houdend met de inhoudelijke beoordeling en kwaliteitsbeoordeling van de adviescommissie, bedoeld in paragraaf 5. § 7. De Vlaamse regering bepaalt de samenstelling van de adviescommissie, bedoeld in paragraaf 5, de procedure voor het indienen van de aanvraag en de procedure voor de beoordeling van het dossier. HOOFDSTUK III. - Projecten voor privaatrechtelijke archieven

Art. 11.Elke rechtspersoon met een niet-commercieel karakter kan een aanvraag tot subsidiëring indienen bij de Vlaamse regering, met uitzondering van de privaatrechtelijke archief- en documentatiecentra die worden gesubsidieerd op basis van hoofdstuk 1 en II van titel III, voor : 1° projecten voor culturele ontsluiting;2° projecten voor archivistische ontsluiting door middel van informatie- en communicatietechnologie. Daartoe legt de Vlaamse regering jaarlijks ten minste een krediet van 500.000 euro vast.

Art. 12.§ 1. Aan projecten voor culturele ontsluiting kunnen subsidies worden toegekend op basis van de volgende criteria : 1° de mate waarin het project een bijdrage kan leveren aan de versterking en verbreding van de archiefsector in Vlaanderen;2° de mate waarin het project de essentie van de doelstelling en de werking van de aanvrager weerspiegelt en vertaalt voor het publiek;3° de kwalitatieve meerwaarde van het publieksgerichte project als voorbeeldwerking;4° de mate waarin een breed publiek wordt aangesproken;5° het professionele karakter van het project, onder meer de wetenschappelijke en de technische onderbouw;6° de diversiteit van de actoren die bij de aanvraag betrokken zijn;7° de mate van samenwerking met andere culturele actoren zoals openbare bibliotheken en cultuurcentra;8° de diversiteit aan inkomstenbronnen. De eerste vier criteria zijn doorslaggevend bij de beoordeling van de subsidieaanvraag. § 2. Het subsidiebedrag kan variëren tussen 5.000 en 50.000 euro.

Art. 13.Voor projecten voor archivistische ontsluiting door middel van informatie- en communicatietechnologie kunnen subsidies worden toegekend op basis van de volgende criteria : 1° de aangetoonde prioriteit van de inspanning;2° de mate waarin het project een bijdrage kan leveren aan de versterking en verbreding van de archiefsector in Vlaanderen;3° het professionele karakter van het project, onder meer de wetenschappelijke en de technische onderbouw;4° de diversiteit van de actoren die bij de aanvraag betrokken zijn. De subsidie bedraagt maximaal 2.500 euro. Die subsidie wordt uitsluitend voor een tegemoetkoming in de kosten voor informatie- en communicatietechnologie gebruikt.

Elke instelling mag jaarlijks één aanvraag tot subsidiëring indienen.

Art. 14.De inhoudelijke beoordeling en kwaliteitsbeoordeling van de aanvraag gebeurt door de adviescommissie, bedoeld in artikel 10, paragraaf 5. Zij maakt een gemotiveerde rangorde op, nadat de administratie de helderheid, transparantie en realiteitswaarde van de financiële ramingen in de aanvraag heeft onderzocht.

De vaststelling van de subsidie gebeurt door de Vlaamse regering, op voorstel van de administratie en rekening houdend met de inhoudelijke beoordeling en kwaliteitsbeoordeling van de adviescommissie.

Art. 15.De Vlaamse regering bepaalt de procedure voor het indienen van de aanvraag, evenals de regels met betrekking tot het opstellen van het dossier. HOOFDSTUK IV. - Het steunpunt voor de archiefwerking

Art. 16.§ 1. De Vlaamse regering wordt gemachtigd om onder de hierna vermelde voorwaarden mee te werken aan de oprichting van een steunpunt voor de archiefwerking. § 2. Het steunpunt is een organisatie met rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter, die de archiefwerking ondersteunt, ontwikkelt en zichtbaar maakt door middel van haar kerntaken : praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling en communicatie en beeldvorming.

Het steunpunt is tevens belast met het toezicht op de ontwikkeling en het beheer van de 'Archiefbank Vlaanderen'. Het steunpunt sluit hiervoor een beheersovereenkomst met de archief- en documentatiecentra, zoals bedoeld in hoofdstuk 1 van titel III van dit decreet, en met de Vlaamse overheid.

Het steunpunt voor de archiefwerking realiseert zijn kerntaken in samenspraak met andere steunpunten, inzonderheid met de steunpunten in het veld van het culturele erfgoed. § 3. Ter uitvoering van de in paragraaf 2 vermelde kerntaken sluit de Vlaamse regering met het steunpunt per beleidsperiode een beheersovereenkomst waarin de samenstelling, de werking en specifieke opdrachten, het toezicht, de middelen en de procedures voor het aanvragen en uitkeren van de subsidie gespecificeerd worden.

Het steunpunt concretiseert de beheersovereenkomst in een beleidsplan, dat wordt opgesteld voor een periode van vijf jaar, met een tussentijdse evaluatie halverwege de looptijd van het beleidsplan.

Art. 17.De subsidies worden verleend binnen de financiële mogelijkheden van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

TITEL IV. - Algemene bepalingen met betrekking tot de uitkering van de subsidies en de evaluatie van de werking HOOFDSTUK I. - Structurele subsidiëring

Art. 18.De Vlaamse regering subsidieert via jaarlijkse subsidie-enveloppen de archief- en documentatiecentra, zoals bepaald in hoofdstuk I en II van titel III van dit decreet, en een steunpunt voor de archiefwerking, zoals bepaald in hoofdstuk IV van titel III van dit decreet, telkens voor een periode van vijf jaar.

De subsidie-enveloppe bevat de financiële middelen voor de ondersteuning van de jaarlijkse personeels-, basis- en werkingskosten van de organisatie.

Art. 19.Onder voorbehoud dat de ingediende begroting voor het lopende begrotingsjaar door de Vlaamse regering wordt goedgekeurd, worden voor het begrotingsjaar waarvoor ze werden ingeschreven en goedgekeurd, vier driemaandelijkse voorschotten uitbetaald. Elk voorschot bedraagt 22,5 percent van de jaarlijkse financiële enveloppe. Het saldo van de subsidie wordt uitbetaald voor 1 juli van het jaar dat volgt op het gesubsidieerde werkingsjaar, nadat de Vlaamse regering de uitgaven van het voorbije jaar goedgekeurd heeft. Bij de berekening van het saldo wordt rekening gehouden met de uitgekeerde voorschotten. Indien de uitgekeerde voorschotten hoger zijn dan de subsidie, wordt.het verschil in mindering gebracht van de voorschotten van het werkingsjaar dat volgt op het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

De verantwoording van de jaarlijkse subsidie gebeurt op basis van het werkingsverslag, het financiële verslag, het jaarplan en de begroting.

Hiertoe legt het archief- en documentatiecentrum jaarlijks de rekeningen van het vorige jaar met de nodige bewijsstukken voor, evenals een door de algemene vergadering goedgekeurde sluitende begroting; uit de afrekening moet blijken dat de organisatie, rekening houdend met de eigen middelen, met een sluitend of batig saldo kan werken. Een batig saldo in de resultatenrekening verplicht de organisatie tot het opbouwen van een financiële reserve. Die reserve moet gebruikt worden om uitgaven te financieren die bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van de organisatie.

Om in aanmerking te komen voor de subsidies moeten de archief- en documentatiecentra bovendien : 1° een boekhouding voeren volgens het genormaliseerde boekhoudkundige stelsel en die boekhouding zo organiseren dat de financiële controle op het gebruik van de subsidies mogelijk is.De Vlaamse regering kan een specifiek boekhoudkundig plan en bijzondere regels betreffende de boekhouding opleggen; 2° aanvaarden dat de administratie de werking en de boekhouding, eventueel ter plaatse, onderzoekt;3° hun bestuurders en hun medewerkers verzekeren tegen de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie.

Art. 20.Alle subsidiebedragen vermeld in dit decreet worden gekoppeld aan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van het concurrentievermogen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 15, paragraaf 2, van het decreet van 6 juli 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994, wordt het prijsindexcijfer, bepaald in het eerste lid, voor de werkingsmiddelen beperkt tot 75 % van dit prijsindexcijfer.

De Vlaamse regering kan per beleidsperiode liet bedrag, vermeld in artikel 7, eerste lid, verhogen.

De Vlaamse regering kan per jaar het bedrag, vermeld in artikel 11, tweede lid, verhogen. HOOFDSTUK II. - Projectsubsidiëring

Art. 21.De projectsubsidies worden in twee schijven uitbetaald. Een eerste schijf van 80 % van het subsidiebedrag wordt na de ondertekening van het subsidiebesluit uitbetaald, het saldo van 20 % van het subsidiebedrag wordt uitbetaald na de goedkeuring door de administratie van het eindverslag, de financiële bewijssstukken en een eindafrekening van het project met een overzicht van de uitgaven en inkomsten voor het project. Die documenten moeten ingediend worden binnen twee maanden na de afloop van het project en uiterlijk op 30 september van het jaar dat volgt op de toekenning van de subsidie. HOOFDSTUK III. - Evaluatie van de werking

Art. 22.De administratie evalueert elk gesubsidieerd archief- en documentatiecentrum, zoals bedoeld in hoofdstuk I en II van titel III van dit decreet, door middel van : 1° een bezoek ter plaatse, uiterlijk voor het einde van het tweede jaar van de beleidsperiode;zij doet dit op basis van het goedgekeurde beleidsplan en de ingediende jaarplannen en werkingsverslagen; 2° een controle van de jaarplannen en de begrotingen;3° een jaarlijkse controle van de werkingsverslagen en financiële verslagen. De administratie kan te allen tijde ter plaatse toezicht uitoefenen op de realisatie van een activiteit.

Art. 23.De administratie deelt haar bevindingen, die het gevolg zijn van de evaluatie, vermeld in artikel 22, eerste lid, 1°, en eventueel van artikel 22, tweede lid, mee aan de organisatie in de vorm van een verslag met aanbevelingen.

Bij een negatieve evaluatie, die het gevolg is van een administratief optreden, zoals bedoeld in artikel 22 van dit decreet, moet het archief- en documentatiecentrum binnen een jaar na ontvangst van het verslag over de evaluatie bij de administratie een rapport indienen waarin aangetoond wordt dat het op een passende manier tegemoetkwam aan de opmerkingen.

De Vlaamse regering bepaalt de wijze van sanctionering, de procedure voor de toepassing ervan en de beroepsmogelijkheid.

TITEL V. - Slotbepalingen HOOFDSTUK I. - Overgangsbepalingen

Art. 24.In afwijking van artikel 10, paragraaf 1, bevat de lijst, gedurende de eerste beleidsperiode, minstens de volgende thema's : 1° de archiefwerking met betrekking tot het literaire erfgoed;2° de archiefwerking met betrekking tot het muzikale erfgoed;3° de archiefwerking met betrekking tot het architecturale erfgoed;4° de archiefwerking met betrekking tot de deportatie en het verzet;5° de archiefwerking met betrekking tot het kerkelijke erfgoed;6° de archiefwerking met betrekking tot bedrijven. De hiernagenoemde Nederlandstalige archieven in Brussel : - het Archief en Museum van het Vlaamse Leven te Brussel v.z.w. (AMVB); - het vrijzinnig Studie-,Archief- en Documentatiecentrum "Karel Cuypers" v.z.w.; - het Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Beweging v.z.w. (DACOB), ontvangen, in afwijking van artikel 10, paragraaf 1, en het eerste lid van dit artikel, voor hun jaarwerking minimum een gelijk subsidiebedrag op basis van hoofdstuk II van titel III van dit decreet op voorwaarde dat zij een subsidie hebben gekregen voor hun werking in 2001 in het kader van het reglement voor initiatieven op het vlak van culturele ontsluiting van archieven, documentatiecentra en bewaarbibliotheken. Per beleidsperiode kan de Vlaamse regering het subsidiebedrag bepalen.

Art. 25.In afwijking van artikel 7, eerste lid, wordt voor het werkingsjaar 2002 dit bedrag respectievelijk bepaald op 1.882.000 euro en voor het werkingsjaar 2003 op 2.082.000 euro.

In afwijking van artikel 7, eerste lid, wordt de verhouding tussen de vaste gelijke subsidie en de variabele subsidie voor het werkingsjaar 2002 vastgelegd op 46 %-54 % en voor het werkingsjaar 2003 op 54 %-46 %. HOOFDSTUK II. - Opheffingsbepalingen

Art. 26.Opgeheven worden : 1° het decreet van 27 juni 1985 houdende erkenning en subsidiëring van de privaatrechtelijke Nederlandstalige archief- en documentatiecentra, gewijzigd bij het decreet van 8 april 1987;2° het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 1986 betreffende de Raad van de archief- en documentatiecentra.

Art. 27.Dit decreet wordt aangehaald als : archiefdecreet. HOOFDSTUK III. - Inwerkingtreding

Art. 28.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002, met uitzondering van hoofdstuk II, III en IV van titel III en hoofdstuk II van titel IV, die in werking treden op 1 januari 2003.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 19 juli 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, P. VAN GREMBERGEN _______ Nota (1) Zitting 2001-2002 : Stukken.- Voorstel van decreet : 1213 - N° 1. - Amendementen : 1213 - N° 2. - Verslag : 1213 - N° 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1213 - N° 4.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 9 juli 2002.

^