Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 september 2020
gepubliceerd op 22 oktober 2020

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003 betreffende de vastlegging van de loonvoorwaarden in het sociaal-cultureel werk

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020203285
pub.
22/10/2020
prom.
17/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998036396 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur sluiten1, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003 betreffende de vastlegging van de loonvoorwaarden in het sociaal-cultureel werk (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998036396 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur sluiten1, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003 betreffende de vastlegging van de loonvoorwaarden in het sociaal-cultureel werk.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de socio-culturele sector Collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998036396 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur sluiten1 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003 betreffende de vastlegging van de loonvoorwaarden in het sociaal-cultureel werk (Overeenkomst geregistreerd op 19 maart 2020 onder het nummer 157733/CO/329)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties van het sociaal-cultureel werk die ressorteren onder het Paritair Comité voor de socio-culturele sector en decretaal erkend zijn of gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid of door het gemeentebestuur, het provinciebestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommissie, zoals omschreven in de betreffende hoofdstukken hieronder.

Art. 2.Artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003 tot vastlegging van de loonvoorwaarden in het sociaal-cultureel werk, geregistreerd op 23 september 2003 onder het nummer 67596 en algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 (Belgisch Staatsblad van 28 september 2005), worden vervangen door wat volgt : "Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties van het sociaal-cultureel werk die ressorteren onder het Paritair Comité voor de socio-culturele sector en decretaal erkend zijn of gesubsidieerd worden door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Cultuur of door het gemeentebestuur, het provinciebestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommissie, in voorkomend geval door de decreten en besluiten die deze van rechtswege vervangen, en behoren tot de volgende deelsectoren : 1. Sociaal-cultureel volwassenenwerk : - decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998036396 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur sluiten0 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerken en zijn voorganger, decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk;2. Het jeugdwerk : - decreet van 29 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002035675 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet op het Vlaamse jeugdbeleid sluiten op het Vlaamse jeugdbeleid; - decreet van 14 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003035285 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid sluiten op het lokaal en provinciaal jeugd(werk)beleid; - decreet van 18 februari 2004 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdkampeer- en jeugdvormingscentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme; - de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen die gesubsidieerd worden overeenkomstig het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid en hun lokale afdelingen met tewerkstelling; 3. De cultuurcentra en "De Rand" : - decreet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001036078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid sluiten houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid; - decreet van 29 april2004 houdende omvorming van de vzw De Rand tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap; - de culturele centra en gemeenschapscentra, die voor de toevoeging van de werkingsmiddelen aan het Gemeentefonds werden gesubsidieerd op basis van het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid sluiten betreffende het lokaal cultuurbeleid; 4. De volkscultuur : - decreet van 27 oktober 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998036396 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur sluiten houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur;5. De amateurkunsten : - decreet van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2000 pub. 09/03/2001 numac 2001035244 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de amateurkunsten sluiten betreffende de amateurkunsten;6. De archief- en documentatiecentra : - decreet van 19 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking sluiten houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking;7. De federaties en steunpunten van deze deelsectoren. Een subsidiëring voor een geregulariseerd DAC-project wordt in dit kader niet beschouwd als een erkenning of subsidiëring.".

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij treedt in werking op 1 januari 2019.

Zij zal op verzoek van een ondertekenende partij kunnen opgezegd worden, met betekening van een opzeggingstermijn van drie maanden, bij aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 september 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

^