Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 februari 2013
gepubliceerd op 17 mei 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van de eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012025
pub.
17/05/2013
prom.
20/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van de eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subsomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van de eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Cerwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011 Vaststelling van het bedrag van de eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk (Overeenkomst geregistreerd op 31 januari 2012 onder het nummer 108061/CO/329.01)

Artikel 1.Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties die onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap vallen, die decretaal erkend zijn of gesubsidieerd worden door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Cultuur of door het gemeentebestuur, het provinciebestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en behoren tot de volgende deelsectoren : - het sociaal-cultureel volwassenenwerk : decreet van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003035522 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk sluiten betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk; - het jeugdwerk : dereet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid; decreet van 14 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003035285 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid sluiten houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugdwerkbeleid; decreet van 18 februari 2004 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdkampeer- en jeugdvormingscentra, ondersteuningstructuren en de VEW Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme; - de cultuurcentra en « De Rand » : decreet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001036078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid sluiten houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid; decreet van 29 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/04/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004201676 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid type decreet prom. 29/04/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004201677 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid type decreet prom. 29/04/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004202057 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gesubsidieerde werken type decreet prom. 29/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004201656 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van artikel 1bis van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder type decreet prom. 29/04/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004201572 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer sluiten houdende omvorming van de VZW De Rand tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap; - de volkscultuur : decreet van 27 oktober 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998036396 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur sluiten houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur; - de amateurkunsten : decreet van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2000 pub. 09/03/2001 numac 2001035244 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de amateurkunsten sluiten betreffende de amateurkunsten; - de archief- en documentatiecentra : decreet van 19 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking sluiten houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking; - de federaties en steunpunten van deze deelsectoren.

Een subsidiëring voor een geregulariseerd dacproject wordt in dit kader niet beschouwd als een erkenning of subsidiëring.

Onder « werknemers » wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel.

Art. 2.De bijlage van de collectieve arbeidsovereenkomst van de 24 november 2009 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk wordt inzake de bestanddelen van de eindejaarspremie voor het jaar 2011 als volgt aangepast en vastgelegd :

2006

2007

2008

2009

2010

2011 et suiv./en volg.

Partie fixe indexée Vast geïndexceerd gedeelte

348,48 EUR

430,61 EUR

530,85 EUR

606,23 EUR

702,75 EUR

724,46 EUR

Partie fixe non indexée Vast niet- geïndexeerd gedeelte

11,02 EUR

22,03 EUR

33,05 EUR

44,06 EUR

55,08 EUR

55,08 EUR

Partie en pourcentage Procentueel gedeelte

0,19 p.c./pct.

0,39 p.c./pct.

0,79 p.c./pct.

1,00 p.c./pct.

1,21 p.c./pct.

1,21 p.c./pct.


Art. 3.Deze overeenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^