Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 mei 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013003155 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 7 mei 2013 wordt ing(...) type wet prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013009192 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 april 2013 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 3 april 2013 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013009193 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 3 april 2013 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, ****, **** **** koninklijk besluit van 3 april 2013 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...) type wet prom. 23/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013009197 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten type wet prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013011241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming van de Directeur van de Administratieve Directie van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. - Oproep tot kandidaatstellingen Met het oog op de benoeming van de Directeur van de Administratieve Directie van de De commissie is een autonome organisme die, krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organ(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013002014 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 20sexies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013009202 bron federale overheidsdienst justitie Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 29 april 2013 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Regio Dender type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013009209 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 mei 2013, is Mevr. Bial D., assistent bij het parket van de arbeidsauditeur te Nijvel, aangewezen om het ambt van hoofd van dienst van de Commissie van de Modernisering van de Rechterlijke Orde te Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013012005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een vakbondspremie aan het personeel dat tewerkgesteld is in de centra voor gezondheid en de diensten voor de gezondheidspromotie op school, de ploegen « SOS Kinderen » en de diensten die soiale hulp verlenen aan justitiabelen, die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel vallen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013012008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013012013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (1) type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013012025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van de eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013012024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009 betreffende het vervoer van de bedienden type koninklijk besluit prom. 22/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 728.632,75 EUR aan de gemeente Vorst in het kader van de stimulering van wijken in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013021054 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Plantentuin van België type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013021053 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013200277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoens- en gelegenheidswerk type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013200276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013200307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, met betrekking tot de proeftijd van de contracten met onbepaalde duur die volgen op het interimcontract type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013200310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 FEBRUARI 2013 - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het bijkomend verlof (1) type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013200275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 1992 tot vaststelling van de bijdragen te storten door de werkgevers ter uitvoering van de artikelen 3, 4 en 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013200316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van artikel 6 van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen" betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013200319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013200328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013200413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de koopkracht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013011235 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de werkende assessoren en plaatsvervangende assessoren van de Federale Raden en van de Federale Raden van beroep van de landmeters-experten en tot benoeming van de griffiers van de Federale Raden van beroep van de landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 06/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013022260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot samenstelling van het Directiecomité van de Pensioendienst voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 24/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 september 2005 houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens

beschikking

type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031348 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Australië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Canberra op 13 oktober 1977, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Canberra op 20 maart 1984 en het tweede Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009; 2° het tweede Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Australië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Canberra op 13 oktober 1977, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Canberra op 20 maart 1984 type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031352 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1971, zoals gewijzigd door de Avenanten van 11 december 2002 en 16 juli 2009; 2° de Avenant, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door de Avenant van 11 december 2002; 3° de briefwisseling van 9 februari en van 8 maart 2011 type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031351 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964, en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971, 8 februari 1999, 12 december 2008 en 7 juli 2009; 2° de Avenant, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964, en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971, 8 februari 1999 en 12 december 2008 type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031350 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976, zoals gewijzigd door het Aanvullend Akkoord ondertekend te Brussel op 13 maart 1991 en door het Protocol gedaan te Brussel op 15 september 2009; 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976, zoals gewijzigd door het Aanvullend Akkoord ondertekend te Brussel op 13 maart 1991; 3° de briefwisseling van 9 februari en van 2 maart 2011 type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031349 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen België en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969, zoals gewijzigd en aangevuld door het Protocol ondertekend te Kopenhagen op 27 september 1999 en door het Protocol gedaan te Brussel op 7 juli 2009; 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969, zoals gewijzigd en aangevuld door het Protocol ondertekend te Kopenhagen op 27 september 1999; 3° de briefwisseling van 9 en 16 februari 2011 type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met de Protocollen I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001, gewijzigd door het Protocol gedaan te Berlijn op 23 juni 2009; 2° het Protocol, gedaan te Berlijn op 23 juni 2009, tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met de Protocollen I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001; 3° de notificatie van 25 februari 2011

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031340 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor de Directie Facilities van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (ACTIRIS) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031337 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor de Directie Werkgevers van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (ACTIRIS) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031339 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor de Directie Werkzoekenden van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor arbeidsbemiddeling (ACTIRIS) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031338 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor de Directie Onafhankelijke Diensten van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (ACTIRIS) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031341 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor de Directie HRM en Financiën van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (ACTIRIS) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031342 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur B-diensthoofd voor de Directie Partnership en Tewerkstellingsprogramma's van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (ACTIRIS)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013202833 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2013 voor de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van de gezinnen behartigt, die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013202831 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van de voorschotten op de subsidies voor 2013 aan de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van gezinnen behartigt, die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/09/2012 pub. 17/05/2013 numac 2013022227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013003153 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt de overdracht bekendgemaakt van de volledige portefeuille van hypothecai Deze overdracht is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. (...) type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013003152 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt de overdracht bekendgemaakt van een gedeelte van de portefeuille van hyp Deze overdracht is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013018227 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mijnheer Haitham HANNAN KHOURAKI en Mevr. Rabah FAHEL, die Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2013. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013018228 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV ELIA SYSTEM OPERATOR en de NV ELIA ASSET, die beide Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2013. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013018230 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer David HATZKEVICH en de bvba Dental Clinics hebben Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2013. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013018229 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv Fluxys c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2013. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013018240 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Arlette VERVLOESEM, Diane HENDRICKX, Marc VAN DEN BROECK e Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2013. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013018247 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA BRANDSTOFFEN JAN BERGMANS en Jean BERGMANS, die be Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2013. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013018246 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Johan LIPPENS heeft op 22 april 2013 de nietigverklaring g Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2013. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013018245 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Tommy DALEMANS en het VRIJ SYNDICAAT VOOR HET OPENBAAR AMB Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2013. Deze zaak is inges(...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013042005 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

document

type document prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013202983 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur van de ondersteunende diensten voor de Pool Kunst (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis) (ANG13711) Deelnemings(...) De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SE(...) type document prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013202999 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-veiligheidsassistenten (niveau C) voor de FOD Justitie (ANG13074) Na de selectie wordt een lijst met maximum 150 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst va(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? get(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013009200 bron federale overheidsdienst justitie DG E P I. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2013, wordt Romina NONIS, geboren op 2 augustus 1979, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attache-psycholoog deskundige bij de Federale Overheidsdienst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013018251 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Nationale Orden. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijke besluiten van 22 april 2013 : Leopoldsorde Zijn benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Mevr. AMELOOT, Charlotte, attaché, wonende te Brugge ; Mevr. BRISO(...) Mevr. RYCKMAN, Annick, attaché, wonende te Zaventem (R : 8/04/2013); Mevr. SCHUYVINCK, Anne, att(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013202997 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Vorst : 1; - Hamme : 2. Een van deze plaatsen vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2013; - Lede : 1. Deze plaats vervangt deze gepublic - Wichelen : 1 (in associatie). Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsbla(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013202975 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** beheerders digitaal archief De vergelijkende selectie van **** beheerders digitaal archief (niveau ****) voor de **** **** **** (****12626) werd afgesloten (...) Er zijn 4 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 17/05/2013 numac 2013031361 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Schaarbeek. - Goedkeuring Bij besluit van 23 april 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 27 maart 2013 waarbij de gemeenteraad van Schaarbeek beslist tot het toekennen van een levensduurtepremie aan de personeelsleden woonachtig in h
^