Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 juli 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/07/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002003380 bron ministerie van financien Wet houdende derde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 Sectie « Internationale Samenwerking » type wet prom. 19/07/2002 pub. 27/11/2003 numac 2002015148 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Armenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 7 juni 2001 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002000400 bron ministerie van ambtenarenzaken, ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel en tot invoering van verscheidene bepalingen voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 19/07/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002000559 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 19/07/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002003367 bron commissie voor het bank- en financiewezen Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen type koninklijk besluit prom. 19/07/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002012922 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1987 betreffende de eindejaarspremie in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 19/07/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012923 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1985 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in de ondernemingen welke rook-, ruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 19/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012942 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 19/07/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002012951 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasselijk zijn op de loon- of arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 19/07/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002014211 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1994 tot vaststelling van de vliegverkeersregelen type koninklijk besluit prom. 19/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012950 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1973 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten van de werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002007190 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002011306 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002022630 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 mei 2002 houdende de benoeming van de leden van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028079 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028084 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002036011 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere bepalingen omtrent het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2002 type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 23/05/2003 numac 2003021122 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor de herverdeling van kredieten over basisallocaties binnen de begroting van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk, BELNET » type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 23/05/2003 numac 2003021126 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor de herverdeling van kredieten over basisallocaties binnen de begroting van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie, DWTI » type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 23/05/2003 numac 2003021130 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor de herverdeling van kredieten over basisallocaties binnen de begroting van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Nationale Dienst voor Congressen, NDC »

decreet

type decreet prom. 19/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036012 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met : type decreet prom. 19/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002036018 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de republiek Armenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 7 juni 2001 type decreet prom. 19/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type decreet prom. 19/07/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002036044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de overdracht van de Vlaamse economische vertegenwoordigers van de Vlaamse regering naar Export Vlaanderen, Vlaamse openbare instelling type decreet prom. 19/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van de wet van 21 april 1965 houdende het statuut van de reisbureaus en van het decreet van 5 maart 1985 houdende oprichting van een Vlaamse Adviesraad voor Toerisme type decreet prom. 19/07/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002036053 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994 type decreet prom. 19/07/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002036057 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van de wet van 21 april 1965 houdende het statuut van de reisbureaus type decreet prom. 19/07/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002036084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de integrale jeugdhulp type decreet prom. 19/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036124 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, van het bosdecreet van 13 juni 1990, van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet zoals aangevuld door de wet van 11 augustus 1978 houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 type decreet prom. 19/07/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002036140 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II type decreet prom. 19/07/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002036141 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van de ontwikkelingsdoelen algemene en sociale vorming in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 type decreet prom. 19/07/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002036152 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende controle op de regeringsmededelingen type decreet prom. 19/07/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid type decreet prom. 19/07/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002036208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsverdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest en het Groothertogdom Luxemburg, ondertekend in Brussel op 15 december 2000 type decreet prom. 19/07/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking type decreet prom. 19/07/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002036337 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 juni 2002 houdende aanstelling van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002029451 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Adviescommissie ingesteld voor de toekenning van de hoedanigheid van topsporter of van sportbelofte en tot wijziging van het besluit van 13 juli 2001 tot vaststelling van de bedragen van de vergoedingen toegekend aan de leden van de Adviescommissie ingesteld voor het onderzoek van de programmaplannen van de erkende sportfederaties en sportverenigingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002036010 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende bijzondere maatregelen tot erkenning van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, bedoeld bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 13/08/2002 numac 2002036025 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 september 2001 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002036046 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de overdracht van de Vlaams economisch vertegenwoordigers van de Vlaamse regering naar de Vlaamse openbare instelling Export Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002036047 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1988 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse regering behoren type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002036052 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2000 houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 21/08/2002 numac 2002036067 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een subsidie aan de v.z.w. Antwerpse Rolkar voor het project « Aangepast vervoer voor personen met een beperkte mobiliteit » type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 21/08/2002 numac 2002036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een subsidie aan de Provincie Limburg - Sectie Personen met een Handicap voor het project « Aangepast vervoer voor personen met een beperkte mobiliteit - Limtax » type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002036055 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2000 houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002036077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.22 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002036073 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de herverdeling van de budgetten, ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector 2000-2005, voor het begrotingsjaar 2002 naar de functionele basisallocaties type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 28/08/2002 numac 2002036076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende maatregelen om tegemoet te komen aan de noodzaak tot leniging van dringende behoeften van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036092 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verscheidene maatregelen tot wijziging van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036097 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002036108 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de kiesprocedure voor de Raad van het Gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002036110 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan 2002 "Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit" type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036115 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002036117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002036132 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 mei 1992 betreffende de opvangcentra type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002036154 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de programmatie in de centra voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2002-2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002036163 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van programmaties van specifieke structuuronderdelen van de tweede en derde graad van instellingen voor voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002036162 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geschilberaadslaging type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002036178 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002036259 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de oprichting en de vaststelling van het statuut en de organisatie van de beoordelingscommissie bedoeld in artikel 12, § 1, van het decreet van 28 juni 2002 betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002036279 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan voor acties rond de man/vrouw-problematiek type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002036357 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende een eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten, basisallocatie 11.12 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002036399 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002036407 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de opleidingscheques type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 04/12/2002 numac 2002036460 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002036468 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 04/12/2002 numac 2002036473 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002036613 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de projecten 2002 van het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek

erratum

type erratum prom. 19/07/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002014269 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1994 tot vaststelling van de vliegverkeersregelen. - Erratum

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 19/07/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002036205 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet houdende de controle op de mededelingen van de voorzitter van het Vlaams Parlement

erratum

type erratum prom. 19/07/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002036225 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer. - Erratum

document

type document prom. 19/07/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002036411 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Geschilberaadslaging van de Vlaamse regering
^