Etaamb.openjustice.be
Wet van 26 december 2022
gepubliceerd op 30 december 2022

Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2022043150
pub.
30/12/2022
prom.
26/12/2022
ELI
eli/wet/2022/12/26/2022043150/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


26 DECEMBER 2022. - Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1 - Algemene bepalingen Art. 1.01.1 Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 1.01.2 De Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2023 wordt goedgekeurd overeenkomstig de totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde begrotingen per sectie.

Art. 1.01.3 § 1 - De kredieten voor de programma's die betrekking hebben op de werkingskosten van de administraties - bestaansmiddelenprogramma's genoemd - behelzen: 1. De bezoldigingen en allerhande toelagen van het actief en ter beschikking gesteld personeel, de bezoldigingen of lonen van het hulppersoneel, de toelagen voor hogere en bijzondere functies, de tussenkomst in de abonnementen op het gemeenschappelijk vervoer, de vergoedingen voor arbeidsongevallen - inbegrepen de uitkering van deze vergoedingen aan leden van de familie van het slachtoffer in geval van overlijden - alsook de verminderde bezoldigingen of lonen van het tijdelijk of hulppersoneel, in dienst door werkongeval getroffen.2. Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon.3. Bestendige uitgaven voor aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten: - Erelonen van advocaten en geneesheren - Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken - Presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen - Bezoldigingen van niet tot de Administratie behorende deskundigen en prestaties van derden; - Verbruiksuitgaven met betrekking tot het bezetten van de lokalen - met inbegrip van de uitgaven voor energieverbruik "stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen" - en uitgaven voor onderhoud - Bureaukosten, vervoer, belastingen, retributies, publicaties van het departement, beroepsscholing, kleding en andere kleine bestuursuitgaven; - Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, de vervoerskosten betreffende dienstreizen en de verzekeringspremies der afgevaardigden van het departement die zich naar het buitenland begeven. 4. Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.5. Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten, waaronder werken en leveringen voor de inrichting van nieuwe lokalen en de verhuiskosten.6. Huur van onroerende goederen en daarmee verband houdende belastingen van de verschillende diensten van het departement, betaald zonder de tussenkomst van de Regie der Gebouwen.7. Andere uitgaven met betrekking tot de werking van de diensten waarvan de gedetailleerde omschrijving in de bestaansmiddelenprogramma's wordt weergegeven.8. Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen: machines, meubilair, materieel en vervoermiddelen te land.9. Investeringsuitgaven inzake de informatica. § 2. In afwijking van het artikel 52, eerste lid, 1°, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties met betrekking tot de bezoldigingen en allerhande toelagen "11.00.03 - Vast en stagedoend statutair personeel " en "11.00.04 - Ander dan statutair personeel " alsook de basisallocaties 12.21.20, 12.21.48 en 12.11.99, binnen éénzelfde sectie van de begroting onder en uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden.

Deze afwijking is niet van toepassing op de basisallocaties voor de uitgaven van de beleidsorganen van de ministers en de staatssecretarissen.

In afwijking van het artikel 52 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en van lid 1 mogen, op het initiatief van de minister dat contractueel aanwerft de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds van de basisallocaties met betrekking tot de bezoldigingen en allerhande toelagen "11.00.03 - Vast en stagedoend statutair personeel " en "11.00.04 - Ander dan statutair personeel " naar de basisallocatie 06.80.20.11.20.11 "Betalingen in het kader van de tweede pensioenpijler voor contractueel personeel" herverdeeld worden". " § 3. In afwijking van het artikel 52, eerste lid, 1°, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 11.00.05 en 11.40.05 - Uitgaven voor sociaal dienstbetoon -, de basisallocaties 33.00.05 betreffende de toelagen aan de vzw's Sociale diensten en van de basisallocaties betreffende de werkings- en investeringsuitgaven met de economische codes 12 en 7x met uitzondering van basisallocaties 46.60.23.7111.01 en 46.60.23.7112.01, al of niet specifiek en al dan niet behorend tot een bestaansmiddelenprogramma, binnen éénzelfde sectie van de begroting onderen uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden.

Deze afwijking is niet van toepassing op de basisallocaties voor de uitgaven van de beleidsorganen van de ministers en de staatssecretarissen, noch op de basisallocaties 12.21.20, 12.21.48 en 12.11.99. § 4. In afwijking van paragraaf 3 mogen de erin bedoelde basisallocaties binnen éénzelfde sectie van de begroting eveneens naar de basisallocaties 21.40.01 en 21.60.02 worden herverdeeld. § 5. 1°. In afwijking van artikel 52 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en onverminderd de bepalingen van de §§ 2 tot 4 en 6 tot 8, mag de bevoegde voorzitter van het directiecomité, mits het akkoord van de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning, de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds van de basisallocaties herverdelen.

De voorgestelde verhogingen mogen echter een maximumbedrag van 100 000 EUR per basisallocatie niet overschrijden. Wanneer eenzelfde basisallocatie het voorwerp is van opeenvolgende verhogingen worden de bedragen samengeteld voor de toepassing van deze bepaling.

Deze afwijking is ook van toepassing op het Ministerie van Landsverdediging, voor dewelke de bevoegdheid aan de voorzitter van het directiecomité in naam van Defensie toegewezen wordt en aan de Federale Politie, voor dewelke de bevoegdheid aan de commissaris-generaal toegewezen wordt. 2°. De voorzitter van het bevoegde directiecomité kan de bevoegdheid die punt 1° hem verleent delegeren aan de stafdirecteur Budget en Beheerscontrole of aan de ambtenaar die deze functie uitoefent, voor het maximumbedrag dat hij vaststelt in de delegatieakte, maar dat niet meer mag bedragen dan 100 000 EUR. Deze delegatieakte wordt meegedeeld aan de bij zijn departement geaccrediteerde Inspectie van Financiën en aan de directeur-generaal van het directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning. 3°. Als de directeur-generaal van het directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning afwezig of verhinderd is, wordt de bevoegdheid die deze paragraaf hem verleent uitgeoefend door een adviseur-generaal van het directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning. 4°. Deze afwijkingen zijn niet van toepassing op de basisallocaties voor de uitgaven van de beleidsorganen van de ministers en de staatssecretarissen. § 6. 1°. In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° en 2°, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, en van paragraaf 2 van dit artikel, mogen de vastleggingskredieten van allerhande basisallocaties « 11.00.03 - Vast en stagedoend statutair personeel » en « 11.00.04 - Ander dan statutair personeel » evenals de basisallocaties 12.21.20, 12.21.48 en 12.11.99 van de secties 16 en 17 van de begroting herverdeeld worden met de overeenkomstige vastleggingskredieten van sectie 01 op volgende wijze: - Bovenvermelde kredieten van sectie 16 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 3 van het programma 30/6 van sectie 01; - Bovenvermelde kredieten van sectie 17 met de overeenkomstige kredieten van de activiteiten 6, 7 en 8 van het programma 30/6 van sectie 01. 2°. In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° en 2°, van dezelfde wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten, en van paragraaf 3 van dit artikel, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 11.00.05 en 11.40.05 - Uitgaven voor sociaal dienstbetoon - en van de basisallocaties betreffende de niet specifieke werkings- en investeringsuitgaven met de economische codes 12 en 74 van de secties 02, 06, 14, 16, 17 en 46 herverdeeld worden met de overeenkomstige vastleggingskredieten van sectie 01, op volgende wijze: - Bovenvermelde kredieten van sectie 02 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 1 van het programma 30/6 van sectie 01 - Bovenvermelde kredieten van sectie 06 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 9 van het programma 30/6 van sectie 01 - Bovenvermelde kredieten van sectie 14 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 2 van het programma 30/6 van sectie 01 - Bovenvermelde kredieten van sectie 16 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 3 van het programma 30/6 van sectie 01 - Bovenvermelde kredieten van sectie 17 met de overeenkomstige kredieten van de activiteiten 6, 7 en 8 van het programma 30/6 van sectie 01 - Bovenvermelde kredieten van sectie 46 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 4 van het programma 30/6 van sectie 01 Deze afwijking is niet van toepassing op de basisallocaties 12.21.48 en 12.11.99. 3°. In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° en 2°, van dezelfde wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 19.55 21 61.41.03 en 19.55 22 41.40.02 herverdeeld worden met de overeenkomstige vastleggingskredieten van activiteit 5 van programma 30/6 van sectie 01 en mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 46.60 11 33.00.01 en 46.61 12.11.23 herverdeeld worden met de overeenkomstige kredieten van activiteit 4 van het programma 30/6 van sectie 01. 4°. De vereffeningskredieten van de basisallocaties van deze paragraaf mogen mutatis mutandis eveneens herverdeeld worden onder dezelfde voorwaarden. § 7. In afwijking van artikel 52 van dezelfde wet van 22 mei en van de paragrafen 2 en 3 van dit artikel, worden herverdelingen enkel toegestaan in sectie 01 van de begroting binnen de grenzen van de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds van elke activiteit van het programma 30/6. Deze afwijking geldt niet voor de activiteiten 6,7 en 8 van het voormelde programma 30/6, die onderling herverdeeld mogen worden. § 8. 1°. De paragrafen 2 en 3 zijn niet van toepassing op de basisallocaties van de volgende programma's: 12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 en 44.55.2. 2°. In afwijking van artikel 52, eerste lid, 2°, van dezelfde wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten, kunnen de vereffeningskredieten van de basisallocaties van de programma's opgenomen onder punt 1° hierboven slechts worden herverdeeld binnen elk van deze programma's.

Art. 1.01.4 Provisies kunnen worden toegestaan aan advocaten, experten en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van de Staat optreden.

Art. 1.01.5 In afwijking van artikel 48, derde lid, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, kunnen toelagen worden toegekend in toepassing van artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en ten laste van het fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel.

Art. 1.01.6 In uitvoering van artikel 2, eerste lid, 3° , b), van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de hieronder lijst omvat de entiteiten gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen met beheersautonomie:

Secteur

Omschrijving

FOD/SPF

Libellé

Sector

EN_61046

Belgische Mededingingsautoriteit

32

Autorité belge de la concurrence

EN_61046

EN_62002

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

32

Institut belge des services postaux et des télécommunications

EN_62002

EN_62018

Studiecentrum voor Kernenergie

32

Centre d'études de l'énergie nucléaire

EN_62018

EN_62019

Instituut voor de Nationale Rekeningen

32

Institut des comptes nationaux

EN_62019

EN_62020

Koninklijk Filmarchief België

46

Cinémathèque royale de Belgique

EN_62020

EN_62022

Koninklijk Gesticht van Mesen

16

Institution royale Messines

EN_62022

EN_62023

Agentschap Buitenlandse Handel

14

Agence pour le Commerce extérieur

EN_62023

EN_62025

Instituut voor gerechtelijke opleiding

12

Institut de formation judiciaire

EN_62025

EN_62026

Nationale Arbeidsraad

23

Conseil national du travail

EN_62026

EN_62027

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

32

Conseil central de l'économie

EN_62027

EN_62028

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen

32

Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises

EN_62028

EN_62036

Fonds Dring. Geneesk.Hulpverl.

25

Fonds d'aide médicale urgente

EN_62036

EN_62037

NV Paleis voor Schone Kunsten

02

SA Palais des beaux-arts

EN_62037

EN_62040

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en Gas

32

Commission de régulation de l'électricité et du gaz

EN_62040

EN_62041

NV Fonds Spoorweginfrastructuur

33

SA Fonds Infrastr. ferroviaire

EN_62041

EN_62048

UNIA - Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme

07

UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations

EN_62048

EN_62049

MYRIA - Federaal Migratiecentrum

07

MYRIA - Centre fédéral Migration

EN_62049

EN_65001

VZW Egov

07

ASBL Egov

EN_65001

EN_65003

VZW Sociaal Verwarmingsfonds

32

ASBL Fonds social chauffage

EN_65003

EN_65009

Commissie voor Boekhoudkundige Normen

32

Commission des normes comptables

EN_65009

EN_65017

EIG EURIDICE

32

EIG EURIDICE

EN_65017

EN_65026

NIRAS - Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen

32

ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies

EN_65026

EN_65027

Vermogen van de Koninklijke Militaire School

16

Patrimoine de l'Ecole royale militaire

EN_65027

EN_65030

NV APETRA

32

SA APETRA

EN_65030

EN_65031

NV ASTRID

13

SA ASTRID

EN_65031

EN_65032

NV Belgoprocess

32

SA Belgoprocess

EN_65032

EN_65034

NV Certi-fed

18

SA Certi-fed

EN_65034

EN_65035

NV Enabel Belgisch Ontwikkeling Agentschap

14

SA Enabel, Agence belge de Développement

EN_65035

EN_65040

NV Congrespaleis

46

SA Palais des Congrès

EN_65040

EN_65041

NV Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI)

18

SA Société belge d'investissement international (SBI)

EN_65041

EN_65042

BIO INVEST - NV Belgiche Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

14

BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement

EN_65042

EN_65043

NV Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)

18

SA Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI)

EN_65043

EN_65045

NV Zephyr-Fin

18

SA Zephyr-Fin

EN_65045

EN_65050

Consumentenombudsdienst

32

Service de médiation pour le consommateur

EN_65050

EN_65052

Ombudsdienst voor energie

32

Service de médiation pour l'énergie

EN_65052

EN_65065

Cel.fin informatieverwerking

12-18

Cellule de traitement des Information Financières

EN_65065

EN_65067

NV Dexia

18

SA Dexia

EN_65067

EN_65070

Sciensano (ex Centrum Diergeneeskunde v WIV)

25

Sciensano (ex Centre Etude &Recherche Vétérinaire v ISP)

EN_65070

EN_65071

CNZ -Commissie voor nucleaire voorzieningen

32

CNP - Commission des provisions nucléaires

EN_65071

EN_65080

Infrabel - SPV (162 NV, Zwankendamme NV en Brussels Port NV)

33

Infrabel - SPV (162 SA, Zwankendamme SA en Brussels Port SA)

EN_65080

EN_65081

TUC RAIL

33

TUC RAIL

EN_65081

EN_65082

DoseVUE NV

32

DoseVUE SA

EN_65082

EN_65085

WOOD PROTECT NV

33

WOOD PROTECT SA

EN_65085

EN_65085

Myrrha

32

Myrrha

EN_65085

EN_65085

Relaunch for the Future NV

18

Relaunch for the Future SA

EN_65085


Art. 1.01.7 In uitvoering van artikel 19, § 3 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat wordt het plafond van de meerjarige niet-recurrente juridische verbintenissen de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer met dergelijke verbintenissen in de onderstaande tabel vastgelegd.

Nr.Entiteit - Omschrijving

Total plafond des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes (en euros) Totaal plafond van de meerjarige niet- recurrente juridische verbintenissen (in euro)

N° Entité - Libellé

EN_62005 - Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

7.235.000

EN_62005 - Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile

EN_61023 - Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten

40.998.644

EN_61023 - Service de l'Etat à gestion séparée pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national

EN_62050 - Federaal Agentschap voor de schuld

512.163

EN_62050 - Agence de la dette


HOOFDSTUK 2 - Bijzondere bepalingen der departementen Sectie 01 Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie Art. 2.01.1 Binnen de perken van de kredieten van de betrokken basisallocatie kan de volgende toelage worden toegekend: PROGRAMMA 30/6 ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE Toelage aan de VZW "Stichting Prins Laurent".

Art. 2.01.2 De Eerste minister wordt gemachtigd ten laste van de kredieten van de activiteit 1 van het programma 30/6 - Activiteiten van de Koninklijk Familie uitgaven vast te leggen en te vereffenen.

Art. 2.01.3 De minister bevoegd voor de Buitenlandse Zaken wordt gemachtigd ten laste van de kredieten van de activiteit 2 van het programma 30/6 - Activiteiten van de Koninklijk Familie uitgaven vast te leggen en te vereffenen.

Art. 2.01.4 De minister bevoegd voor Landsverdediging wordt gemachtigd ten laste van de kredieten van de activiteit 3 van het programma 30/6 - Activiteiten van de Koninklijke Familie uitgaven vast te leggen en te vereffenen.

Art. 2.01.5 De minister bevoegd voor het detachement veiligheid van het Koninklijke Paleis wordt gemachtigd ten laste van de kredieten van de activiteiten 6 tot en met 8 van het programma 30/6 - Activiteiten van de Koninklijke Familie uitgaven vast te leggen en te vereffenen.

Art. 2.01.6 § 1. De Staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen wordt gemachtigd ten laste van de kredieten van de activiteit 5 van het programma 30/6 - Activiteiten van de Koninklijke Familie, uitgaven vast te leggen en te vereffenen. § 2. In afwijking van artikel 2 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, wordt de Regie der Gebouwen gemachtigd om het onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de koninklijke domeinen van Laken (Belvédère), Ciergnon en Romarins ten laste te nemen.

Art. 2.01.7 De Staatssecretaris bevoegd voor wetenschapsbeleid wordt gemachtigd ten laste van de kredieten van de activiteit 4 van het programma 30/6 - Activiteiten van de Koninklijk Familie, uitgaven vast te leggen en te vereffenen.

Art. 2.01.8 De Staatssecretaris bevoegd voor de Informatie- en Communicatietechnologie wordt gemachtigd ten laste van de kredieten van de activiteit 9 van het programma 30/6 - Activiteiten van de Koninklijke Familie uitgaven vast te leggen en te vereffenen.

Art. 2.01.9 In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1°, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de Federale Staat mogen de vastleggingskredieten van de programma's van afdelingen 35 en 36 herverdeeld worden onder elkaar.

Section 02 SPF Chancellerie du Premier Ministre Art. 2.02.1 In afwijking van art. 66 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, mogen voorschotten tot een maximumbedrag van 250.000 euro verleend worden aan de rekenplichtige van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Door middel van deze voorschotten mag de rekenplichtige schuldvorderingen van allerlei aard, met inbegrip van de aankoop van roerende patrimoniumgoederen, betalen die niet hoger zijn dan 1.000 EUR. Art. 2.02.2 Binnen de perken van de betrokken basisallocaties, kunnen de volgende toelagen en bijdragen worden toegekend : Toelage aan de VZW "gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen" op de basisallocaties 02.21.01.33.00.01, 02.32.10.33.00.01, 02.33.01.10.33.00.01, 02.34.01.33.00.01 en 02.35.01.33.00.01.

PROGRAMMA 31/1 - EXTERNE COMMUNICATIE Toelage aan het Internationaal Perscentrum "Résidence Palace";

Subsidies aan verenigingen, instellingen en lokale overheden voor de ondersteuning van activiteiten die binnen de communicatieopdrachten van de Kanselarij passen, waaronder de promotie van het imago van België en/of van de federale administratie.

PROGRAMMA 32/3 - SOCIALE TUSSENKOMSTEN Vakbondspremies.

PROGRAMMA 33/0 - FEDERAAL INSTITUUT VOOR DUURZAME ONTWIKKELING Toelage aan de VZW "gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen".

PROGRAMMA 33/1 - FEDERAAL INSTITUUT VOOR DUURZAME ONTWIKKELING Toelagen aan Transitienetwerk Middenveld en Associations 21 als erkende koepel- of netwerkorganisatie overeenkomstig artikel 19/4 § 2 van het hoofdstuk V/2 van de wet van 05 mei 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 bron diensten van de eerste minister 5 MEI 1997 Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling sluiten betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

Toelagen aan organisaties (verenigingen en/of organisaties met een vennootschapsstatuut) in het kader van concrete projecten en initiatieven met betrekking tot het bevorderen, in praktijk brengen of ondersteunen van een duurzame ontwikkeling. De projecten en initiatieven kunnen enkel via een daartoe bestemde aanvraagformulier aan het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling worden bezorgd, die een het project of initiatief evalueert in overeenstemming met de vooropgestelde voorwaarden, die voorafgaandelijk op de website van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling worden gepubliceerd.

Toelagen aan organisaties (verenigingen en/of organisaties met een vennootschapsstatuut) die kaderen in een specifieke projectoproep. De modaliteiten van de projectoproep en de voorwaarden waaraan de organisatie en de projecten dienen te beantwoorden worden voorafgaandelijke op de website van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling gepubliceerd.

Toelagen aan internationale instellingen en organisaties om het internationale proces inzake duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Toelagen aan Gemeenten en andere lokale overheden om goede praktijken inzake duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Toelagen aan de lidstaten van de Europese Unie met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

PROGRAMMA 34/1 - CYBERSECURITY Subsidies aan verenigingen en voor de ondersteuning van activiteiten die binnen de opdrachten van het CCB passen PROGRAMMA 35/0 - Federale Interne Audit Toelage aan de VZW "gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen".

PROGRAMMA 36/1 - ZETELBELEID Bijdragen van België aan internationale organismen in het kader van het Zetelbeleid.

Bijdragen aan de SHAPE in uitvoering van het Garrison Support Arrangement" (GSA), dat werd afgesloten tussen België en SHAPE en goedgekeurd door de ministerraad van 12 maart 2014.

Specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Hainaut-Centre, gelijkgesteld aan de loonkosten van de brandweerlieden van de hulpverleningszone Hainaut-Centre en de beheerskosten vereist voor de uitvoering van de opdrachten van de zone bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Toelagen aan de Regie der Gebouwen, bestemd voor investeringen, buitengewoon onderhoud en andere uitgaven in de gebouwen bezet door de internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen.

Specifieke dotatie aan de Regie der Gebouwen bestemd voor de bouw van een 5de voorlopige europese school.

Art. 2.02.3 De Eerste Minister is gemachtigd om, in het belang van de Schatkist en mits naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten, ruilovereenkomsten af te sluiten teneinde de vernieuwing van de uitrustingen van de ICT Shared Services te bevorderen.

Art. 2.02.4 Binnen de perken van de kredieten ingeschreven in het programma 21/1 "ICT -Netwerk" mogen - naast de recurrente werkingskosten en de investeringen - ook allerhande uitgaven vereffend worden die verband houden met gepresteerde diensten en met de installatie en het onderhoud van software en hardware bij de diverse diensten-gebruikers die aangesloten zijn op het netwerk van de ICT. Art. 2.02.5 De Algemene Directie Externe Communicatie wordt gemachtigd uitgaven te verrichten voor de informatie- en communicatieopdrachten uitgevoerd ten behoeve van de federale en programmotorische overheidsdiensten.

Daartoe int de Algemene Directie Externe Communicatie voorschotten, via het IPC, van de betrokken FOD's en POD's, voorafgaand aan de betaling van deze uitgaven.

Art. 2.02.6 In afwijking van art.18, § 1, 2° op van de wet van 19 april 1963 tot oprichting van een openbare instelling genaamd Koninklijke Muntschouwburg, inzonderheid gewijzigd bij het Koninklijke besluit nr. 545 van 31 maart 1987 betreffende de Koninklijke Muntschouwburg, wordt de toelage aan de Koninklijke Muntschouwburg (BA 31.20.4140.21) voor 75% gestort in de loop van het eerste trimester.

Het saldo wordt telkens in september van elk jaar overgemaakt.

Indien in de loop van het jaar een bijkomende toelage toegekend wordt, mag deze onmiddellijk gestort worden in een enkele schijf van 100%.

Art. 2.02.7 Bij toepassing van art.18 van de wet van 22 april 1958 houdende statuut van het Nationaal Orkest van België, wordt la dotatie aan het Nationaal Orkest van België (BA31.20.41.40.22) voor 75% gestort in de loop van het eerste trimester.

Het saldo wordt telkens in september van elk jaar overgemaakt.

Indien in de loop van een bijkomende toelage toegekend wordt, mag deze onmiddellijk gestort worden in een enkele schijf van 100%.

Art. 2.02.8 In uitvoering van artikel 13, 3° van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad sluiten houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en in uitvoering van artikel 34 van de beheersovereenkomst tussen de Belgische staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten" voor de periode 2016-2019, goedgekeurd bij KB van 26/05/2016 (B.S. van 17/06/2016) wordt de toelage voor de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten" (BA 31.20.4140.25) voor 75% gestort in de loop van het eerste trimester.

Het saldo wordt telkens in september van elk jaar overgemaakt .

Indien in de loop van een bijkomende toelage toegekend wordt, mag deze onmiddellijk gestort worden in een enkele schijf van 100%.

Art. 2.02.9 De Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Residence Palace - Internationaal Perscentrum - Brussel" (IPC) wordt gemachtigd om de financiering over te nemen van de opdrachten ten laste van het afgeschaft organiek begrotingsfonds 02-1, met name de gedeeltelijke of volledige financiering van informatie- en communicatiecampagnes ontwikkeld door de Algemene directie Externe Communicatie.

Te dien einde ontvangt de Algemene Directie via het IPC de voorschotten, diverse opbrengsten, met uitzondering van ontvangsten uit sponsoring, terugbetalingen in het kader van de in het vorig lid bedoelde opdrachten.

Art. 2.02.10 PROGRAMMA 36:ZETELBELEID In afwijking van artikel 52 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en in afwijking van bij wijze van uitzondering op artikel 1-01-03 § 2&3 van deze wet, kunnen de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds van de basisallocaties van organisatieafdeling 36 "Zetelbeleid" onderling en uitsluitend onder elkaar worden herverdeeld.

Art. 2.02.11 PROGRAMMA 34/1 Cyberveiligheid De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van Europese gesubsidieerde projecten mogen aangewend worden voor het toekennen van financiële steun aan derden (Cascading Funding). Ze worden geboekt op de nieuwe orderekening/ derdenrekening 02GL4930560 daar dit het zuiver doorstorten betreft van Europese subsidies aan andere organisaties.

Sectie 06 FOD Beleid en Ondersteuning Art. 2.06.1 In afwijking van artikel 66 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, mogen voorschotten tot een maximumbedrag van 10 000 EUR verleend worden aan de rekenplichtigen van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Door middel van deze voorschotten mogen de rekenplichtigen alle dienstkosten tot 5 500 EUR betalen, alsmede, ongeacht hun bedrag, de verbruikskosten van water, gas, elektriciteit, telefoon, stookolie en brandstof voor autovoertuigen, alsook de vergoedingen en toelagen van alle aard welke op de begroting toegekend worden.

Mogen, ongeacht het bedrag, met deze voorschotten worden betaald: 1) de uitgaven van sociale aard;2) de kosten voor zendingen in het buitenland en voor frankering van de briefwisseling, alsmede de voorschotten op deze kosten. Aan de rekenplichtigen belast met de betaling van zendingskosten in het buitenland wordt toelating gegeven om de nodige voorschotten te verlenen aan de ambtenaren belast met een opdracht in het buitenland.

Art. 2.06.2 De provisionele kredieten ingeschreven op basisallocaties 06.90.10.0100.01 tot 06.90.10.0100.12 mogen, na het akkoord van de minister van Begroting, volgens de behoeften, worden verdeeld over de passende programma's van de begrotingen van de betrokken departementen door middel van een koninklijk besluit.

In afwijking van artikel 91, § 2 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, mag de verdeling bij koninklijk besluit van dit provisioneel krediet eveneens de financiële staatstussenkomst ten gunste van de instellingen van openbaar nut verhogen.

Art. 2.06.3 De provisionele kredieten ingeschreven op basisallocatie 06.40.22.0100.02 mogen, na het akkoord van de minister van Begroting, volgens de behoeften, worden verdeeld over de passende programma's van de begrotingen van de betrokken departementen door middel van een koninklijk besluit.

In afwijking van artikel 91, § 2 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, mag de verdeling bij koninklijk besluit van dit provisioneel krediet eveneens de financiële staatstussenkomst ten gunste van deze instellingen van openbaar nut verhogen Art. 2.06.4 Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen de volgende toelagen worden toegekend: Programma 40/0 - Leiding en beheer 1° Toelage aan de vzw "Sociale dienst van horizontale FOD en de Regie van gebouwen" de basisallocatie 06.40.01.3300.05 PROGRAMMA 40/2 - REKRUTERING EN ONTWIKKELING 1° Subsidies ter bevordering van of voor het bestuderen van het openbaar ambt in het algemeen, ter verbetering van de personeelscultuur en voor het gelijke kansen- en diversiteitsbeleid bij de federale Staat kunnen toegekend worden op de basisallocatie 06.40.22.3300.20.; 2° Bijdrage aan het Internationaal Instituut voor Bestuurswetenschappen op basisallocatie 06.40.22.3300.20.; 3° Bijdrage aan het Europees Instituut voor Bestuurskunde te Maastricht op basisallocatie 06.40.22.3300.20.; 4° Tegemoetkoming voor vormingsactiviteiten georganiseerd door de representatieve vakorganisaties op basisallocatie 06.40.22.3300.21, volgens de modaliteiten bepaald door het koninklijk besluit van 24 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum - Duitse vertaling sluiten1 betreffende de toekenning van een toelage aan de representatieve vakorganisaties bedoeld in artikel 7 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en haar personeel.

PROGRAMMA 40/3 - DIGITALE TRANSFORMATIE 1° Toelagen in het kader van een samenwerking tussen de FOD Beleid en Ondersteuning en nationale en internationale organisaties voor ICT-projecten ten voordele van de burger en die van algemeen belang zijn op basisallocatie 06.40.31.3540.01; 2° Toelagen de-radicalisering Digital Belgium Skills Fund, voor een maximum van 5.900.000 €; 3° Toelagen in het kader van een samenwerking tussen FOD Beleid en Ondersteuning en vzw's en organisaties i.v.m. ICT-projecten ten voordele van de burger en die van algemeen belang zijn.

PROGRAMMA 41/1 HET KLIMAAT, TRANSITIE EN RELANCE FONDS Toelagen in het kader van opdrachten van het Budgettaire investeringsfonds van de federale overheid: het klimaat, transitie en relance fonds" PROGRAMMA 50/0 FINANCIERING VAN HET INTERFEDERAAL KORPS Toelage aan de vzw "Sociale dienst van horizontale FOD en de Regie van gebouwen" op de basisallocatie 06.50.11.4160.05 Art. 2.06.5 De reserves van de thesaurierekening Empreva 06.87.01.51.11B kunnen in de loop van 2023 gebruikt worden om de resterende openstaande verplichtingen die dateren van voor het begrotingsjaar 2023 af te lossen.

Art 2.06.6 In afwijking van artikel 52, eerste alinea, 2° van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en in afwijking van artikel 1-01-3 § 2 van deze wet, zijn de vastleggingskredieten van de basisallocaties van de activiteit 06.40.2.4 enkel onderling herverdeelbaar en niet met andere vastleggingskredieten van de andere basisallocaties binnen de FOD BOSA. Art 2.06.7 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de samenwerking van de FOD BOSA met de "Europese Unie worden geboekt op de rekening 06.86.160443C8 van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.06.8 Het eventueel op het eind van het vorig jaar beschikbaar saldo van de provisionele voorschotten gestort door de FOD BOSA aan de Regie der gebouwen mag vanaf 1 januari van het betrokken begrotingsjaar aangewend worden voor de verrekening van de door de FOD BOSA verschuldigde bedragen voor het betrokken begrotingsjaar.

Art. 2.06.9 In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt het fonds "Budgettaire investeringsfonds van de federale overheid : Het klimaat, transitie en relance fonds " van het programma 06-41-1, gemachtigd een debettoestand te vertonen in vastlegging welke het bedrag van 300 000 000 euro niet mag overschrijden en in vereffening welke het bedrag van 400 000 000 euro niet mag overschrijden.

Art. 2.06.10 In afwijking van artikel 91 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, kan de toekenning van toelagen aan administratieve openbare instellingen in het kader van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht de kredieten van de begroting van deze administratieve openbare instellingen verhogen.

Sectie 12 FOD Justitie Art. 2.12.1 § 1 In afwijking van artikel 66 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat mag aan de rekenplichtige van de Veiligheid van de Staat voor de betaling van confidentiële uitgaven, voorschotten worden toegestaan tot een maximumbedrag van 250 000 EUR. Door middel van deze voorschotten mogen alle schuldvorderingen, ongeacht het bedrag, aangaande werkingskosten en vergoedingen van alle aard, worden betaald binnen het hierna aangegeven kader.

De fondsen die via de basisallocatie 12 55 11 12 11 37 werden verkregen en de fondsen die tevoren werden verkregen op dezelfde wijze en die op het einde van het begrotingsjaar nog beschikbaar zijn, worden tot een bedrag van 400 000 EUR overgedragen naar het volgende begrotingsjaar.

Die fondsen mogen worden gebruikt vanaf 1 januari van dat volgende jaar om uitgaven te betalen die te maken hebben met de bescherming van personen en goederen en met de veiligheidsmaatregelen.

De overtollige fondsen boven 400 000 EUR worden teruggestort aan de Schatkist.

De rekenplichtige verantwoordt die storting in de jaarlijkse rekening van zijn verrichtingen die hij voorlegt aan het Rekenhof. § 2 In afwijking van artikel 66 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat mag aan de rekenplichtige van het project Belgian Secure Communications voor de betaling van confidentiële uitgaven, voorschotten worden toegestaan ten laste van de basisallocatie 12 40 03 121137 tot een maximumbedrag van 1 000 000 EUR per schijf.

Door middel van deze voorschotten mogen alle schuldvorderingen, ongeacht het bedrag, aangaande werkingskosten, worden betaald binnen het hierna aangegeven kader.

De fondsen die op het einde van het begrotingsjaar 2023 nog beschikbaar zijn, worden overgedragen naar het volgende begrotingsjaar en dit uiterlijk tot begrotingsjaar 2024.

Die fondsen mogen worden gebruikt vanaf 1 januari van dat volgende jaar om uitgaven te betalen die te maken hebben met de werkingskosten.

De overtollige fondsen worden op het einde van het project in 2024 teruggestort aan de Schatkist.

De rekenplichtige verantwoordt die storting in de eindrekening van zijn verrichtingen die hij voorlegt aan het Rekenhof.

De rekenplichtige legt tevens jaarlijks rekening van zijn beheer af aan het Rekenhof.

Art. 2.12.2 De terugvordering van de voorschotten onder de vorm van lening toegekend aan de personeelsleden, kan, in voorkomend geval, worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 23, 4°, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

Art. 2.12.3 Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen de volgende toelagen worden toegekend : PROGRAMMA 40/3 - STUDIES EN DOCUMENTATIE 1) Toelagen aan publicaties en aan wetenschappelijke instellingen ;2) Toelage aan de vzw "Geschillencommissie reizen";3) Toelage aan de Kinderrechten Coalitie Vlaanderen en aan de Coordination des ONG pour les droits de l'enfant ;4) Toelage aan de VZW "Verzoeningscommissie - bouw". PROGRAMME 51/0 - BESTAANSMIDDELEN Toelage aan Europris.

Toelagen aan de lokale besturen in het kader van de detentiehuizen.

PROGRAMMA 51/3 - MEDISCHE EN PARAMEDISCHE ZORGEN AAN GEDETINEERDEN Toelagen aan organismen belast met de therapeutische begeleiding van de daders van seksuele misdrijven.

PROGRAMMA 55/0 - BESTAANSMIDDELEN Deelneming van België in de werkingskosten van internationale instellingen.

PROGRAMMA 56/0 - BESTAANSMIDDELEN Toelage aan de Instituten voor forensische geneeskunde.

PROGRAMMA 56/2 - Financiering alternatieve straffen en maatregelen Toelagen in het kader van de begeleiding van alternatieve straffen en gerechtelijke maatregelen.

Toelagen in het kader van de begeleiding van alternatieve straffen en gerechtelijke maatregelen op vlak van verkeer.

PROGRAMMA 58/1 - DIENST VOOGDIJ MINDERJARIGE VREEMDELINGEN Toelagen aan openbare instellingen en verenigingen belast met de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

PROGRAMMA 58/2 - INTERNATIONALE SAMENWERKING Aandeel van België in de werkingskosten van de Internationale Organisatie voor de Criminele Politie te Lyon (I.O.C.P.).

Deelneming van België in de werkingskosten van internationale instellingen.

PROGRAMMA 58/5 - DIVERSITEIT, INTERCULTURALITEIT EN GELIJKHEID VAN KANSEN Toelage aan de gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel.

Toelagen aan private en publieke organisaties in het kader van de diversiteit, de interculturaliteit en de gelijkheid van kansen.

Toelage aan « Child Focus ».

PROGRAMMA 59/0 - ERKENDE EREDIENSTEN Toelage voor de werkingskosten van het representatief orgaan van de Anglicaanse eredienst.

Toelage voor de werkingskosten van het representatief orgaan van de Orthodoxe eredienst.

PROGRAMMA 59/2 - ISLAMITISCHE EREDIENST Toelage voor de erkenning van de islamitische eredienst.

PROGRAMMA 59/3 - BOEDDHISME Toelage aan de vzw Boeddhistische Unie van België voor de erkenning van het Boeddhisme.

PROGRAMMA 59/4 - HINDOEISME Toelage aan de vzw Hindoe Forum van België PROGRAMMA 62-4: COMMISSIE VOOR DE HULP AAN SLACHTOFFERS Toelage aan de internationale vzw V-Europe PROGRAMMA 62/7 - NATIONALE COMMISSIE VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND Federale bijdrage in de financiering van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind in uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 19 september 2005.

Art. 2.12.4 In afwijking van artikel 61, alinea 2 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de Federale Staat, wordt de minister van Justitie er toe gemachtigd met de instellingen van de Europese Unie, overeenkomsten af te sluiten voor realisering van Europese projecten, gefinancierd door de Europese Unie. Deze projecten beogen op Europees vlak de betere werking en integratie van justitie.

Art. 2.12.5 In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds van de Kansspelcommissie (programma 12-62-5), tot beloop van een bedrag van 290 000 EUR, van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Art. 2.12.6 Het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 58-5 (B.A. 53.01.00.01) - Provisioneel krediet bestemd voor acties in het kader van het Nationaal Plan tegen Racisme - mag, op voorstel van de Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit en van de Staatssecretaris voor Begroting, volgens de behoeften, worden verdeeld over de passende programma's van de begrotingen van de betrokken departementen door middel van een koninklijk besluit.

Sectie 13 FOD Binnenlandse Zaken Art. 2.13.1 § 1. In afwijking van artikel 135 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, wordt het maximumbedrag van de geldvoorschotten die aan de voorschotrekenplichtigen van de diensten en instellingen van wie de uitgaven in de onderhavige sectie zijn ingeschreven, bepaald op maximum 5 000 EUR. Door middel van deze voorschotten mogen de voorschotrekenplichtigen alle dringende uitgaven doen tot en met 500 EUR per uitgave (incl. btw). § 2. In afwijking van § 1 mogen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 15 000 EUR verleend worden voor alle uitgaven van het programma 55 voor de kosten van repatriëring en verwijdering van ongewenst geachte personen. De beperking van 500 EUR per uitgave geldt niet voor deze kosten. § 3. Indien de voorschotrekenplichtigen voormelde maximumbedragen aan geldvoorschotten overschrijdt, moet hij/zij de reeds ontvangen voorschotten verantwoorden, alvorens een nieuw voorschot kan verkregen worden.

Art. 2.13.2 Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen de volgende toelagen worden toegekend : PROGRAMMA 40/4 - FINANCIERING VAN DE GEMEENTEN, GEWESTEN EN ANDERE INSTELLINGEN 1° Toelagen voor de financiering van de taalpremies, ten gunste van : a) het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Brusselse agglomeratie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, evenals de instellingen van openbaar nut die van deze instellingen afhangen;b) de plaatselijke diensten in de zin van artikel 9 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken die gelegen zijn in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad;c) de ziekenhuizen die afhangen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.2° Opvang asielzoekers: Toelagen aan organisaties en gemeenten die een bijdrage leveren tot ondersteuning en spreiding van vluchtelingen. Toelagen aan organisaties voor de individuele evaluatie van de specifieke noden van kwetsbare personen en aanpassing van hun huisvesting.

Toelagen aan organisaties die steun verlenen aan initiatieven voor psychologische bijstand (individuele ten laste name, preventiehulpmiddelen, informatie en vorming).

Toelagen aan organisaties die als doel hebben het verblijf in de opvangcentra tot een nuttige periode te maken waarin eenieder zich vaardigheden kan eigen maken die overbrengbaar zijn (bij voorbeeld, basisstudies, alfabetisering, het leren van een nationale taal, scholingsprogramma's, ... enz.) onafhankelijk van de afloop van de asielprocedure.

Toelagen aan organisaties voor de individuele inlichtingen betreffende de rechten en plichten van de asielzoekers, waaronder het recht tot sociale hulp en de condities voor opvang, de juridische procedure en bijstand, het institutioneel stelsel, de levensomstandigheden in België en de hulp bij terugkeer.

Toelagen aan organisaties die de opdrachten van een sociaal vertaalbureau vervullen.

Toelagen aan organisaties voor de ontwikkeling van het lokale beleid inzake communicatie en de bevordering van algemene communicatiemiddelen met betrekking tot de opvang van asielzoekers.

Toelagen aan organisaties die programma's of projecten in het kader van vrijwillige terugkeer uitvoeren.

PROGRAMMA 50/6 - FONDS VOOR DE RISICO'S VAN ZWARE ONGEVALLEN Toelage aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en aan de hulpverleningszones voor het aankopen van bijzonder materieel en het realiseren van projecten voor de brandweerdiensten, in het kader van het beheer van het Seveso-risico.

PROGRAMMA 51/1 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 1° Toelagen aan hen die daden van moed hebben verricht en daarbij het slachtoffer van hun offervaardigheid zijn geworden of aan rechthebbenden van helden die door hun moedige daad het leven verloren hebben of aan de klaarblijkelijke gevolgen ervan bezweken zijn, ook voor vergoedingen voor begrafeniskosten.2° Toelage aan de Vereniging tot Bevordering van Brussel als tussenkomst in de kosten voor inrichting van feestelijkheden in de Warande ter gelegenheid van het jaarlijks Nationaal Feest. PROGRAMMA 54/0 - BESTAANS- MIDDELENPROGRAMMA 1° Toelage aan een opleidingsraad voor de brandweerdiensten.2° Bijdrage in de kosten van voorlichting, documentatie en public relations inzake civiele veiligheid. PROGRAMMA 54/8 - FINANCIERING HULPVERLENINGSZONES EN BRANDWEERDIENSTEN 1° Toelage aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de hulpverleningszones voor het aankopen van bijzonder materieel voor de brandweerdiensten.2° Toelagen aan de Brandweervereniging Vlaanderen, de "Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone", de Nationale Kas voor onderlinge hulp der brandweermannen, de Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers en aan de Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique.3° Bijdragen in de financiering van de cursussen georganiseerd door de provinciale opleidingscentra voor de leden van de brandweerdiensten.4° Bijdragen in de financiering van de opgelopen uitgaven voor het organiseren van opleidingen door de provinciale opleidingscentra voor de leden van de brandweerdiensten.5° Dotaties aan de hulverleningszones voor hun werking.6° Dotaties aan de hulpverleningszones met het oog op het financieren van de hervorming, de aanschaf van bijzonder materieel en uitrustingsvoorwerpen en het verzekeren van de aanwerving van brandweermannen.7° Toelage aan de brandweerdienst van Brussel hoofdstad voor de aanschaf van bijzonder materieel en uitrustingsvoorwerpen.8° Subsidie aan de hulpverleningszone van West-Vlaanderen Zone 1 om de loonkosten te dekken van de leden van de Civiele Bescherming die definitief door de hulpverleningszone benoemd worden in de graad van brandweerman na hun stageperiode.9° Subsidie aan de hulpverleningszone van Hainaut-centre om de loonkosten te dekken van de leden van de Civiele Bescherming die definitief door de hulpverleningszone benoemd worden in de graad van brandweerman na hun stageperiode.10° Specifieke dotatie aan de hulpverleningszones voor de terugbetaling van de salarissen van de operationele personeelsleden van de Civiele Bescherming, definitief benoemd in de hulpverleningszones 11° Bijdragen aan derden in de financiering van bepaalde projecten of initiatieven in verband met de opdrachten van de Directie Brandweer van de Algemene Directie Civiele Veiligheid 12° 'Bijdragen aan vzw's in de financiering van bepaalde projecten of initiatieven in verband met de opdrachten van de Directie Brandweer van de Algemene Directie Civiele Veiligheid. PROGRAMMA 54/9 - KREDIETEN BESTEMD VOOR HET FINANCIEREN VAN DE BEROEPSOPLEIDING VOOR LEDEN VAN DE BRANDWEERKORPSEN EN VAN DE CIVIELE VEILIGHEID, ALSMEDE VAN HET ONDERZOEK EN DE INFORMATIE BETREFFENDE PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN BRAND EN ONTPLOFFING EN TOT HET DEKKEN VAN DE UITGAVEN VOOR HET TOEKENNEN VAN SUBSIDIES AAN DE GEMEENTEN VOOR DE BEHOEFTEN VAN DE BRANDWEERDIENSTEN 1° Bijdragen ten voordele van de brandweerdiensten in de kosten van informatiecampagnes voor brandvoorkoming, steun aan lokale initiatieven.2° Toelagen aan de Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten. PROGRAMMA 55/2 ProjeCten in het kader van het vreemdelingenbeleid 1° Subsidies aan derden voor het uitvoeren van projecten in het kader van het vreemdelingenbeleid op basis van de variabele kredieten van de Dienst Vreemdelingenzaken ( activiteit 1 van programma 2 van organisatie afdeling 55) en van haar eigen middelen (activiteit 2 van programma 2 van organisatieafdeling 55).2° Subsidies aan derden voor het uitvoeren van acties en initiatieven voor de preventie van illegale immigratie in bepaalde landen (activiteit 3 van programma 2 van organisatieafdeling 55).3° Subsidies aan derden voor het uitvoeren van acties en initiatieven ter organisatie van de opvang van personen die asiel aanvragen in België en in afwachting zijn van hun inschrijving bij de Dienst Vreemdelingenzaken; PROGRAMMA 56/0 - BESTAANS- MIDDELENPROGRAMMA Toelagen voor het stimuleren van projecten uitgaande van de voetbalwereld rond veiligheid bij voetbalwedstrijden.

PROGRAMMA 56/1 - ALGEMENE ADMINISTRATIEVE POLITIE - OPLEIDING, PREVENTIE EN UITRUSTING 1° Betoelaging van Belgische universiteiten of andere instellingen, betrokken bij de studie of beheersing van de criminaliteit, van publieke of private initiatieven inzake criminaliteitspreventie, inzonderheid voetbalvandalisme, geïntegreerde initiatieven van lokale criminaliteit en onderzoek naar het voorkomen van bepaalde criminele fenomenen.2° Bijdrage in de kosten van laboratoria belast met onderzoekingen betreffende brandvoorkoming.3° Betoelaging van de provinciale gouvernementen om hun informatie- en coördinatieopdracht tussen de diensten en besturen die bevoegdheid zijn op het gebied van veiligheid uit te voeren. PROGRAMMA 56/7 - EUROPESE TOPONTMOETINGEN TE BRUSSEL Toelagen aan het Brussels hoofdstedelijk gewest in verband met de veiligheid voor de organisatie van Europese Topontmoetingen.

PROGRAMMA 56/8 - LOKALE INTEGRALE VEILIGHEID 1° Subsidies voor de lokale overheden in het kader van de gesubsidieerde Actieplannen en maatregelen gemeenschapswachten.2° Subsidies voor het lokaal veiligheids -en preventiebeleid.3° Subsidies voor de lokale overheden in het kader van de uitvoering van veiligheids- en preventiebeleid en/of maatregelen van het type "Impuls". PROGRAMMA 63/1 - NIET-GEMIGREERDE HULPCENTRA 100 Terugbetaling van de personeelskosten van het hulpcentrum 100/112 van de Brusselse Agglomeratie.

PROGRAMMA 63/2 - N.V. ASTRID 1° Toelage aan de NV ASTRID ter dekking van de werkingskosten van de gemeenschappelijke infrastructuur.2° Toelage aan de NV ASTRID ter dekking van de investeringskosten van de gemeenschappelijke infrastructuur. Art 2.13.3 In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, kunnen er voor het departement herverdelingen van basisallocaties gebeuren tussen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 56.10.34.41.01 en 40.70.34.41.01 (schadevergoedingen).

Art. 2.13.4 De voor orde verrichte ontvangsten ingevolge de organisatie van de kinderopvang tijdens de schoolvakanties worden geboekt op de rekening 13.83.03.14.87C. Ze mogen aangewend worden om de uitgaven voortvloeiend uit deze activiteit te dekken.

Art. 2.13.5 De voor orde verrichte ontvangsten ingevolge de verkoop van dranken en warme maaltijden in de cafetaria worden geboekt op de rekening 13.83.03.40.16B. Ze mogen aangewend worden om de uitgaven voortvloeiend uit deze activiteit te dekken.

Art. 2.13.6 Het organiek begrotingsfonds "Fonds in het kader van het migratiebeleid" beschikt over een vastleggingsmachtiging van 5 567 000 EUR. Art. 2.13.7 § 1. De vastleggingsmachtiging met betrekking tot het fonds 13-15 "Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid - Programmatie 2014-2020" van het programma 13-71-1, bedraagt 6 575 000 EUR. § 2. In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt het fonds 13-15 "Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid - Programmatie 2014-2020" van het programma 13-71-1, gemachtigd een debettoestand in vereffening te vertonen welke het bedrag van 11 908 000 EUR niet mag overschrijden.

Art. 2.13.8 In afwijking van artikel 52, eerste alinea, 2° van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en in afwijking van artikel 1-01-3 § 2 van deze wet, zijn de vastleggings -en vereffeningskredieten van de basisallocaties met betrekking tot de bezoldigingen en allerhande toelagen (basisallocaties 11xxxx) alsook de basisallocaties 12.21.48 en 12.11.99 van organisatieafdeling 72 enkel onderling herverdeelbaar en niet met de andere basisallocaties betreffende het personeel van de sectie 13 - Binnenlandse Zaken.

Art. 2.13.9 Overeenkomstig artikel 7, § 2bis, 2°, eerste lid, a) van de wet van 21 januari 1987 ter stijving van het fonds voor risico's van zware ongevallen en van het fonds voor preventie van zware ongevallen en in afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat worden de beschikbare middelen van het Fonds voor risico's van zware ongevallen" voorzien in de begroting van de FOD Binnenlandse Zaken, tot beloop van een bedrag van 2,5 miljoen EUR, van bestemming veranderd en bij het "Fonds voor de preventie van zware ongevallen" voorzien in de begroting van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg toegevoegd.

Art. 2.13.10 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de verkiezingen die door de provincies worden geïnd en die toegewezen worden aan de rekeningen 13.83.02.06.76C, 13.83.02.14.84C, 13.83.02.13.83C, 13.83.02.17.87C,13.83.02.18.88C, 13.83.02.20.90C, 13.83.02.16.86C en 13.83.02.21.91C (1 per provincie met uitzondering van de provincie Waals-Brabant en het Arrondissement Brussel-Hoofdstad), mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.11 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de Wapenwet van 6 juni 2006 die door de provincies worden geïnd en moeten doorgestort worden aan de gemeenten waar de vergunningsplichtige woonachtig is, worden toegewezen aan de rekeningen 13.83.03.09.82C, 13.83.03.02.75C, 13.83.03.03.76C, 13.83.03.04.77C, 13.83.03.05.78C, 13.83.03.06.79C, 13.83.03.07.80C, 13.83.03.08.81C, 13.83.03.10.83C, 13.83.03.11.84C, 13.83.03.12.85C (1 per provincie).

Art. 2.13.12 De ontvangsten voor orde komende van de Nationale Kas voor Rampenschade in uitvoering van artikel 219 tot en met 222 (titel IV) van de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 27/05/2021 numac 2021041364 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse financiële bepalingen worden geboekt op de rekening 13.80.04.00.49C. Ze zullen aangewend worden om alle uitgaven te dekken die worden verricht in uitvoering van de artikelen 35 tot 41 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Art. 2.13.13 De voor orde verrichte ontvangsten ingevolge de organisatie van seminaries en studiedagen in het kader van het Veiligheids-en Preventiebeleid worden geboekt op de rekening 13.83.02.10.80C. Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.14 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de gemeenschapswachten worden geboekt op de rekening 13.83.03.21.94C. Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.15 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het Argo-programma worden geboekt op de rekening 13.83.02.08.78C. Ze mogen aangewend worden om alle projectuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.16 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de dienstverlening door de Noodplanambtenaren aan de gemeenten worden geboekt op de rekening 13.83.03.41.17B. Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.17 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het Hoger Instituut voor de Noodplanning worden geboekt op de rekening 13.83.02.02.72C. Ze mogen aangewend worden om de kosten voor het uitvoeren van de taken van dit instituut te dekken, zoals opgenomen in art. 2 van het KB van 5 december 2011.

Art. 2.13.18 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de coördinatie en de supralokale acties in de domeinen bedoeld in art. 69 van de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten worden geboekt op de rekening 13.83.03.23.96C. Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.19 De voor orde ontvangen Europese subsidies in het kader van internationale missies uitgevoerd door de civiele bescherming worden geboekt op de rekening 13.83.03.18.91C. Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.20 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het Europees project EUCPN met betrekking tot de strijd tegen en de preventie van criminaliteit worden geboekt op de rekening 13.83.03.15.88C. Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken Art. 2.13.21 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het EUCPN werkingsfonds, bestaande uit de overdracht van het fonds dat beheerd wordt door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid in Nederland alsook vrijwillige donaties van de EU-lidstaten worden geboekt op de rekening 13.83.03.25.98C. Ze mogen aangewend worden om alle uitgaven in het kader van de uitvoering van het werkfonds EUCPN te dekken.

Art. 2.13.22 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de Europese subsidies alsook door derden toegekende financiering met betrekking tot het organiek fonds AMIF-ISF (programma 13.71.1) en AMIF-BMVI-ISF (programma 13.73.1) die doorgestort moeten worden naar het Vlaams gewest, worden op de rekening 13.83.03.42.18 B geboekt.

Art. 2.13.23 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de Europese subsidies alsook door derden toegekende financiering met betrekking tot het organiek fonds AMIF-ISF (programma 13.71.1) en AMIF-BMVI-ISF (programma 13.73.1) die doorgestort moeten worden naar het Waals gewest, worden op de rekening 13.83.03.43.19B geboekt.

Art. 2.13.24 In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, kunnen er voor het departement herverdelingen van basisallocaties gebeuren tussen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 54.80.435405, 54.80.435406, 54.80.435407 en 54.01.110003.

Art. 2.13.25 § 1. De vastleggingsmachtiging met betrekking tot het fonds 13-16 "Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie, Grens -en Visabeheer en Interne Veiligheid - Programmatie 2021-2027" van het programma 13-73-1, bedraagt 70 500 000 EUR. § 2. In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt het fonds 13-16 "Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie, Grens -en Visabeheer en Interne Veiligheid - Programmatie 2021-2027" van het programma 13-73-1, gemachtigd een debettoestand in vereffening te vertonen welke het bedrag van 16 750 000 EUR niet mag overschrijden.

Art. 2.13.26 In afwijking van artikel 52, eerste lid, 2° van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en in afwijking van artikel 1-01-3 § 2 en 3 van deze wet, kunnen de vastleggings -en vereffeningskredieten van de verschillende basisallocaties binnen programma 13.50.3 vrij onder elkaar en uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden.

Art. 2.13.27 In afwijking van artikel 52, eerste lid, 2° van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en in afwijking van artikel 1-01-3 § 2 en 3 van deze wet, kunnen de vastleggings -en vereffeningskredieten van de verschillende basisallocaties binnen programma 13.54.6 vrij onder elkaar en uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden.

Sectie 14 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Art. 2.14.1 De uitvoeringsmodaliteiten van de voor orde verrichte ontvangsten en uitgaven, in het kader van de akkoorden met betrekking tot de gedelegeerde samenwerking, zullen ingeschreven worden in de akkoorden met de verschillende partners.

De verrichtingen worden onderworpen aan het voorafgaand advies van de Inspecteur van Financiën, conform de bepalingen van de artikelen 17 tot en met 22 van het koninklijk besluit van 20 mei 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole.

Art. 2.14.2 In afwijking van artikel 1-01-03, § 2 van de huidige wet, mogen de bedragen van de basisallocaties 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04, 21.01.12.21.48 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15 en 42.02.12.21.48 van de sectie 14 onderling herverdeeld worden.

Art. 2.14.3 De ontvangsten ingeschreven op Titel I, Sectie II, Hoofdstuk 14 § 1, artikel 3910.02 van de Rijksmiddelenbegroting mogen geaffecteerd aan de basisallocaties 14.40.41.12.11.10 en 14.40.41.74.22.10 van de Algemene Uitgavenbegroting.

Art. 2.14.4 De kredieten opgenomen in het programma 42/0 (B.A. 42.03.03.10.01) zijn bestemd voor de samenstelling van bestendige werkingsfondsen die de betaling verzekeren van uitgaven in verband met de werkings- en investeringskosten van de Belgische diplomatieke en consulaire posten en van de vaste vertegenwoordigingen bij de internationale organismen.

De uitgaven vereffend op die voorschotten worden geregulariseerd op de daartoe bestemde begrotingskredieten. De Schatkist wordt eveneens gemachtigd die buitenlandse werkingsfondsen voor hetzelfde doel en mits naleving van dezelfde budgettaire regulari-satieprocedure weer samen te stellen.

Art. 2.14.5 De overheidsopdrachten voor studies die voorafgaand aan bepaalde werken (basisallocatie 42.11.12.11.12) en de werken (basisallocaties 42.04.72.00.01, 42.04.72.00.02 en 42.11.72.00.01) in het buitenland gegund worden en die onder de Europese drempels blijven, kunnen gegund worden via een onderhandelingsprocedure voor zover de nodige bekendmaking gedaan wordt om een afdoende concurrentie te verzekeren en waarbij de gelijkheid der inschrijvers, de essentiële bepalingen van het algemeen lastenboek en de basisprincipes van de wetgeving gerespecteerd worden.

Art. 2.14.6 Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen de volgende toelagen en bijdragen worden toegekend: PROGRAMMA 40/3 - CONFERENTIES, SEMINARIES EN ANDERE MANIFESTATIES Toelagen bestemd voor de organisatie van conferenties, seminaires of andere manifestaties PROGRAMMA 40/5 - VERTEGENWOORDIGING IN HET BUITENLAND 1) Toelagen bestemd ter bevordering van het imago van België op het gebied van de internationale en commerciële betrekkingen en aan organismen of verenigingen die activiteiten hebben met een internationaal karakter .2) Toelage aan het Paleis voor Schone Kunsten 3) Toelage aan het Nationaal Orkest van België 4) Toelage aan de Koninklijke Muntschouwburg PROGRAMMA 40/7- INTERNATIONALE SAMENWERKING 1) Toelage aan het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen.2) Toelage aan de Stichting Europalia.3) Toelage aan het Europacollege (Brugge). PROGRAMMA 51/1- BILATERALE BETREKKINGEN Toelage aan de Stichting Anna Lindh voor de bevordering van de dialoog tussen culturen.

PROGRAMMA 51/2 - ECONOMISCHE EXPANSIE 1) Toelagen ter steun aan het economisch netwerk in het buitenland.2) Steun aan de export. PROGRAMMA 53/1- MULTILATERALE BETREKKINGEN Bijdragen van België aan internationale organismen.

PROGRAMMA 53/3 - SAMENWERKING Toelage aan het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen voor de organisatie van opleidingen in het kader van bilaterale acties.

PROGRAMMA 53/4- HUMANITAIRE HULP Optreden en initiatieven inzake vredesopbouw en preventieve diplomatie.

PROGRAMMA 54/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 1) Toelagen aan in internationale initiatieven in verband met de evaluatie van ontwikkelings-samenwerking.2) Toelagen aan initiatieven van derden voor voorbereiding en opvolging van ontwikkelings-samenwerking en voor organisatie van vergaderingen en evenementen. PROGRAMMA 54/1 - ONDERSTEUNING VAN HET ONTWIKKELINGSBELEID VAN OVERHEDEN IN PARTNERLANDEN 1) Junior programma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.2) Toelagen aan partnerschapsprojecten met de gouvernementele samenwerking.3) Toelagen voor maatschappijopbouw en goed bestuur. PROGRAMMA 54/2 - EEN GEORGANISEERDE CIVIELE MAATSCHAPPIJ DIE ZICH INZET VOOR DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN IN ONTWIKKELINGSLANDEN ALS IN BELGIE 1) Toelagen aan de niet-gouvernementele organisaties voor de financiering van de uitvoering, het beheer en de evaluatie van de NGO-programma's, met uitzondering van activiteiten inzake preventie, noodhulp en hulp voor rehabilitatie, voedselhulp en de conflictpreventie die ten laste van de aangepaste basisallocaties betoelaagd zullen worden.2) Toelagen aan de "Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand" (VVOB) en aan de "Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger" (APEFE).3) Betoelaging van samenwerkingsacties van gedecentraliseerde besturen.4) Betoelaging van syndicale initiatieven van het Instituut voor Internationale Arbeidersvorming (IIAV), het Internationaal Syndicaal Vormingsinstituut (ISVI) en de Beweging voor Internationale Solidariteit (BIS).5) Betoelaging van Africalia.6) Toelagen in het raam van de samenwerking met lokale organisaties van de civiele maatschappij.7) Toelagen ter ondersteuning van pedagogische activiteiten in Centraal Afrika.8) Betoelaging van sociale en culturele hulp aan studenten en stagiairs uit lage-inkomenslanden.9) Terugbetaling van de kosten voor geneeskundige zorgen verleend in Europa aan de Belgische en Luxemburgse missionarissen van Afrika.10) Betoelaging van sensibilisering door derden en van Kleur Bekennen. PROGRAMMA 54/3 - EFFECTIEF MULTILATERALISME 1) Toelagen aan de internationale partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking en van de ontwikkelingsbanken.2) Verplichte bijdragen aan en deelnemingen in ontwikkelingsbanken met inbegrip van schuldverlichtingsoperaties ten gunste van de lage inkomenslanden.3) Verplichte bijdragen aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), aan de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), aan de Organisatie van de Verenigde Naties voor Opvoeding, Wetenschap en Cultuur (UNESCO), aan de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en aan de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).4) Verplichte bijdragen aan de missie van de Verenigde Naties in Congo en aan het Internationaal Tribunaal voor Rwanda en aan het Residueel Mechanisme 5) Toelagen voor de aanwerving van multilateraal samenwerkingspersoneel.6) Vrijwillige bijdragen in het kader van de VN-ontwikkelingscoördinatie. PROGRAMMA 54/4 - FINANCING FOR DEVELOPMENT, ONDERNEMERSCHAP, WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE 1) Toelagen aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.2) Toelagen aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 3) Toelagen aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde.4) Toelagen aan de Vlaamse Interuniversitaire Raad, de Académie de recherche et d'enseignement supérieur en de universitaire instellingen voor de financiering van beurzen, opleidingskosten, institutionele samenwerking, eigen-initiatiefprojecten, noord-acties en gemeenschappelijke acties.5) Vrijwillige meerjarige bijdragen aan onderzoeksprogramma's inzake landbouw.6) Diverse toelagen bestemd voor de bevordering van de handel en van de private sector in de lage-inkomenslanden 7) Diverse toelagen bestemd voor de bevordering van de samenwerking met de privésector voor de realisatie van de ontwikkelingsdoelstellingen, waaronder toelagen aan bedrijven.8) Toelagen aan internationale kenniscentra.9) Toelagen in het kader van innovatieve financieringsmechanismen.10) Kapitaalsubsidies aan BIO.11) Deelname van België in de kapitaalsverhoging van de International Finance Corporation. PROGRAMMA 54/5 - HUMANITAIRE PROGRAMMA'S 1) Toelagen aan humanitaire programma's.2) Bijdragen tot de algemene middelen van de humanitaire internationale organisaties en aan humanitaire en voedselfondsen.3) Toelagen aan humanitaire projecten. Voor wat betreft de toelagen en bijdragen toegekend, - enerzijds, binnen het programma 53/4 - Humanitaire Hulp -, in het kader van vredesopbouw, - en anderzijds, binnen het programma 54/5 - Humanitaire programma's, in het kader van humanitaire programma's en projecten, is de afstand van goederen of diensten ten kosteloze titel toegestaan. De wetgeving en reglementering inzake overheidsopdrachten zijn van toepassing op de opdrachten die aangegaan worden met het oog op de aanschaf van de goederen of diensten die het voorwerp uitmaken van deze afstand.

PROGRAMMA 54/6 - INTERNATIONALE FINANCIERING VAN HET KLIMAATBELEID 1) Bijdragen aan de Global Environment Facility, aan het Multilateraal Fonds tot uitvoering van het Protocol van Montreal, aan het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, aan het Protocol van Kyoto, aan het Verdrag inzake de biologische diversiteit, aan het Secretariaat van het Verdrag ter Bestrijding van de Desertificatie, aan het « Least Developed Countries Fund », aan specifieke mechanismen die de inspanningen van de ontwikkelingslanden in hun strijd tegen ontbossing ondersteunen en aan andere initiatieven in het raam van de financiering van de strijd tegen de klimaatverandering.2) Toelagen voor samenwerking via andere donoren en voor gedelegeerde samenwerking. PROGRAMMA 55/1-EUROPESE BETREKKINGEN Toelagen ten gunste van de Europese integratie en aan de provinciale Europe Direct Centra.

Art. 2.14.7 De volgende uitgaven gedaan buiten het kader van het koninklijk besluit van 28 februari 2003 tot oprichting van een coördinatieraad voor de noodbijstand in het buitenland bij catastrofe of calamiteit en van een ondersteunende permanente dient B-FAST (Belgian First Aid and Support Team) mogen op de basisallocatie 40.41.12.11.10 aangerekend worden: - de kosten die voortvloeien uit de jaarlijkse UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) opleiding ten behoeve van één kandidaat uit een partnerland van de gouvernementele ontwikkelingssamenwerking; - de kosten die voortvloeien uit ondersteuning aan UNDAC opleidingen in Afrika, voornamelijk in West-Afrika.

Art. 2.14.8 Het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 53/5 (B.A. 51.01.00.01) - Provisioneel krediet bestemd voor de looncompensatie van militairen, van leden van de geïntegreerde politie, van vertegenwoordigers van de magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen in het kader van civiel crisisbeheer en de terugbetalingen aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de geïntegreerde Politie, aan vertegenwoordigers van de magistratuur en aan personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen in het kader van civiel crisisbeheer - mag, op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken en van de Minister van Begroting, volgens de behoeften, worden verdeeld over de passende programma's van de begrotingen van de betrokken departementen door middel van een koninklijk besluit.

Art. 2.14.9 In afwijking van artikel 66 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, mogen voorschotten tot een maximumbedrag van 100 000 EUR verleend worden aan de rekenplichtigen van de Beleidsorganen van de organisatie-afdeling 03.

Door middel van deze voorschotten mag de rekenplichtige schuldvorderingen van allerlei aard, met inbegrip van de aankoop van roerende patrimoniumgoederen, betalen die niet hoger zijn dan 5 500 EUR. Art. 2.14.10 Toelagen die, in het kader van een meerjarig programma, toegekend worden aan een indirecte actor, dienen gerechtvaardigd te worden op de datum voorzien in de desbetreffende besluiten of overeenkomsten. Het niet-gebruikte saldo van een dergelijke toelage kan in mindering gebracht worden van de toelage die wordt toegestaan aan dezelfde indirecte actor, ten laste van het huidig begrotingsjaar.

Het goedgekeurde actieplan of jaarprogramma van het nieuwe begrotingsjaar zal dan ook gefinancierd worden met nieuwe, vast te leggen middelen en met middelen waarover de indirecte actor nog beschikt ingevolge niet uitgevoerde bestedingen van de toelage.

Dit artikel is van toepassing op volgende basisallocaties: 54.16.35.60.49, 54.20.35.60.70, 54.20.35.60.72,, 54.25.45.24.53,, 54.41.41.30.37, 54.41.41.30.38, 54.41.45.25.39, 54.41.45.24.01 en 54.41.45.25.01 De tweede paragraaf van dit artikel is eveneens van toepassing op de basisallocaties 54.28.33.00.30 en 54.44.35.60.45.

Art. 2.14.11 Toelagen aan projecten en programma's van internationale organisaties dienen in de regel gerechtvaardigd te worden volgens de modaliteiten voorzien in de desbetreffende besluiten en overeenkomsten. De tijdens vorige begrotingsjaren toegekende toelagen en niet-gebruikte saldi kunnen evenwel geheroriënteerd worden, mits het verstrekken van de nodige verantwoordingen en mits het akkoord van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking of, voor wat betreft de basisallocatie 53.41.35.40.02 - Vredesopbouw, de Minister van Buitenlandse Zaken. De goedgekeurde wijzigingen worden op regelmatige tijdstippen aan het Rekenhof en aan de Minister van Begroting meegedeeld.

Art. 2.14.12 In 2023 kan de Staat nieuwe uitvoeringsovereenkomsten voor samenwerkingsportefeuilles met Enabel aangaan voor een maximum bedrag van 500 000 000 EUR. Het uitstaande bedrag van de bestaande uitvoeringsovereenkomsten, overgenomen van BTC, en van de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met Enabel mag maximaal 900 000 000 EUR bedragen.

De samenwerkingsinterventies van ENABEL worden gefinancieerd door de middelen beschikbaar op de basisallocatie 54.10.61.42.01.

Elke verbintenis aangegaan krachtens dit artikel wordt voorgelegd aan de controleur van de vastleggingen die de toepassing van de procedures inzake administratieve en begrotingscontrole en het niet overschrijden van de plafonds toetst.

Art. 2.14.13 De uitvoeringsmodaliteiten van de voor orde verrichte ontvangsten en uitgaven in het kader van de akkoorden met betrekking tot de gemeenschappelijke evaluaties van de ontwikkelingssamenwerking, uitgevoerd onder de leiding van België, zullen ingeschreven worden in de akkoorden met de verschillende partners.

De verrichtingen worden onderworpen aan het voorafgaand advies van de Inspecteur van Financiën, conform de bepalingen van de artikelen 17 tot en met 22 van het koninklijk besluit van 20 mei 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole.

Art. 2.14.14 § 1. Voor het jaar 2023 wordt machtiging verleend om een programma voor leningen aan vreemde Staten te onderhandelen ten belope van 32 000 000 EUR. Rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden wordt het leningsprogramma goedgekeurd door de Ministerraad. Het vermeldt de prioritair te realiseren leningen evenals de prioritaire vervangingsleningen, in de vorm van een meerjarenprogramma.

De vervangingsleningen kunnen te allen tijde in de plaats treden van initieel te realiseren leningen die geschrapt worden. § 2. De leningen aan vreemde Staten worden door de controleur van de vastleggingen vastgelegd vóór de notificatie van het leningsakkoord, op het ogenblik dat de Minister van Financiën door de ondertekening van een volmacht of van het leningsakkoord zelf, zijn goedkeuring geeft over de toe te kennen lening.

Art. 2.14.15 In 2023 kan de Minister dewelke Buitenlandse Handel onder zijn bevoegdheden heeft beloften van financiële interventies ondertekenen in het kader van de steun aan het export waarvan sprake is op basisallocatie 51.21.31.12.01 voor een maximum bedrag van 70 000 000 EUR. Het encours van deze beloften mag de 180.000.000 EUR niet overschrijden.

Elke belofte tot interventie aangegaan op grond van het huidig artikel wordt voorgelegd aan de controleur van de vastleggingen die de toepassing van de procedures met betrekking tot de administratieve en budgettaire controle en de naleving van de plafonds verifiëert.

Art. 2.14.16 § 1. In afwijking van artikel 1-01-03, § 3, van de huidige wet, mag de overschrijding van het vastleggingskrediet op de basisallocatie 14.21.0.1.12.11.10, als gevolg van de aanrekening van ongunstige wisselkoersverschillen geregulariseerd worden via een herverdeling tussen het genoemd krediet en deze van de basisallocaties met economische code 3540 of 3560 die de oorzaak zijn van de overschrijding.

Deze regularisatie wordt op jaarbasis uitgevoerd ten laatste 31 januari van het jaar dat volgt op deze waarin de overschrijding zich voordeed. § 2. De gunstige wisselkoersverschillen zijn het voorwerp van negatieve aanrekeningen op de vastleggings- en vereffeningskredieten op de basisallocatie 14.21.0.1.12.11.10.

Art. 2.14.17 In afwijking van artikel 1-01-03, § 3, van de huidige wet, mogen in geval van saldi op basisallocaties met economische code 3540 of 3300, herverdelingen plaatsvinden tussen deze basisallocaties en de basisallocaties 14 21 01 12 11 04, 14 21 01 74 22 04, 14 42 02 12 11 04 en 14 42 02 74 22 04. Dit om de voorziene uitgaven te dekken in het kader van het Masterplan Cybersecurity goedgekeurd in de Ministerraad van 11 oktober 2019.

Sectie 16 Ministerie van Landsverdediging Art 2.16.1 In afwijking van artikel 66 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de Federale Staat, mogen voorschotten worden toegekend, teneinde aangegane opdrachten door het Belgian Military Supply Office (BMSO) gelegen te Washington uit te voeren.

Voorschotten mogen eveneens uitgegeven worden aan de rekenplichtige der voorschotten van het Ministerie van Landsverdediging als aan personeelsleden van het Ministerie van Landsverdediging.

Deze voorschotten worden overgeschreven door de Minister van Financiën of door zijn aangestelde op rekening van de begunstigden. In geval van dringendheid of indien de omstandigheden het vereisen worden deze voorschotten betaald door de rekenplichtige der voorschotten van het Ministerie van Landsverdediging die de nodige fondsen van de Minister van Financiën of zijn aangestelde krijgt.

Het totaal aan voormelde voorschotten in voorgaande leden mag het bedrag van 27 miljoen euro niet overschrijden.

Art 2.16.2 In afwijking van artikel 117 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de Federale Staat en in afwijking van artikel 151 van de programmawet van 2 augustus 2002, wordt de Minister van Defensie gemachtigd om, zowel in het kader van de technische samenwerking en de dringende hulpverlening aan derde landen, als van de onderlinge hulpverlening bepaald door artikel 3 van het Noord-Atlantisch Verdrag, kosteloos over te gaan tot dienstverleningen en/of afstand van materieel en/of goederen uit de voorraden van de Krijgsmacht aan de landen waaraan een bijstand wordt verleend.

Art 2.16.3 De Minister van Defensie is ertoe gemachtigd provisionele voorschotten uit te betalen op: a) de schadeloosstelling ten laste van de Staat ingevolge schade geleden door leden van het personeel of door derden;b) de uitgaven in verband met de kosten voor verpleging in burgerinstellingen, met behandeling van lange duur en met de leveringen van farmaceutische producten door de burgerapotheken;c) de kosten voor het gebruik van vreemde installaties. Art 2.16.4 De verplichtingen voortvloeiende uit aankooporders, gegeven aan het Belgian Military Supply Office (BMSO) te Washington voor het begin van het budgettaire jaar en die niet konden afgesloten worden voor deze datum mogen gedurende het budgettaire jaar afgesloten worden en dit binnen de beperkingen van het saldo van de sommen die reeds vastgelegd werden uit hoofde van deze aankooporders.

De sommen die vastgelegd worden in uitvoering van aankooporders gegeven aan het Belgian Military Supply Office (BMSO) te Washington, worden aangerekend ten laste van vastleggingskredieten geopend voor het jaar van het aankooporder, wat ook het jaar mag zijn waarin de verplichtingen voortvloeiend uit de aankooporders aangegaan worden.

De fondsen bekomen door middel van ordonnantiën via kredietopening gedaan in het verleden mogen gebruikt worden om uitgaven te betalen, die voortvloeien uit contracten gerealiseerd door BMSO. Het overschot aan fondsen wordt aan de Schatkist teruggestort zodra de betrokken rekenplichtige de beheersrekening, houdende eindafrekening van de contracten waarvoor deze fondsen werden toegekend, aan het Rekenhof heeft voorgelegd.

De Minister van Defensie is gemachtigd de uitstaande tegoeden met betrekking tot de lopende opdrachten en uitwisselingsovereenkomsten gesloten met de instellingen van het NATO Support and Procurement Agency aan te wenden voor de vernietiging of demilitarisatie bij voormelde instellingen van grote hoeveelheden overtollig en onverkoopbaar materieel en munitie.

Art 2.16.5 Enkel de Minister van Defensie is bevoegd om beslissingen te nemen ter beslechting van de geschillen gerezen bij de keuring van de leveringen als gevolg van de overeenkomsten gesloten door het Ministerie van Landsverdediging: a) in de Verenigde Staten van Amerika, in Canada, met het NATO Support and Procurement Agency en zijn ondergeschikte afdelingen;b) met de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland ingevolge het akkoord betreffende de bevoorrading in onderdelen voor het wapensysteem LEOPARD en de ervan afgeleide versies. Art 2.16.6 Wat de overeenkomsten betreft die het voorwerp zijn van vereffeningen voor rekening van de NAVO-infrastructuur, dienen de inschrijvingen of offertes, al naargelang van het type van de overeenkomst, vergeleken te worden zonder rekening te houden met de belasting op de toegevoegde waarde en de douanerechten toegepast in de landen van de Europese Unie.

Art 2.16.7 Binnen de perken van de kredieten ingeschreven op de basisallocatie 16 50 72 414004, mag een subsidie toegekend worden aan het Vermogen van de Koninklijke Militaire School voor de financiering van sommige exploitatie uitgaven met betrekking tot de uitvoering van het programma wetenschappelijk en technologisch onderzoek van Defensie.

Binnen de perken van de kredieten, ingeschreven op de betrokken basisallocaties onder het activiteitenprogramma 50/9, zal een bijdrage uitgekeerd worden aan volgende organismen: CARTOGRAFISCHE STEUN Nationaal Geografisch Instituut NATIONALE ERKENNING V.Z.W. "Luchtkadetten van België Koninklijke Nationale Vereniging van de Reserveofficieren van België Koninklijke Nationale Unie der Reserve Onderofficieren van België V.Z.W. "Tank Museum" V.Z.W. "Brussels Air Museum Fund" V.Z.W. "De Vrienden van de Sectie Marine van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis V.Z.W. "De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen" V.Z.W. "Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association" V.Z.W. "Koninklijk Marine Kadettenkorps-België" SOCIALE HULP, HUISVESTING en CULTUUR Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) van het Ministerie van Landsverdediging HERINNERING EN MILITAIR ERFGOED Het War Heritage Institute Art 2.16.8 De Schatkist is gemachtigd voorschotten toe te staan in verband met de betalings- en terugbetalingsverrichtingen van bezoldigingen voor rekening van andere departementen of diensten, van buitenlandse of internationale instellingen, of van andere derden.

Deze voorschotten worden ingeschreven op de in dit kader in het boekhoudplan van het Ministerie van Landsverdediging opgenomen rekeningen.

De debetstand van deze rekeningen mag een debetstand van 55 miljoen euro niet overschrijden.

Art 2.16.9 De voor orde verrichte ontvangsten en uitgaven in het kader van verdragen of internationale of nationale akkoorden zullen geboekt worden op de daarvoor geopende rekeningen in het kader van het boekhoudplan van het Ministerie van Landsverdediging.

Het gecumuleerde saldo van deze rekeningen mag niet langer dan zes maand een debetstand vertonen. In het geval het gecumuleerde saldo een debetstand vertoont, mag dit saldo het bedrag van 10 miljoen euro niet overschrijden.

De wetgeving inzake overheidsopdrachten alsook de daarbij horende delegaties zijn van toepassing op de uitgavenverrichtingen.

Tevens worden deze verrichtingen onderworpen aan het aan de juridische vastlegging voorafgaand advies van de Inspecteur van Financiën conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 mei 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole.

Art 2.16.10 De Minister van Defensie is gemachtigd ten belope van 7 900 000 euro de ontvangsten aan te wenden die voortvloeien uit de interesttegoeden opgebracht door uitstaande voorschotten bij de "Federal Reserve Bank of New York" in het kader van de overheidsopdrachten nopens de levering van de vliegtuigen, logistieke steun, grondinstallaties en bijkomende kosten voor het geheel van de F-16 vloot.

De Minister van Defensie is gemachtigd om het saldo van de bedragen overgemaakt aan het Steunagentschap van de NAVO of aan de haar ondergeschikte instellingen in uitvoering van beëindigde opdrachten of akkoorden betreffende prestaties van logistieke aard aan te wenden bij het NATO Support and Procurement Agency of bovenvermelde instellingen in het kader van lopende opdrachten of akkoorden.

Art 2.16.11 De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) van het Ministerie van Landsverdediging wordt gemachtigd de opdrachten die voorzien zijn in artikel 2, 5° van het koninklijk besluit van 31 oktober 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum - Duitse vertaling sluiten4 tot vaststelling van de opdrachten en begunstigden van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging en tot regeling van haar organisatie en werking, te verzekeren ten gunste van de personeelsleden van de Federale Politie.

De personeelsleden van Landsverdediging, die in toepassing van artikel 11, § 2 van de Wet van 10 april 1973 zoals gewijzigd, houdende oprichting van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA), ter beschikking zijn gesteld van CDSCA, blijven ten laste van de begroting van Landsverdediging.

Art 2.16.12 In afwijking van artikel 61, alinea 2 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de Federale Staat, wordt de Minister van Defensie gemachtigd om de aan de Federale Politie geleverde prestaties, met uitzondering van deze die betrekking hebben op het personeel dat permanent ter beschikking wordt gesteld van deze laatste, te valoriseren en de van de Federale Politie ontvangen prestaties te vergoeden, op basis van de veroorzaakte supplementaire kosten.

Met uitzondering van de occasionele prestaties maakt de financiële dekking van de prestaties waarvan het volume a priori gekend is, het voorwerp uit van een ter beschikking stellen van kredieten waarvan het bedrag wordt bepaald door een raming van de te realiseren prestaties en de afrekening van de vroeger werkelijk geleverde prestaties.

Art 2.16.13 De Minister van Defensie is gemachtigd om met vreemde landen overeenkomsten te sluiten tot wederzijdse dienstverlening in het kader van een internationale integratie van de Krijgsmacht of ter voorziening in dringende behoeften.

De financiële regeling van deze wederzijdse operaties kan bij wijze van verrekening geschieden hetzij op het ogenblik dat de overeenkomst wordt beëindigd, hetzij na verloop van een overeengekomen termijn, hetzij in onderling overleg tussen de betrokken partijen. Het eventuele saldo zal worden aangerekend ofwel op de Algemene Uitgaven Begroting, ofwel op de Middelenbegroting ten bate van het begrotingsfonds 16.4 voor wedergebruik van de ontvangsten voortvloeiend uit prestaties tegen betaling, de vervreemding van overtollig geworden materieel, waren of munitie en uit de vervreemding van onroerende goederen die deel uitmaken van het aan het beheer van de Minister van Defensie toevertrouwde patrimonium.

De Minister van Defensie is ten slotte gemachtigd, om, inzake materieel, waren, wapens en munitie, met andere departementen, Belgische of buitenlandse bedrijven en derde landen overeenkomsten van wederzijdse overdracht, ruil en lening te sluiten mits op die wijze de vernieuwing van de voor de Krijgsmacht bruikbare voorraden te bevorderen.

Art 2.16.14 De Minister van Defensie of de door hem gedelegeerde ordonnateur wordt gemachtigd om de onroerende goederen of andere vermogens-bestanddelen bestemd om terug te geven ten gevolge van de herstructurering, die rechtens eigendom zijn van de Bondsrepubliek Duitsland of van een Land en die aan een krijgsmacht of aan een civiele dienst voor gebruik ter beschikking zijn gesteld, geheel of gedeeltelijk terug te geven, en om de financiële weerslag van deze teruggave te bepalen na onderhandelingen met de Staat van verblijf.

De netto financiële tegenwaarde van deze overdrachten bepaald volgens artikel 52 van de Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen de Staten die Partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten en het Protocol van ondertekening bij deze Aanvullende Overeenkomst, ondertekend op 3 augustus 1959 te Bonn, en goedgekeurd bij de wet van 6 mei 1963, zal het voorwerp zijn van een globale afrekening op het einde van de afstand van alle betrokken onroerende goederen of andere vermogensbestanddelen.

Tussentijdse betalingen vanwege de Duitse Bondsrepubliek mogen geschieden.

Het gebeurlijk saldo en/of de tussentijdse betalingen zal/zullen, na afrekening met de hiervoor vermelde organismen, worden aangerekend ofwel op de begroting van de betrokken departementen of instellingen van openbaar nut, ofwel op het begrotingsfonds 16.4 voor wedergebruik van de ontvangsten voortvloeiend uit prestaties tegen betaling, de vervreemding van overtollig geworden materieel, waren of munitie en uit de vervreemding van onroerende goederen die deel uitmaken van het aan het beheer van de Minister van Defensie toevertrouwde patrimonium.

Art 2.16.15 De tijdens de operaties in het buitenland te verwezenlijken uitgaven met een hoogdringend karakter mogen geschieden in het kader van opdrachten die via de onderhandelingsprocedure mogen worden gegund. De beginselen van de wetgeving op de overheidsopdrachten zullen toegepast worden voor het afsluiten van voornoemde opdrachten, tenzij de plaatselijke omstandigheden dit niet toelaten.

Art 2.16.16 De Minister van Defensie wordt gemachtigd om, mits akkoord van de Minister van Begroting, en door middel van een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, binnen de perken van de kredieten van de Sectie 16 - Landsverdediging, herverdelingen te verrichten ten voordele van het programma 16-50-5, "Inzet", ten einde het hoofd te bieden aan de specifieke noden verbonden aan de humanitaire en vredesondersteunende operaties.

Deze kredietherverdelingen zullen zonder verwijl meegedeeld worden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en aan het Rekenhof.

Art 2.16.17 In afwijking van artikel 61, alinea 2 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de Federale Staat, wordt de Minister van Defensie gemachtigd met andere publieke instanties overeenkomsten af te sluiten voor het leveren van wederzijdse prestaties. De financiële regeling ervan zal bij wijze van verrekening geschieden, hetzij op het ogenblik dat de overeenkomst wordt beëindigd, hetzij na verloop van een overeengekomen termijn, hetzij in onderling overleg tussen de betrokken partijen. Het gebeurlijk saldo zal ofwel in natura gecompenseerd worden ofwel worden aangerekend op de begroting van Landsverdediging (Algemene Uitgavenbegroting), of op de Middelenbegroting ten bate van begrotingsfonds 16.4 voor wedergebruik van de ontvangsten voortvloeiend uit prestaties tegen betaling, de vervreemding van overtollig geworden materieel, waren of munitie en uit de vervreemding van onroerende goederen die deel uitmaken van het aan het beheer van de Minister van Defensie toevertrouwde patrimonium.

Art 2.16.18 In afwijking van artikel 61, alinea 2 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de Federale Staat, wordt de Minister van Defensie ertoe gemachtigd de vanaf 2002 gerealiseerde ontvangsten te gebruiken voorvloeiend uit de verkoop van houtkappingen op de domeinen die deel uitmaken van het aan zijn beheer toevertrouwd onroerend patrimonium, geïnd en aangerekend op het begrotingsfonds 16.4 voor wedergebruik van de ontvangsten voortvloeiend uit prestaties tegen betaling, de vervreemding van overtollig geworden materieel, waren of munitie en uit de vervreemding van onroerende goederen die deel uitmaken van het aan het beheer van de Minister van Defensie toevertrouwde patrimonium.

Art 2.16.19 In afwijking van artikel 117 van de wet van 22 mei houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en voor zover deze verrichtingen in relatie staan met de uitvoering van een verkoopcontract van F-16 vliegtuigen, afgesloten uitgaande van een onderhandelingsprocedure in toepassing van artikel 41 van de programmawet van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 bron ministerie van financien Programmawet voor het begrotingsjaar 2001 type programmawet prom. 19/07/2001 pub. 15/08/2001 numac 2001022571 bron ministerie van financien Programmawet voor het begrotingsjaar 2001 Erratum sluiten, wordt de Minister van Defensie gemachtigd: - niet overbodig materieel te verkopen dat deel uitmaakt van het aan zijn beheer toevertrouwde patrimonium; - uitgaven te verrichten voor rekening van de koper van deze vliegtuigen, voor zover deze uitgaven betrekking hebben op de logistieke steun van deze of op de verstrekking van bepaalde diensten die er op betrekking hebben; - om een prefinanciering toe te staan aan de koper van deze vliegtuigen.

De verkopen bedoeld in alinea 1, eerste streep en de verbintenissen aan de oorsprong van de uitgaven in alinea 1, tweede streep, worden afgesloten nadat ze voor advies aan de Inspectie van Financiën werden voorgelegd en mits het voorafgaand akkoord van de Minister van Begroting, in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit van van 20 mei 2022 betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole.

De uitgaven vermeld in alinea 1, tweede streep alsook de ontvangsten die voortvloeien uit de terugbetaling van deze, zijn gelijk gesteld met de verrichtingen voor orde in de zin van artikel 2.16.9 van de huidige wet.

Art 2.16.20 De voor 1 januari 2015 vastgelegde uitgaven ten laste van het begrotingsfonds 16.2 voor het wedergebruik van de ontvangsten die voortvloeien uit de vervreemding van overtollig geworden materieel, waren en munitie die deel uitmaken van het aan het beheer van de Minister van Defensie toevertrouwde patrimonium, mogen, ongeacht de economische code van de verrichtingen, ten laste van dit fonds vereffend worden.

Art 2.16.21 Op het begrotingsfonds 16.4 voor wedergebruik van de ontvangsten voortvloeiend uit prestaties tegen betaling, de vervreemding van overtollig geworden materieel, waren of munitie en uit de vervreemding van onroerende goederen die deel uitmaken van het aan het beheer van de Minister van Defensie toevertrouwde patrimonium, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt een debetpositie in vastlegging van 10 000 duizend euro en een debetpositie in vereffening van 5 000 duizend euro toegelaten.

De reserves op de oude begrotingsfondsen 16.1, 16.2 en 16.3 worden aan het nieuwe begrotingsfonds 16.4 toegewezen om enerzijds, in het kader van de strategische visie voor Defensie, de nodige investeringen in materieel op korte termijn te kunnen uitvoeren en anderzijds voor uitgaven die verband houden met SHAPE en de nieuwbouw NCIA op de site van SHAPE. Art 2.16.22 In afwijking van artikel 62, § 2, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de Federale Staat, kan de betaling van prestaties die door het Ministerie van Landsverdediging ten voordele van andere federale overheidsinstanties worden geleverd, gebeuren op de kredieten van de algemene uitgavenbegroting, ten bate van het begrotingsfonds 16.4 voor wedergebruik van de ontvangsten voortvloeiend uit prestaties tegen betaling, de vervreemding van overtollig geworden materieel, waren of munitie en uit de vervreemding van onroerende goederen die deel uitmaken van het aan het beheer van de Minister van Defensie toevertrouwde patrimonium.

Art 2.16.23 De wachtrekening 0011-820101 mag een debetsaldo hebben in vastlegging, dat niet hoger mag zijn dan 894 675 519 euro.

Art 2.16.24 Binnen de perken van de basisallocatie 16.50.22.51.12.01 kan een kapitaaloverdracht worden uitgevoerd in het kader van de steunovereenkomsten die worden goedgekeurd door de Minister bevoegd voor de Economie en de Minister van Defensie of, bij delegatie, door het Stuurcomité Essentiële Veiligheidsbelangen, in het kader van de realisatie van projecten ter bescherming van de essentiële veiligheidsbelangen van België.

Art 2.16.25 Binnen de perken van de kredieten ingeschreven op de basisallocaties 16 50 72 32.00.01, 16 50 72 35.10.01, 16 50 72 35.20.01, 16 50 72 41.30.01 en 16 50 72 41.40.01 mag een inkomensoverdracht toegekend worden aan publieke of privaatrechtelijke rechtspersonen met het oog op het stimuleren van activiteiten ter versterking van de Belgische industriële en technologische basis in het domein van veiligheid en defensie.

Sectie 17 Federale politie en geïntegreerde werking Art. 2.17.1 De Minister van Binnenlandse Zaken is ertoe gemachtigd om de schadeloosstelling ten laste van de Staat ingevolge schade geleden door leden van het personeel of door derden, provisionele voorschotten te vereffenen en te laten betalen.

Art. 2.17.2 De kosten voor verpleging in het buitenland alsook voor de uitvoering van tijdelijke opdrachten of van een vaste dienst, zoals bedoeld in artikel XI.IV.13, 4°, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum - Duitse vertaling sluiten0 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten mogen worden betaald. Desgevallend mag dit onder de vorm van provisionele voorschotten. De voorschotten voor de uitvoering van tijdelijke opdrachten worden echter beperkt tot 75 % van het geschatte bedrag van de vergoedingen die wegens de uitvoering van de dienstverplaatsing uitgekeerd zullen moeten worden.

Art. 2.17.3 Binnen de perken van de betrokken basisallocatie, kan de volgende toelage toegekend worden : PROGRAMMA 90/1 - DOTATIES EN TOELAGEN - aan meergemeentepolitiezones en de gemeenten ter financiering van het eindeloopbaanstelsel lokale politie. De voorwaarden en de modaliteiten voor de toekenning van deze subsidie worden door een koninklijk besluit vastgesteld. - aan de lokale politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene ter financiering van de kosten met betrekking tot het proces van de aanslagen op metrostation Maalbeek en de luchthaven van Zaventem. - Belgische Politiesportbond VZW - 0419.215.687.

Art. 2.17.4 In afwijking van de bepalingen van de artikelen 60 en 61 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting, mogen de ter beschikking van een verbindingsofficier gestelde voorwerpen die buiten dienst worden gesteld, door hem via de onderhandelingsprocedure en volgens de in elk land geldende regels worden verkocht. Op dezelfde wijze mag ook worden gehandeld met het materieel en de goederen die in voorraad zijn op het ogenblik dat een vertegenwoordiging van de federale politie in het buitenland definitief wordt opgeheven, tenzij de betrokken voorraden, kosteloos of mits gelijkwaardige compensatie door de ontvangende partij, kunnen worden afgestaan aan de diensten van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking. In de gevallen waarin tot verkoop ter plaatse wordt overgegaan, zal de opbrengst ervan gestort worden op de Middelenbegroting. Indien evenwel het materieel kan worden overgelaten aan de leverancier van nieuwe gelijkaardige goederen, mag er compensatie worden doorgevoerd tussen de waarde van de afgestane goederen en het voor de nieuwe goederen gefactureerde bedrag.

Art. 2.17.5 De voor orde verrichte ontvangsten van de in 2021 vastgestelde rechten in het kader van betalings- en terugbetalingsverrichtingen van bezoldigingen voor rekening van andere departementen of diensten, van buitenlandse of internationale instellingen, of van andere derden worden geboekt op de rekening 17.87.07.50.74 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde". Deze rekening mag een debetstand vertonen die niet groter mag zijn dan een totaal van 2 000 000 EUR. Art. 2.17.6 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de betalings- en terugbetalingsverrichtingen voor rekening van de meergemeentepolitiezones en de gemeenten, in het raam van het protocol met de vervoermaatschappijen tot regeling van de betaling van de tussenkomst van de werkgever in de transportkosten van het personeel voor hun verplaatsingen van en naar de plaats van het werk worden geboekt op de rekening 17.87.07.51.75 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde". Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken. Deze verrichtingen mogen een debetstand van de rekening veroorzaken. Deze debetstand mag echter niet groter zijn dan een totaal van 1 200 000 EUR. Art. 2.17.7 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van gesubsidieerde samenwerkingsprojecten met (internationale of Europese) supranationale en nationale overheidsorganen, Federale autoriteiten, regio's of gemeenschappen, provincies, de meergemeentepolitiezones en gemeenten worden geboekt op de rekening 17.87.07.52.76 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde". De rekening mag aangewend worden om de financiering door te storten aan de projectpartners, en om teveel ontvangen subsidies terug te storten.

Art. 2.17.8 In afwijking van artikel 1-01-3 § 2 van deze wet mogen de vastleggingskredieten van de in voornoemde paragraaf bedoelde basisallocaties met betrekking tot de personeelskosten, eveneens herverdeeld worden naar en van de basisallocaties 11.00.13 - vergoeding van de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties - en 11.00.14 - tegemoetkoming in maaltijdcheques - van de sectie 17 - federale politie en geïntegreerde werking alsook naar en van dezelfde basisallocatie die ingeschreven is in sectie 01 - programma-activiteit 68 Art. 2.17.9 Met het oog op een administratieve vereenvoudiging bij de opvolging van de uitvoering van de begroting van de federale politie, eveneens bij het beheer en de uitbetaling van bepaalde bezoldigingen aan leden van het operationeel korps betrokken bij de fondsenescortes of de escortes ter zee, of de tewerkstelling binnen de zones van het gedetacheerde personeel of van het interventie korps of nog in het raam van de door de Europese Unie gefinancierde projecten die tot het begrotingsfonds 17/4 "Fonds voor de ontvangsten en uitgavenverrichtingen met betrekking tot projecten gesubsidieerd door de Europese en internationale instellingen" behoren, krijgt de federale politie de toelating om inschrijvingswijzigingen in de budgettaire boekhouding uit te voeren of laten uitvoeren tussen de gesplitste kredieten waar de hierbovenvermelde uitgaven initieel aangerekend zijn en de variabele kredieten die aan de begrotingsfondsen verbonden zijn waarnaar de ontvangsten die uit die escortes, acties of tewerkstelling voortvloeien gestort worden.

Art. 2.17.10 In afwijking van artikel 66 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale Staat, mogen opeenvolgende voorschotten worden toegekend aan de daarvoor aangewezen rekenplichtige van de voorschotten van de federale politie. Deze voorschotten mogen een jaarlijks totaal van maximum 2 735 000 EUR niet overschrijden. Door middel van deze voorschotten mag de rekenplichtige van de voorschotten voorschotten toekennen aan : - verbindingsofficieren in het buitenland om hen toe te laten het hoofd te kunnen bieden aan de schuldvorderingen in verband met hun werkings- en investeringskosten. Geen van de toegekende voorschotten mag hoger zijn dan 9/12 van het bedrag van de jaarlijkse werkings- en investeringsbegroting van de verbindingsofficier aan wie deze toegekend wordt; - de Directie van de speciale eenheden om deze toe te laten dringende en onverwachte uitgaven te verrichten. Elke van deze voorschotten wordt echter beperkt tot 10 000 EUR. De rekenplichtige mag betaalmiddelen ter beschikking stellen, alsook middelen via overschrijving toekennen aan de directies, diensten of leden van de federale politie bedoeld in alinea 2. De functies aan wie betaalmiddelen ter beschikking gesteld werden, moeten hun uitgaven trimestrieel verantwoorden met bewijsstukken die in de beheersrekening van de rekenplichtige opgenomen moeten worden. De trimesters die in dit lid bedoeld worden stemmen overeen met de trimesters van een kalenderjaar. Geen enkel nieuw voorschot mag door de rekenplichtige van de voorschotten toegekend worden zolang de trimestriële verantwoording met betrekking tot het voorgaande trimester waarin de aanvraag werd ingediend, niet door hem ontvangen en goedgekeurd werd.

De rekenplichtige rekent de door middel van de voorschotten uitgevoerde uitgaven aan op het gepaste vastleggings- en vereffeningskrediet. Het eventuele saldo van deze voorschotten op 31 december 2022 mag worden gebruikt voor de behoeften van 2023. Dit zal hoe dan ook afgetrokken worden van het totale jaarlijkse maximum bedrag dat in 2023 toegekend zou worden.

Art. 2.17.11 In afwijking van het artikel 52, eerste lid 1°, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, mogen de vastleggingskredieten betreffende de inkomstenoverdrachten, schadevergoedingen en gerechtskosten "32.00.01 - verschuldigd aan bedrijven", "33.00.08 - verschuldigd aan vzw's", "34.41.01 - verschuldigd aan gezinnen", "41.40.01 - verschuldigd aan OAI" en "42.90.01 - verschuldigd aan de sociale zekerheid" binnen de sectie 17 van de begroting onder en uitsluitend onder elkaar worden herverdeeld.

Art 2.17.12 Met het oog op een administratieve vereenvoudiging bij de opvolging van de uitvoering van de begroting van de federale politie, eveneens bij het beheer en de uitbetaling van bepaalde bezoldigingen in het raam van de door de Europese Unie gefinancierde projecten die tot de begrotingsfondsen van de sectie 13 OA 71, zijnde 13-15 "Federaal Europees fonds voor asiel en migratie (AMF) en interne veiligheid (ISF) - programmatie 2014-2020" en van de sectie 13 OA 73, zijnde 13-16 "Europese fonds voor Asiel en Migratie, het beheer van de buitengrenzen en van de Visa en de interne veiligheid - programmatie 2021-2027", behoren, krijgt de federale politie de toelating om inschrijvingswijzigingen in de budgettaire boekhouding uit te voeren of laten uitvoeren tussen de gesplitste kredieten van de sectie 17 waar de hierboven vermelde uitgaven initieel aangerekend zijn en de variabele kredieten die aan het hierboven vermelde begrotingsfonds van de sectie 13 verbonden zijn.

De Minister van Binnenlandse Zaken brengt zonder verwijl het Rekenhof op de hoogte van de inschrijvingswijzigingen.

Art. 2.17.13 In afwijking van artikel 52 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, en in afwijking van artikel 1-01-3, §§ 2 en 3 van de huidige wet, kunnen de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds van de basisallocaties van programma's 44/3 en 80/3 enkel onder elkaar worden herverdeeld, binnen elk van deze programma's Art. 2.17.14 In afwijking van artikel 52 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, en in afwijking van artikel 1-01-3, §§ 2 en 3 van de huidige wet, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties van programma's 41/3 en 41/4 onder elkaar worden herverdeeld.

In afwijking van artikel 52 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, mogen de vereffeningskredieten van de basisallocaties van programma's 41/3 en 41/4 uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden en gespijsd worden door de vereffeningskredieten van de sectie 17.

Art. 2.17.15 In afwijking van artikel 1-01-3 § 2 van deze wet mogen de vastleggingskredieten van de in voornoemde paragraaf bedoelde basisallocaties met betrekking tot de personeelskosten, eveneens herverdeeld worden naar de basisallocaties werking en investering van het programma 80/4 - I-Police.

Sectie 18 FOD Financiën Art. 2.18.1 § 1. De FOD Financiën gebruikt voor kleine uitgaven de techniek van geldvoorschotten, waarbij rekenplichtigen op een postrekening begrotingsmiddelen ter beschikking krijgen, om betalingen te verrichten waarover ze periodiek verantwoording afleggen bij het Rekenhof.

De maximumbedragen werden berekend rekening houdend met de totale jaarlijkse uitgaven, de per betaling betrokken bedragen, en het feit dat bij het Rekenhof verantwoording dient afgelegd over de aanwending van de geldvoorschotten.

Art. 2.18.2 Dit artikel beoogt een wettelijke basis te verstrekken aan de individuele hulpverlening en aan de toelagen aan personeelsverenigingen, Het koninklijk besluit van 10 februari 1955 betreffende de Sociale Dienst van de FOD Financiën voorziet in individuele hulpverlening voor personeelsleden, voor gepensioneerde personeelsleden, voor weduwen die een overlevingspensioen genieten, voor wezen van personeelsleden van Financiën, en voor gezinsleden die uitsluitend ten laste van deze personeelsleden zijn of dit tijdens hun leven waren, voor zover dat deze personen niet zelf hun bestaansmoeilijkheden kunnen oplossen.

Op het vlak van collectieve hulpverlening wordt voorzien in de bevordering van culturele, sportieve en ontspanningsactiviteiten ten voordele van de ontmoetingscentra.

Art. 2.18.3 Bij toepassing van artikel 48 van de Wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, dient er, bij ontstentenis van een organieke wet, voor elke subsidie in de algemene uitgavenbegroting een speciale bepaling zijn die de aard van de subsidie preciseert.

Deze wetsbepaling beoogt een wettelijke basis te verstrekken aan de facultatieve subsidies en vrijwillige bijdragen, toegekend door de FOD Financiën aan samenwerkingsprojecten met nationale en internationale instellingen, zoals de OESO. Bijdragen voor programma's van deze organismen worden toegekend op basis van een inhoudelijke omschrijving en een begroting zoals vermeld in de desbetreffende besluiten en overeenkomsten. Deze uitgaven worden onderworpen, vóór hun juridische vastlegging, aan het advies van de Inspecteur van Financiën, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 18 en 20 van het Koninklijk besluit van 20 mei 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole.

Art. 2.18.4 Deze wetsbepaling laat toe om de personeels- en de werkingskredieten te herverdelen in geval zich dringende te betalen schadevergoedingen aan derden zouden voordoen, en waarbij het bij toepassing van de wetsbepaling 1.01.3, §§ 2 en 3 niet mogelijk is om herverdelingen uit te voeren binnen eenzelfde programma.

Hetzelfde geldt voor de voorschotten inzake alimentatievorderingen en voor de uitgaven voor het Pan-Europees Fonds.

Deze wetsbepaling laat eveneens toe om de kredieten voor het Paneuropees Fonds tussen elkaar te herverdelen.

Art. 2.18.5 Omwille van public relations kan het gebeuren dat de Koninklijke Munt van België giften van circulatiemuntstukken, herdenkingsmunten of van medailles wenst te verrichten.

Dit artikel laat de Minister van Financiën of de door hem gedelegeerde ambtenaar toe om circulatiemuntstukken, munten voor verzamelaars en medailles van de Koninklijke Munt van België te schenken.

Art. 2.18.6 Artikel 138 § 1 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat laat de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en gelijkgestelde instellingen in de zin van artikel 2 van de voormelde wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten toe, om af te wijken van de toepassing van het boekhoudplan van het koninklijk besluit van 10 november 2009 dat van toepassing is voor de federale staat.

Ze kunnen kiezen voor het voeren van een dubbele boekhouding, overeenkomstig het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel of, voor de diensten die het statuut hebben aangenomen van vereniging zonder winstoogmerk, van internationale vereniging zonder winstoogmerk of van stichting, voor de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel in bijlage bij het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen.

Rekening houdend met zijn activiteitendomein past Delcredere, op vraag van zijn bedrijfsrevisor, het specifieke boekhoudplan voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekerings-ondernemingen toe. In de huidige formulering van het voormelde artikel 138 is echter niet voorzien in die mogelijkheid.

Deze bepaling machtigt Delcredere om zijn boekhouding te blijven voeren overeenkomstig voormeld koninklijk besluit van 17 november 1994.

Art 2.18.7 Dit artikel laat de FOD Financiën toe om de VZW Egov en de Coördinatie Structuur van PatrimoniumInformatie (CSPI) in zijn lokalen te huisvesten (terbeschikkingstelling van lokalen, kantoren, met inbegrip van de courante ondersteunende diensten zoals onderhoud, schoonmaak en energie).

Sectie 19 Regie der Gebouwen Art. 2.19.1 In afwijking van artikels 19 en 20 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, wordt de Regie der Gebouwen gemachtigd om uitgaven te verrichten voor het uitvoeren van gewone en buitengewone onderhouds-werken, studies en diverse andere werken in welbepaalde gebouwen die geen eigendom zijn van de Staat, indien deze uitgaven door contracten, conventies of andere overeenkomsten expliciet ten laste van de Regie der Gebouwen gelegd worden.

Art. 2.19.2 In afwijking van artikel 2 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, wordt de Regie der Gebouwen gemachtigd om de kosten te dragen van de huisvesting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsprodukten en van de Autonome Mededingingsautoriteit.

Bovendien wordt de Regie der Gebouwen ook gemachtigd om de kosten te dragen van de huisvesting van de andere Administratieve Openbare Instellingen die behoren tot sector 1311 van de openbare entiteiten wanneer die hierom verzoeken en wanneer daarvoor een geschikte locatie kan gevonden worden binnen het patrimonium beheerd of gehuurd door de Regie der Gebouwen.

Art. 2.19.3 In afwijking van artikel 2 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, wordt de Regie der Gebouwen gemachtigd om haar medewerking te verlenen aan het uitvoeren van een technisch onderzoek en het opstellen van een jaarlijks rapport betreffende de algemene staat en de conformiteit met de geldende (Franse) wetgeving en reglementering van het gerenoveerde gebouw "Huis van de Belgische en Luxemburgse studenten" te Parijs (Stichting Biermans-Lapôtre). De kosten die daarmee gepaard gaan zijn ten laste van Belspo.

Art. 2.19.4 De Regie der Gebouwen wordt gemachtigd om uitgaven ten laste te nemen voor bepaalde bezettingslasten van de beleidsorganen van de ministers en staatssecretarissen. De Staatssecretaris voor Begroting en de Staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen bepalen in gezamenlijk overleg de richtlijnen voor de verdeling en het gebruik van het krediet dat daarvoor voorzien wordt.

Art. 2.19.5 Binnen de perken van het krediet ingeschreven op artikel 41.60.00/100 van de begroting van de Regie der Gebouwen, kan een toelage worden toegekend aan de v.z.w. "Sociale Dienst van van de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen ".

Sectie 23 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Art. 2.23.1 Binnen de perken van de desbetreffende basisallocaties kunnen de volgende toelagen worden toegekend: PROGRAMMA 21/0 - ALGEMENE DIRECTIE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN - Individuele tegemoetkomingen aan het personeel; - Toelage aan de Personeelsvereniging van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

PROGRAMMA 40/0 - DIENSTEN VAN DE VOORZITTER- BESTAANSMIDDELEN Toelage in het kader van conferenties, seminaries of studiën in verband met de materie die door de FOD Werk behandeld zijn.

PROGRAMMA 52/1 - ACTIES TEN GUNSTE VAN DE SOCIALE, MORELE EN INTELLECTUELE PROMOTIE VAN DE WERKNEMERS - Allerlei uitgaven in verband met de toekenning van de prijzen van de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk; - Toelage aan het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid; - Toelage aan de representatieve werknemersorganisaties bedoeld bij artikel 3 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; - Toelage in het kader van het project mentale veerkracht - preventie van stress op het werk.

PROGRAMMA 52/2 - INTERNATIONALE SAMENWERKING Toelagen aan de sociale partners in het kader van de internationale samenwerking.

Art. 2.23.2 De terugvordering van de voorschotten onder de vorm van leningen toegekend aan de personeelsleden, kan, in voorkomend geval, worden uitgevoerd overeenkomstig het artikel 23, 4°, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

Sectie 24 FOD Sociale Zekerheid Art. 2.24.1 In afwijking van het artikel 66 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, mogen voorschotten tot een maximum bedrag van 5 000 EUR verleend worden aan de rekenplichtigen van het departement, met het oog op de uitbetaling van de schuldvorderingen aangaande alle dienstkosten alsmede de vergoedingen en toelagen van alle aard die 1 000 EUR niet overschrijden.

Deze rekenplichtigen worden gemachtigd de nodige voorschotten te verlenen aan de ambtenaren en experten belast met een zending in het buitenland, zelfs indien deze voorschotten meer dan 1 000 EUR bedragen.

Art. 2.24.2 Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen de volgende toelagen worden toegekend : PROGRAMMA 21/6 - SERVICES D'ENCADREMENT De kredieten voor allerhande uitgaven van de Sociale Dienst mogen aangewend worden in de vorm van een toelage aan de VZW "Sociale Dienst van de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu".

PROGRAMMA 55/2 - GEHANDICAPTEN Toelagen aan organismen, instellingen, verenigingen en groeperingen die door studie, informatie of door andere activiteiten van sociale aard bijdragen aan de integratie van personen met een handicap (onderzoek, studiedagen, diverse tussenkomsten, informatie en propaganda met betrekking tot het gehandicaptenbeleid...).

PROGRAMMA 57/2 - MENTAAL WELZIJN OP HET WERK Toelagen voor initiatieven met betrekking tot mentaal welzijn op het werk. De federale overheid wenst hierbij het uitgewerkte geïntegreerd preventiebeleid voor arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen te concretiseren door middel van praktische en realistische pilootprojecten met impact.

PROGRAMMA 57/3 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN Toelagen aan de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en aan de IVSZ (Internationale Vereniging voor Sociale Zekerheid).

PROGRAMMA 58/1 - STUDIEEN VOOR HET SOCIAAL BELEID Toelagen aan de openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) en aan de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid in uitvoering van artikel 2.06.2 van deze wet.

PROGRAMMA 58/4 - DOTATIES EN TOELAGEN Toelage aan de VZW SIGeDIS voor het beheer van de gegevensbank: "Opbouw aanvullende pensioenen";

Toelagen aan de openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) en aan de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid in uitvoering van artikel 2.06.3 van deze wet.

Art. 2.24.3 In afwijking van artikel 61, eerste lid, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, mag de basisallocatie 55 31 34.31.06 « betaling van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap bij toepassing van de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten » een debetstand in vastlegging en in vereffening vertonen.

Art. 2.24.4 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van Tegemoetkomingen Hulp aan Bejaarden worden geboekt op de rekeningen 87025463B8; 87025564B8, 87025665B8 en 87025766B8 van de sectie `Thesaurierekening voor orde'.

Deze middelen mogen aangewend worden om de Tegemoetkomingen Hulp aan Bejaarden (THAB) te dekken in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Vlaamse Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap en het Waals Gewest.

De uitgaven voor de sociale bijstandsuitkering "Tegemoetkoming hulp aan Bejaarden (THAB)" die de FOD Sociale Zekerheid buiten begroting zal verrichten voor rekening van de Gemeenschappen worden beperkt ten belope van de door de overeenstemmende Gemeenschap gestorte bedragen.

Sectie 25 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Art. 2.25.1 Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen de volgende toelagen worden toegekend: De kredieten voor allerhande uitgaven van de Sociale Dienst zullen mogen aangewend worden in de vorm van een toelage aan de VZW "Sociale Dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de FOD Sociale Zekerheid".

PROGRAMMA 40/0 - SOCIALE DIENST Toelage voor Sport en Cultuur.

PROGRAMMA 51/2 - ONDERSTEUNING ZORGPERSONEEL Toelagen in het kader van de ondersteuning aan het zorgpersoneel.

PROGRAMMA 51/3 - ACUTE, CHRONISCHE EN OUDERENZORG Toelagen als vergoeding aan levende donoren.

Programma 51/4 - PSYCHOSOCIALE GEZONDHEIDSZORG Toelagen aan pilootproject "Alcoholeenheid in ziekenhuizen : sensibilisering, vorming, en uitbouw van een zorgtraject ter ondersteuning van het personeel bij de behandeling van alcoholproblemen";

Toelage aan een project ter bevordering van de toegang tot, door internationale conventies gecontroleerde, verdovende middelen;

Toelagen aan pilootproject drughulpverleningsprogramma in tien penitentiaire instellingen;

Toelagen aan programma betreffende de psychologische behandeling van personen met een psychoactieve middelengerelateerde problematiek in penitentiaire instellingen.

PROGRAMMA 51/6 - TOELAGEN AAN ORGANISATIES Toelagen aan diverse organisaties i.v.m. de omkadering en ondersteuning van de burger als patiënt;

Toelagen aan vzw's Medisch Falen;

Toelagen aan de verenigingen "LEIF" en "EOL" die de ondersteuning van geneesheren tot doel hebben en die ertoe bijdragen de bevolking te informeren omtrent de wettelijke bepalingen inzake euthanasie.

PROGRAMMA 51/7 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN Toelagen, lidmaatschapsbijdragen of deelname aan de kosten van een project/ een werkprogramma van internationale organisaties binnen het domein van de volksgezondheid;

Toelagen aan organisaties die hun zetel in België hebben en die met internationale organisaties binnen het domein van de volksgezondheid werken;

Budget voor het organiseren van experten of van hoog niveau vergaderingen in België in samenwerking met internationale organisaties over onderwerpen van volksgezondheid.

PROGRAMMA 52/1 - BASISGEZONDHEIDSZORG Toelagen aan de scholen van volksgezondheid van de universiteiten, aan de universitaire departementen voor huisartsgeneeskunde, aan de departementen verpleegkunde van de hogescholen of universiteiten en aan elk vereniging van professionelen voor hun werk inzake: ?Bijdragen aan een betere organisatie van de verschillende gezondheidszorgbeoefenaars; ?Werken aan de verbetering van hun bevoegdheden; ?Ontwikkelen van beleid dat bijdraagt aan een verhoogde efficiëntie; ?Ontwikkelen van synergiën en complementariteiten tussen deze beoefenaars binnen een netwerk dat de 3 lijnen omvat alsook de sociale sector;

Toelagen voor de modernisering van de medische praktijk en de multidisciplinaire samenwerking rekening houdend met de evolutie van de zorgsector, de demografische evolutie en informatietechnologieën alsook van de nationale en de internationale context;

Toelagen aan universitaire of interuniversitaire centra van huisartsgeneeskunde voor de opleiding en de wetenschappelijke omkadering van stage meesters;

Toelagen voor het aanmoedigen van initiatieven genomen in verband met studiedagen en informatieverspreiding aangaande volksgezondheid;

Toelagen om de gegevensverzameling inzake kanker te verbeteren;

Toelagen voor het stimuleren van de bekendheid en het toepassen van Evidence Based Practice binnen de diverse zorgdisciplines in België;

Toelage aan de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België voor de toekenning van vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen.

PROGRAMMA 52/2 - CRISISBEHEER Toelage aan de Dringende Geneeskundige Hulpverlening;

Toelage aan het Rode Kruis België/Vlaanderen;

Toelagen scholen hulpverleners-ambulanciers;

Toelagen voor coördinatie en ontwikkeling van de evaluatie-testen en nieuwe opleidingsmodules via de scholen verantwoordelijk voor de opleiding van hulpverlener-ambulanciers;

Toelagen aan het Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening;

PROGRAMMA 54/0 - BESTAANSMIDDELEN Verplichte bijdragen (toelagen) in toepassing van art. 39 van het Samenwerkingsakkoord van 18/06/2003 tussen de Federale Overheid en de Gewesten aan verschillende internationale organisaties;

Betaling door de Staat van verschuldigde bedragen als gevolg van veroordelingen of vergoedingen voor op bevel geslachte of afgemaakte dieren voor ziekten die vallen onder hoofdstuk III van de dierengezondheidswet 24 maart 1987, in het bijzonder de maatregelen en de vergoedingen bedoeld in toepassing van artikel 8 van deze wet, bij soorten waarvoor geen bestaand Fonds voorhanden is, worden opgenomen uit de interdepartementale provisie;

Toelagen als aandeel in de werkingskosten aan de internationale organisatie OESO - programma pesticiden - waarin DG APF een vertegenwoordiging heeft;

Toelagen aan de FCTC: WHO kaderovereenkomst anti-tabak en WHO protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten;

Toelagen aan diverse organisaties voor de omkadering en/of ondersteuning van initiatieven van de burger in het kader van het federaal beleid "Dier, Plant en Voeding";

Toelagen aan dierenartsen in het kader van tussenkomsten voor de opstart van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding voor de varroasebestrijding".

PROGRAMMA 54/1 - SANITAIR BELEID Toelagen als aandeel in de werkingskosten van de internationale organisaties OIE, EPPO en FAO (3 organisaties waarbinnen DG APF een vertegenwoordiging heeft).

PROGRAMMA 54/3 - VOEDING EN ANDERE CONSUMPTIEPRODUCTEN Toelage aan de VZW "NUBEL" voor het onderhoud van een wetenschappelijke databank betreffende de nutritionele samenstelling van de voedingsmiddelen op de Belgische markt;

Toelagen voor studies noodzakelijk voor het uitvoeren van Directieven en Reglementen van de Europese Unie.

PROGRAMMA 55/1 MULTILATERALE EN STRATEGISCHE ZAKEN Toelagen als deelname aan de werkings- en uitvoeringskosten van of bijdragen aan internationale en Europese organisaties met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu op het gebied van de lucht- en waterverontreiniging, de verzuring, de klimaatwijziging, scheikundige producten, biocides nanotechnologieën, kwik, biotechnologie, biodiversiteit, bioveiligheid, walvisvangst, Antarctica ea. in uitvoering van door België ondertekende verdragen of protocollen. (OESO, SAICM, UNEP, UN ECE, CITES, International Whaling Commission, Secretariat of the Antarctic Treaty, CCAMLAR....);

Bijdrage aan het African Elephant Fund (UNEP) en aan andere initiatieven ter ondersteuning van de implementatie van CITES;

Bijdrage aan het speciale programma chemische producten van UNEP;

Bijdrage aan de Bycatch Initiatief van de International Whaling Commission;

Toelage als deelname aan OESO/IUCN/UNESCO/UNEP projecten ;

Toelagen met betrekking tot de toegang tot informatie, inspraak van de burger tot besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (European Environment Bureau, Stichting voor Toekomstige Generaties...);

Toelagen aan nationale en internationale verenigingen/organisaties m.b.t. het leefmilieu. (Natuurpunt, Natagora, Greenpeace Belgium, vzw Forum des Juges de l'UE pour l'Environnement, Poseco, Greenpeace, WWF) ;

Toelagen voor initiatieven m.b.t colloquia en bewustmakingscampagnes, in verband met studiedagen en informatieverspreiding aangaande de sensibilisering van de problemen omtrent het leefmilieu, (CITES inbegrepen) voor de wetenschappelijke samenwerking met bepaalde instellingen/organisaties;

Structurele financiering van het NGO koepels voor het leefmilieu ter uitvoering van het KB van 12 mei 2019 (BBLV/BRAL/I.E.B/I.E.W);

Toelagen voor sensibilisatie m.b.t. biodiversiteit (CITES inbegrepen), duurzame produkten en het luik leefmilieu van duurzame ontwikkeling ;

Internationale netwerken IUCN World Conservation Union, Earth Negociations Buletin oa.;

Toelagen aan intersyndicale netwerken milieu en tewerkstelling ( Reset Vlaanderen, Rise CEPAG FGTB, RISE FED CSC);

Toelagen voor vergaderingen in België van experten van internationale organisaties over onderwerpen en leefmilieu, als rechtstreekse financiering (CITES inbegrepen);

Toelagen aan universiteiten.

PROGRAMMA 55/2 - KLIMAATWIJZIGING (KYOTO) Toelagen voor de financiering van verenigingen en organisaties (onder meer toelage voor de Climate Action Network Europe v.z.w., Carbon Watch vzw, toelagen voor lokale informatie avonden ...);

Toelage aan de vzw sociale dienst;

Toelagen voor de werking van internationale organisaties (o.m. bijdrage aan het "UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities" en het "UNFCCC Trust Fund for Participation", voor de activiteiten georganiseerd door het Secretariaat van het VN Raamverdrag inzake Klimaatverandering, m.i.v. de aansluiting van het Nationale Register op het International Transaction Log (ITL Fee) /UNFCC, bijdrage aan het OECD CCXG Global Forum, bijdrage aan NDC Technical Dialogues UNDP/UNFCCC, bijdrage aan OSS Observatoire du Sahel et du Sahara, o.a.;

Toelagen voor de werking van internationale samenwerkingsverbanden, partnerschappen en netwerken (o.m. Climate Justice Dialogue, Center for Clean Air Policy, MRV partnerschip);

Toelagen voor deelname aan OESO activiteiten/projecten;

Toelagen voor publieke instellingen;

Toelagen bedoeld om vergaderingen in België van internationale experten m.b.t. het Klimaatbeleid rechtstreeks te financieren;

Werkings- en investeringstoelagen voor milieuvriendelijke en energiebesparende projecten en projecten m.b.t. hernieuwbare energiebronnen;

Toelage sociale actie.

PROGRAMMA 55/5 - MARIENE MILIEU Toelagen als deelname aan de werkings- en uitvoeringskosten van of bijdragen aan internationale organisaties met het oog op de bescherming van het marien milieu in uitvoering van door België ondertekende verdragen of protocollen (e.a. OSPAR Commission, RAMSAR, ASCOBANS, BONN Agreement, Convention de la Meuse, Convention de l'Escaut, AEWA, UN Regular process);

Toelagen aan nationale en internationale verenigingen/organisaties met betrekking tot de bescherming van het marien milieu en het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee;

Toelagen voor initiatieven met betrekking tot colloquia en bewustmakingscampagnes, in verband met studiedagen en informatieverspreiding aangaande de sensibilisering van de problemen omtrent het marien milieu, voor de wetenschappelijke samenwerking met bepaalde instellingen/organisaties;

Toelagen aan verenigingen/organisaties publieke sector;

Toelagen voor de wetenschappelijke samenwerking met bepaalde instellingen met het oog op de bescherming van het mariene milieu en/of met betrekking tot de totstandkoming van mariene beschermde gebieden;

Toelagen m.b.t. het organiseren van sensibiliseringsacties in het kader van "energieproductie in de zee en de impact ervan op het marien milieu";

Toelagen bedoeld om vergaderingen in België van experten van internationale organisaties met betrekking tot het beleid marien milieu rechtstreeks te financieren;

Toelagen voor capacity building projecten;

Toelage als deelname aan VN activiteiten;

Toelagen voor deelname aan projecten IUCN en bijdragen aan de organisatie mbt internationale vergaderingen buitenland.

PROGRAMMA 55/8 - FONDS LEEFMILIEU Toelagen verenigingen/organisaties - steun/ subsidies in verband met het actieplan "zeehond" en andere projecten in verband met het mariene milieu/de mariene biodiversiteit.

PROGRAMMA 55/9 - FONDS KLIMAATRESPONSABILISERING Inkomensoverdrachten aan de gewesten PROGRAMMA 56/1 - NATIONAAL RESEARCH Toelagen voor het beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek en internationale uitwisseling van gegevens inzake recente ontwikkelingen en problemen op het vlak van profylaxis, hygiëne, levensmiddelenhygiëne en farmacie.

PROGRAMMA 56/2 - HOGE GEZONDHEIDSRAAD EN BETOELAAGD CONTRACTUEEL ONDERZOEK Toekenning van prijzen door de Hoge Gezondheidsraad;

Nationale Toelage aan het Fonds voor geneeskundig wetenschappelijk onderzoek;

Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid en gezondheidsbeleid aan EU-instellingen;

Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid en gezondheidsbeleid aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen;

Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid en gezondheidsbeleid aan VZW's;

Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid en gezondheidsbeleid aan wetenschappelijke instellingen binnen de FOD VVVL;

Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid en gezondheidsbeleid aan het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Toelagen aan wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid en gezondheidsbeleid aan publiekrechtelijke instellingen, publiekrechtelijk universiteiten, universiteiten van de Gemeenschappen en hun VZW's;

Toelagen aan wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid en gezondheidsbeleid aan regionale wetenschappelijke instellingen.

PROGRAMMA 60/1 - BEHEER DIERENFONDS Toelage aan Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren (AMCRA) PROGRAMMA 60/2 - BEHEER GRONDSTOFFENFONDS Toelage aan de EU Minor Uses Coordination Facility (MUCF).

Toelage aan PHYTOFAR PROGRAMMA 61/0 - ONE WORLD, ONE HEALTH Toelagen aan Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie (AMCRA);

Toelage aan RIZIV met de bedoeling projecten gerelateerd aan de implementatie van het Belgische beleid voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie.

Art 2.25.2 Het provisioneel krediet voorzien op BA 25.52.21.0100.01 (3 463 keur in vastleggings- en vereffeningskredieten) zal kunnen verdeeld worden in de loop van het jaar 2023 over de meest aangewezen budgettaire adressen van de FOD Binnenlandse Zaken en van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, voor de financiering van de uitgaven van het project 1733, via koninklijk besluit op initiatief van de Minister van Volksgezondheid.

Art 2.25.3 In afwijking van artikel 52 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, kan de Voorzitter van het Directiecomité, na gunstig advies van de Inspectie van Financiën en het akkoord van de directeur-generaal van het directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD beleid en Ondersteuning, de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds, en ongeacht het bedrag, herverdelen tussen de basisallocaties : 25.56.23.3510.01 25.56.23.3540.01 25.56.23.4130.01 25.56.23.4430.01 25.56.23.4500.02 25.56.23.4524.02 25.56.23.4525.02 25.56.23.4526.02 25.56.23.4500.01 25.56.23.4534.01 25.56.23.4535.01 Art 2.25.4 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van "Europese projecten" worden geboekt op de rekening 25.87.02.40.49. B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken en om toelagen te financieren in het kader van het wetenschappelijk onderzoek.

Art. 2.25.5 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het Vesalius Document and Information Center (VDIC) worden geboekt op de rekening 87.02.39.48 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.25.6 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van "Personeel Expert" worden geboekt op de rekening 87.09.70.03 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.25.7 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van gezondheidsinspectie haven van Antwerpen worden geboekt op de rekening 87.02.20.29 C van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.25.8 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de bijdragen aan het secretariaat van de Hoge Gezondheidsraad worden geboekt op de rekening 87.01.03.09 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art 2.25.9 De voor orde verrichte ontvangsten ten gunste van het Rode Kruis België vanuit de verzekeringssector, worden geboekt op de rekening 87.59.52.89.B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om de uitgaven te dekken van het Rode Kruis België zoals voorzien in de wet van 7 augustus 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum - Duitse vertaling sluiten en diens uitvoeringsbesluiten.

Art 2.25.10 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van REACH worden geboekt op de rekening 87.01.51.57 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art 2.25.11 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de samenwerking met de Gemeenschappen inzake gezondheid worden geboekt op de rekening 87.02.28.37 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art 2.25.12 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het samenwerkingsakkoord milieu-gezondheid worden geboekt op de rekening 87.02.35.44 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art 2.25.13 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van goed geneesmiddelengebruik worden geboekt op de rekening 87.02.43.52 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art 2.25.14 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van EFSA (European Food Safety Authority) worden geboekt op de rekening 87.02.46.55 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art 2.25.15 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de Nationale Klimaatcommissie worden geboekt op de rekening 87.02.47.56 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art 2.25.16 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de Redesign - One FM - worden geboekt op de rekening 87.02.48.57 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art 2.25.17 Het provisioneel krediet voorzien op basisallocatie 25.52.23.01.00.01 (100 000 duizend EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten) kan, op initiatief van de staatssecretaris voor Begroting, en na gunstig advies van de Inspectie van Financiën, bij koninklijk besluit verdeeld worden naar de meest aangewezen basisallocaties van de begrotingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (eigen uitgaven van de FOD en dotatie Sciensano), de FOD Sociale Zekerheid voor de dotatie aan het RIZIV en van de POD Wetenschapsbeleid, voor het dekken van COVID gerelateerde uitgaven en uitgaven in het kader van de "preparedness" voor toekomstige sanitaire crisissen en ten gunste van de FOD Binnenlandse Zaken, de HVW en de RSVZ voor het bijkomende COVID personeel.

De dossiers die in aanmerking komen voor de verdeling van de provisie, dienen vooraf aan de administratieve en begrotingscontrole te worden onderworpen en goedgekeurd te worden door de Ministerraad.

De verdeling bij koninklijk besluit van dit provisioneel krediet mag de financiële staatstussenkomst ten gunste van de openbare instellingen van sociale zekerheid verhogen Sectie 32 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Art. 2.32.1 Binnen de perken van de betrokken basisallocaties, mogen de volgende subsidies worden toegekend: PROGRAMMA 21/4 - SUBSIDIES EN DOTATIES AAN EXTERNE ORGANISMEN 1. Subsidie voor de bijdrage aan het Vast Bureau van de Vaste Internationale Commissie (V.I.C.) ter beproeving van de draagbare vuurwapens 2. Subsidie aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) in het kader van de uitbreiding van het sociaal tarief voor elektriciteit en gas en voor bijkomende energie hulpmaatregelen 3.Dotatie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) 4. Subsidie aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) in het kader van het basispakket (verwarmingspremie) 5.Subsidie aan de Raad voor Hogere Investeringen 6. Dotatie aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) PROGRAMMA 41/1- BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT Dotatie aan de Belgische Mededingingsautoriteit PROGRAMMA 42/3 - FINANCIERING VAN HET NUCLEAIR PASSIEF 1.Dotatie aan N.I.R.A.S. voor de verrekening van de btw op de werken van het technisch passief van het SCK 2. Dotatie aan N.I.R.A.S. voor de verrekening van de btw op de uitgaven met betrekking tot het beheer van het technisch passief van het I.R.E. afval en uitbatingsuranium 3. Dotatie aan N.I.R.A.S. voor de verrekening van de btw op de uitgaven met betrekking tot het beheer van het technisch passief ontmanteling van het I.R.E. 4. Dotatie aan N.I.R.A.S. voor de uitgaven met betrekking tot het beheer van het technisch passief afval en uitbatingsuranium van het I.R.E. 5. Dotatie aan N.I.R.A.S. voor de uitgaven met betrekking tot het beheer van het technisch passief ontmanteling van het I.R.E. PROGRAMMA 42/4 SOCIAAL ENERGIEBELEID 1. Tussenkomst voor collectieve verwarmingsinstallaties in het kader van het basispakket 2.Invoering van een eenmalige korting op de factuur domicilie voor alle huishoudens die zich op mazout/propaan/butaan verwarmen en voor pellets en dit op basis van bulkleveringen of op palet op een domicilieadres (hoofdverwarming) 3. Invoering van het sociaal tarief voor de collectieve verwarmingsinstallatie 4.Dotatie aan de VZW Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie, Lamppetroleum en Propaan in bulk (sociaal verwarmingsfonds) PROGRAMMA 42/5 - SUBSIDIES EN DOTATIES AAN EXTERNE ORGANISMEN 1. Subsidie onderzoeksprogramma Small Modular Reactors 2.Subsidie in het kader van waterstofbackbone 3. Subsidies in het kader van een projectoproep voor de ontwikkeling van een waterstof importinfrastructuur 4.Subsidies in het kader van de ontwikkeling van een flexibele elektrolyser voor groen staal 5. Subsidies aan ondernemingen voor de steun in het kader van de hulp van België ter verbetering van de veiligheid van de nucleaire installaties in de Oost-Europa 6.Subsidie aan de IVZW Myrrha (bouwfase) 7. Subsidie voor de bevordering van de Belgische expertise op het vlak van medische toepassingen van ioniserende straling en nucleaire geneeskunde 8.Statistische overdracht voor een bepaalde hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen met een andere lidstaat 9. Subsidie voor de bijdrage van België aan het Europees Centrum voor Kernonderzoek (E.C.K.O.) te Genève 1. Subsidies voor de bijdragen van België aan de R.& D.-programma's op het gebied van Energie 11. Subsidie voor de bijdrage aan het Internationaal Energieagentschap (I.E.A) 12. Subsidie voor de bijdrage aan het International Renewable Energy Agency (IRENA) 13.Toelage voor het Nucleair Energie Agentschap (NEA) voor het onderzoek naar medische radio-isotopen 14. Subsidie voor de bijdrage voor het International Energy Forum (IEF) 15.Subsidie aan UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) 16. Dotatie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (S.C.K.) 17. Subsidie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (S.C.K.) voor het MYRRHA-project (fases 2 en 3) 18. Subsidie aan Belgoprocess in het kader van de hulp van België ter verbetering van de veiligheid van de nucleaire installaties in de landen van Centraal en Oost Europa en van het GOS 19.Subsidie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (S.C.K.) in het kader van de hulp van België ter verbetering van de veiligheid van de nucleaire installaties in de landen van Centraal en Oost Europa en van het GOS 20. Subsidie voor de tussenkomst in de kosten van colloquia georganiseerd door de universiteiten voor de aanmoediging van studenten tot een nucleaire opleiding 21.Subsidie aan het Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen (I.I.K.W.) 22. Subsidie aan het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.) voor de verwerking van het verrijkt uranium 23. Subsidie aan het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.) voor de uitvoering van nieuwe investeringen, projecten en studies 24. Subsidie aan het Nationaal Instituut voor Radioelementen (I.R.E.) voor investeringsuitgaven 25. Subsidie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (S.C.K.) voor investeringsuitgaven 26. Subsidie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (S.C.K.) voor de fysische bescherming (beveiliging) van zijn nucleaire materialen en installaties PROGRAMMA 42/8 - BIJDRAGE VAN BELGIE AAN DE ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT DE GEZAMENLIJKE ONDERNEMING VOOR ITER EN ANDERE FUSIE-ACTIVITEITEN 1. Subsidie aan federatie AGORIA voor de werking van de contactcel tussen ITER en de industrie 2.Subsidie voor de bijdrage in de werkingskosten van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER 3. Subsidie aan het Laboratorium voor Plasmafysica van het Vermogen van de Koninklijke Militaire School voor de uitvoering door de Belgische fusielaboratoria van onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning van ITER 4.Subsidie aan de Koninklijke Militaire School (KMS) voor de ontwikkeling en de levering van prototypes voor ITER 5. Subsidie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (S.C.K.) voor het onderzoek op het vlak van de nucleaire fusie 6. Subsidie aan de Koninklijke Militaire School (KMS) voor het onderzoek op het vlak van de nucleaire fusie 7.Subsidie aan de franstalige universiteiten voor het onderzoek op het vlak van de nucleaire fusie 8. Subsidie aan de nederlandstalige universiteiten voor het onderzoek op het vlak van de nucleaire fusie PROGRAMMA 42/9 - ENERGIETRANSITIE Subsidies in kader van de oproep tot projecten betreffende de energietransitie PROGRAMMA 43/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA Ondersteunende maatregelen in het kader van de bestrijding van de digitale kloof en de omschakeling naar digitale inclusie (subsidies) PROGRAMMA 43/3 - BESCHERMING INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT 1.Subsidies Intellectual Property (IP) pre-diagnostic 2. Subsidie Instituut Octrooigemachtigde 3.Subbsidie voor de bijdrage van België aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIE) te Genève 4. Betaling van facturen van de European Patent Office (EPO) voor octrooionderzoeksrapporten 5.Subsidie aan het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG) 6. Subsidie voor de bijdrage aan de Internationale Unie voor de Bescherming van Kweekproducten (UPOV) PROGRAMMA 43/4 - CONCESSIE VOOR DE BEZORGING VAN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN Retributie voor de concessie kranten et tijdschriften PROGRAMMA 44/6 SUBSIDIES AAN EXTERNE ORGANISMEN 1.Subsidie aan de VZW Ferm voor het Steunpunt Korte Keten 2. Subsidie voor de bijdrage aan International Copper Study Group (I.C.S.G) 3. Subsidie voor de bijdrage aan de Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC) 4.Subsidie voor de bijdrage aan de International Lead and Zinc Study Group (I.L.Z.S.G.) PROGRAMMA 44/7 - DISTRIBUTIE EN TENTOONSTELLINGEN 1. Subsidie voor de bijdrage aan het Internationaal Bureau voor Tentoonstellingen te Parijs 2.Dotatie aan de ADBA voor de Internationale tentoonstellingen PROGRAMMA 45/1 - SUBSIDIES EN DOTATIES AAN EXTERNE ORGANISMEN EN DIVERSE UITGAVEN 1. Subsidies aan verenigingen houden zich bezig met de bescherming en de bevordering van de KMO's en de Zelfstandigen 2.Dotatie aan de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen PROGRAMMA 46/4 SUBSIDIES AAN EXTERNE ORGANISMEN 1. Subsidies voor bijdragen aan internationale verenigingen actief op het gebied van certificatie en accreditatie (EA, IAF, ILAC) 2.Subsidie voor de bijdrage aan de Internationale Vereniging voor Koeltechniek (I.V.K.) 3. Subsidies voor bijdragen aan internationale metrologische instellingen (IOWM, IBMG, EMPIR, WELMEC, EURAMET) PROGRAMMA 46/5 - NORMALISATIE 1.Subsidies aan de sectorale organisaties voor specifieke acties ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen 2. Subsidies voor prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes 3.Subsidie aan het Bureau voor Normalisatie (N.B.N.) PROGRAMME 47/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA Sociale compensatiemaatregel om de auteurs en uitvoerende kunstenaars die werden getroffen door het coronavirus te compenseren PROGRAMMA 48/4 - SUBSIDIES AAN EXTERNE ORGANISMEN EN ECONOMISCHE MANIFESTATIES 1. Subsidies voor de bijdragen aan de nationale statistische verenigingen (SDFB, VVD, XBRL, KBVS) 2.Subsidie voor de bijdrage aan het Internationaal Instituut voor de Statistiek te Den Haag (I.I.S.) PROGRAMMA 49/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 1. Subsidie aan patiëntenverenigingen 2.Subsidie aan de VZW Onafhankelijke Organisatie ter Bescherming van de Consument (O.O.B.C.) voor de beslechting van de geschillenregeling van consumentengeschillen PROGRAMMA 49/1 - BESCHERMING VAN HET CONSUMENTENRECHT 1. Subsidie aan de VZW Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumentenorganisaties (BV-OECO) 2.Subsidie aan de VZW Geschillencommissie Reizen 3. Dotatie aan de Consumentenombudsdienst PROGRAMMA 49/3 SUBSIDIES AAN EXTERNE ORGANISMEN Subsidie aan de VZW Onafhankelijke Organisatie ter Bescherming van de Consument (O.O.B.C.) voor het Europees Centrum voor de Consument (ECC) PROGRAMME 59/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA Subsidies in het kader van het verhogen van de telecom-connectiviteit PROGRAMMA 60/1 - DOTATIE AAN HET FEDERAAL PLANBUREAU Dotatie aan het Federaal Planbureau Sectie 33 FOD Mobiliteit en Vervoer Art. 2.33.1 In afwijking van artikel 66 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat kunnen de rekenplichtigen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer voorschotten aanvragen die worden gevalideerd door de ordonnateur, leidinggevende van de Dienst of door zijn gemachtigde en worden toegekend door de functioneel bevoegde minister ten einde de hieronder vermelde uitgaven te betalen.

De rekenplichtige beschikt hiertoe over een specifieke financiële rekening die op zijn naam is geopend en waarop de centraliserende rekenplichtige het bedrag van het voorschot overschrijft vanuit de financiële uitgavenrekening van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Deze overschrijving is een louter financiële verrichting.

Het maximumbedrag waarvoor een voorschot voor kleine uitgaven mag toegekend worden, bedraagt 5 000 euro.

Een aanvullend voorschot voor kleine uitgaven mag aangevraagd worden wanneer het saldo van de geldmiddelen op de financiële rekening van de rekenplichtige 2 500 euro of minder bedraagt.

Het bedrag van een kleine uitgave mag niet hoger zijn dan 500 euro btw inbegrepen.

De rekenplichtige kan aan ambtenaren geldmiddelen ter beschikking stellen voor kleine uitgaven ofwel in speciën, ofwel via elektronische portemonnee, ofwel via een debetkaart.

Het maximumbedrag waarvoor een voorschot voor uitgaven in het kader van een zending in het buitenland mag toegekend worden bedraagt 25 000 euro.

Een aanvullend voorschot voor deze uitgaven mag aangevraagd worden wanneer het saldo van de geldmiddelen op de financiële rekening van de rekenplichtige 10 000 euro of minder bedraagt.

De rekenplichtige kan aan ambtenaren op zending in het buitenland geldmiddelen ter beschikking stellen voor uitgaven, ofwel in speciën tot een bedrag van 500 euro, ofwel via een debetkaart ofwel via overschrijving.

De ambtenaar aan wie geldmiddelen ter beschikking worden gesteld door de rekenplichtige, moet zijn uitgaven verantwoorden met bewijsstukken tot staving van de uitgaven opgenomen in de beheersrekening van de rekenplichtige. Hij dient het saldo van het verkregen voorschot en de verantwoorde uitgaven zonder verwijl over te maken aan de bevoegde rekenplichtige.

De rekenplichtige rekent de door middel van het voorschot uitgevoerde uitgaven aan op het gepaste vastleggings- en vereffeningkrediet.

Indien een voorschot of een gedeelte ervan niet langer nodig is voor de voortzetting van de dienst, stort de rekenplichtige het saldo zonder verwijl terug op de financiële ontvangstrekening van de centraliserende rekenplichtige.

De ordonnateur, leidinggevende van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer of zijn gemachtigde is verantwoordelijk voor de regelmatige opvolging van de voorschotaanvragen en van de aanwending ervan door de rekenplichtigen.

De rekenplichtigen en hun plaatsvervangers worden aangesteld door de bevoegde minister of zijn gemachtigde. Het aanstellingsbesluit wijst het nummer van de financiële rekening aan waarop de rekenplichtige zijn voorschot zal ontvangen en stelt de datum vast vanaf dewelke de rekenplichtige het beheer opneemt volgens de door de functionele minister gestelde regels.

Art. 2.33.2 Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen de volgende toelagen worden toegekend: PROGRAMMA 21/0 - BESTAANSMIDDELEN Toelage aan de VZW Sociale Dienst van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

PROGRAMMA 21/1 - STUDIES EN ACTIES INZAKE MOBILITEIT EN VERVOER Toelagen inzake Mobiliteit en Vervoer.

PROGRAMMA 41/5 - OVERHEIDSBEDRIJVEN Toelagen voorzien ter uitvoering van de beheerscontracten gesloten tussen de Staat en bpost voor het toevertrouwen van diensten van algemeen economisch belang aan bpost;

Bijdrage van de Staat aan PROXIMUS tot dekking van de sociale voordelen toegekend in het kader van het plan PTS. PROGRAMMA 41/6 - DUURZAME E-COMMERCE Toelagen inzake de verduurzaming van de pakketleveringen/e-commerce.

PROGRAMMA 51/0 - BESTAANSMIDDELEN Bijdrage voor het lidmaatschap aan de VZW ITS (Intelligent Transport Systems).

PROGRAMMA 51/1 - SPOORWEGVERVOER Toelagen voorzien ter uitvoering van de beheerscontracten gesloten tussen de Staat en de NV's van publiek recht Infrabel en NMBS;

Belgische bijdrage in de uitgaven van het Centraal Bureau voor het Internationaal Vervoer per Spoorweg te Bern;

Toelagen in verband met ondersteuning nachttreinen;

Bijdrage tot dekking van kosten van NV van publiek recht HR Rail.

PROGRAMMA 51/8 -TOELAGEN AAN DE SECTOR Toelagen in verband met de promotie van gecombineerd vervoer en steun aan het verspreid vervoer;

Steun voor retrofitting.

PROGRAMMA 52/1 - BIJDRAGEN AAN INTERNATIONALE ORGANISATIES Aandeel van België in de exploitatiekosten van de meteorologische en veiligheidstations in de Noordatlantische oceaan;

Belgische bijdragen aan de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), de Europese Commissie voor de Burgerluchtvaart (ECAC), het aandeel van België in de werkingskosten van ABIS;

Aandeel van België in de kosten van FABEC (The Functional Airspace Block Europe Centra).

PROGRAMMA 52/2 - SKEYES Financiering van skeyes voorzien in uitvoering van de beheerscontracten gesloten tussen de Staat en skeyes;

Subsidies aan skeyes voor projecten ter verduurzaming van de luchtvaartsector.

PROGRAMMA 52/3 - VERDUURZAMING LUCHT.V.A.ARTSECTOR Subsidies voor projecten ter verduurzaming van de luchtvaartsector.

PROGRAMMA 53/2 - BIJDRAGEN AAN INTERNATIONALE ORGANISATIES Memorandum van overeenstemming van Parijs houdende controle van de schepen door de havenstaat;

Internationale Maritieme Organisatie (IMO);

Patrouillediensten voor de waarneming van ijsbergen in de Noord-Atlantische Oceaan.

PROGRAMMA 53/3 - SUBSIDIES IN HET KADER VAN DE SCHEEPVAART Subsidies in het kader van de scheepvaart.

PROGRAMMA 53/4 - CIRCULAIRE ECONOMIE Subsidies in het kader van circulaire economie.

PROGRAMMA 55/2 TOELAGEN SAMENWERKINGSAKKOORD Toelagen ter financiering van de initiatieven voorzien in het Samenwerkingsakkoord dd. 15.09.1993 gesloten tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals het werd aangevuld door de opeenvolgende bijakten.

PROGRAMMA 56/1 - BIJDRAGEN AAN INTERNATIONALE ORGANISATIES Aandeel van België in de exploitatiekosten van Euro Contrôle Route (ECR);

Aandeel van België in de kosten van EUCARIS (European car and driving licence information system).

PROGRAMMA 56/4 - INSCHRIJVING MOTORVOERTUIGEN Aandeel van België in de kosten van Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities (EReg);

Aandeel van België in de exploitatiekosten van het European Type Approval Exchange System-proces (ETAES).

PROGRAMMA 56/7 - VIAS INSTITUTE Subsidie aan de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk (CVBA-VSO) Vias Institute.

PROGRAMMA 57/0 - PERMANENTE CEL BELAST MET HET BEHEER VAN DE FZONDERLIJKE PERSONEELSFORMATIE VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Toelage aan de VZW Sociale Dienst van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Art. 2.33.3 De middelen van de rekening "sanering", komend van de rekening "sanering van de binnenvaart" van de voormalige Dienst voor Regeling der Binnenvaart, kunnen gebruikt worden, ten belope van het bedrag dat op de rekening beschikbaar is, voor de financiering van projecten ten voordele van de Belgische binnenvaart, conform het samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de uitvoering van de verordening van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren.

De middelen van het Fonds voor de Binnenvaart, zoals bedoeld in art. 3, 1e lid van de Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad van 29 maart 1999 betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren, met inbegrip van de latere wijzigingen, alsmede elke latere verordening ter vervanging van de voormelde die dezelfde materie behandelt, kunnen gebruikt worden voor het uitvoeren van maatregelen die op Europees vlak worden getroffen in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening 718/1999. De middelen worden aangewend conform het samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de uitvoering van de verordening van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren.

Art. 2.33.4 In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van de hierna vermelde organieke fondsen gedeeltelijk van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd: - deze van het Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel (programma 55/2) ten belope van een bedrag van 143 000 euro voor 2023; - deze van het Fonds betreffende de werking van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal (programma 22/5) ten belope van een bedrag van 215 000 euro voor 2023; - deze van het Fonds betreffende de werking van de veiligheidsinstantie van het spoor (programma 22/6) ten belope van een bedrag van 511 000 euro voor 2023; - deze van het Fonds betreffende de werking van het Onderzoeksorgaan van de Spoorwegongevallen (programma 22/1) ten belope van een bedrag van 37 000 euro voor 2023.

Art. 2.33.5 In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en van artikel 1.01.3 paragraaf 2 van deze wet mogen de vastleggingskredieten op volgende basisallocaties onder en uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden: BA 33 22 40 11.00.16 en BA 33 22 40 12.21.48 Art. 2.33.6 In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat kan het fonds betreffende de werking van de Federale instantie voor Onderzoek van Scheepvaartongevallen (22/2) in 2023 een maximale debetpositie vertonen van 250 000 euro.

Sectie 44 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie Art. 2.44.1 In afwijking van het artikel 66 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, mogen voorschotten tot een maximum bedrag van 20 000 euro verleend worden aan de rekenplichtigen van het departement, met het oog op de uitbetaling van de schuldvorderingen aangaande alle dienstkosten alsmede de vergoedingen en toelagen van alle aard die 1 000 euro niet overschrijden.

Deze rekenplichtigen worden gemachtigd de nodige voorschotten te verlenen aan de ambtenaren en experten belast met een zending in het buitenland, zelfs indien deze voorschotten meer dan 1 000 euro bedragen.

De betaling van de erelonen van experten uit het buitenland en van de kosten voortspruitend uit regelingen met vreemde landen, mag eveneens per geldvoorschot gebeuren, welke ook het bedrag ervan zij.

Art. 2.44.2 Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen de volgende toelagen worden toegekend : PROGRAMMA 55/0 - BESTAANSMIDDELEN Toelage aan de VZW "Sociale Dienst van de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu" in het kader van allerhande uitgaven van de Sociale Dienst.

PROGRAMMA 55/1 - BESTAANSZEKERHEID Toelagen aan openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's) met het oog op onderlinge samenwerking bij de uitvoering van hun opdrachten;

Toelagen aan OCMW's ter bevordering van de sociale, culturele en sportieve participatie van hun cliënten;

Toelagen aan OCMW's voor de kosten van maat-regelen, genomen in het kader van de strijd tegen de digitale kloof;

Toelagen aan OCMW's voor het toekennen van installatiepremies aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen maar geen aanspraak kunnen maken op het leefloon;

Toelagen aan OCMW's voor het verstrekken van beleidsmatig belangrijke gegevens in verband met het recht op maatschappelijke integratie en de financiële sociale steun;

Toelagen aan OCMW's voor de kosten die zij hebben bij het voorschieten van een huurwaarborg;

Toelagen aan verenigingen van OCMW's voor het bijstaan van de OCMW's bij het uitvoeren van hun opdrachten;

Toelagen ter aanmoediging van studiedagen, onderzoek, informatieverspreiding of integratieprojecten in verband met armoedebestrijding;

Toelagen aan de Platformen "Kinderen eerst" om OCWM's en verenigingen ertoe aan te zetten om een proactieve manier kinderarmoede te bestrijden;

Toelagen ter ondersteuning van initiatieven van sociale integratie van groepen in de samenleving die omwille van financiële, familiale of maatschappelijke omstandigheden niet volwaardig aan de samenleving deelnemen;

Toelagen aan particuliere organisaties voor de steun die zij verlenen aan bijzondere doelgroepen zoals gerepatrieerde Belgen en daklozen;

Toelagen aan het Steunpunt Armoedebestrijding, aan OCMW's, aan VZW's voor projecten in het kader van de strijd tegen de armoede;

Toelagen aan lokale machten, aan VZW's en aan OCMW's ter ondersteuning van projecten gericht op de maatschappelijke integratie en de sociale cohesie;

Toekenning van de jaarlijkse Prijs van de Armoedebestrijding aan een natuurlijk of rechtspersoon (een OCMW, een VZW, een privé-onderneming, ...);

Toelagen aan OCMW's om financiële bijstand te verlenen in het kader van het gebruik van de REMI-applicatie.

PROGRAMMA 55/5 - GROOTSTEDENBELEID Bijdragen aan Europese samenwerkingsverbanden ;

Toelagen aan lokale overheden in het kader van de missie op federaal niveau, die erin bestaat om de bemiddelaars die tussenkomen in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties om de stedelijke samenhang te versterken, te financieren;

Toelagen aan lokale besturen en OCMW's in kader van lokale initiatieven inzake sociale integratie, veiligheid, de strijd tegen de armoede en de verbetering van de levensomstandigheden.

PROGRAMMA 56/6 - FONDS VOOR EUROPESE HULP AAN DE MEEST BEHOEFTIGEN - PROGRAMMATIE 2014-2020 Toekennen van uitkeringen in natura en van materiële hulp in het kader van sociale hulpverlening.

PROGRAMMA 56/8 - EUROPEES SOCIAAL FONDS PLUS - PROGRAMMATIE 2021-2027 Toekennen van uitkeringen in natura en van materiële hulp in het kader van sociale hulpverlening.

Art.2.44.3 De in de voorgaande jaren aan de OCMW's teveel uitgekeerde bedragen in het kader van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de wet van 7 augustus 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum - Duitse vertaling sluiten tot instelling van het recht op een bestaansminimum, en de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, kunnen voor het begrotingsjaar 2023 verrekend worden als voorschotten voor het lopende jaar.

Art. 2.44.4 Het beschikbare saldo van de vorige jaren in het kader van de wet van 7 augustus 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum - Duitse vertaling sluiten tot instelling van het recht op een bestaansminimum, en van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, mag worden gebruikt om de uitgaven inherent aan het lopende begrotingsjaar te dekken.

Het beschikbare saldo van de vorige jaren in het kader van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, mag worden gebruikt om de uitgaven inherent aan het lopende begrotingsjaar te dekken.

Art. 2.44.5 § 1. Een vastleggingsmachtiging wordt verleend met betrekking tot de hierna vermelde organieke fondsen en tot beloop van het vermelde bedrag: - Fonds voor Europese Steun aan de Meest Behoeftigen (programma 56/6, activiteiten 1 en 2): 344 000 euro. - Europees Sociaal Fonds Plus (programma 56/8, activiteiten 1 en 2) : 10 206 000 euros.

Elke vastlegging aan te gaan krachtens dit artikel wordt onderworpen aan het visum van de controleur van de vastleggingen. § 2. In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden volgende organieke fondsen gemachtigd een debetpositie in vereffening te vertonen, die de vermelde bedragen niet mag overschrijden: - Fonds voor Europese Steun aan de Meest Behoeftigen (programma 56/6, activiteiten 1 en 2): 10 928 000 EUR ; - Europees Sociaal Fonds Plus (programma 56/8, activiteiten 1 en 2) : 1 410 000 euros.

Art. 2.44.6 § 1. In afwijking van artikel 52, lid 1, 1° van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en in afwijking van artikel 1-01-3 van deze wet, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocatie 44.55.1.1.41.40.01 "Steunpunt Armoedebestrijding" herverdeeld worden naar de vastleggingskredieten van de basisallocaties onder programma 57/1. § 2. In afwijking van artikel 52, lid 1, 2° van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en in afwijking van artikel 1-01-3 van deze wet, mogen de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds, van de basisallocaties van het programma 57/1 niet herverdeeld worden vanuit dit programma naar andere programma's van deze sectie.

Art. 2.44.7 De verrichtingen, waarbij de POD Maatschappelijke Integratie en armoedebestrijding in uitvoering van het Koninklijk Besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum - Duitse vertaling sluiten2 tot uitvoering van artikel 54 § 1, tiende lid van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten als technische en administratieve operator optreedt, worden aangerekend op balansrekeningen 447340, 447341, 447342, 447346.

Ten einde de controle op de beschikbaarheid van de middelen te waarborgen in uitvoering van het vermelde Koninklijk Besluit kunnen volgende tussenrekeningen gebruikt worden: 4487012632, 4487012733, 4487012834 en 4487013238.

Sectie 46 POD Wetenschapsbeleid Art. 2.46.1 In afwijking van artikel 66 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat mogen aan de rekenplichtigen van de POD Wetenschapsbeleid en aan de rekenplichtigen van de instellingen die ervan afhangen voorschotten verleend worden tot een maximumbedrag van 5.500 EUR. Door middel van deze voorschotten mogen de rekenplichtigen van de POD schuldvorderingen van allerlei aard, met inbegrip van de aankoop van roerende patrimoniumgoederen, betalen die niet hoger zijn dan 5.500 EUR. Het saldo dat deze voorschotten zouden laten op 31 december van het jaar 2022 mag voor de behoeften van het jaar 2023 gebruikt worden.

Art. 2.46.2 In afwijking van artikel 66 van de wet van 22 mei houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, mogen aan de rekenplichtige die belast is met de vereffening van de hulpgelden en toelagen van sociale aard opeenvolgende voorschotten van ten hoogste 2.500 EUR toegestaan worden.

Art. 2.46.3 Binnen de perken van de betrokken basisallocaties, kunnen de volgende toelagen toegekend worden: PROGRAMMA 60/1 - ONDERZOEK EN ONTWIKKELING OP NATIONAAL VLAK 1. Financiering van de programma's regeringsinitiatieven voor O&O op nationaal vlak;2. Financiering van studies, onderzoek en opdrachten voor derden;3. Financiering van het beheer, van de werking en van het onderhoud, alsook van wetenschappelijke projecten verbonden aan de Belgische basis in Antarctica;4. Financiering van de projecten en acties in het kader van het federaal herstart- en transitieplan op nationaal vlak;5. Toelage aan de Academia Belgica - Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen te Rome;6. Toelage aan de nationale commissies die onder de gezamenlijke auspiciën geplaatst zijn van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique;7. Dekken van de O&O-uitgaven van de vliegtuigen in het kader van Airbus;8. Financiering van de wetenschappelijke ondersteuning van het federale drugsbeleid;9. Toelage aan de ivzw MYRRHA voor het project Myrrha;10. Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) voor het project MYRRHA (ondersteuning voor O&O van fases 2 en 3);11. Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) voor het onderzoeksprogramma Small Modular Reactors;12. Financering van het project Clean aviation. PROGRAMMA 60/2 - ONDERZOEK EN ONTWIKKELING OP INTERNATIONAAL VLAK 1. Financiering van de programma's regerings-initiatieven voor O&O op internationaal vlak;2. Financiering van de projecten en acties in het kader van het federaal herstart- en transitieplan op internationaal vlak;3. Belgische deelname aan de activiteiten van het Europees Ruimtevaart Agentschap;4. Belgische deelname aan de bilaterale of multilaterale ruimtevaartprojecten (buiten ESA);5. Bijdrage aan het "Centre de tests en essais optiques du Centre Spatial de Liège" (CSL);6. Toelagen voor organisaties die betrokken zijn bij activiteiten ter bevordering van de ruimtevaart;7. Toelagen aan de intergouvernementele organisaties voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening;8. Toelagen aan de internationale organisaties, groeperingen en centra voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening;9. Toelage aan de VZW "The Royal Academies of Sciences and the Arts of Belgium" voor het financieren van de bijdragen aan onder andere de internationale organisaties die verbonden zijn aan de Koninklijke Academie van België en de "Académie royale de Belgique" en de nationale commissies die eraan verbonden zijn;10. Toelage aan het Eureka-Secretariaat;11. Toelagen aan het Instituut von Karman;12. Toelage aan ANTWERP SPACE voor het GEODE-project;13. Toelage aan de ivzw Association of ERC Grantees. PROGRAMMA 60/3 - FEDERALE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN EN DAARMEE GELIJKGESTELDE INSTELLINGEN 1. Financiering van de O&O-acties van de federale wetenschappelijke instellingen; 2.2 Steunmaatregelen ten voordele van de federale wetenschappelijke instellingen - bijkomende dotatie; 3. Toelage aan het Internationaal studiecentrum voor het behoud en de restauratie van cultuurgoederen (ICCROM);4. Toelage aan de VZW "Belgisch Centrum voor archeologisch onderzoek in Griekenland";5. Toelage aan het Koninklijk Filmarchief;6. Toelage aan de VZW "Horizon 50-200" (ex "Culturele verspreiding van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis");7. Toelage aan de VZW "Kunstberg";8. Toelage aan het consortium MPVAqua. PROGRAMMA 60/4 - ONDERWIJS - VORMING - EDUCATIEVE ACTIVITEITEN 1. Toelage aan de Stichting Biermans-Lapôtre (Parijs);2. Toelagen aan de Universitaire Stichting;3. Toelage aan de "Belgian-American Educational Foundation". PROGRAMMA 61/1 - GEMEENSCHAPPELIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN 1. Toelage aan de Federatie van de Vrienden van de Belgische Musea en andere verenigingen voor culturele ondersteuning; 2. Toelage aan de concertverenigingen die voldoen aan de criteria vastgesteld door het K.B. van 20 januari 1956 tot regeling van de toelagen aan de concertverenigingen; 3. Toelage aan de Muziekkapel "Koningin Elisabeth";4. Toelage aan de internationale Koningin Elisabethwedstrijd van België;5. Toelagen met betrekking tot de muziekpromotie;6. Toelage aan de Bibliotheek van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel;7. Toelage aan de "Fundation Europalia International". PROGRAMMA 61/2 - EXTERNE RELATIES 1. Toelagen aan internationale instellingen voor de Jeugd;2. Belgische bijdrage aan de financiering van de "Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg";3. Toelage aan de VZW "Secrétariat de Jeunesses Musicales International";4. Diverse internationale toelagen en bijdragen. Art. 2.46.4 De vastleggingskredieten, bestemd voor de hierna vermelde uitgaven, vereisen een voorafgaande goedkeuring van de Ministerraad: - regeringsinitiatieven voor O&O op nationaal vlak (programma 60/1); - dekken van de O&O-uitgaven van de vliegtuigen van de Airbus-groep (programma 60/1); - Belgische deelname aan de bilaterale of multilaterale ruimtevaartprojecten buiten ESA (programma 60/2).

Art. 2.46.5 De minister van Wetenschapsbeleid is, overeenkomstig de eenparige verbintenissen van de lidstaten van het Europees Ruimtevaartagentschap, gemachtigd af te zien van het invorderen van de nationale rechten en belastingen die toepasselijk zijn op de prijs van werken en leveringen uitgevoerd in België voor die organisatie en waarvan de betaling in nationale munt of in euro ten laste van zijn begroting werd voorgeschoten; hij is eveneens gemachtigd aan die organisatie, ter aanvulling van de Belgische bijdrage, het bedrag terug te betalen van de nationale rechten en belastingen die voornoemd Agentschap eventueel voor dergelijke werken of leveringen in nationale munt of in euro betaald heeft.

Art. 2.46.6 In afwijking van artikel 52, eerste lid. 1°, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en van artikel 1-01-3 § 2 van deze wet, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 21.01.11.00.03 en 21.01.11.00.04 door middel van herverdelingen van basisallocaties, overgedragen worden naar de basisallocatie 21.01.11.00.10.

Art. 2.46.7 In afwijking van artikel 52 van de wet van 22 mei 2013 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en van artikel 1-01-3 § 3 van deze wet, volstaat het gunstig advies van de Inspectie van Financiën opdat de bevoegde minister, of zijn gedelegeerde, de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds van de volgende basisallocaties onder en uitsluitend onder elkaar zouden kunnen herverdelen: Basisallocatie 60.11.45.00.51 met de basisallocaties 60.11.41.30.51, 60.11.41.40.51, 46.60.11.12.11.17 en 60.11.12.11.18;

Basisallocatie 60.11.45.00.52 met de basisallocaties 60.11.41.30.52, 60.11.41.40.52, 46.60.11.12.11.17 en 60.11.12.11.18;

Basisallocatie 60.21.45.00.57 met de basisallocaties 60.21.41.30.57, 60.21.41.40.57 en 60.21.12.11.19;

Basisallocatie 60.22.45.00.21 met de basisallocaties 60.22.41.30.21, 60.22.41.40.21 en 60.22.12.11.21.

Art. 2.46.8 In afwijking van artikel 52, eerste lid. 1°, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en van artikel 1-01-3 § 2 van deze wet, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 21.01.11.00.04, 60.11.45.00.51, 60.21.45.00.57 en 60.22.45.00.21 door middel van herverdelingen van basisallocaties, overgedragen worden van en naar de basisallocatie 21.01.11.00.14.

Art. 2.46.9 In afwijking van artikel 52, eerste lid. 1°, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en van artikel 1-01-3 §§ 2 en 3 van deze wet, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 21.01.11.00.04, 60.11.45.00.51, 60.21.45.00.57 en 60.22.45.00.21 door middel van herverdelingen van basisallocaties, overgedragen worden van en naar de basisallocatie 21.01.12.21.21.

Art. 2.46.10 In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt het fonds "Fonds voor Europees onderzoek" van het programma 46-60-5, gemachtigd in vastlegging een debettoestand te vertonen welke het bedrag van 300 000 euro niet mag overschrijden.

Art. 2.46.11 In afwijking van artikel 1-01-3 § 3 van deze wet kunnen vastleggingskredieten voor de basisallocaties 60.22.12.11.21 en 60.22.12.11.22 door middel van herverdelingen van basisallocaties overgeheveld worden van en naar de basisallocatie 60.22.33.00.01 (toelagen aan organisaties die actief zijn in de ruimtevaartsector).

Sectie 51 Rijksschuld Art. 2.51.1 In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en van artikel 1-01-3, § 3 van deze wet, mogen op verzoek van de minister van Financiën en met akkoord van de staatssecretaris voor Begroting, alle vastleggingskredieten ingeschreven op deze sectie van de begroting onderling herverdeeld worden.

Art. 2.51.2 In afwijking van de artikels 19, § 1 en 20, § 1 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, 1. wordt de Minister van Financiën ertoe gemachtigd om: § 1 de intrestontvangsten die voortkomen uit de beheersverrichtingen van de overheidsschuld, afgesloten met een looptijd van ten hoogste één jaar, alsook de intrestontvangsten die voortkomen uit negatieve marktrentevoeten, in mindering te brengen van de intrestkredieten van de sectie "Rijksschuld" van de Algemene Uitgavenbegroting. § 2 de kapitaalontvangsten of -uitgaven die afkomstig zijn van afgeleide financiële producten, verbonden met de vervaldagen van terugbetalingen van leningen, respectievelijk in mindering te brengen of ten laste te leggen van de aflossingskredieten van de sectie "Rijksschuld" van de Algemene Uitgavenbegroting. § 3 de kapitaalontvangsten of -uitgaven die afkomstig zijn van afgeleide financiële producten, verbonden met de uitgiften van leningen, respectievelijk toe te voegen aan of in mindering te brengen van de ontvangsten van titel III - opbrengst van leningen - van de Middelenbegroting. § 4 in het geval van opties op de rentevoet van het type "collar", de premies met betrekking tot de aankoop van "cap" opties in mindering te brengen van de premies met betrekking tot de verkoop van "floor" opties wanneer de aankoop en de verkoop gelijktijdig gebeuren en de aankoop- en verkooppremies elkaar op het ogenblik van de transactie wederzijds opheffen en geen aanleiding geven tot een betaling. 2. worden de uitgaven, die geboekt worden op de sectie "Rijksschuld" van de Algemene Uitgavenbegroting, gelijktijdig ten laste gelegd van de vastleggingskredieten en van de vereffeningskredieten van het begrotingsjaar waarin deze uitgaven worden vereffend.3. worden niet ten laste van de begroting gelegd: - de bedragen in hoofdsom van de uitgiften en terugbetalingen van leningen, die worden uitgegeven met een looptijd van ten hoogste één jaar; - de bedragen in hoofdsom van de financiële beheersverrichtingen bedoeld in artikel 8, § 3 van de Middelenbegroting, die worden aangegaan met een looptijd van ten hoogste één jaar; - de bedragen in hoofdsom van de kredieten met een looptijd van ten hoogste één jaar, die worden toegekend door de Schatkist.

Sectie 52 Financiering van de Europese Unie Art. 2.52.1 De minister van Financiën kan voorschotten toestaan voor de dringende betalingen, die voortvloeien uit de verplichtingen van België op het Europees vlak, en die verricht worden door de diensten van de Thesaurie belast met de Europese en internationale financiële vragen.

HOOFDSTUK 3 - Raming van de middelen van de organieke begrotingsfondsen Art. 3.01.1 De middelen van de organieke begrotingsfondsen worden geraamd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.

HOOFDSTUK 4 - Terugbetalings- en toewijzingsfondsen Art. 4.01.1 De verrichtingen op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen tijdens het begrotingsjaar 2023 worden geraamd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.

Art. 4.01.2 De wijze van beschikking over het tegoed van elk der fondsen vermeld in de bij deze wet gevoegde tabellen, wordt aangeduid naast het nummer van het artikel dat betrekking heeft op elk dezer: - de fondsen en rekeningen waarop door tussen-komst van de minister van Financiën wordt beschikt, worden aangeduid door de letter B; - de fondsen en rekeningen waarop rechtstreeks wordt beschikt door de rekenplichtigen die de ontvangsten hebben gedaan, worden door de letter C aangeduid.

HOOFDSTUK 5 - Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie Art. 5.01.-1 De begrotingen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie van het begrotingsjaar 2023 worden goedgekeurd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen.

Art. 5.01.2 De wijze van betaling van de uitgaven van elk van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie vermeld in de bij deze wet gevoegde tabellen, wordt aangeduid naast het nummer van het artikel dat betrekking heeft op elk van hen: - de diensten waarvan de uitgaven gedaan worden door tussenkomst van de minister van Financiën worden aangeduid door de letter B; - de diensten waarvan de uitgaven rechtstreeks worden gedaan door de rekenplichtigen die de ontvangsten hebben gedaan, worden door de letter C aangeduid.

Art. 5.01.3 In afwijking van artikel 4 van het koninklijk besluit van 31 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum - Duitse vertaling sluiten3 tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid,78, eerste lid, 80, tweede lid, 86, eerste lid, 87, § 2/1, 89, eerste lid, en 96 eerste lid, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zullen de tabellen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie voor het begrotingsjaar 2023 enkel de kolom voor de uitgavenkredieten of de ramingen van de ontvangsten bevatten.

HOOFDSTUK 6 - Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer Art. 6.01.1 De begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer van het begrotingsjaar 2023 worden goedgekeurd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen.

Art. 6.01.2 In afwijking van koninklijk besluit van 31 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum - Duitse vertaling sluiten3 tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid,78, eerste lid, 80, tweede lid, 86, eerste lid, 87, § 2/1, 89, eerste lid, en 96 eerste lid, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zullen de tabellen van de administratieve openbare Instellingen met ministerieel beheer voor het begrotingsjaar 2023 enkel de kolom voor de uitgavenkredieten of de ramingen van de ontvangsten bevatten.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE De Staatssecretaris voor Begroting, E. DE BLEEKER Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van Volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken : 55-2932 Integraal verslag : 20, 21 en 22 december 2022

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^