Etaamb.openjustice.be
Erratum van 12 oktober 2023
gepubliceerd op 31 oktober 2023

Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van subsidies voor activiteiten rond het informeren en sensibiliseren op het vlak van cyberbeveiliging. - Erratum

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2023205651
pub.
31/10/2023
prom.
12/10/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 OKTOBER 2023. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van subsidies voor activiteiten rond het informeren en sensibiliseren op het vlak van cyberbeveiliging. - Erratum


Deze bekendmaking vervangt de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad nr. 281 van 24 oktober 2023, pp. 98936 en 98937. 26 OKTOBER 2023. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van subsidies voor activiteiten rond het informeren en sensibiliseren op het vlak van cyberbeveiliging FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 48, derde lid, en 122, tweede lid;

Gelet op de wet van 26 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023, artikel 2.02.2 dat het programma 34/1 - Cybersecurity bevat in de begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 april 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 11 juli 2023;

Gelet op het advies nr. 74.392/2 van de Raad van State, gegeven op 27 september 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het koninklijk besluit van 10 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014207006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België sluiten tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België, inzonderheid artikel 3, 9°;

Overwegende de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid sluiten tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, artikel 60, eerste lid, f) en g);

Overwegende dat het aangewezen is om activiteiten rond het informeren en sensibiliseren op het vlak van cyberbeveiliging of ter verbetering van het cyberbeveiligingsniveau, in België, in de privésector, de openbare sector en in de wetenschappelijke en academische wereld te ondersteunen;

Overwegende dat, indien het totale bedrag van de ingediende uitgaven die in aanmerking komen hoger is dan het budget dat kan worden toegewezen, dit laatste evenredig verdeeld wordt over de verschillende verenigingen die een aanvraag hebben ingediend, naargelang het aantal leden, aangezien dit verdelingscriterium rekening houdt met de impact van de activiteiten op het grootste aantal actoren en voorkomt dat het bedrag van de opgegeven uitgaven kunstmatig wordt opgedreven om eventueel een groter deel van het totale bedrag dat kan worden toegewezen, te verkrijgen;

Op de voordracht van de Eerste Minister, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Binnen de grenzen van het budget bedoeld in artikel 3 verleent het Centrum voor Cybersecurity België een subsidie aan een of meer verenigingen voor projecten en activiteiten rond het informeren en sensibiliseren op het vlak van cyberbeveiliging of ter verbetering van het cyberbeveiligingsniveau, in België, in de privésector, de openbare sector en in de wetenschappelijke en academische wereld, die in België zijn uitgevoerd of gepland van 1 januari tot 31 december 2023, volgens de hierna bepaalde voorwaarden.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° sectoren: de privésector, de openbare sector en de wetenschappelijke en academische wereld;2° lid: elk lid van de vereniging dat zijn activiteiten in België verricht en toegang heeft tot de projecten en activiteiten van de vereniging.

Art. 3.Het totale budget dat aan deze subsidies kan worden toegewezen, bedraagt 72.000 euro.

De in het eerste lid bedoelde subsidies zijn ten laste van basisallocatie 34.10.33.00.01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister voor het jaar 2023.

Art. 4.§ 1. Subsidieaanvragen moeten uiterlijk 30 dagen na de inwerkingtreding van dit besluit per brief (Wetstraat 18 te 1000 Brussel) of per mail (info@ccb.belgium.be) naar het Centrum voor Cybersecurity België worden gestuurd. § 2. De subsidieaanvraag omvat: 1° een kopie van de statuten van de vereniging;2° een lijst van de uitgevoerde of geplande projecten en activiteiten in 2023;3° het bedrag van de verrichte of geplande uitgaven voor de projecten en activiteiten in 2023;4° de lijst van de leden en de sectoren waartoe zij behoren.

Art. 5.Om een subsidie te kunnen krijgen, verantwoordt de vereniging op basis van haar aanvraagdossier uitgaven betreffende de organisatie van projecten en activiteiten voor alle sectoren bedoeld in artikel 2, 1°.

Art. 6.Indien het in artikel 3 bedoelde bedrag niet volstaat om alle ontvangen subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van dit besluit te dekken, wordt het totale bedrag van de subsidie verdeeld over de verschillende verenigingen die een aanvraag hebben ingediend, in verhouding tot het aantal leden bedoeld in artikel 4, § 2, 4°.

Art. 7.§ 1. Binnen 45 dagen na de in artikel 4 bedoelde termijn en na advies van het Centrum voor Cybersecurity België doet de Eerste Minister uitspraak over de subsidieaanvragen en deelt hij zijn beslissing mee aan de aanvragers. § 2. De kennisgeving van de in de eerste paragraaf bedoelde beslissing kan worden gedelegeerd aan het Centrum voor Cybersecurity België, bij uitdrukkelijke beslissing van de Eerste Minister.

De in het eerste lid bedoelde delegatie kan worden kan te allen tijde worden ingetrokken, na beslissing van de Eerste Minister.

In voorkomend geval wordt de in het eerste lid bedoelde delegatie bij de kennisgeving van de in de eerste paragraaf bedoelde beslissing gevoegd.

Art. 8.De toegekende subsidie wordt uiterlijk op 31 december 2023 op de bankrekening gestort zoals opgegeven door de vereniging.

Art. 9.§ 1. Het gebruik van het subsidiebedrag wordt gerechtvaardigd door overlegging van een verslag en bewijsstukken. § 2. Om een onderzoek mogelijk te maken naar het gebruik van het subsidiebedrag bezorgt de vereniging het Centrum voor Cybersecurity België een verslag dat het volgende omvat: 1° de lijst van de projecten en activiteiten die in de loop van de betrokken periode zijn uitgevoerd;2° een samenvattend verslag van de uitgaven;3° alle boekhoudkundige stukken ter verantwoording van de uitgaven. Elk van deze stukken, die goed leesbare kopieën mogen zijn, wordt genummerd zodat ze vlot kunnen worden gelinkt aan de details van bovengenoemde uitgaven. Op alle oorspronkelijke facturen en de kopieën ervan wordt vermeld dat ze wel degelijk zijn betaald voor het aangegeven bedrag en dat ze bovendien niet aan andere overheden worden overgelegd als bewijsstukken. § 3. Deze documenten worden uiterlijk op 30 januari van het jaar volgend op dat waarvoor de subsidie is toegekend, per brief (Wetstraat 18 te 1000 Brussel) of per mail (info@ccb.belgium.be) naar het Centrum voor Cybersecurity België gestuurd.

Art. 10.Een vertegenwoordiger van het Centrum voor Cybersecurity België kan altijd ter plaatse controleren of de verplichtingen die voortvloeien uit dit besluit worden nageleefd.

Art. 11.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 26 oktober 2023.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, A. DE CROO

^