Etaamb.openjustice.be
Wet van 16 december 2022
gepubliceerd op 22 december 2022

Wet tot wijziging van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022043065
pub.
22/12/2022
prom.
16/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten sluiten houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

Bestaande wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die verwijzen naar de bij Richtlijn (EU) 2018/2001 ingetrokken richtlijnen, worden uitgelegd als verwijzingen naar die richtlijn.

Art. 3.In artikel 2 van de wet van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten sluiten houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt: "3° "koninklijk besluit van 17 december 2021": koninklijk besluit van 17 december 2021 houdende bepaling van productnormen voor transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen en voor transportbrandstoffen op basis van hergebruikte koolstof";b) de bepaling onder 4° wordt vervangen als volgt: "4° " ministerieel besluit van 19 mei 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021041697 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers van aardolie en aardolieproducten sluiten": ministerieel besluit van 19 mei 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021041697 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers van aardolie en aardolieproducten sluiten betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers van aardolie en aardolieproducten";c) in de bepaling onder 5°, worden de woorden "ministerieel besluit van 27 december 1978" vervangen door de woorden " ministerieel besluit van 19 mei 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021041697 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers van aardolie en aardolieproducten sluiten"; d) het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 24°, luidende: "24° " koninklijk besluit van 16 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categorie B en C in overeenstemming met de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten sluiten": koninklijk besluit van 16 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categorie B en C in overeenstemming met de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten sluiten betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categorie B en C in overeenstemming met de wet van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten sluiten houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten;"; e) het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 25°, luidende: "25° "gedelegeerde verordening 2019/807": gedelegeerde Verordening (EU) 2019/807 van de Commissie van 13 maart 2019 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het bepalen van de grondstoffen met een hoog risico van indirecte veranderingen in landgebruik waarbij een belangrijke uitbreiding van het productiegebied naar land met grote koolstofvoorraden waar te nemen valt, en de certificering van biobrandstoffen, vloeibare biomassa en biomassabrandstoffen met een laag risico op indirecte veranderingen in landgebruik.".

Art. 4.In dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015011524 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten type wet prom. 26/12/2015 pub. 24/05/2016 numac 2016000310 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten. - Duitse vertaling sluiten, wordt een artikel 7/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 7/1.§ 1. Vanaf 1 januari 2023 kunnen biobrandstoffen geproduceerd uit palmolie, met inbegrip van andere rechtstreeks of onrechtstreeks van de oliepalm afgeleide producten, niet meer bijdragen aan het behalen van het bijmengingvolume bedoeld in artikel 7, § 1, en van de subdoelen in artikel 4, eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4° van het koninklijk besluit van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018031008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes brandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten sluiten tot vastlegging van de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes brandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten.

Deze paragraaf is niet van toepassing op grondstoffen opgenomen in bijlage IV van het koninklijk besluit van 16 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categorie B en C in overeenstemming met de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten sluiten en op biobrandstoffen, vloeibare biomassa of biomassabrandstoffen die zijn gecertificeerd als hebbende een laag risico op indirecte veranderingen in landgebruik, conform de bepalingen en criteria daartoe opgenomen in de artikelen 4 en 5 van de gedelegeerde verordening 2019/807. § 2. Vanaf 1 juli 2023 kunnen biobrandstoffen geproduceerd uit sojaolie, met inbegrip van andere rechtstreeks of onrechtstreeks van soja afgeleide producten, niet meer bijdragen aan het behalen van het bijmengingvolume bedoeld in artikel 7, § 1, en van de subdoelen in artikel 4, eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4° van het koninklijk besluit van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018031008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes brandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten sluiten tot vastlegging van de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes brandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten.

Deze paragraaf is niet van toepassing op grondstoffen opgenomen in bijlage IV van het koninklijk besluit van 16 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categorie B en C in overeenstemming met de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten sluiten en op biobrandstoffen, vloeibare biomassa of biomassabrandstoffen die zijn gecertificeerd als hebbende een laag risico op indirecte veranderingen in landgebruik, conform de bepalingen en criteria daartoe opgenomen in de artikelen 4 en 5 van de gedelegeerde verordening 2019/807.".

Art. 5.In artikel 8, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden " §§ 2 en 4" vervangen door de woorden " §§ 2 en 6".

Art. 6.In artikel 9 van dezelfde wet worden de woorden " §§ 7 en 8" vervangen door de woorden " §§ 12 en 13".

Art. 7.In artikel 12, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden " koninklijk besluit van 26 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011024352 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor biobrandstoffen sluiten houdende bepaling van productnormen voor biobrandstoffen" worden vervangen door de woorden "koninklijk besluit van 17 december 2021";2° de woorden "de attesten" worden vervangen door de woorden "de productverklaringen".

Art. 8.In artikel 13, § 2, van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste en derde lid worden de woorden " §§ 3 en 5" vervangen door de woorden " §§ 3 en 7";2° in het derde lid worden de woorden " §§ 2 en 4" vervangen door de woorden " §§ 2 en 6".

Art. 9.In artikel 14, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden " §§ 2 en 4" vervangen door de woorden " §§ 2 en 6".

Art. 10.In artikel 2, 10°, in artikel 4, 1° en 2° en in artikel 11, § 2, derde lid en § 3, worden de woorden " koninklijk besluit van 26 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011024352 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor biobrandstoffen sluiten" vervangen door de woorden "koninklijk besluit van 17 december 2021".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 16 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Energie, T. VAN DER STRAETEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 55-3017 (2022/2023) Integraal Verslag : 15 december 2022

^