Etaamb.openjustice.be
Wet van 11 juli 2006
gepubliceerd op 25 oktober 2006

Wet houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2006

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2006003365
pub.
25/10/2006
prom.
11/07/2006
ELI
eli/wet/2006/07/11/2006003365/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


11 JULI 2006. - Wet houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2006 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1-01-1 Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74, 3° van de Grondwet.

Art. 1-01-2 De algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 wordt aangepast : 1° wat betreft de kredieten ingeschreven voor de Dotaties, overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel;2° wat betreft de kredieten per programma, overeenkomstig de aangepaste totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde departementale tabellen. HOOFDSTUK 2. - Bijzondere bepalingen van de departementen Sectie 04. - Personeel en Organisatie Art. 2.04.01 De tekst van artikel 2.04.2 - PROGRAMMA 31/1 - PERSONEEL EN ORGANISATIE - van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 wordt vervangen door de volgende tekst : Subsidies ter bevordering van of voor het bestuderen van het openbaar ambt in het algemeen, ter verbetering van de personeelscultuur en voor het gelijke kansen- en diversiteitsbeleid bij de federale Staat.

Art. 2.04.2 In afwijking van artikel 15 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 mogen de basisallocaties 04.31.10.1111, 04.31.10.1112 en 04.31.20.1111 onderling herverdeeld worden.

Sectie 12. - FOD Justitie Art. 2.12.1 De door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders geprefinancierde kosten van de gerechtsdeurwaarders met betrekking tot stukken van de vorige jaren mogen aangerekend worden op de basisallocatie 4.1.1232 van de organisatieafdeling 40 - Centraal bestuur.

Sectie 13. - FOD Binnenlandse Zaken Art. 2.13.1 De tekst van artikel 2.13.2 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 wordt als volgt aangevuld : PROGRAMMA 51/9 - BEVOLKING EN VERKIEZINGEN Toelagen in het kader van de ontwikkeling van toepassingen voor de elektronische identiteitskaart.

Sectie 14. - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Art. 2.14.1 Het artikel 2.14.3 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 wordt door de volgende bepaling vervangen : Sommige uitgaven gedaan buiten het kader van het koninklijk besluit van 19 november 1996 betreffende noodhulp en hulp voor rehabilitatie op korte termijn ten gunste van de ontwikkelingslanden mogen op de basisallocatie 14.53.41.35.80 van het programma 53/4 aangerekend worden. Het betreft de volgende uitgaven : -de financiering van studies inzake preventie van en voorbereiding op rampen, noodhulp in de brede betekenis, rehabilitatie op korte termijn zowel lichamelijk als psychisch; - de vorming van onderhorigen van de lage-inkomenslanden, aangaande de problematiek van de humanitaire hulp en verstrekt door gespecialiseerde internationale organisaties zoals het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (HCR) en het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC); - de uitgaven verbonden aan de terbeschikkingstelling van personeel en de levering van goederen en diensten waar deze uitgaven een essentieel element uitmaken van de acties die nodig worden geacht om aan de prioritaire behoeften te voldoen van de getroffen bevolkingsgroepen.

Art. 2.14.3 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de verzending van colli's en brieven door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden geboekt op de rekening 86.01.01.95 C van de sectie « Thesaurieverrichtingen voor orde ».

Ze mogen aangewend worden om uitgaven van dezelfde aard te dekken.

Art. 2.14.4 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het beheer van het kinderdagverblijf opgericht bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden geboekt op de rekening 87.05.07.25 C van de sectie « Thesaurieverrichtingen voor orde ».

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven van dit kinderdagverblijf te dekken.

Art. 2.14.5 De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het beheer van consulaire activiteiten en kanselarijrechten worden geboekt op de rekeningen 87.05.04.22 C en 87.05.06.24 C van de sectie « Thesaurieverrichtingen voor orde ».

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.14.6 De voor orde verrichte ontvangsten en uitgaven in het kader van de akkoorden met betrekking tot de gedelegeerde samenwerking, zullen geboekt worden op de rekening 83.05.12.91 B van de sectie « Thesaurieverrichtingen voor orde ».

De uitvoeringsmodaliteiten zullen ingeschreven worden in de akkoorden met de verschillende partners.

De verrichtingen worden onderworpen aan het voorafgaand advies van de Inspecteur van Financiën, conform de bepalingen van de artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, alsook aan het visum van het Rekenhof zoals bepaald in artikel 14 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.

Art. 2.14.7 In het artikel 2.14.16 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006, moet men lezen « algemeen lastenboek » in plaats van « bijzonder lastenboek ».

Art. 2.14.8 In afwijking van artikel 1-01-03, § 2, van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 mogen de basisallocaties 11.13, 11.14 en 11.15 en de basisallocaties 21.01.11.03 en 21.01.11.04 van de sectie 14 uitsluitend onderling herverdeeld worden.

Sectie 16. - Ministerie van Landsverdediging Art. 2.16.1 De tekst van artikel 2.16.6 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 wordt als volgt aangepast : In de vierde paragraaf wordt het woord « rantsoenen » ingevoegd tussen de woorden « de bevoorrading van wisselstukken » en de woorden « het onderhoud of de maintenance ».

Art. 2.16.2 De tekst van de bijzondere bepaling 2.16.10 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 wordt als volgt aangepast : Drie punten bijvoegen : 12. Het Comité van de Vlam.13. Het Nationaal Verbond der Oudgevangenen van Breendonck.14. Het Comité van het IJzergedenkteken van Koning Albert. Art. 2.16.3 In afwijking van artikel 57 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, wordt CDSCA vrijgesteld van terugbetaling aan de Schatkist van elk overschot van subsidie van het HIB. Art. 2.16.4 Paragraaf 3 van artikel 1-01-3 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 is niet van toepassing op het Ministerie van Landsverdediging.

Sectie 17. - Federale politie en geïntegreerde werking Art. 2.17.1 In artikel 2.17.9 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 worden de woorden « 14.532.400 euro » en « 5.531.400 euro » vervangen door, respectievelijk, de woorden « 17.563.500 euro » en « 4.108.500 euro ».

Art. 2.17.2 In afwijking van artikel 115, § 10, zesde lid, 2°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ingelast door de programmawet van 27 december 2004, wanneer bedragen moeten worden ingehouden in het raam van de tewerkstelling van het interventiekorps, op de dotaties die aan de zones werden toegekend, mogen de aldus gereserveerde kredieten, in afwijking van artikel 45, § 1, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, overgeschreven worden van de basisallocaties « dotaties » van het programma 17-90-1 naar de Rijksmiddelenbegroting met als bestemming het begrotingsfonds 17-1.

Sectie 18. - FOD Financiën Art. 2.18.1 In artikel 2.18.7 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 wordt het bedrag van « 10.000.000 euro » vervangen door het bedrag van « 20.000.000 euro ».

Art. 2.18.2 In afwijking van de artikelen 3 en 28 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, wordt de Minister van Financiën gemachtigd, eventueel door middel van voorschotten, de opbrengst uit de verrichting VASTGOEDBEVAK 2006 te gebruiken ten belope van maximaal 4.250.000 euro om de uitgaven voor alle externe dienstverlening, met uitzondering van de externe diensten met betrekking tot het onroerend goed, te dekken die voortvloeien uit de uitvoering van deze verrichting.

Sectie 19. - Regie der Gebouwen Art. 2.19.1 De aangepaste begroting van de Regie der Gebouwen voor het begrotingsjaar 2006 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt voor de ontvangsten 881.493.565 euro en voor de uitgaven 942.101.860 euro, waarvan 60.608.295 euro over te dragen van vorige begrotingsjaren. Zij bevat, bij de uitgaven, vastleggingskredieten voor een bedrag van 420.202.152 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geschat op 38.130.000 euro.

Art. 2.19.2 In artikel 2.19.2 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 wordt het bedrag van 135.868.057 euro vervangen door 190.981.360 euro.

Bovendien wordt de tabel door de volgende tabel vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Art. 2.19.3 De Regie der Gebouwen wordt gemachtigd om een lening op de financiële markt aan te gaan voor een maximaal bedrag van 6 miljoen euro, bestemd voor de renovatie van het dak van het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel.

Sectie 21. - Pensioenen Art. 2.21.1 De orderekening van de thesaurie nr. 87.09.76.09 B - « FOD Financiën - Thesaurie - CDVU - Pensioenen en aanverwante voordelen - Pensioendienst van de overheidssector (PDOS) » - waarop vanaf 1 januari 2006 de lasten worden aangerekend van de rust- en overlevingspensioenen die door de Pensioendienst voor de overheidssector worden beheerd, mag een debetsaldo vertonen van 20 % van de uitgaven inzake de wettelijke opdrachten van deze Dienst.

Art. 2.21.2 De orderekening van de thesaurie nr. 87.09.75.08 B - « FOD Financiën - Thesaurie - CDVU - Wedden en andere vaste uitgaven van de personeelsleden van de Pensioendienst van de overheidssector (PDOS) » - waarop vanaf 1 januari 2006 de lasten worden aangerekend van de wedden van het vast benoemd en contractueel personeel van de Pensioendienst voor de overheidssector, mag een debetsaldo vertonen van 20 % van de beheersuitgaven van deze Dienst.

Art. 2.21.3 De Pensioendienst voor de Overheidssector wordt voor het begrotingsjaar 2006 vrijgesteld van het betalen van de verhoogde patronale bijdragen (parastatalen) voor de overgedragen ambtenaren van de administratie der Pensioenen.

Art. 2.21.4 De bij deze wet gevoegde aangepaste begroting van de Pensioendienst voor de overheidssector voor het jaar 2006 wordt goedgekeurd.

Deze begroting beloopt 8.856.383.000 euro voor de ontvangsten, waarvan 8.825.097.000 euro voor de ontvangsten met betrekking tot de wettelijke opdrachten en 31.286.000 euro voor de beheersontvangsten van de Dienst. Ze beloopt 8.856.383.000 euro voor de uitgaven, waarvan 8.825.097.000 euro voor de uitgaven met betrekking tot de wettelijke opdrachten en 31.286.000 euro voor de beheersuitgaven van de Dienst.

Sectie 23. - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg Art. 2.23.1 In artikel 2.23.3 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 wordt volgende bepaling toegevoegd : - onder PROGRAMMA 40/2 - STUDIES : Toelage aan de OESO voor deelname aan de studie « L'Intégration des immigrés sur le marché du travail ».

Art. 2.23.2 In afwijking van het artikel 45 van de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, wordt het organiek fonds « Belgisch Europees Sociaal Fonds » gemachtigd een debettoestand te vertonen in ordonnancering, die het bedrag van 10.217.000 euro niet mag overschrijden.

Sectie 25. - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Art. 2.25.1 In artikel 2.25.4 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 worden volgende bepalingen toegevoegd : - onder PROGRAMMA 55/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA : Werkings- en investeringstoelagen - voor milieuvriendelijke projecten - aan bedrijven (overheidsbedrijven + privébedrijven) en verenigingen zonder winstoogmerk. - onder PROGRAMMA 55/1 - INTERNATIONALE COORDINATIE LEEFMILIEU : Werkings- en investeringstoelagen voor milieuvriendelijke projecten; - onder PROGRAMMA 55/2 - KLIMAATWIJZIGING (KYOTO) : Werkings- en investeringstoelagen voor milieuvriendelijke en energiebesparende projecten en projecten met betrekking tot hernieuwbare energiebronnen; - onder PROGRAMMA 55/3 - PRODUCTBELEID : Toelagen aan verenigingen en organisaties in verband met bewustmakingscampagnes, infodagen en sensibiliseringsacties met betrekking tot energiebesparende producten.

Art. 2.25.2 In artikel 2.25.6 van dezelfde wet wordt, voor de ontvangsten, het bedrag van 176.729.829 euro vervangen door het bedrag van 177.240.564 euro en voor de uitgaven, het bedrag van 178.370.829 euro door het bedrag van 180.431.682 euro.

Sectie 32. - FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Art. 2.32.1 Het artikel 2.32.1 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 wordt vervangen door de volgende bepaling : § 1. In afwijking van het artikel 15 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof mogen geldvoorschotten verleend worden : - tot een maximumbedrag van 3.000.000 euro aan de buitengewone rekenplichtigen van het Departement; - tot een maximumbedrag van 1.000.000 euro aan de buitengewone rekenplichtige van de Nationale Plantentuin van België.

Aan de buitengewone rekenplichtige van het Departement belast met de betaling van voorschotten op zendingskosten in het buitenland wordt machtiging gegeven om aan de ambtenaren op zending naar het buitenland de nodige voorschotten te verlenen, zelfs indien deze voorschotten 5.500 euro overtreffen.

Aan de bevoegde buitengewone rekenplichtigen, aangeduid in het kader van de deelneming van België aan internationale tentoonstellingen, mogen geldvoorschotten worden verleend tot op het niveau van de hiertoe voorziene begrotingskredieten en tot op het niveau van de hiertoe beschikbare variabele kredieten op het Fonds voor de Organisatie van Internationale Tentoonstellingen. § 2. Aan de door de Minister aangeduide Penningmeesters bij de Internationale Tentoonstellingen mogen, binnen de begrotingskredieten, met het oog op het verrichten van de uitgaven, voorschotten ter beschikking worden gesteld onder het toezicht van de Minister of zijn afgevaardigde mits latere rechtvaardiging door het Departement.

De betalingen ten laste van de beschikbare gelden op de variabele kredieten van het programma 43/4 (Fonds voor de Organisatie van Internationale Tentoonstellingen) mogen, ongeacht het bedrag, per geldvoorschot gebeuren.

Het saldo dat deze voorschotten zouden later op 31 december van het jaar 2005 mag worden gebruikt voor de behoeften van het jaar 2006.

Art. 2.32.2 Het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast kan een debetsaldo van maximaal 5 miljoen euro vertonen.

Art. 2.32.3 Het artikel 2.32.3 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 wordt vervangen door de volgende bepaling : Wordt goedgekeurd de bij deze wet gevoegde begroting voor het jaar 2006 van het Federaal Planbureau.

Deze begroting beloopt voor de ontvangsten 9.611.190 euro en voor de uitgaven 9.611.190 euro.

Art. 2.32.4 In artikel 2.32.4, PROGRAMMA 49/3. - TOELAGEN AAN EXTERNE ORGANISMEN, van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 wordt een punt 3) ingevoegd : 3) Toelage aan Prosafe (Best practice Market Surveillance). Sectie 33. - FOD Mobiliteit en Vervoer Art. 2.33.1 De tekst van artikel 2.33.2 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 wordt vervangen door de volgende tekst : Bij afwijking van de beschikkingen van de artikelen 5 en 34 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, mogen worden aangewend tot het vereffenen van uitgaven ontstaan tijdens vroegere begrotingsjaren, volgende niet-gesplitste kredieten met betrekking tot : 1) erelonen van advocaten en geneesheren;2) gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken;3) presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen;4) bezoldiging van niet tot de FOD behorende deskundigen en prestaties van derden;5) allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door de Staat van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van door zijn organen en door zijn personeel gepleegde daden;6) de bezoldiging van de leden van de Beleidsorganen van de Minister en inzonderheid de terugbetaling van de wedden aan de besturen en instellingen van oorsprong;7) de lasten van het personeel van de NMBS onder de bevoegdheid van het Directoraat-generaal Vervoer te Land geplaatst;8) de werkingskosten van de dienst, bij het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid belast met de toepassing van de reglementering betreffende het rijbewijs en de terugbetaling aan de gemeenten van de kosten betreffende de uitdeling van de bewijzen;9) het aandeel van België in de werkingskosten van de Internationale Organisatie van de Burgerlijke Luchtvaart en van de Europese Commissie voor de Burgerlijke Luchtvaart;10) de bijdrage van België aan de Intergouvernementele maritieme organisatie;11) het aandeel van België voortspruitend uit het organiseren van een patrouilledienst voor de waarneming van ijsbergen in de Noord-Atlantische Oceaan;12) het aandeel van België in de uitgaven van het Centraal Bureau voor het Internationaal Vervoer per spoorweg, te Bern;13) Terugbetaling van wedden van ex-RMT personeel dat weder tewerkgesteld wordt. Art. 2.33.2 De kosten verbonden aan de begeleiding van de transactie tussen de aandeelhouders in BIAC kunnen worden gecompenseerd op de ontvangsten van de verkoop van aandelen.

Sectie 44. - POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie Art. 2.44.1 In artikel 2.44.7 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 wordt voor de ontvangsten en de uitgaven het bedrag van 243.478.030 euro vervangen door 239.912.370 euro.

Art. 2.44.2 In afwijking van het artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, wordt het organiek fonds « Fonds voor Sociale Economie » gemachtigd een debettoestand te vertonen in ordonnancering, die het bedrag van 10.543.000 euro niet mag overschrijden.

HOOFDSTUK 3. - Terugbetalings- en toewijzingsfondsen Art. 3-01-1 De verrichtingen op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen tijdens het begrotingsjaar 2006 worden herraamd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.

HOOFDSTUK 4. - Staatsdiensten met afzonderlijk beheer Art. 4-01-1 De begrotingen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van het begrotingsjaar 2006 worden aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen.

HOOFDSTUK 5. - Staatsbedrijven Art. 5-01-1 De begroting voor het begrotingsjaar 2006 van het Staatsbedrijf « De Koninklijke Munt van België » wordt herraamd op de sommen vermeld in de tabel gevoegd bij deze wet.

HOOFDSTUK 6. - Instellingen van openbaar nut Art. 6-01-1 De begrotingen van de instellingen van openbaar nut van categorie A van het begrotingsjaar 2006 worden aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen.

HOOFDSTUK 7. - Slotbepaling Art. 7-01-1 Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 11 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Begroting, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Parlementaire referenties : Doc.51-2450 (2005/2006) : 001 : Wetsontwerp deel I 002 : Wetsontwerp deel II 003 en 004 : amendementen 005 : verslag 006 : aangenomen tekst Parlementaire Handelingen.

Bespreking en aanneming.

Vergadering van 22 juni 2006.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^