Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 juli 2009
gepubliceerd op 28 juli 2009

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, wat betreft het maximumbedrag van de betalingen uitgevoerd door het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009202876
pub.
28/07/2009
prom.
06/07/2009
ELI
eli/besluit/2009/07/06/2009202876/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 JULI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, wat betreft het maximumbedrag van de betalingen uitgevoerd door het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, artikel 13, tweede lid vervangen bij de wet van 11 juli 2006, en de artikelen 37 en 46, § 1, vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen;

Gelet op het advies van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", gegeven op 20 januari 2003 en 23 mei 2003;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 augustus 2008;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, gegeven op 15 januari 2009;

Gelet op het advies nr. 1.666 van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 4 februari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 17 maart 2009;

Gelet op het advies nr. 46.625/1 van de Raad van State, gegeven op 28 mei 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 17 van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2007, wordt de bepaling onder 1°, a) vervangen als volgt : "a) het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, uitsluitend wat de havenarbeiders van het algemeen contingent betreft die worden tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst gesloten voor bepaalde duur en die erkend zijn overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972."

Art. 2.Artikel 24, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit wordt aangevuld met de volgende zin : « Dit bedrag wordt gebracht op 25.000 euro vanaf 1 januari 2009 voor de sluitingen van onderneming waarvan de datum van de sluiting, bepaald overeenkomstig of krachtens artikel 3 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, plaatsvindt vanaf 1 januari 2009. »

Art. 3.Artikel 32 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende zin : « Dit bedrag wordt gebracht op 25.000 euro vanaf 1 januari 2009 voor de sluitingen van onderneming waarvan de datum van de sluiting, bepaald overeenkomstig of krachtens artikel 3 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, plaatsvindt vanaf 1 januari 2009. »

Art. 4.In artikel 33 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "wanneer het maximumbedrag van 22.310,42 euro, bedoeld bij artikel 32, § 1" vervangen door de woorden "wanneer het maximumbedrag, bedoeld bij artikel 32" en de woorden "de loonachterstallen of het uitgestelde loon bedoeld bij artikel 32, § 2, 2°, 3° en 4°" worden vervangen door de woorden "de loonachterstallen in het geval de betalingstermijnen bedoeld bij artikel 9 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers niet gerespecteerd worden of het uitgestelde loon met toepassing van artikel 9bis en 9ter van dezelfde wet".

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Art. 6.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juli 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 26 juni 2002, Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2002. Wet van 3 juli 2005, Belgisch Staatsblad van 19 juli 2005.

Wet van 23 december 2005, Belgisch Staatsblad van 30 december 2005.

Wet van 11 juli 2006, Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2006.

Wet van 27 december 2006, Belgisch Staatsblad van 28 december 2006.

^