Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 juli 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003332 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 type wet prom. 11/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003365 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2006 type wet prom. 11/07/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006003550 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 Erratum type wet prom. 11/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006012392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 17 december 1963 tot inrichting van de controle op reizigers in logementhuizen en van het koninklijk besluit van 20 mei 1965 vastgesteld ter uitvoering van de wet van 17 december 1963 tot inrichting van de controle op reizigers in logementhuizen type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006000509 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot indiening van nieuwe modellen van aankondiging en tot wijziging van drie koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006000515 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken, en van reglementaire bepalingen tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006000512 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006000514 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 04/09/2006 numac 2006000513 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 27 maart 2006 tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006002093 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2006 houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2006 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006009572 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de uitvoeringsdiensten waarvan de zetel in Brussel-Hoofdstad gevestigd is en waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006009571 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006009628 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot oprichting van een afdeling voor sociaal verweer bij het penitentiair complex te Brugge type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006011338 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006014175 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, nodig voor de aanleg van een parking en gelegen op het grondgebied van de stad Landen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 27/07/2006 numac 2006022721 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006022722 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/07/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de voedingsnijverheid vallen type ministerieel besluit prom. 11/07/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006012219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer vallen type ministerieel besluit prom. 11/07/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor de stoffering en de houtbewerking type ministerieel besluit prom. 11/07/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006022727 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten type ministerieel besluit prom. 11/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006202757 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2004 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien

arrest

type arrest prom. 11/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006003346 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en in België geregistreerd bijkantoor hebben type arrest prom. 11/07/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006003363 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006029106 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de kwalificaties bedoeld in het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006022712 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Omzendbrief betreffende de procedure tot toekenning van een identificatienummer door de **** van de Sociale Zekerheid, het zogenaamde «*****», aan vreemdelingen die tijdelijk naar België komen als **** type omzendbrief prom. 11/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006022731 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Omzendbrief betreffende de procedure tot toekenning van een identificatienummer door de **** van de Sociale Zekerheid, het zogenaamde «*****», aan vreemdelingen die tijdelijk naar België komen als ****. - Addendum type omzendbrief prom. 11/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006031443 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de contractuele verbintenissen tussen aanbestedende overheden

erratum

type erratum prom. 11/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022808 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Erratum
^