Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 oktober 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003365 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2006

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 25/10/2006 numac 2006003490 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het(...) Gemeente Silly Perceel grond gelegen rue de la Station gekadastreerd of vroeger gekadastreerd S(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2006 numac 2006000794 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 3 oktober 2006 wordt de aanwijzing van de heer De Buck, Patrick, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze, type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2006 numac 2006000796 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 3 oktober 2006 wordt de aanwijzing van de heer Willemart, Didier, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprim type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2006 numac 2006000795 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 3 oktober 2006 wordt de aanwijzing van de heer Vanhaeren, Stéphane, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Braine-l'Alleud, met ingang van 1 type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003489 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2006 numac 2006009847 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 september 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 14 september 2006, is aan de heer Salomon, J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van substituut-arbeidsauditeur bij de arbei Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2006 is Mevr. Macours, L., toegevoegd rechter voor het re(...) type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006012250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2005, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" aan de door de vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006022857 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/10/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006023079 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor het ziekenhuis « Universitair Verplegingscentrum Brugmann » type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006023090 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17, en artikel 165, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2006 numac 2006201374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2005, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" in de cursussen voor beroepsopleiding van de sector type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006201542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de Kerstpremie type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006201543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006203031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot toekenning van een jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006203107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het conventioneel brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2006 numac 2006000831 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tuchtraad. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2006 wordt de heer Philippe Dupont met ingang van 2 oktober 2006, voor één jaar aangeduid als secretaris bij de Franstalige kamer van de Tuchtraad. type ministerieel besluit prom. 20/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006036715 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve voor de campagne 2006 type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2006 numac 2006203446 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 21 september 2006 wordt de "SCRL Service de Déchets médicaux et vétérinaires" vanaf 21 september 2006 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, ziekenhuis- en Bij ministerieel besluit van 21 september 2006 wordt de "SCRL Service de Déchets médicaux (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2006 numac 2006203451 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 6 september 2006 wordt de aan de heer Hassan Hammoud toegekende erkenning voor de uitwerking of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg en van de verkavelingsplannen met ingang van 22 Bij ministerieel besluit van 6 september 2006 wordt de heer Abdelkader Boutemadja met ingang va(...)

arrest

type arrest prom. 18/09/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003468 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 25/10/2006 numac 2006203430 bron ministerie van het waalse gewest Ambtenarenzaken. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 162.616 van 22 september 2006, Afdeling Administratie, VIIIe Kamer, dat uitwerking zal hebben op 1 maart 2007, worden artikelen 80, leden 3 en 4, 115, 1

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006029159 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Lucia De Brouckere » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006029160 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006029161 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole EPHEC » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006029162 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Léonard de Vinci » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006029163 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Galilée » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006036706 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/10/2006 numac 2006203345 bron ministerie van de franse gemeenschap Eervol ontslag Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2006 wordt op 1 januari 2005 aan de heer Albert de Scoville, eervol ontslag verleend uit zijn ambt als vast secretaris van de « Académie royale de Médecine de Bel Vanaf deze datum wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006203347 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 oktober 2005 tot vaststelling van sommige opleidingsprofielen bepaald overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 25/10/2006 numac 2006203433 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer "Société régionale wallonne du Transport" Bij besluit van de Waalse Regering van 13 juli 2006 wordt de heer Marc Bolland binnen de raad van bestuur van de TEC Liège-Verviers tot bestuurder ben(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/10/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006000829 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP nr. 42 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2007 ten behoeve van de politiezones

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 25/10/2006 numac 2006014230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De rijschool « Val d'Or », erkend onder nr. 2173, schaft beide volgende zetels van activiteit af : - Zetel nr. 2173-03, gelegen Jean Laurentstraat - Zetel nr. 2173-52, gelegen Geschuurde Weidestraat 26, tot 6720 Habay-la-Neuve. Enkel de zetels(...)

erratum

type erratum prom. 02/02/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006023088 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de cumulatie van uitkeringen met een beroepsinkomen betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 25/10/2006 numac 2006040607 bron federale overheidsdienst financien Administratie van thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 juli 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2006 numac 2006000830 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 3 oktober 2006 wordt Mevr. Vermeire, Cynthia, aangesteld in de functie van examinator bij de Dienst Statuten van de Algemene Inspec

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/10/2006 numac 2006009845 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - parketjurist binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te : - Antwerpen : 4; - Gent : 4. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend s De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/10/2006 numac 2006203515 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** **** (****/****) (niveau ****) voor de **** **** en **** (****06019). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage.
^