Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 november 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005009886 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2005, is machtiging verleend aan : Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, **** de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005002128 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2005 wordt Mevr. Michèle Savelkouls, via vrijwillige mobiliteit overgeplaatst als ambtenaar in de vakklasse A2 met de titel van attaché bij het Opleidingsinstituut van de Federale Ove Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005002127 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststellingen Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2005 is aan Mevr. Nicole Bocken, ambtenaar in de vakklasse A3 met de titel van adviseur bij het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, eervol ontslag uit haar functies ve Ze mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve t(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005009893 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 11 april 2005, dat in werking treedt op datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Godin, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 10(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005009898 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 31 oktober 2005 : -is aan Mevr. Van Dijck, A., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Hoogstraten. Dit beslui - is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, Mevr. Dut(...) type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005012330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel die ongeregelde diensten, internationale pendeldiensten en/of internationale geregelde diensten uitvoeren type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005012338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het conventioneel brugpensioen in de ondernemingen van openbare en speciale autobusdiensten en de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005012340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2004 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005012339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden en van de lonen van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen voor goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005012346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden" type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005012345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van het brugpensioen voor het personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005012516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 28 september 2005 wordt de heer Bernard Van Herzeele met ingang van 1 juni 2006 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché. Het is hem vergund aanspraak op het onmiddellijk pensioen te type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005012521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 28 september 2005 wordt de heer Herman Sere, met ingang van 1 april 2006, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur. Het is hem vergund aanspraak op het onmiddellijk pensioen te doen g type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005012351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de beroepenclassificaties en de lonen van de werklieden en werksters in de garages van de ondernemingen voor goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van de ondernemingen voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005022932 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2005, wordt de heer Bogaerts, Romain François Joseph, werkleider bij de Wetenschappelijke Instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », met ing(...) De heer Bogaerts, Romain F. J., is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 september 2006, zijn aansprak(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005022935 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2005, wordt de heer Deschuyteneer, Lucien, op zijn verzoek, op 1 oktober 2005, ontslag verleend uit zijn functie van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022956 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels en het bedrag van de bijzondere provisie bedoeld in artikel 9 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022955 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de detailhandel in bepaalde levensmiddelen van dierlijke oorsprong2005/22955 type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005202967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005202498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor ADR-opleiding en in de kosten voor de geneeskundige schifting van de arbeiders in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/11/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005009878 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Nationale Tuchtraad type ministerieel besluit prom. 18/11/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022822 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005022927 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart. - Hernieuwing van sommige mandaten Bij ministerieel besluit van 4 november 2005 worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, i - de heren Buytaert, Dirk, en Parmentier, Marc, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de aa(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005022941 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technische Commissie voor de geneeskundige verzorging, ingesteld door het akkoord van 24 december 1980 tussen de Belgische Minister van Sociale Voorzorg en de Nederlandse Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne inzake de verzekering voor gene Bij ministerieel besluit van 29 september 2005, dat in werking treedt op 1 januari 2006, wordt de h(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005021149 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Raad van State. - Schorsing Bij arrest van de Raad van State nr. 150.613 van 24 oktober 2005, afdeling administratie, VIII e kamer zetelend in (...)

decreet

type decreet prom. 16/06/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005031394 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan instellingen die representatief zijn voor de Maatschappelijke Actie en het Gezin type decreet prom. 27/10/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005203187 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de artikelen 6, 21, 110bis en 127 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

beschikking

type beschikking prom. 10/11/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005031401 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 bij het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005031404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 10 juni 1993 betreffende de erkenning van de ontwerpers van bijzondere bestemmingsplannen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/10/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005031406 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005031405 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Stad Brussel Bijzonder bestemmingsplan « Helihaven ». - Goedkeuring Met een besluit van 10 november 2005 hecht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring aan het bijzonder bestemmingsplan « Helihaven » van de stad Brussel, begre type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot samenstelling van het Adviescomité opgericht bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/10/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005203128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2005 houdende aanstelling van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor de vakantiecentra. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005203136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 2002 tot benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitter en de Leden van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005203185 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « Le Logis saint-ghislainois », te Saint-Ghislain type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005203186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium wat betreft de adviescommissie en de behandeling van de beroepen bij de Regering type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005203188 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van handelingen en werken waarvoor de stedenbouwkundige vergunning, het voorafgaande advies van de gemachtigde ambtenaar of de medewerking van een architect niet vereist zijn of die een voorafgaande stedenbouwkundige verklaring vereisen en tot wijziging van artikel 307 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I met toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besche Door een beslissing van het federaal Agentschap voor nucleaire controle, op datum van 18 mei 2005, (...) type erkenning prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005000732 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II met toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch Door een beslissing van het federaal Agentschap voor nucleaire controle, op datum van 23 mei 2005, (...)

protocol

type protocol prom. 13/06/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022889 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocol van 1 januari 2003 gesloten tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid type protocol prom. 13/06/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022887 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocol 2 gesloten op 1 januari 2003 tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 en 138 van de Grondwet, betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid, inzake de prijzen die toegepast worden in de instellingen voor opvang of huisvesting van bejaarden type protocol prom. 13/06/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord nr. 2 gesloten op 1 januari 2003 tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid, inzake de gemeenschappelijke definitie van de notie van kortverblijf

bijakte

type bijakte prom. 13/06/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022890 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel bij het protocolakkoord van 25 oktober 2000 tot samenwerking tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen inzake mammografische borstkankerscreening

protocol

type protocol prom. 13/06/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022891 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, betreffende de totstandkoming en uitvoering van een Voedings- en Gezondheidsprogramma voor België

erratum

type erratum prom. 10/10/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022944 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Erratum

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005002123 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2005, wordt Mevr. Julie Sassi, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Juridische Dienst van de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 september 2005. Overeenkomstig de

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005022933 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2005, wordt Mevr. Maasen, Katrien, met ingang van 1 augustus 2005, in vast dienstverband benoemd tot attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen e De datum van ranginneming voor bevordering wordt bepaald op 1 augustus 2004. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005022934 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2005, wordt de heer Leynen, Michel, met ingang van 1 augustus 2005, in vast dienstverband benoemd tot attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen De datum van ranginneming voor bevordering wordt bepaald op 1 augustus 2004. (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005009897 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen -griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt : 1, vanaf 1 mei 2006; - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van koophandel te Dendermonde : 1; - bij het vredegerecht van het kanton - beambte bij de griffie van het vredegerecht van het vierde kanton Brugge : 1. De kandidaturen(...)

document

type document prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005020099 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Donderdag 24 november 2005, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Gezondheid - Interpellatie van Mevr. Fatiha Saïdi (F) tot de heren Guy Vanhengel, lid (...) - Interpellatie van Mevr. Dominique Braeckman (F) tot de heren Guy Vanhengel, lid van het Verenigd (...) type document prom. -- pub. 23/11/2005 numac 2005020098 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 23 november 2005, om 14 u.30 m. Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen - Mondelinge vraag van de(...) Toegevoegde mondelinge vraag van Mevr. Nadia El Yousfi (F), betreffende « het voorstel van de Minis(...)
^