Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 augustus 2005
gepubliceerd op 23 november 2005

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005012346
pub.
23/11/2005
prom.
10/08/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden".

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 10 augustus 2005.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2004 Wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden" (Overeenkomst geregistreerd op 2 december 2004 onder het nummer 72994/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en behoren tot de subsectoren voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden, voor de goederenbehandeling voor rekening van derden en voor de afhandeling op luchthavens, alsook op hun werklieden. § 2. Onder "subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden", wordt bedoeld de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en die zich inlaten met : 1° het goederenvervoer voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk een vervoervergunning vereist is die door de bevoegde overheid afgeleverd werd;2° het goederenvervoer voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk geen vervoervergunning vereist is;3° het verhuur met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke een vervoervergunning vereist is die door de bevoegde overheid afgeleverd werd;4° het verhuur met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden de taxibestelwagens, met name de voertuigen waarvan het laadvermogen gelijk is aan of kleiner is dan 500 kilogrammen en uitgerust met een taximeter, beschouwd als voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is. § 3. Onder "subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden", wordt bedoeld de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en die, buiten de havenzones, zich inlaten met : 1° alle behandeling van goederen voor rekening van derden ter voorbereiding van het vervoer en/of ter afwerking van het vervoer, ongeacht het gebruikt vervoermiddel;2° en/of alle logistieke diensten ter voorbereiding van het vervoer van goederen voor rekening van derden en/of ter afwerking van dit vervoer, ongeacht het gebruikt vervoermiddel. § 4. Onder "subsector voor de afhandeling op luchthavens" wordt bedoeld : de werkgevers ressorterend onder het Paritair Comité voor het vervoer en die luchthavenbijstand verlenen aan luchtvaartuigen die de Belgische luchthavens aandoen.

Onder "luchthavenbijstand" wordt onder andere verstaan : logistieke en administratieve bijstand verlenen aan luchtvaartuigen, aan bemanningsleden, aan passagiers, aan bagage, aan post en aan vracht (afhandeling, sortering, verzending) zowel op de inschepingvloer als in en rond de vliegtuigen en in de luchthavengebouwen.

Worden niet onder "luchthavenbijstand" begrepen : de activiteiten met betrekking tot de bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen alsook de bereiding van maaltijden, « inflight catering » genoemd. § 5. Onder "werklieden", wordt bedoeld : de werklieden en werksters.

Art. 2.Artikel 2 van de statuten vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, houdende wijziging van de benaming van het "Sociaal Fonds voor het vervoer van goederen met voertuigen" in "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden" en wijziging van zijn statuten, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 november 1999 (Belgisch Staatsblad van 28 december 1999), wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 2.De maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd te 1090 Brussel, de Smet de Naeyerlaan 115.

Op voorstel van de raad van beheer van het fonds kan de maatschappelijke zetel bij beslissing van het Paritair Comité voor het vervoer naar elke andere plaats in België worden overgebracht. »

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 augustus 2004 en heeft dezelfde looptijd als de collectieve arbeidsovereenkomst die zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005.

Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

^