Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 augustus 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005003641 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoeging van een artikel 314bis in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005003642 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 2 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, teneinde de fiscale invordering humaner te maken ten aanzien van de echtgenoten type wet prom. 10/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003681 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde in te gaan tegen de organisatie van onvermogen in het kader van bedrieglijke overdracht van een geheel van goederen type wet prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009651 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot verruiming van de strafrechtelijke bescherming van de minderjarigen type wet prom. 10/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005009650 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese Vennootschap type wet prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009654 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009655 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van het informatiesysteem Phenix type wet prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009653 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de wedden van de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg, van de griffiers en de secretarissen van het parket en tot wijziging van de artikelen 259duodecies en 285bis van hetzelfde Wetboek type wet prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009652 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers type wet prom. 10/08/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005009656 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het hof van beroep te Gent betreft type wet prom. 10/08/2005 pub. 05/10/2005 numac 2005022819 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen wat de schorsing en de herkrijging van het recht op een overlevingspensioen betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005000453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005000454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005000457 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 januari 2005 tot toekenning van financiële hulp aan bepaalde steden en gemeenten in het kader van een overeenkomst betreffende de preventie van druggerelateerde maatschappelijke overlast en de lokale coördinatie van initiatieven inzake drugverslaving type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005000456 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005000461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 april 2005 houdende toekenning van een toelage voor het jaar 2005 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005000465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 juni 2005 houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de periode 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/09/2005 numac 2005000544 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België » type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/09/2005 numac 2005000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel » en de « Brandweervereniging Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 17/08/2005 numac 2005002086 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau D van het Rijkspersoneel en houdende diverse bepalingen betreffende de competentiemetingen en de gecertificeerde opleidingen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 17/08/2005 numac 2005002091 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 tot het bepalen van de nadere regels voor de toekenning van de verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal Stookoliefonds type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005003601 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Rad van Fortuin », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005003602 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor wat betreft hun opdrachten inzake het recht op maatschappelijke dienstverlening, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 31 mei 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding bepaald in artikel 290 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005003639 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005003646 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de commissie tot evaluatie van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005003647 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 3, § 2, 4 en 30, van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005007199 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de militaire commissies voor geschiktheid en reform type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005007198 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de afwezigheid om gezondheidsredenen van de militairen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005007231 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 16 april 1965, 26 juli 1965 en 4 september 1973 tot vaststelling van het presentiegeld en de vergoedingen verleend aan de leden der commissies, bevoegd om kennis te nemen van de aanvragen betreffende de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1914-1918 en die van de oorlog 1940-1945 of ermede gelijkgestelden, en tot vaststelling, wat de toepassing van de wetten van 15 maart 1954 en 6 juli 1964. betreft, van de vergoedingen verleend aan de personen opgeroepen voor die commissies of voor de administratieve diensten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005011334 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2003 houdende de organisatie van de inzameling van de gegevens betreffende het opstellen van de petroleumbalans type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 24/08/2005 numac 2005011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 275 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, van artikel 261 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en van artikel 23 van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005011346 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005011350 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de « erkende boekhouders » en de « erkende boekhouders-fiscalisten » type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005011356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van eisen tot uitoefening van zelfstandige beroepswerkzaamheden in handel en ambacht type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot invoering van een bedrag van een uitzonderlijke premie voor de werknemers tewerkgesteld in de sectoren erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen in de Nederlandstalige sector opvang van kinderen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, inzake verbetering van de kwaliteit van de arbeid type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector kinderopvang van de Vlaamse Gemeenschap en de Nederlandstalige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005012180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1993 betreffende de sectorale functieclassificatie voor de bedienden uit de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005012184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, betreffende de vorming en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het brugpensioen - aanvullende vergoeding type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005012183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming in de voedingsnijverheid 2005/12183 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, tot vaststelling van een sectorale regeling van de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005012182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van arbeiders in dienst van ondernemingen behorend tot de subsector voor de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende een ploegenpremie voor het niet rijdend personeel in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het **** **** op 55 jaar voor de niet-valide werknemers type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vrijstellling van arbeidsprestaties met behoud van loon vanaf de leeftijd van 45 jaar in het kader van de eindeloopbaan, in uitvoering van het "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 juni 1999 betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 1975 betreffende de arbeidsduur, de zondagsrust en de jeugdarbeid voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld aan vervoersactiviteiten van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 1969 betreffende de arbeidsduur van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen welke een autobusdienst uitbaten (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de mobiele werknemers tewerkgesteld in sommige ondernemingen van collectief personenvervoer over de weg die ongeregeld vervoer en/of internationaal geregeld vervoer uitvoeren (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de mobiele werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van goederenvervoer (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werklieden wegvervoerders die ressorteren onder het Paritair Comité voor de houtnijverheid (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de arbeidskledij (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de oprichting van een "Fonds voor vorming van uitzendkrachten" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende bestaanszekerheidsvergoedingen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005012214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de omzetting in euro van de baremieke en effectieve loonschalen vanaf 1 januari 2002 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005012215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot vaststelling van de loonvoorwaarden in het sociaal-cultureel werk type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005012219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de toekenning van de haard- en standplaatstoelage (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2004 betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel en het desbetreffende solidariteitsreglement type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, tot verlenging en wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 1993 betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005012226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1973 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten van de werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005012229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2004, gesloten in het **** **** voor de ****- en **** en -diensten van de **** ****, het **** **** en de **** ****, tot aanvulling voor de inrichtingen en diensten voor volwassenen in moeilijkheden, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2002, betreffende de bijkomende aanwerving die voortvloeit uit de **** bij de **** type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de werkwijze van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap" type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 26/09/2005 numac 2005012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de premies in de sector van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005012256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de arbeidsongeschiktheid bij ziekte of ongeval van gemeen recht type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/11/2005 numac 2005012257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de lonen, premies, diverse vergoedingen en indexering type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005012258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1987 betreffende de eindejaarspremie in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005012259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunst van sommige bejaarde werklieden indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005012263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de verlenging van de toepassing van het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005012262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar - Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005012288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering van de 3e fase van het Kaderakkoord 2001-2005 voor de non-profit sector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005012289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het sectoraal brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005012301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/11/2005 numac 2005012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag van de werklieden die bewakingsdiensten verrichten in de privé-sector type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005012315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging en syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005012318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 22/11/2005 numac 2005012316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 1976 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genoemd "Waarborg- en Sociaal Fonds van de bedienden van de suikernijverheid en haar bijproducten" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005012317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2000 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de podiumkunstensector van de Vlaamse Gemeenschap en tot vaststelling van zijn statuten, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005012321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005012322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de uurlonen van de werklieden die technische slagerij, spekslagerij- en penserijfuncties uitoefenen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de vorming van de syndicale afgevaardigden in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005012333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering voor 2003-2004 van een tijdelijk brugpensioenstelsel op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005012338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het conventioneel brugpensioen in de ondernemingen van openbare en speciale autobusdiensten en de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005012344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen" - bijdrage van de werkgevers type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005012347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1979 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de nationale kaderovereenkomst van 25 maart 1983 betreffende de invoering en organisatie van de halve overbruggingsploegen in de textielnijverheid en het breiwerk type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 10/11/2005 numac 2005012337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1985 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005012348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001, betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005012346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden" type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005012357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1994 betreffende het sectorieel brugpensioen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005012359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005012358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeids- overeenkomst van 12 juni 2001 betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de Herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985, wat betreft de lijst van opleidingen die in aanmerking komen voor de toekenning van het betaald educatief verlof type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005014147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 38 op de spoorlijn 34 Hasselt-Luik machtigt mits het aanleggen van een fietspad naar overweg nr. 39A, op het grondgebied van de gemeente Hoeselt en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor benodigde percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005015125 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2003, houdende de benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005022563 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en het verkeer van schapen en geiten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 23/08/2005 numac 2005022601 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 1998 betreffende de handel in bepaalde gebruiksartikelen die in direct contact met de huid komen en die nikkel bevatten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005022637 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines en tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogen voor materieel voor gebruik buitenshuis, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1993 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005022636 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 17/08/2005 numac 2005022676 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005022679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder en van de periode gedurende welke kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een verhandeling bij het einde van hogere studies voorbereidt en het koninklijk besluit van 19 augustus 1969 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een stage maakt om in een ambt te kunnen worden benoemd type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005022680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005022694 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005022696 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005022698 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005022713 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van ziekenhuizen als universitair ziekenhuis type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005022725 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van een nieuwe commissaris bij het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005022695 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden ter verlenging van de overeenkomsten, afgesloten op basis van het koninklijk besluit van 13 november 2002 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de jaren 2002, 2003 en 2004 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005022735 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 2002 tot uitvoering van artikel 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022734 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1999 dat de voorwaarden en de modaliteiten van de invoer en van het in bezit hebben van bepaalde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik reglementeert type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 12/10/2005 numac 2005022733 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005022747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005022748 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022745 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005022749 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de presentiegelden van de voorzitter en de leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005022752 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2005 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005022750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005022751 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, betreffende de bepalingen van het artikel 14, ****), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005022756 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2002 houdende benoeming van de leden van de Geneesmiddelencommissie type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005022755 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel 13bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005022753 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 7.000 euro aan « FEBIAC » type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 12/10/2005 numac 2005022773 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1997 houdende uitvoering van artikel 155 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de samenstelling van de technische cel voor de verwerking van gegevens met betrekking tot de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005022777 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022781 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022779 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022780 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2004 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten overmaken type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022782 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022783 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022794 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 191 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005022798 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005201654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 29 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de vakopleiding in de diamantnijverheid en -handel en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005201898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering voor 2001-2002 van een brugpensioenstelsel op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005201901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, tot vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het beheer van gebouwen" type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005201902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende indexering van sommige lonen tijdens de periode 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005201903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering voor 2003-2004 van een brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005201908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, met betrekking tot de aanwending van de bijdragen voor 2004 voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005201917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het brugpensioen en het aanvullend pensioen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005201914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005201923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende het klein verlet type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005201916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de eindejaarspremie in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005201925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1973 en 10 april 1974 tot oprichting van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" en tot vaststelling van statuten ervan type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005201924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005201966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975, tot vaststelling van de voordelen toegekend ten laste van het « Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent » type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005201965 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001 houdende toekenning van een anciënniteitspremie in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005201967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende de betaling van een eindejaarspremie in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005201968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005201975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005202008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003 betreffende het deeltijds werk type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005202098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het halftijds brugpensioen op 58 jaar voor de valide werknemers type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005201972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2000 tot toekenning van het brugpensioen op 56 jaar voor de werknemers die sinds ten minste 20 jaar in een stelsel van nachtarbeid zijn tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005202226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 1989, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genoemd "Waarborg- en Sociaal Fonds van de voedingsnijverheid" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005202308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 31/05/2016 numac 2016000333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/08/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005007216 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2004 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/08/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005022665 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

erratum

type erratum prom. 10/08/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005007227 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de militaire commissies voor geschiktheid en reform. - Erratum type erratum prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005009703 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de wedden van de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg, van de griffiers en de secretarissen van het parket en tot wijziging van de artikelen 259duodecies en 28bis van hetzelfde Wetboek. - Errata type erratum prom. 10/08/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005011438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Diamantnijverheid. - Erratum type erratum prom. 10/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005022737 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines en tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogen voor materieel voor gebruik buitenshuis, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1993 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen. - Erratum type erratum prom. 10/08/2005 pub. 12/10/2005 numac 2005022862 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder en van de periode gedurende welke kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een verhandeling bij het einde van hogere studies voorbereidt en het koninklijk besluit van 19 augustus 1969 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een stage maakt om in een ambt te kunnen worden benoemd. - Erratum type erratum prom. 10/08/2005 pub. 21/04/2006 numac 2005201976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2004, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 1997 betreffende de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging. - Erratum
^