Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 januari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/09/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 7 bij de Herziene Rijnvaartakte, ondertekend te Straatsburg op 27 november 2002 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004011539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Bouw type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004022985 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de V.Z.W. "Sensibilisation au Don d'Organes" type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004022986 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de V.Z.W. "Ligue des Usagers des Services de Santé" type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004022987 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de V.Z.W. "Ligue des Usagers des Services de Santé" type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004022994 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de V.Z.W. "Medisch falen" type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004022995 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de V.Z.W. "Erreurs médicales" type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 13/01/2005 numac 2005002003 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 44 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 13/01/2005 numac 2005002002 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot het bepalen van de nadere regels voor de toekenning van de verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal Stookoliefonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2005 numac 2005015001 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 13 oktober 2004 werden de hierna vermelde ambtenaren bevorderd tot de tweede administratieve klasse op datum van 1 februari 2004 : de heren : Philippe Beke; Willy De B Baron Bertrand de Combrugghe de Picquendaele; Mevr. Denise De Hauwere; de heren : Boudewij(...) type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2005003001 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de verhuis van verschillende federale overheidsdiensten, het initiatief inzake de verlichting van de schulden van de lage-inkomstenlanden en andere diverse

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004011550 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004011551 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de erkenning van een instelling die de opleiding van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van de klasse 1 over de weg vervoeren verstrekt type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/2005 numac 2004012371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Verlenging van de erkenningen van aanvullende vormingscursussen opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 8 november 2004 worden de erkenningen verleend aan de cursussen aanvullende vorming opgelegd aan de preventieadviseu Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/2005 numac 2004012375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van een aanvullende vormingscursus opgelegd aan de preventieadviseurs en van een cursusmodule « aanvulling tot coördinator » Bij ministerieel besluit van 7 september 2004 wordt de erkenning van de cursus niveau II, ingericht door Syntr Overwegende de voormelde verlenging van erkenning wordt de erkenning van de cursusmodule « aanvulli(...) type ministerieel besluit prom. 21/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004023027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beoordelingscomité voor de toekenning van toelagen aan het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2005002001 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het wegingscomité type ministerieel besluit prom. 22/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2005035008 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de « Women's Tennis Association » en van een controlelaboratorium in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/01/2005 numac 2004029315 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het Comité van Sector IX en het Comité voor de plaatselijke en provinciale openbare diensten, 2e afdeling en het onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel in het gesubsidieerde vrije onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004031557 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bodem- en waterverontreinigingsnormen bij overschrijding waarvan een risicostudie moet worden uitgevoerd type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004031558 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de evaluatie van de risico's voor de gezondheid en het milieu veroorzaakt door bodemverontreiniging type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004031559 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de criteria op basis waarvan een bodemonderzoek met een verkennend bodemonderzoek kan worden gelijkgesteld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004031560 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004036904 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen tot beheersing van de uitgaven inzake de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004036906 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van erkenning en subsidiëring van organisaties inzake aangepaste vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004036905 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot overschrijving tussen vastleggingsmachtigingen en ordonnanceringskredieten van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004036910 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering voor het jaar 2005

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2005200016 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 oktober 2004 tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de maatschappijen van openbaar vervoer in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 09/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2005200015 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, gewijzigd bij het besluit van de Waalse regering van 4 december 2003 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt, en van het besluit van 4 december 2003 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2005200020 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002 betreffende de auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese Fondsen

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/01/2005 numac 2004003484 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 567 van 20 december 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 13/01/2005 numac 2004003485 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 583 van 20 december 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 13/01/2005 numac 2004003486 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 453 van 10 december 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 19/03/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004036649 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. - Errata type erratum prom. 19/12/2003 pub. 13/01/2005 numac 2005035018 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004. - Errata

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/01/2005 numac 2005200007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** artsen (niveau ****) - dringende medische hulpverlening provinciaal **** ****-of West-**** voor de **** ****, Veiligheid van de Voedselketen en **** (****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. ****, ****, 8830(...) type aanwerving prom. -- pub. 13/01/2005 numac 2005200008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** artsen (niveau ****) voor de cel «*****» Audit voor de **** ****, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (****04817). Uitslagen Rangschikking van de(...) 1. ****, ****, 2100 **** 2. ****, ****, 2286 **** **** **** (****) 3. ****, (...) type aanwerving prom. -- pub. 13/01/2005 numac 2005200006 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** apothekers , (niveau ****), voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en het ****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. DE ****, ****, 25(...) type aanwerving prom. -- pub. 13/01/2005 numac 2005200011 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** artsen (niveau ****) voor de dienst medische kwaliteit voor de **** ****, Veiligheid van de Voedselketen en **** (****04823). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ka(...) 1. ****, ****, 2140 **** 2. ****, ****, 9160 **** 3. ****, FRANK, 9120 ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 13/01/2005 numac 2005200010 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** artsen (niveau ****) voor de dienst dringende medische hulpverlening voor de **** ****, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (****04821). Uitslagen Rangschikking van de (...) 1. ****, FRANK, 9120 **** 2. PARDON, ****, 9500 **** 3. DE ****, ****, (...) type aanwerving prom. -- pub. 13/01/2005 numac 2005200009 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** artsen (niveau ****) voor de dienst medische bewaking voor de **** ****, Veiligheid van de Voedselketen en **** (****04819). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kan(...) 1. ****, ****, 9300 **** 2. ****, ****, 8400 **** 3. ****, ****, 9000(...)

document

type document prom. -- pub. 13/01/2005 numac 2005095084 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Ambtshalve intrekkingen van toelating van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 7 december 2004, wordt, overeenkomstig artikel 43, § 1, - « Ongevallen » (tak 1); - « Ziekte » (tak 2); - « Levensverzekeringen, niet verbonden met(...) type document prom. -- pub. 13/01/2005 numac 2005095083 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Afstand van toelating door een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, van 16 november 2004, wordt de afstand vastgesteld van de toelating door de onderneming « - « Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidschats- en(...)
^