Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 december 2004
gepubliceerd op 13 januari 2005

Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011551
pub.
13/01/2005
prom.
20/12/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


20 DECEMBER 2004. - Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, inzonderheid op artikel 74;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1997 betreffende de erkenning van de, op grond van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, door de beheersvennootschappen aangewezen personen;

Overwegende dat krachtens artikel 74 van de voornoemde wet, de door de beheersvennootschappen van rechten aangewezen personen, gemachtigd worden, over te gaan tot de vaststelling, tot het tegendeel bewezen is, van een opvoering, uitvoering, reproductie of enig andere exploitatie, alsook van een onjuiste verklaring over de opgevoerde, uitgevoerde of gereproduceerde werken of over de ontvangsten;

Overwegende dat, in toepassing van artikel 74, de door de beheersvennootschappen van de rechten aangewezen personen erkend moeten worden door de minister die bevoegd is voor het auteursrecht;

Overwegende dat de in dit besluit vermelde personen beschikken over de vereiste professionele betrouwbaarheid en ervaring om de vaststellingen voorzien bij artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, te verrichten, Besluit : Enig artikel. Worden in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten erkend, voor de beheersvennootschap van de rechten « Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers - SABAM cvba Burg. Venn. ».

M. Bart Langbeen wonende te 1840 Londerzeel;

M. Benoit Gheysels wonende te 1750 Sint-Kwintens Lennik;

M. Thomas Kacem wonende te 1050 Brussel;

M. Marc Van Mieghem wonende te 2610 Wilrijk;

M. Philippe Gontier wonende te 1070 Brussel;

M. Cédric Denis wonende te 1200 Brussel.

Brussel, 20 december 2004.

M. VERWILGHEN

^