Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 december 2004
gepubliceerd op 13 januari 2005

Ministerieel besluit houdende de erkenning van een instelling die de opleiding van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van de klasse 1 over de weg vervoeren verstrekt

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011552
pub.
13/01/2005
prom.
20/12/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2004. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van een instelling die de opleiding van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van de klasse 1 over de weg vervoeren verstrekt


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en daarmede geladen tuigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren;

Overwegende dat de hieronder vermelde instelling, gevestigd in België, de voorwaarden, bepaald in de artikelen 9 en 10 van bovenvermeld besluit van 29 juni 2003, vervult, Besluit :

Artikel 1.Voor het verstrekken in het Frans van de opleiding van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van de klasse 1 over de weg vervoeren, wordt de volgende instelling erkend : ABILITY A.S.B.L. Rue du Gard, 30 7900 Leuze-en-Hainaut

Art. 2.Deze instelling brengt het hoofd van de Dienst der Springstoffen onmiddellijk op de hoogte van elke wijziging van de gegevens betreffende de erkenning.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 20 december 2004.

M. VERWILGHEN

^