Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 03 april 2009
gepubliceerd op 13 mei 2009

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2009 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen

bron
vlaamse overheid
numac
2009035395
pub.
13/05/2009
prom.
03/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/03/2009035395/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 APRIL 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2009 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen


De Vlaamse Regering, Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, inzonderheid op artikel 28, § 1 en op artikel 28, § 4;

Gelet op het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008036469 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005200227 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004011550 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005200228 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de erkenning van een instelling die de opleiding van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van de klasse 1 over de weg vervoeren verstrekt sluiten houdende de erkenning van levensbeschouwelijke verenigingen voor het verzorgen van televisieprogramma's op de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004036292 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 27/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004036484 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende hernummering en herlibellering van de programma's van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/07/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004036733 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie in het onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2004-2005 en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007, 14 november 2007, 5 september 2008, 22 september 2008 en 6 januari 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 2 april 2009;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De totale zendtijd voor de erkende levensbeschouwelijke verenigingen bedraagt voor 2009 vijftig uur.

Art. 2.De zendtijd, vermeld in artikel 1, wordt als volgt verdeeld :

1° VZW Katholieke Televisie- en Radio-omroep

22 uur, 45 minuten; 2° VZW Het Vrije Woord

22 uur, 45 minuten; 3° VZW Pro-Erts

2 uur, 15 minuten; 4° VZW Israëlitische Godsdienstige Uitzendingen

1 uur, 45 minuten; 5° Orthodoxe Kerk in België

30 minuten.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het mediabeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 april 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

^