Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 mei 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/02/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009000302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1399 van het Gerechtelijk Wetboek inzake het verzet tegen het huwelijk. - Duitse vertaling type wet prom. 14/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009009304 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van 8 augustus 1997

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009003160 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 5, 3°, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009003172 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de buitenlandse beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 14/05/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009003181 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een regeringscommissaris van begroting bij het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009009323 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluiten van 26 april 2009 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten: Mevr. Marie-Rose BROUCKER, geboren op 3 mei 1979, te Mevr. Greet DE CROOCK, geboren op 19 juni 1972, te Aalst, Nederlands taalkader, vakrichting « Perso(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009009343 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 mei 2009 : - is aan de heer Van Rompaey, T., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Het is hem vergund - is in artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 maart 2009 betreffende de benoeming van de heer(...) type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009011105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Houtverwerkende nijverheid - Ambachtelijke Houtbewerking - Bosbouw - Bosontginning - Zagerijen - Houthandel type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009011104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Houtverwerkende nijverheid - Ambachtelijke houtbewerking type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009011106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Bosbouw. - Bosontginning. - Zagerijen. - Houthandel type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de toekenning van presentiegelden, toelagen, alsmede de terugbetaling van de reis- en verblijfkosten aan de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en aan de deskundigen type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009012069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2007 en 8 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de coördinatie en wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 juni 2005 betreffende de aanvullende pensioenen voor de gebaremiseerde werknemers op wie de waarborg collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is en 15 december 2005 betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 betreffende de aanvullende pensioenen voor de gebaremiseerde werknemers op wie de waarborg collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009012155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2007 betreffende de erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen type koninklijk besluit prom. 28/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009014082 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 maart 2009, wordt eervol ontslag verleend op 30 juni 2009 aan Mevr. Claudine Dekais , adviseur - klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse(...) Ze is ertoe gemachtigd haar aanspraak op het vervroegd pensioen te doen gelden op 1 juli 2009 en de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009015074 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Ontheffing functies Bij koninklijk besluit van 7 december 2008 werd de heer Frank Geerkens ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek Azerbeidzjan. Bij koninklijk besluit van 9 februari 200 Ontheffing functies - verbetering Bij koninklijk besluit van 15 januari 2009 worden het twee(...) type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009018188 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 houdende benoeming van de voorzitter van de Commissie van toezicht op de reclame voor geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009022203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009024149 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 06/05/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009202145 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 27/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009011206 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende intrekking en verbod van het op de markt brengen van de luiertafel Asia Estraibile Cam, type : C 936 type ministerieel besluit prom. 04/05/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009202116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij de Rijksdienst voor Pensioenen

arrest

type arrest prom. 28/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009003176 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en in België een geregistreerd bijkantoor hebben type arrest prom. 28/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009003177 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en in België een geregistreerd bijkantoor hebben type arrest prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009202024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Besluit betreffende de leden van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Bij besluit van de Directeur-generaal van 28 april 2009, dat uitwerk

decreet

type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009031211 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen. - Ontslag. - Toelatingen tot de stage Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2009 wordt vrijwillig ontslag verleend aan de heer Linsmeau, Simon, assistent, met ingang van 30 september 2008 's avonds.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035395 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2009 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035398 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2009 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035407 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de subsidie voor 2009 voor een bedrag van 1.590.722 euro voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035406 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de subsidie voor 2009 voor een bedrag van 54.278 euro voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035421 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009202109 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een vrijstelling van visverlof op het openingsweekeinde type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009202124 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 september 2008 betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009202172 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de uitgifte van obligaties door de "Caisse d'Investissement de Wallonie" en tot toekenning van de gewestelijke garantie aan deze obligaties

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009202108 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende het gebruik van milieuvriendelijke smeermiddelen in de hydraulische installaties van de waterlopen in het Waalse Gewest

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 16 december 2008 wordt de vergunning tot het exploiteren v De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op (...) type vergunning prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009000306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 7 april 2009 wordt de vergunning tot het organiseren van De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op (...) type vergunning prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009000310 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 27 februari 2009 wordt de vergunning om een Dit besluit sorteert zijn effect op 1 november 2008. Bij ministerieel besluit van 20 maart (...) type vergunning prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009000311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 7 april 2009 wordt de vergunning tot het exploiteren van e De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving Vergunning tot ontmanteling van installaties behorende tot een inrichting van klasse I in toepassing van de artikelen 6 en 17 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 wordt de Stichting van openbaar nut « Studiecentrum voor K(...) type vergunning prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009000335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 15 april 2009 wordt de vergunning tot het exploiteren van De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande u(...) type vergunning prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 15 april 2009 wordt de vergunning tot het organiseren van De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op (...) type vergunning prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009000339 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 15 april 2009 wordt de vergunning tot het organiseren v De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op (...) type vergunning prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009000340 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 15 april 2009 wordt de vergunning tot het organiseren v De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op (...)

document

type document prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009009344 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde De aanwijzing van de heer Limpens, P., jeugdrechter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, me De aanwijzing van de heer Vanommeslaeghe, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oude(...) type document prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009202117 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige junior attachés Risicobeheersing. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige junior attachés Risicobeheersing (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselk(...) Er zijn 11 geslaagden. type document prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009202118 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige elektriciens Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige elektriciens (niveau C) voor het RIZIV (ANG09007) werd afgesloten op 5 mei 2009. Er zijn 10 geslaagden.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009024147 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2009 wordt de heer Biernaux, Olivier, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 oktober 2008, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse taalkader, bij de Federale Overh type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009022127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid Ontslagverlening en benoeming Bij koninklijk besluit van 10 december 2008 dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2008 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid va - wordt de heer Meert, Bart, benoemd tot lid van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de soci(...)

document

type document prom. -- pub. 13/05/2009 numac 2009018182 bron studiebeurzen De Provinciale Commissie van de Studiebeurzenstichtingen van Limburg brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de volgende beurzen te begeven zijn met ingang van 1 oktober 2009 Namen der stichters Vereiste studies Vacant(...)
^